Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.9.2020 o 14:53 hod.

Mgr.

Andrej Stančík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 14:53 - 14:55 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Blaha, ja by som rád reagoval možno na pár bodov. Vy ste tam spomínali, že za socializmu sa budovalo. Naozaj, to je pravda, na druhej strane to je taký trošku smiešny argument, lebo to ako keby v Rakúsku sa nič nebudovalo, a tá krajina stagnovala celých 70 rokov, a pritom dokonca po vojne sme HDP na obyvateľa mali vyššie ako Rakúsko, ale tých 40 rokov socializmu si daň aj na našej ekonomike zobralo.
Súhlasím ešte s tým, čo ste povedali, že tu sa kradlo od 90. rokov, to je pravda, veď 12 rokov ste boli pri vláde, tak viete najlepšie.
Argument Adolf Hitler a socializmus verzus fašizmus, to tiež nechcem spochybňovať, veď v 30. rokoch bol Sovietsky zväz vedený ako hlavný antagonista fašistického Nemecka, to je to je pravda, ale čo sa stalo počas, po pakte Ribbentrop - Molotov, tak si podajú ruky, rozdelili si Poľsko, a zatiaľ čo, zatiaľ čo nacisti decimovali západ, tak Sovieti decimovali celé východné Poľsko a elitu poľského národa vyvraždili v Katyni.
Ten Kiska, to je asi nejaký váš líbling, keďže sa na neho stále odkazujete, ale on už v politike nie je, nie je ani poslanec dokonca, takže to je trošku možno aj zbytočné teraz vyťahovať.
Zločiny kapitalizmu tu nikto neobhajuje, my nechceme obhajovať to, čo robil Suharto v Indonézii, to boli naozaj hrozné masakre, ale o tomto ten zákon nie je.
No a na konci ste hovorili, že nacisti kriminalizovali ľudí s opačnými názormi. No, neboli jediní, toto tu robili komunisti 40 rokov, toto robili počas monsterprocesov, keď tí, čo nesúhlasili s režimom, končili vo väzení alebo na popravisku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 14:40 - 14:41 hod.

Hus Igor
Ďakujem. Podľa mňa, ak zákon prejde do druhého čítania, mali by sme vyšpecifikovať, koho sa to nebude týkať. Prečo by sme v budúcnosti nemohli pomenovať ulicu napríklad po Alexandrovi Dubčekovi, podľa človeka, ktorého si vážia najmä v zahraničí, a Slovákov preslávil a identifikuje ho najmä staršia generácia práve podľa jeho mena? A myslím si, že tiež je to osobnosť, ktorá sa zaslúžila o rozvoj Slovenska, resp. Československa ako takého.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2020 14:26 - 14:29 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, ďakujem za slovo. Dovoľte mi, prosím, predniesť tento pozmeňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 249). Pôjde o legislatívnotechnické úpravy a úpravu..., a o úpravu v záujme dosiahnutia súladu s ostatnými, s ostatnými posunutými termínmi. Takže konkrétne ide:
1. V čl. II bode 1. v § 38 v odseku 13 sa slová „15. januára 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
2. V čl. III v bode 1. v § 86 odsek 1 znie:
„(1) Zdravotná poisťovňa uhrádza v roku 2020 príspevok podľa § 8a, § 8b a § 30 vo forme preddavku na príspevok vo výške podľa prílohy č. 3; preddavok na príspevok poukazuje zdravotná poisťovňa najneskôr do 20. decembra 2020.“
3. V čl. III v bode 1 v § 86 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
4. V čl. III v bode 1 v § 86 ods. 4 sa slová „odseku 3 písm. a) a b)“ nahrádzajú slovami
„§ 8a alebo § 8b“, ďalej slová „odseku 1 písm. a) a b)“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 3“ a slovo „preddavkov“ sa nahrádza slovom „preddavku“.
5. V čl. III v bode 1 v § 86 ods. 5 sa slová „odseku 3 písm. c)“ nahrádzajú „§ 30“, za slová „výškou preddavku na“ sa vkladá slovo „tento“ a slová „odseku 1 písm. c)“ sa nahrádzajú slovami „prílohy č. 3“.
6. V čl. III v bode 2. v prílohe č. 3 vo vysvetlivke sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „preddavkov na príspevky“.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.9.2020 14:17 - 14:19 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán Kažimír, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 (tlač 150).
Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2019 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 154 zo dňa 1. júla 2020 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 7. júla 2020, ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 46 zo dňa 7. júla 2020. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 48 zo dňa 7. júla 2020. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť túto správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní, zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej ban..., Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 14:01 - 14:01 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Chcela by som nahlásiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
Do mikrofónu, pani, pani poslankyňa.

