Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

29.9.2020 o 11:25 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:46 - 11:48 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Anička, ako som vravel viackrát, ja si ťa naozaj ako ženu, ako poslankyňu, ako političku dlhoročnú, ktorá má bohaté skúsenosti, veľmi vážim a chcem oceniť tvoj opäť distingvovaný, veľmi diplomatický prejav, ktorý je plný faktov, a nie nejakých zbytočných emócií, ako tu mnohí poslanci aj z iných koaličných strán teda majú potrebu ukazovať. Skutočne tento návrh zákona, alebo ako aj samotný pozmeňovák, on nezakazuje a presne, ako sa zmienila teraz aj moja predrečníčka pani Pleštinská, nech sa tu zbytočne na povrch neukazujú tie zbytočné liberálne dohady a, a, a invektívy, pretože tento zákon nezakazuje, my nikomu nedržíme, žiadnej matke ruky, nemá ich zviazané, samozrejme, je to na rozhodnutí každej matky, ale tento návrh zákona podporuje a umožňuje rôzne opatrenia, ktoré dokážu pomôcť pri ochrane nevinného života, čiže nezakazuje, navrhuje opatrenia, ktoré sú, opakujem, veľmi efektívne a pre pomoc nevinného dieťaťa.
A čo sa týka tých príbehov, o ktorých si sa zmienila, dovoľ, opakujem, ja ako dlhoročný sociálny pracovník, ktorý má viac-menej ako 12-ročnú bohatú skúsenosť, tak práve s klientmi, ktoré sú zraniteľné, a hovoríme o..., teda o ženách, sú zraniteľné, tak potrebovali tú pomoc, ja, vďakabohu, chcem im poďakovať aj takto z diaľky, že sa rozhodli si to dieťa nechať a neísť na potrat, pretože aj mnohé domováčky išli na ten potrat a do dnešného dňa majú psychické poruchy, a na to sa ako keby častokrát zabúdalo.
Čiže, Anička, oceňujem to aj ja a vyzývam aj všetkých iných poslancov aj z iných koaličných strán a z opozície, aj z takej SaS-ky, aby podporili tento návrh a čítali s porozumením a nerobili si z tohto sra..., z návrhu zákona srandu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2020 11:45 - 11:46 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Snahou tohto návrhu zákona nie je bojovať proti interrupciám, cieľom tejto navrhovanej úpravy je vytvorenie podporných opatrení pre ženu, ktorá zvažuje podanie žiadosti o umelé ukončenie tehotenstva. To je veľký rozdiel. Je to veľké nedorozumenie. Je to nezmyselný mediálny boj voči nepriateľovi, ktorý neexistuje. Tento zákon interrupcie nezakazuje. Niektorí kolegovia vtiahli do boja proti tomuto zákonu nevedomé ženy, ktoré si návrh zákona neprečítali a jeho obsah nepoznajú.
Chcem sa poďakovať kolegyni Anke Záborskej za tento návrh zákona aj za jej vystúpenie v rozprave. Chcem jej vyjadriť aj svoj rešpekt za úsilie v boji za život nenarodených detí, v boji proti invektívam, rovnako aj za ústretovosť voči iným názorom v našom klube a hľadanie kompromisu v podaní kompromisného pozmeňovacieho návrhu.
Chcem sa poďakovať neziskovým organizáciám, ktoré bojujú za život a pomohli narodiť sa viac ako 300 deťom. Nesmú ostať sami, ale musí im pomôcť aj štát. Moja myseľ letí k divadlu Na pasáži v Banskej Bystrici, ku výnimočným hercom, ktorým mamy dovolili narodiť sa.
Zákon musí dať zreteľ nielen na právo matky rozhodnúť sa pre potrat, ale aj právo bezbrannému dieťaťu narodiť sa. Mnohé ženy hovoria, že keby sa dal vrátiť čas, nikdy by sa pre potrat nerozhodli. Aj z týchto dôvodov považujem tento zákona na ochranu matky pred postpotratovým syndrómom za prelomový.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 29.9.2020 11:26 - 11:44 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
115.
11. § 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
a) 829,86 eura, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 429,86 eur.
b) 151,37 eura, ak ide o dieťa narodené zo štvrtého pôrodu a ďalšieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 100 eur a suma druhej časti príspevku...“ (ruch v sále) „pri narodení dieťaťa je 51,86 eur.
(2) Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku...“ (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím vás, zavrite dvere vzadu na gremiálnej miestnosti.

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
... odseku „1 písm. b) sa zvyšuje o 75,69 eura na každé dieťa.
(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 3 170,14 eur; na účely § 3 ods. 1 prvej vety sa takto zvyšuje druhá časť príspevku pri narodení dieťaťa.“
12. Za § 4 sa vkladajú § 4a a 4b, ktoré vrátane predpisov (pozn. red.: správne „vrátane nadpisov“) znejú:
㤠4a
Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
Oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1, ktorá spĺňa podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, má nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa dieťa narodilo s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
§ 4b
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa
Suma príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa je 3 170,14 eur.“
13. V § 5 ods. 1 a 3 a § 8 ods. 3 celom texte sa slová „§ 1 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 1 ods. 4“.
14. § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí
(1) Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok ustanovených týmto zákonom na nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.
(2) Nárok na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí vzniká splnením podmienok na vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí a uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí.“
15. Nadpis § 8 znie:
„Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
16. V § 8 odsek 1 znie:
„(1) Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktorými sú
a) meno a priezvisko; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené; u počatého nenarodeného dieťaťa sa uvádza trvanie tehotenstva počítané ako gestačný vek v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie,
c) adresa trvalého pobytu; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza.“
17. V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Ak matka dieťaťa žiada o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, priloží k žiadosti lekárske potvrdenie preukazujúce, že tehotenstvo presiahlo 24 týždňov.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.18.
Nadpis § 8 (pozn. red.: správne „§ 9“) znie:
„Výplata príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí“.
19. V § 9 ods. 1 sa za slová „vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“ a slová „dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí“ sa nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
20. V § 9 odsek 2 znie:
„(2) Ak matka dieťaťa do narodenia dieťaťa nepožiadala o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.“
21. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Úrad určí osobitného príjemcu a vyplatí príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí osobitnému príjemcovi, ak
a) sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí,
b) v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nepoužíva na účel, na ktorý je určený, alebo
c) oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.“
22. V § 9 ods. 5 sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
23. V § 9 odsek 7 znie:
„(7) Ak oprávnená osoba je člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, spôsob výplaty príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí určí úrad.“
24. V § 9 ods. 9 prvá veta znie:
„Ak úrad vyplatil príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí v nižšej sume, ako mala oprávnená osoba nárok, úrad doplatí rozdiel do sumy, na ktorú oprávnenej osobe vznikol nárok.“ A v druhej vete sa za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
25. V § 9 ods. 1 (pozn. red.: správne: ods. „10“) sa za slová „príspevok pri narodení dieťaťa dvakrát vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“ (2-krát) a za slová „príspevku pri narodení dieťaťa“ (2-krát) sa vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“ (2-krát).
26. Nadpis § 10 znie:
„Zánik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí“.
27. V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa zaniká uplynutím 12 mesiacov od narodenia dieťaťa.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
28. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosť vrátiť prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa.
Matka dieťaťa je povinná vrátiť vyplatenú prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak sa počaté nenarodené dieťa nenarodilo v dôsledku umelého ukončenia tehotenstva.“
29. V § 11 ods. 1 písm. a) v prvom bode a § 12 sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa“.
30. V § 11 ods. 1 písm. a) v treťom bode a písm. b) sa za slová „narodení dieťaťa“ vkladá čiarka a slová „príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
31. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ťažké zdravotné poškodenie dieťaťa alebo ťažké genetické poškodenie dieťaťa posudzuje podľa osobitného predpisu 11) úrad príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby na základe žiadosti oprávnenej osoby.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11) znie:
„11) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
32. § 13 vrátane nadpisu znie:
㤠13
Povinnosti oprávnenej osoby
Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa alebo príspevok na viac súčasne narodených detí, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevok na viac súčasne narodených detí; to neplatí na preukazovanie skutočností, ktoré sú úradu známe z výkonu inej činnosti úradu alebo ktoré môže úrad získať z dostupného informačného systému verejnej správy.“
33. § 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Spolupráca pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Zdravotnícke zariadenia, obce a ďalšie osoby, ktoré plnia úlohy pri poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí, sú povinné spolupracovať s úradom a bezplatne poskytovať informácie potrebné na posúdenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, nároku na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa a nároku na príspevok na viac súčasne narodených detí.“
34. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Úprava súm príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí
Sumu príspevku pri narodení dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť vláda Slovenskej republiky nariadením.“
35. Za § 16 sa vkladajú § 16a a 16b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠16a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021.
Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2020, podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa posudzujú a jeho suma sa určuje podľa zákona účinného do 31. decembra 2020.
§ 16b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Ak sa dieťa narodilo do 31. decembra 2021, nárok na príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa nevzniká.“
Čl. VIII nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti.
14. pozmeňovací návrh.
14. Za čl. VIII sa vkladá nový čl. IX, ktorý znie:
„Čl. IX
Zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 201/2013 Z. z., zákona č. 378/2016 Z. z., zákona č. 138/2017 Z. z., zákona č. 177/2017 Z. z., zákona č. 243/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 313/2018 Z. z. sa mení takto a dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
d) právnických osôb, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve podľa osobitného predpisu.2)
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) § 6b zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
Článok IX. nadobúda účinnosť 1. novembra 2020, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Ďakujem, pán predseda, aj vám, ctená snemovňa za trpezlivosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2020 11:25 - 11:26 hod.

Záborská Anna
Ďakujem pekne, pán predseda. (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:23 - 11:23 hod.

Kozelová Monika
Pán predsedajúci, tiež som nesúhlasila a bola by som rada, aby nabudúce sa naozaj nechalo hlasovať a počúvalo sa, lebo nie všetci súhlasili. To je jedna vec.
A druhá vec, ja som svoju varešku, ktorá bola nová, dostala, a niekde mi zmizla, tak by som ju poprosila naspäť. (Ruch v sále.)
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:23 - 11:23 hod.

Jílek Rastislav
Pán predsedajúci, chcem vás poprosiť, aby ste upozornili všetkých poslancov, aby v priebehu celej schôdze mali rúškom prekrytý nos aj ústa. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.9.2020 11:20 - 11:20 hod.

Čekovský Kristián
To sú návrhy toto.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, nech sa páči.

Čekovský, Kristián, poslanec NR SR
Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, Mali sme mať výbor o 12.00 hod. a musíme ho presunúť na 12.30 hod., takže chcem poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby sa zúčastnili potom výboru, ktorý sa začne o 12.30 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:40 - 10:55 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 154).
Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona sa dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 2 § 6b odsek 3 znie:
„Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od odoslania hlásenia o poskytnutí informácií podľa odseku 2. Pred odoslaním hlásenia podľa prvej vety lekár musí zistiť splnenie všetkých podmienok na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu. Lekár je povinný odoslať hlásenie podľa prvej vety bezodkladne po zistení splnenia všetkých podmienok na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva podľa tohto zákona a osobitného predpisu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie: „Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“
2. V čl. I sa vypúšťa bod 3.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. 1 bode 4 § 6b ods. 5 písmeno b) znie:
„b) informácie o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa.“
4. V čl. 1 bode 6 § 6c ods. 2 písmeno b) znie:
„b) informácie o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa.“
5. Čl. 1 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
8. Za § 50 sa vkladá § 51, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 51 Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 14/2008 Z. z.,
2. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 417/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o informáciách poskytovaných žene a hlásenia o poskytnutí informácií, vzor písomných informácií a určuje sa organizácia zodpovedná za prijímanie a vyhodnocovanie hlásenia,
3. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 418/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
Po šieste 6. pozmeňovací návrh:
6. V čl. II bode 1 § 1 ods. 2 sa slovo „plodu“ nahrádza slovami „ľudského života už pred narodením, na ochranu života a zdravia ženy a v záujme plánovaného a zodpovedného rodičovstva“.
7. V čl. II bod 3 znie:
3. V § 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Žena má právo požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od lekára z iného zdravotníckeho zariadenia. Lekár je povinný ženu o tejto možnosti písomne informovať. Lekár, ktorého žena písomne požiadala o umelé ukončenie tehotenstva (§ 7), poskytuje žene súčinnosť pri zabezpečení vyšetrení, ktoré preukazujú dôvody podľa prvej vety. V prípade, ak lekár plodu diagnostikoval vrodenú vývinovú chybu korigovateľnú prenatálne, má lekár povinnosť písomne ženu informovať o možnosti vyšetrenia v centre maternofetálnej medicíny s cieľom potvrdenia diagnózy a k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti prenatálne a po narodení dieťaťa.“
8. V čl. II sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 12a Spoločné ustanovenie“ (ruch v sále zaznievanie gongu)
„Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „umelé prerušenie tehotenstva“ vo všetkých tvaroch, rozumie sa tým „umelé ukončenie tehotenstva" v príslušnom tvare.“
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje. (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.)
9. V čl. II bod 6 znie:
6. Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 13a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020
Pri žiadostiach o umelé ukončenie tehotenstva, ktoré boli podané do 31. októbra 2020, sa postupuje podľa ustanovení tohto zákona v znení účinnom do 31. októbra 2020.“
10. V čl. III § 7b vrátane nadpisu znie:
„§ 7b Reklama umelého ukončenia tehotenstva
Zakazuje sa reklama na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva 13b), služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“
11. V čl. V text za úvodnou vetou znie:
V prílohe č. 4 v časti „Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania“ v ods. 11 sa za slová „sú povolené“ vkladá čiarka a slová „okrem reklamy na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva, služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva“. (Neutíchajúci ruch v sále.)
12. Čl. VI nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti.
13. Čl. VIII znie:
Čl. VIII
Článok č. 383/2013 Z. z. (pozn. red.: správne „Zákon č. 383/2013 Z. z.“) o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová „dieťaťa a poskytovanie príspevku na viac súčasne narodených detí" nahrádzajú slovami „dieťaťa, príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku na viac súčasne narodených detí“.
2. V § 1 ods. 2 sa za slová „nevyhnutných potrieb“ dopĺňajú slová „tehotnej ženy a“.
3. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na zvýšené výdavky, ktoré vznikajú v súvislosti s narodením dieťaťa s ťažkým zdravotným poškodením alebo ťažkým genetickým poškodením.“
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
4. V § 2 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „dieťaťa“ vkladajú slová „a príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa“.
5. V § 2 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3. matke dieťaťa nevznikol nárok na príspevok pri narodení dieťaťa z dôvodu, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“
6. Príspevok (pozn. red.: správne „Nadpis“) druhej časti znie:
„PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA, PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA A PRÍSPEVOK NA VIAC SÚČASNE NARODENÝCH DETÍ“. (Neutíchajúci ruch v sále.)
7. V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Matka dieťaťa má nárok na prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a jej tehotenstvo presiahlo 24 týždňov, a na druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.“ (Neutíchajúci ruch v sále a zaznievanie gongu.) „Otec dieťaťa má nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak má trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.“
8. V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „pre dieťa“ dopĺňajú slová „po jeho narodení“.
9. V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) na dieťa, ktorého matka nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bol vyplatený príspevok pri narodení dieťaťa alebo iná dávka toho istého druhu v krajine trvalého pobytu matky.“ (Neutíchajúci ruch v sále.)
10. V § 3 ods. 4 sa slová „podľa § 2 ods. 1 písm. a), ak“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) tretieho bodu, ak matka dieťaťa“.
11. § 4 vrátane nadpisu znie:
„§ 4 Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je
a) 829 eur 86 centov, ak ide o dieťa narodené z prvého pôrodu až tretieho pôrodu, pričom na účely § 3 ods. 1 prvej vety suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, prepáčte, na koľko strán máte ešte ten pozmeňujúci návrh?

Záborská, Anna, poslankyňa NR SR
Sedem asi.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Tak ak je všeobecný súhlas, navrhujem, aby sme to teraz prerušili kvôli hlasovaniu a potom by ste pokračovali. Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.) Ďakujem pekne. (Zaznievanie gongu a krátka pauza.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:40 - 10:55 hod.

Záborská Anna
Pán predseda, pozmeňovací návrh môžem hneď predniesť?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.9.2020 10:23 - 10:52 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Ctená snemovňa, Slovensko patrí medzi najbohatšie krajiny sveta, ale v našej vlasti sa nenarodí, nevyspeje, nedospeje a nezostarne každé desiate dieťa, ktoré by sa narodiť malo a mohlo. Deje sa tak z rôznych dôvodov. Najčastejšie zo zdravotných alebo sociálnych príčin. Toto chceme zmeniť, toto potrebujeme zmeniť, a preto sme predložili s kolegami aj tento zákon na pomoc matkám a ich deťom.
Keď sme rozmýšľali, ako posunúť Slovensko vpred, rozhodli sme sa neísť cestou zákazov. Povedali sme jasné nie kultúrnej vojne. Rozhodli sme sa pre empatické počúvanie a podporu žien. Komunistický režim zasial do našich sŕdc rozdelenie v otázkach života, zrelativizoval hodnotu človeka a bude treba čas, kým sa z toho naša spoločnosť vylieči. Výskumy však ukazujú, že sme na dobrej ceste. Podpora pre život rastie. Neskromne poviem, že je to aj zásluha roky vedenej diskusie o umelom ukončení tehotenstva, ktorej som mohla byť súčasťou.
Nechcem aj s kolegami otvoriť novú kapitolu umenšujúcu zlo potratov, pomáhať ženám, aby sa mohli rozhodnúť pre život svojho dieťaťa. Bude to dlhá a náročná cesta. Niekde v jej cieli obnovíme Slovensko ako krajinu, na ktorú môžeme byť hrdí. Kým sa tak stane, zažijeme mnoho garambolov, ale nesmieme stratiť smer. Týmto smerom je úcta k životu, k svojmu i tých druhých. Slovensko na to má, my na to máme.
Jeden z tých garambolov zažívame aj teraz. Ťažko sa mi hľadajú slová, aby som opísala pocity, ktoré mám z verejnej diskusie, ktorú rozpútali oponenti tohto zákona. Mieša sa vo mne sklamanie, znechutenie, hnev, ale aj nádej, lebo predsa v množstve klamstiev, poloprávd a zavádzania sem-tam presiakla na povrch aj pravda. Vždy počas celej mojej politickej kariéry som sa snažila byť na strane pravdy. Už sa nechcem zmeniť a nezmením sa, nebudem si vymýšľať argumenty či nové interpretácie známych faktov. Chcem ostať vecná aj takto vo víre kultúrnej vojny, ktorú si neželám a do ktorej som nútená oponentami, prispieť ku kultivácií Slovenska.
Neodpustím si však jedno konštatovanie. Keď bitka o tento zákon, o tento návrh zákona skončí, mentálne škody na našej krajine spôsobené množstvom nenávistných, lživých či manipulatívnych prejavov zostanú. Prosím, pamätajte na to v tejto parlamentnej rozprave. Slovensko nie je iba táto budova na hradnom vrchu či pohľad mediálnych výstupov, Slovensko je čosi viac. Je to zem, v ktorej žijeme a ktorá nás zvolila vo viere, že jej dobru budeme slúžiť. Na to, aby sme pomáhali rozvoju Slovenska, a naša politika, naša politika musí byť postavená na úcte k pravde, inak je márne všetko ľudské úsilie.
Lož prináša zlo, a to nielen tým, ktorí sú klamaní, ale hlavne tým, ktorí ho používajú ako pracovný nástroj. Prosím, nezneužívajme právo či medicínu pre dosiahnutie svojich cieľov. Myslime na Slovensko, ktorým sa tu všetci oháňame, alebo na ženy, o ktorých tvrdíme, že nám na nich záleží. Tento návrh zákona tak robí, prosím, pripojme sa k tomu. Slovensko nevyhnutne potrebuje politiku, ktorá podporuje a bráni život. Politiku, ktorá v každom zákone myslí na rodinu, pretože rodina je najlepšie prostredie pre vznik života, pre výchovu našich detí. Život jednotlivca má nevyčísliteľnú hodnotu. A to nielen pre spoločnosť a štát. A to je život muža, ženy, matky, otca i dieťaťa vo všetkých vývojových štádiách.
Tu by som mohla skončiť, však náš návrh iste všetci čítali, ale to by sme nemohli vystavení uplynulé týždne štvavej negatívnej kampani, preto využijem toto miesto a poviem pár slov k skutočnému obsahu návrhu zákona. Predložený návrh nevznikol z náhlej potreby meniť veci teraz, ale je výsledkom mnohoročnej diskusie o ochrane nenarodených a podpore tehotných žien, matiek na Slovensku. Dodnes sa však tejto problematike venovala v zákonodarstve nedostatočná pozornosť. Áno, často počúvame kritiku, prečo túto tému otvárame teraz v čase korony. Už som si na také otázky zvykla. Vždy keď predložíme niečo podobné, zaznieva rovnaká kritika. Prečo teraz na konci funkčného obdobia, prečo v strede, prečo na začiatku, teraz, keď sú majstrovstvá sveta v hokeji, teraz, keď v televízií beží dobrý seriál? Samozrejme, preháňam, ale len z dôvodu, že proste podľa našich oponentov nikdy nie je vhodný čas na ochranu matiek a ich detí. Oni musia vždy počkať. Ja s týmto nesúhlasím, už čakali dosť dlho. Teraz je ten správny čas.
Chcem, aby v tejto snemovni zaznelo úplne jasne, cieľom nášho návrhu je podpora pre tehotnú ženu, ktorá zvažuje umelé ukončenie tehotenstva najmä zo sociálnych alebo ekonomických dôvodov. Úprava má pomôcť žene získať čo najviac presných informácií, dostatočných až na rozmyslenie, vedomosť o alternatívnych riešeniach, väčšiu istotu o stave počatého dieťaťa či získať viac peňazí pri narodení postihnutého dieťaťa. Toto všetko má tehotnej žene pomôcť, aby táto náročná voľba bola kvalifikovanejšia a zodpovednejšia. Ako totiž všetci vieme, ide o nezvratné životné rozhodnutie. Navrhované zmeny sme si nevymysleli, ale vychádzajú z príbehov konkrétnych ľudí a nadväzujú na skúsenosť organizácií, ktoré sa tehotným ženám a rodinám v núdzi dlhodobo venujú nielen v oblasti poradenstva a sprevádzania, ale aj v pomoci sociálnej a ekonomickej. Za svoje pôsobenie takto pomohli stovkám žien a desiatkam detí, umožnili narodiť sa.
Som presvedčená, že táto práca, by nemala ostať iba na pleciach neziskových organizácií, ale pomocnú ruku by mal podať aj štát. Dnes tu preto stojím, stojím, lebo inak nemôžem, a predkladám spolu s kolegami tento návrh zákona. Aby bolo všetkým jasné, a dúfam, že, áno, pani predsedníčka, je tu, aj jej, že navrhovaný zákon, návrh zákon neprináša žiadne obmedzenia prístupu k interrupciám, ako ho upravuje zákon o umelom prerušení tehotenstva z roku ’86. V tomto zmysle je kompromisným návrhom smerom k liberálnej časti politického spektra i spoločnosti. Navrhované zmeny tiež nezabezpečujú riešenie všetkých problémov, ktorým musia čeliť tehotné ženy, ktoré sa v tomto náročnom životnom období ocitli v kríze. Ide o prvý krok k vytvoreniu účinnej siete pomoci pre ženy, ktoré sa v tehotenstve ocitli pod sociálnym a ekonomickým tlakom, aby neboli nútené rozhodnúť sa pre potrat. Ja nič nezakrývam, nestala som sa z noci do rána podporovateľkou tzv. práva na potrat. Stále verím v ochranu života, ale nejdem hlavou proti múru. Ponúkam ruku spolupráce všetkým úprimným liberálom, lebo, však ako to dokazuje aj náš kolega Juraj Gyimesi, liberalizmus s pro-choice s hnutím nemá veľa spoločného. Ochrana matiek a detí nie je o skutočnom konzervativizme či liberalizme, nie je to ani o delení na kresťanov či neveriacich, je to proste o ľudskosti, o hodnotách vpísaných v našich srdciach. Ja pevne verím, že všetci ich kdesi hlboko máme správne a je len otázkou času, kedy vyjdú na povrch.
Poďme sa spolu podrobnejšie pozrieť, o čo nám v novele zákona ide. Navrhujeme v zákone zmeniť termín umelé prerušenie tehotenstva na umelé ukončenie tehotenstva. Všetci si uvedomujeme, že podstúpenie interrupcie je závažná skutočnosť, ktorá zásadným spôsobom mení život matky aj dieťaťa. Tehotenstvo nie je možné prerušiť, iba ukončiť. Ide o nezvratné rozhodnutie, preto je dôležité vyhnúť sa akémukoľvek zavádzaniu a pomenovať veci presne. Okrem toho ide aj o legislatívnu jednoznačnosť.
Navrhujeme, aby ministerstvo zdravotníctva pravidelne vypracovalo správu, ktorá bude mapovať stav a vývoj vykonávania umelého ukončenia tehotenstva na Slovensku, ktorej obsahom bude analýza štatistík, trendov a príčin potratovosti. Súčasťou správy má byť aj návrh opatrení na zníženie počtu potratov na podporu rodičovstva a priaznivého demografického vývoja obyvateľstva.
Štát dnes nemá dostatok dát, aby si mohol byť istý, že nastavuje adresnú a efektívnu formu pomoci pre tie tehotné ženy a rodiny, ktoré ju skutočne potrebujú. Vlastne iba tápame. Toto potrebujeme zmeniť a stať sa modernou krajinou, kde sú politiky formulované a vyhodnocované na základe faktov, a nie dojmov. Navrhujeme predĺžiť lehotu bezprostredného rozhodovania o podstúpení potratu so súčasných 48 na 96 hodín. Žena a o potrate nerozhoduje ani 48, ani 96 hodín, ale podstatne dlhšie. Je to kdesi v hlave a stále sa to vracia, aspoň tak hovoria psychológovia. Rozhodnutie ženy sa mení často aj v priebehu jedného dňa z pevného odhodlania na zásadné odmietnutie. Nakoniec však žena musí urobiť nezvratné rozhodnutie a na to potrebuje priestor. Jasný, ohraničený, ale dostatočne dlhý. Mnohé výskumy hovoria, že príliš krátky čas spôsobuje niektorým ženám zjavne diskonfort a vedie k rozhodnutiu, ktoré neskôr ľutujú. Náš zákon je práve pre túto skupinu žien. Je to rozhodnutie na celý život. Keď na vrátenie tovaru z e-shopu máme dva týždne, tak si myslím, tak si myslím, že ženy si pri rozhodovaní o interrupcii zaslúžia aspoň 96 hodín. Už budú mať v rukách potrebné informácie, ktoré získajú od gynekológa. Naším cieľom je pomôcť ženám, ktoré váhajú a nie sú si isté. Z praxe vidíme, že tých žien je dosť, a každá z nich si zaslúži, aby spoločnosť urobila pre ne aspoň to minimum, poskytla im čas a kvalifikované informácie pre rozhodnutie.
Na dokreslenie uvediem konkrétny príbeh. Do poradne pre neplánovane tehotné sa ozvala mladá žena, ktorá neplánovane otehotnela. Nič nenasvedčovalo k tomu, že by si dieťa chcela nechať. Išla sa poradiť a vyrozprávať. Tehotenstvo bolo pre ňu šok, zistila to len pred pár dňami a nevedela si predstaviť, čo sa bude diať ďalej, ako spojí prácu, školu, peniaze a dieťa dokopy. Dostala informácie, aké má možnosti, a najmä znova a znova som jej opakovala, že sa nemusí rozhodnúť ani dnes, ani zajtra, dokonca ani o týždeň. Hovorila mi, že to už chce mať za sebou, a jej rozhodnutia ísť či neísť na potrat sa menili veľmi ťažko. Veľmi často. Stále nevedela, čo má urobiť. Nakoniec sa rozhodla, že sa objedná u lekára a pôjde na potrat. Tak sa rozhodla. O niekoľko dní mi volala, že si dieťa si nechala aj napriek tomu, že mala termín, aj napriek, že nad týmto rozhodnutím premýšľala týždne. Mala dostatok času? Bolo ho veľa alebo málo? Čo sa udialo v jej hlave, v jej srdci a aké prišli okolnosti, že sa v poslednej chvíli rozhodla pre život? Niekedy je naozaj rozhodujúca aj jedna hodina navyše. Prosím, pamätajme na takéto ženy, musia byť, informácie musia byť kvalifikované a rozhodnutie slobodné. Nie je to týranie žien, a ako tu vyhlasujú oponenti, ale pomoc, ktorá vychádza z poznania praxe.
Škoda, že naši hlasní oponenti v tejto sále sa neprišli stretnúť s predstaviteľmi organizácií, ktoré pomáhajú, a so ženami, ktoré si tým prešli. Ponúkli sme túto možnosť, ale skutočná diskusia bola z ich strany odmietnutá. A nielen z ich strany, ešte v júni sme pozvali ženy z organizácie Možnosť voľby na debatu. Odmietli, vraj nie je o čom. Toto je smutný obraz pro-choice hnutia, krik, nadávky a odmietanie diskusie. Nie tej pred kamerami, kde sa nič nevyrieši, len sa predvádza, kto dokáže hlasnejšie hovoriť a prednesie expresívnejšie výrazy, ale diskusie trpezlivé v zákulisí, postavené na stavanie mostov a budovaní pochopenia. Možno som naivná, ale keď sa dá dlhotrvajúcimi vyjednávaním, vyjednávaniami zabrániť vojnám, že by sa toto nedalo?
Ďalej navrhujeme žene, odovzdať žene, odovzdať žene, ktorá zvažuje umelé ukončenie tehotenstva, zoznam občianskych združení, cirkví či náboženských spoločností, ktoré poskytujú finančnú, materiálnu alebo psychologickú pomoc v tehotenstve, informácie o materskom, rodičovskom príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa, prídavku na dieťa a informácie o poskytnutí sociálnej služby v zariadeniach núdzového bývania. Cieľom je poskytnúť žene čo najviac informácií, aby počas des..., 96-hodinovej lehoty na rozmyslenie mala k dispozícii všetky informácie potrebné pre kvalifikované rozhodnutie. Prax ukazuje, že ženy, ktoré tehotenstvo prekvapí v náročnej životnej situácii, samy hľadajú pomoc, my im to chceme uľahčiť a zariadiť, aby dostali čo najviac relevantných informácií priamo u gynekológa, mohli si ich v písomnej podobe zobrať domov a mali čas zistiť a rozhodnúť sa, či pre nich niektorá forma pomoci môže byť užitočná.
Dovoľte ešte jeden príbeh. Maja vyrastala v detskom domove. Ako každý, aj ona sa snažila postaviť na vlastné nohy. Prvé manželstvo nevyšlo, ale narodili sa jej dve pekné deti. Hľadala lásku ďalej. Myslela, že to bude ten pravý, ale rozišli sa. Zostala tak sama s dvoma deťmi. Do toho zistila, že je tehotná, neplánovane. Pre ňu šok. Áno, bola tehotná a jej bývalý partner to nechal celú na ňu. (Poslankyňa priniesla pohár vody na rečnícky pult.) Ďakujem.
Nech sa sama rozhodne, čo robiť. Nevedela, čo si počať. Vážne uvažovala nad potratom, ale nechcela zmariť život nevinného dieťaťa. No zároveň si nevedela ani predstaviť, ako sama vychová tri deti. Snažila sa hľadať pomoc aj cez internet. A našla web Centrumfemina.sk. Napísala im, aká je jej situácia a aké má obavy. Ochotne jej vysvetlili všetky možnosti, ktoré má k dispozícii. Ako sama hovorí, neodsúdili ma za to, že som rozmýšľala nad potratom. Cítila som sa tak, že im môžem slobodne povedať, čo prežívam a čo cítim. Nakoniec som sa rozhodla neísť na potrat. Vybrala som si možnosť utajeného pôrodu.
Do zákona o umelom prerušení tehotenstva navrhujeme vôbec po prvýkrát pridať zreteľ na záujmy plodu, teda dieťaťa. Doteraz bol zákon postavený iba na výpočte podmienok, kedy sa môže žena rozhodnúť pre potrat, a bral ohľad iba na ochranu a dobro matky. Potrebu chrániť matku nijako nespochybňujeme. Je zrejmá zo všetkých ostatných ustanovení a formulácií zákona. Navrhujeme však, aby zákon bral zreteľ aj na zá..., aj na záujem nového ľudského života. V pozmeňujúcom návrhu ponechávame aj zreteľ na záujmy ženy a zodpovedného rodičovstva.
Potrat nikto nepovažuje za ideálne riešenie, preto si myslíme, že je nemiestne z jeho podstúpenia robiť biznis, ktorý bude podporovať komerčná reklama. Reklama sa snaží o zvýšenie predaja propagovaného produktu alebo služby za účelom dosiahnutia zisku. To je definícia. V tomto prípade by to nepriamo znamenalo snahu o zvýšenie počtu potratov, čo si určite nikto neželá, preto si myslíme, že by reklama na potrat nemala byť umožnená. Samozrejme, zákaz reklamy sa nedotýka práva na informácie o umelých potratoch. Po diskusiách s oponentami nášho návrhu sme sa rozhodli upraviť mierne textáciu ustanovenia. Toto je moderná európska právna úprava a je pre mňa veľkým prekvapením odpor oponentov spomedzi poslancov voči tomuto návrhu. Reklama je za účelom zisku. Sú to marketingovo vybrané a upravené informácie. Nejde o informovanosť v pravom slova zmysle. Ako zákon zakazuje predaj a kúpu obličiek, nemá byť ani na umelé ukončenie tehotenstva.
Navrhujeme, aby poisťovňa preplatila tehotnej žene aj druhé odborné vyšetrenie, ktoré potvrdí alebo vyvráti prvotné podozrenie. Tento návrh má za cieľ, pomôže ženám získať čím väčšiu istotu o zdravotnom stave svojom a svojho dieťaťa a ďalších možnostiach, ktoré poskytuje medicína.
Umelé ukončenie tehotenstva je rodičom navrhnuté po vyšetrení, ktoré percentuálne určí, s akou pravdepodobnosťou sa im narodí choré dieťa a aký hendikep môžu očakávať. Keď sa žena dozvie túto informáciu, je vo veľkom strese a zvyčajne sama hľadá ďalšie vyšetrenia. Chceme, aby toto druhé, odbornejšie vyšetrenie bolo pre všetkých a bolo platené zo zdravotného poistenia. Hlavne v médiách prebehla dlhá diskusia o tomto návrhu, o povinnosti či dobrovoľnosti druhej lekárskej správy. V tej debate zaniklo, že náš návrh nijako neovplyvňuje ženu v jej rozhodnutí ísť na potrat. V prvom trimestri má žena totiž oprávnenie ísť na potrat na požiadanie, teda bez zdravotného dôvodu. A v druhom trimestri obvykle lekárskych vyšetrení je už aj teraz viac. Táto úprava teda nič nezakazuje, iba pomáha. V pozmeňovacom návrhu napriek tomu dávame druhú lekársku správu ako fakultatívnu, a teda vyhovieme viacerým kolegom poslancom, pre ktorých bola táto otázka kľúčová.
Navrhujeme rozšíriť možnosti bývania v zariadeniach núdzového bývania aj z dôvodu neplánovaného tehotenstva, alebo narušenia sociálnych či rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva. Existujú totiž prípady, keď žena po tom, čo oznámila partnerovi, že je tehotná, musela odísť zo spoločného bytu. Alebo odišiel partner a ona sama nedokázala platiť nájom. Iná situácia môže byť, keď rodičia kvôli neplánovanému tehotenstvu vyhodia z domu svoju tehotnú dcéru. Matky, ktoré sa ocitnú v takejto situácii budú môcť zostať v zariadeniach núdzového bývania až tri roky v prípade, že sa o svoje dieťa budú starať. Navrhujeme upraviť dotazník, ktorý sa už dnes používa pred umelým ukončením tehotenstva. Chceme, aby sme vedeli, aký je rodinný stav a situácia v domácnosti, keďže sociologicky sa Slovensko zmenilo, a to, aký má žena stav, slobodná alebo vydatá, už nehrá takú rolu ako skutočný stav v jej domácnosti.
Pridáva sa dôvod umelého ukončenia tehotenstva, pokiaľ to nie je zdravotný dôvod. Tak ako pred inými vážnymi lekárskymi zákrokmi, aj pred postúpením potratu musí žena vyplniť tlačivo, v ktorom informuje o niektorých dôležitých skutočnostiach. Zmeny sa navrhujú z dôvodu, aby bolo možné lepšie pochopiť príčiny potratovosti na Slovensku, aby mohla Slovenská republika prijať také politiky, ktoré budú naďalej znižovať mieru potratovosti, a to nielen umelej, ale aj prirodzenej. Mimochodom, v Európe to nie je nič, nič zvláštne. Možno uvediem príklady len dvoch krajín a to je dvoch štátov Európskej únie a to je Belgicko a Francúzsko. V Belgicku vedia, že tretina žien ide na potrat, lebo im zlyhala antikoncepcia. A vedia aj, prečo im zlyhala a aká antikoncepcia im zlyhala. Ako by to asi zistili, keby im to tá žena nepovedala? Vedia, že 33 % ide preto, že žena v tom momente dieťa nechcela. Vedia, že 14 % udáva, že ich rodina je už nedost..., je dost..., už dostatočne početná, 9 % tehotných sa na dieťa cítilo..., necítilo, lebo sa cítilo ešte príliš mladé. A 6 % chcelo ďalej študovať a rovnaké percento udávalo finančné dôvody. Vo Francúzsku na prvom mieste je zlyhanie antikoncepcie, potom sociálna situácia buď ženy samotnej, alebo v rodine. Na ďalšom je tlak okolia a na poslednom snaha doštudovať.
Tak toto sú, toto sú prípady alebo príklady, kde obdobné dotazníky pomáhajú štátom robiť účinné politiky. Ak chce Slovensko byť modernou krajinou, musí svoje politiky formulovať na základe faktov. Mnohí, ktorí tento náš návrh kritizujú, bežne hovoria, že sú za fact basic policies, čiže politiky založené na faktoch, ale akosi im tu ideologicky nesedí.
Dnes sa vypláca príspevok pri narodení dieťaťa len v prípade, že sa dieťa dožije 28 dní. Náklady rodín však nevznikajú 29. deň života dieťaťa ani sa nerozplynú, ak na 27. deň to dieťatko zomrie. Podpora má patriť všetkým deťom bez rozdielu. Narodením zdravotne znevýhodneného dieťaťa sa jeho rodičom značne zvyšujú náklady spojené so starostlivosťou o neho. Aby tieto náklady nemuseli byť príčinou rozhodnutia pre umelé ukončenie tehotenstva poškodeného plodu, navrhujeme v tejto situácii zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa štvornásobne. Trošku sa čudujem, že pani predsedníčka výboru vo svojom pozmeňujúcom návrhu tento príspevok rozdelila na 12 mesiacov. To by bolo také, ako keď niekto utrpí autohaváriu a zostane ochrnutý od pása dole, tak mu povieme, tak 12 mesiacov vám bude štát prispievať na invalidný vozík a po roku si ho môžte kúpiť. Je to absurdné, a preto si myslíme, že treba podporiť tieto rodiny bezprostredne po narodení dieťaťa. Na návrh pána premiéra sme pridali do zákona dotačnú schému pre poradne, ktoré budú pomáhať ženám v situáciách neplánovaného tehotenstva.
Toľko stručne k zákonu. Nič obmedzujúce či zakazujúce. My nesúdime, nekričíme, ale chceme pomôcť. Tento zákon, tak ako sme ho predložili, bol kompromisom, pripravovali sme ho s ohľadom na našich poslaneckých kolegov. Je to začiatok, verím, inej, lepšej politiky, politike pre ženy a ich deti, politiky bez ideológie. Pevne verím, že aj naši oponenti raz pochopia, že záujmy tých, ktorí nás zvolili, sú dôležitej..., dôležitejšie ako mŕtve slová ideológie, lebo na živote záleží. Na každom.
Ako som hovorila v rozprave pred predkladaním tohto zákona, mám sen. V mojom sne sa všetky deti na Slovensku môžu narodiť a žiť ako občania tejto krajiny dôstojný život až do svojej staroby a smrti. Panie poslankyne, páni poslanci, pomôžte mi, pomôžte nám všetkým, ako sme tu, tento sen urobiť skutočnosťou.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis