Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

22.9.2020 o 14:17 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 14:40 - 14:41 hod.

Hus Igor
Ďakujem. Podľa mňa, ak zákon prejde do druhého čítania, mali by sme vyšpecifikovať, koho sa to nebude týkať. Prečo by sme v budúcnosti nemohli pomenovať ulicu napríklad po Alexandrovi Dubčekovi, podľa človeka, ktorého si vážia najmä v zahraničí, a Slovákov preslávil a identifikuje ho najmä staršia generácia práve podľa jeho mena? A myslím si, že tiež je to osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj Slovenska, resp. Československa ako takého.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2020 14:26 - 14:29 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, prosím, predniesť tento pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 249). Pôjde o legislatívnotechnické úpravy a úpravu..., a o úpravu v záujme dosiahnutia súladu s ostatnými, s ostatnými posunutými termínmi. Takže konkrétne ide:
1. V čl. II bode 1. v § 38 v odseku 13 sa slová „15. januára 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
2. V čl. III v bode 1. v § 86 odsek 1 znie:
„(1) Zdravotná poisťovňa uhrádza v roku 2020 príspevok podľa § 8a, § 8b a § 30 vo forme preddavku na príspevok vo výške podľa prílohy č. 3; preddavok na príspevok poukazuje zdravotná poisťovňa najneskôr do 20. decembra 2020.“
3. V čl. III v bode 1 v § 86 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
4. V čl. III v bode 1 v § 86 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami
„§ 8a alebo § 8b“, ďalej slová „odseku 1 písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 3“ a slovo „preddavkov“ sa nahrádza slovom „preddavku“.
5. V čl. III v bode 1 v § 86 ods. 5 sa slová „odseku 3 písm. c)“ nahrádzajú „§ 30“, za slová „výškou preddavku na“ sa vkladá slovo „tento“ a slová „odseku 1 písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 3“.
6. V čl. III v bode 2. v prílohe č. 3 vo vysvetlivke sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „preddavkov na príspevky“.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2020 14:17 - 14:19 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán Kažimír, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 (tlač 150).
Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 154 zo dňa 1. júla 2020 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 7. júla 2020, ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 46 zo dňa 7. júla 2020. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 48 zo dňa 7. júla 2020. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť túto správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní, zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej ban..., Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 14:01 - 14:01 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Chcela by som nahlásiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Do mikrofónu, pani, pani poslankyňa.

Remiášová, Anna, poslankyňa NR SR
Chcela by som nahlásiť, že pri tlači 158 som evidovaná, akože som nehlasovala, ale hlasovala som za.

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
V poriadku, ďakujeme. Páni technici to uvedú do zápisu.

Remiášová, Anna, poslankyňa NR SR
6.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam zasadnutie ústavnoprávneho výboru teraz na 12.05 hod. v rokovacej miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:03 - 11:04 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predseda. Bol by som rád, keby sme pokračovali v rokovaní a v hlasovaní iba v prípade, ak budú mať všetci poslanci nasadené rúška. Ďakujem, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:53 - 10:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No ja musím povedať, že aj ja som bol v SZM, a nehanbím sa za to, pretože, myslím, keby som tu sa spýtal ľudí, ktorí boli v SZM, tak drvivá väčšina tu bola v SZM, pretože tak nás učila ideológia, a ja som nebol nejaký veľmi veľký disident, ale musím povedať, Juraj, že naozaj máš pravdu, že ten režim bol obludný. Boli tam aj dobré veci, ale režim bol obludný. Keď si nebol v strane, tak si nič, nič si nemohol, musel si byť v strane.
A čo je obludné? Toto nám tu Robert Fico zaviedol 12 rokov. Keď si nebol v strane SMER, tak si nič nedokázal. Komunistická strana bývalá a komunistický Robo Fico zaviedli tie isté praktiky aj teraz. Dvanásť rokov si nemohol nič robiť, keď si nebol v strane SMER. To bolo choré, obludné a chceme to zmeniť.
Ale čo je ešte choré na tom veľmi, to je to, že naozaj ľudia, ktorí veria komunistom, tak veria tomu, že komunizmus bol dobrý. Ideológia bola možno dobrá, ale komunisti boli odporní, hnusní, neskutočne naozaj ľudí zdrvujúci, ja nechcem použiť veľmi zlé slovo, no boli to zlí ľudia. A toto tu 12 rokov robil aj Robo Fico.
Takže, Juraj, ja som žil aj v komunizme, 12 rokov teraz si aj ty žil, teraz. A môžem ti povedať, to, čo bolo za komunizmu, tak teraz Robo Fico 12 rokov tu s nami robil. Strana SMER bola komunistická strana. Keď si nebol v strane SMER, tak si nedokázal nič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:46 - 10:46 hod.

Andrejuvová Anna
Ku kolegovi Šedíkovi iba, že je to pro futuro, to znamená budúcich, tie, ktoré sú, sa nepremenovajú.
A pre pána poslanca Blahu, zákon veci pomenúva jasne a chápem, že ste sa chceli dostať dneska na Zomri, ale asi sa vám to nepodarí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:45 - 10:46 hod.

Šudík Tomáš
Anička, súhlasím, zákon, ktorý predkladáš, je veľmi dôležitý. Je neakceptovateľné, aby sme nazývali v dnešnej dobe ulice po komunistických vrahoch či udavačoch. Však to je šialené. A pevne verím, že aj samosprávy, ktoré už momentálne majú nazvané množstvo ulíc po týchto komunistických vrahoch či udavačoch, postupne prídu na to a tieto ulice premenujú na nejaké normálne názvy, a nie po týchto ľuďoch.
Takže ďakujem za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.9.2020 10:38 - 10:43 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené dámy, páni, milí kolegovia, spolupredkladám zákon, v ktorom sa venujeme obdobiu komunistickej totality. Možno by sa niektorí z vás mohli opäť opýtať, nemá Slovensko väčšie problémy, ako sú zločiny komunizmu? Nemôžeme konečne nechať minulosť výlučne na historikov? Podľa mňa nie. Je to dôležité preto, aby sa totalita na našom území už nikdy nezopakovala. Je dôležité, aby sme vryli do pamäte nášho národa utrpenie tisícov občanov a aby sme nikdy nezabudli na obetu, ktorú museli priniesť.
Je dôležité, aby sme jasne pomenovali, že Komunistická strana Československa a Komunistická strana Slovenska boli zločinnými a odsúdeniahodnými organizáciami. Je dôležité, aby sme jasne pomenovali, že Komunistická strana Československa a Komunistická strana Slovenska sú zodpovedné za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za justičné zločiny vykonávané v politických procesoch a za teror vykonávaný proti nositeľom iných názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu. Nemenej dôležitá je podľa môjho presvedčenia aj personalizácia zodpovednosti.
Návrh zákona deklaruje, že komunistický režim a tí, ktorí ho aktívne presadzovali, systematicky a trvalo porušovali ľudské práva a slobody, pričom obzvlášť závažným spôsobom utláčali niektoré politické, sociálne a náboženské skupiny občanov. Prečo je táto novela dôležitá aj pre súčasnosť a budúcnosť? Pretože hoci 70 rokov od pádu jedného totalitného režimu a 30 rokov od pádu druhého totalitného režimu už žije len niekoľko desiatok obetí, symbolické zadosťučinenie má pre nich zmysel.
Dôležitý je však podľa môjho názoru aj iný odkaz tohto zákona, a to predovšetkým pre verejných činiteľov dnešných dní a aj pre všetkých do budúcna. Na mysli mám predovšetkým prezidentov, poslancov, členov vlády, sudcov, prokurátorov, policajtov a príslušníkov ďalších bezpečnostných zložiek. Za utrpenie a obete oboch totalitných režimov boli totiž zodpovední konkrétni verejne činní ľudia. Tí, ktorí mali a majú utrpenie a potláčanie základných práv a slobôd počas nacizmu a komunizmu na svedomí a boli pri moci. Boli to prezidenti, poslanci, členovia vlády, sudcovia, prokurátori, policajti a príslušníci ďalších bezpečnostných zložiek. Zadávatelia aj páchatelia majú mená. A je dôležité, aby sme okrem mien obetí konkrétne pomenovali aj páchateľov a aby sme im, nedajbože, nestavali pomníky alebo po nich nepomenovali naše ulice či námestia.
Verím, že nezostaneme len pri pomenovaní zadávateľov, schvaľovateľov a priamych páchateľov zločinov počas obdobia nacizmu a komunizmu. Verím, že jedného dňa spoznáme aj mená ľudí zodpovedných za vraždu Róberta Remiáša. Nielen vrahov, ale aj tých, ktorí si jeho vraždu objednali. A je možné, že v budúcnosti tento parlament príjme zákon, v ktorom sa vyjadrí ku nemorálnosti toho, čo v skratke hovoríme mečiarizmus. Verím, že jedného dňa spoznáme aj mená objednávateľov vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A verím, že sa jedného dňa na Slovensku vrátime aj ku menám zodpovedným za zneužívanie moci v polícii, tajných službách, na prokuratúre, v súdnictve, ale aj vo finančnej správe pri správe nášho spoločného štátneho majetku.
Nastolenie spravodlivosti a pomenovanie zadávateľov a páchateľov má zmysel aj po rokoch pre obete a ich rodiny, ako aj pre nás ako spoločnosť. Vrátiť ľuďom vieru v spravodlivý štát je jednou z našich kľúčových povinností, preto potrebujeme tento zákon. Má byť mementom pre nás všetkých, ktorí sme verejne činní. Moc vyžaduje zodpovednosť, a ak niekto zneužije moc, musí počítať s tým, že si jeho meno história zapamätá ako meno zločinca, lebo to je v koreni slova zločinec, ten, ktorý činí zlo. História je učiteľkou života. Aj toho verejného.
Vážené kolegyne a kolegovia, myslime na to pri schvaľovaní tohto zákona a aj každý deň nášho verejného pôsobenia. Ak si bude história naše mená pamätať, nech si ich pamätá ako tých, ktorí so zverenou mocou zaobchádzali zodpovedne, nie ako mená zločincov.
Ďakujem.
Skryt prepis