Remiášová, Anna, poslankyňa NR SR
Chcela by som nahlásiť, že pri tlači 158 som evidovaná, akože som nehlasovala, ale hlasovala som za.

Šeliga Juraj, podpredseda NR SR
V poriadku, ďakujeme. Páni technici to uvedú do zápisu.

Remiášová, Anna, poslankyňa NR SR
6.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:59 - 11:59 hod.

Vetrák Milan
Zvolávam zasadnutie ústavnoprávneho výboru teraz na 12.05 hod. v rokovacej miestnosti tohto výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.9.2020 11:03 - 11:04 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne, pán predseda. Bol by som rád, keby sme pokračovali v rokovaní a v hlasovaní iba v prípade, ak budú mať všetci poslanci nasadené rúška. Ďakujem, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:53 - 10:55 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No ja musím povedať, že aj ja som bol v SZM, a nehanbím sa za to, pretože, myslím, keby som tu sa spýtal ľudí, ktorí boli v SZM, tak drvivá väčšina tu bola v SZM, pretože tak nás učila ideológia, a ja som nebol nejaký veľmi veľký disident, ale musím povedať, Juraj, že naozaj máš pravdu, že ten režim bol obludný. Boli tam aj dobré veci, ale režim bol obludný. Keď si nebol v strane, tak si nič, nič si nemohol, musel si byť v strane.
A čo je obludné? Toto nám tu Robert Fico zaviedol 12 rokov. Keď si nebol v strane SMER, tak si nič nedokázal. Komunistická strana bývalá a komunistický Robo Fico zaviedli tie isté praktiky aj teraz. Dvanásť rokov si nemohol nič robiť, keď si nebol v strane SMER. To bolo choré, obludné a chceme to zmeniť.
Ale čo je ešte choré na tom veľmi, to je to, že naozaj ľudia, ktorí veria komunistom, tak veria tomu, že komunizmus bol dobrý. Ideológia bola možno dobrá, ale komunisti boli odporní, hnusní, neskutočne naozaj ľudí zdrvujúci, ja nechcem použiť veľmi zlé slovo, no boli to zlí ľudia. A toto tu 12 rokov robil aj Robo Fico.
Takže, Juraj, ja som žil aj v komunizme, 12 rokov teraz si aj ty žil, teraz. A môžem ti povedať, to, čo bolo za komunizmu, tak teraz Robo Fico 12 rokov tu s nami robil. Strana SMER bola komunistická strana. Keď si nebol v strane SMER, tak si nedokázal nič.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:46 - 10:46 hod.

Andrejuvová Anna
Ku kolegovi Šedíkovi iba, že je to pro futuro, to znamená budúcich, tie, ktoré sú, sa nepremenovajú.
A pre pána poslanca Blahu, zákon veci pomenúva jasne a chápem, že ste sa chceli dostať dneska na Zomri, ale asi sa vám to nepodarí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.9.2020 10:45 - 10:46 hod.

Šudík Tomáš
Anička, súhlasím, zákon, ktorý predkladáš, je veľmi dôležitý. Je neakceptovateľné, aby sme nazývali v dnešnej dobe ulice po komunistických vrahoch či udavačoch. Však to je šialené. A pevne verím, že aj samosprávy, ktoré už momentálne majú nazvané množstvo ulíc po týchto komunistických vrahoch či udavačoch, postupne prídu na to a tieto ulice premenujú na nejaké normálne názvy, a nie po týchto ľuďoch.
Takže ďakujem za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis