Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.9.2020 o 11:06 hod.

PhDr.

Juraj Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:10 - 11:11 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Áno, pokiaľ sa jedná o Slovenskú televíziu a diskusné relácie v nej, tam to absolútne problém nie je, veď videli sme to aj vo volebnej kampani, myslím, že to bol pán Agócs, ktorý nehovorí slovensky, tak sa mu simultánne tlmočil jeho výstup.
V prípade regionálnych televízií, ktoré vysielajú v regionálnom jazyku a diskusie ich kandidátov, ktorí sú, ja vám môžem garantovať, sú všetci príslušníci tej národnostnej menšiny a spolu s moderátorom hovoria po maďarsky, tak týmto mu to musíme umožniť tým, že im odoberieme povinnosť, týmto regionálnym televíziám, titulkovať tieto vyjadrenia a tieto relácie. Ide tu o to.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 11:06 - 11:09 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby nedošlo k omylu, ja tento zákon, samozrejme, podporujem a som rád, že takýto zákon do Národnej rady prišiel. Podporujem myšlienku, podporujem filozofiu tohto zákona a považujem ho za veľmi otvorený a považujem ho za taký, ktorý umožní tým kandidátom skutočne sa predstaviť svojim voličom, lepšie predstaviť svoje vízie a predstaviť aj svoje nápady a prezentovať sa.
Avšak, ako to už vo veľkej väčšine prípadov návrhov zákonov býva, tento zákon absolútne nemyslí znovu na príslušníkov národnostných menšín. My máme množstvo regionálnych televízií, ktoré jednoducho nemôžu vysielať tak, ako by vysielať mohli, ako by vysielať chceli, čiže v jazyku národnostných menšín, kvôli tomu, že zákon o štátnom jazyku to jednoducho nedovoľuje. Zákon o štátnom jazyku hovorí to, že každé jedno vysielanie, ktoré je v inom jazyku, zákon o štátnom jazyku nepoužíva slová jazyk národnostných menšín, ale iný jazyk, tým nerozlišuje, či sa jedná o jazyk iránsky, anglický, maďarský alebo jazyk akejkoľvek autochtónnej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.
Považujem za veľmi dôležité, ak chceme skutočne umožniť obyvateľom alebo kandidátom patriacim k národnostným menšinám, takým, ktorí kandidujú v obciach a mestách, ktoré majú regionálnu televíziu, kde žije 80 a viac percent príslušníkov tej národnostnej menšiny, aby v diskusných reláciách mohli hovoriť svojím jazykom, pretože dnes to nie je možné a nevyrieši to ani táto novela tohto zákona, pretože nie je možné simultánne titulkovať diskusie, moderované diskusie týchto kandidátov.
Pokiaľ ide o reklamné spoty, tak tie, samozrejme, sa otitulkovať dajú bez akýchkoľvek problémov, prípadne ten istý volebný spot môže kandidát povedať v jazyku národnostnej menšiny a zároveň v jazyku slovenskom, čiže naplní literu zákona.
Problém však vidím v diskusiách, ktoré, asi sa všetci zhodneme v tom, že práve tieto diskusie sú tie, ktoré vedia najviac pomôcť a aj najviac ublížiť kandidátom a vedia urobiť ten najlepší obraz o kvalitách jednotlivých kandidátov, tak práve tieto my nebudeme vedieť vysielať v jazyku národnostnej menšiny, nebudú sa vedieť vyjadriť v jazyku, ktorému najviac rozumejú a ktorým hovoria najlepšie.
Čiže ja by som chcel ctenú snemovňu poprosiť o to, že ak príde návrh veľmi jednoduchý do Národnej rady, ktorý bude novelizovať jazyk o štátnom jazyku s tým, aby vypadlo titulkovanie v jazykoch národnostných menšín, aby takýto zákon podporili, pretože si myslím, že Slovenská republika už dospela a je dospelá k tomu, aby takýto návrh podporili a umožnili aj týmto kandidátom rozprávať jazykom, ktorému najlepšie rozumejú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2020 11:05 - 11:06 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja vidím tri pozitíva v návrhu tohto zákona.
Prvé pozitívum je v tom, že tento návrh zákona je prínosom pre regionálne televízie a lokálne rádie (rádiá, pozn. red.), ktoré doteraz nemohli vysielať politickú reklamu, ktorá sa týkala komunálnych volieb miest, obcí a vyšších územných celkov.
Ďalšie pozitívum vidím v tom, že to bude prínosom aj pre samotných kandidátov na poslancov, primátorov a županov, ktorí získajú ďalší komunikačný kanál, ktorým sa môžu prihovoriť svojim voličom.
A v neposlednom rade je to pozitívum aj pre samotných voličov, ktorí doteraz nemohli cez regionálne a miestne televízie vidieť kandidátov na poslancov, primátorov a starostov, takže teraz budú mať viac informácií o kandidátoch, ktorí kandidujú v ich regiónoch teda, takže tento zákon podporím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.9.2020 10:54 - 10:57 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (tlač 158), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rady uznesením č. 216 z 15. júla 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 94 z 8. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 27 z 9. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 38 z 2. septembra 2020 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o jedinom bode s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa z výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 30 z 9. septembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:34 - 10:34 hod.

Drdul Dominik
Nemám procedurálny návrh, len by som chcel dať do pozornosti, že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní. (Reakcia predsedajúceho mimo mikrofónu.) Že mi nefungovalo hlasovacie zariadenie pri poslednom hlasovaní, tým pádom ma neevidovalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 10:33 - 10:33 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja by som iba poprosil, aby ste upozornili našich kolegov, ktorí nemajú na sebe rúška, aby si ich nasadili. Ďakujem krásne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:06 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Dávam procedurálny návrh na presunutie dvoch bodov neverejného rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú vedené ako bod č. 60 a 61 v schválenom programe schôdze, ide konkrétne o Správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva za rok 2019 a Správu o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2019, mali byť prerokované dnes o deviatej, aby sa presunuli na prerokovanie Národnej rady Slovenskej republiky na budúci piatok 25. septembra o 9.00. To je, je to z dôvodu dlhodobo plánovaných pracovných aktivít predkladateľov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.9.2020 9:05 - 9:05 hod.

Kremský Peter
Pán predsedajúci, navrhujem presunutie bodu č. 31, návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 309 o podpore obnoviteľných zdrojov, tlač 156, na záver rokovania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.9.2020 16:47 - 16:48 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do vojenských výcvikových misií Európskej únie v Malijskej republike a v Stredoafrickej republike. Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva návrh Národnej rade, alebo teda podáva Národnej rade túto správu.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na prerokovanie zahraničnému výboru a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s týmto návrhom.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2020 16:26 - 16:29 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, podľa paragrafu, teda, pán predsedajúci, podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Rozhlase a televízii Slovenska“) sa dňa 29. apríla 2020 vzdal funkcie člena Rady RTVS právnik David Soukeník, odborník v oblasti práva.
Podľa § 9 ods. 1 písm. d) a § 11 ods. 4 zákona o RTVS je potrebné zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka v oblasti práva.
Nakoľko materiál máte pred sebou, nebudem ho celý čítať. Do stanoveného termínu výbor dostal tri návrhy a tým prvým je pán Ivan Dlhopolec, ako druhá sa prihlásila teda pani Milota Liková a tretím kandidátom je pán Jozef Vozár.
Výbor pre kultúru a médiá prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 9 a § 10 zákona o RTVS obsahujú všetky náležitosti. Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 43 zo 16. septembra 2020
A. konštatuje, že všetci traja navrhnutí kandidáti na voľbu člena Rady RTVS spĺňajú podmienky ustanovené v § 9 a v § 10 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, odborníka zastupujúceho oblasť práva, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2021, čiže ako náhradník za odchádzajúceho alebo odídeného člena rady.
A zároveň, po druhé, vykonať voľbu kandidátov na člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis