Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2020 o 11:55 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 16:05 - 16:07 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ja by som chcel reagovať len takými drobnými vecami. Keď ste hovorili o tom biznise súkromných vlastníkov; áno, tento úrad nebude mať tie kapacity, nebude to taký veľký úrad a rôzne komodity sa budú dávať cez mandátne zmluvy. V minulosti tu boli problémy, že sa nezaisťovali rôzne finančné derivácie alebo rôzne finančné také komodity, s ktorými bolo potrebné na trhu obchodovať, lebo polícia alebo prokuratúra nemala na to kapacity ani odborné znalosti, aby vedela s tými komoditami nejak obchodovať, aby sa neznižoval ten majetok. Takže teraz sa na základe nejakej mandátnej zmluvy takéto deriváty prevezú na spoločnosť, ktorá vie obchodovať na trhu a trebárs, keď sa po piatich rokoch zistí, že tento zaistený majetok alebo že niekto bude nevinný a tento zaistený majetok sa mu má vrátiť, aby nemal z toho hodnotu nula.
No a čo sa týka predaja, tak najväčší problém bol v rôznych, pri rôznych legalizáciách príjmov z trestných činností, keď sa zaisťovali napríklad motorové vozidlá, po piatich rokoch, keď sa tie motorové vozidlá vracali, tak to už nešlo ani naštartovať a tá hodnota bola nula. Takže či aj pre toho majiteľa alebo aj pre štát bude výhodnejšie tieto vozidlá predať a podľa výsledku súdu sa tá finančná kompenzácia nahradí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.10.2020 15:51 - 15:55 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená ministerka, nesmierne ma teší, že takýto zákon sa predkladá do Národnej rady. Môžem zodpovedne povedať, že bola to aj vízia programového vyhlásenia vlády. Taktiež môžem zodpovedne povedať, že ste pri tvorbe tohto zákona spolupracovali so všetkými právnickými obcami, s prokuratúrou, súdmi, políciou, Finančnou správou, takže tento zákon prešiel širokou diskusiou.
Pri zákonoch je vždycky čo vylepšovať, aby tu bola nejaká lepšia právna istota, z toho dôvodu tam podávame ešte nejaké pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov Národnej rady, mňa a pána Vetráka, k vládnemu návrhu zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto.
V čl. III sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
"13. V § 58 ods. 4 sa za tretiu vetu vkladá nová štvrtá veta, ktorá znie: "Ak je to potrebné na posúdenie dôveryhodnosti výpovede, poznamenajú sa v zápisnici aj okolnosti, ktoré výpoveď takejto osoby sprevádzali, najmä jeho nerečové prejavy pri výpovedi, zvýšené prejavy nervozity, prípadne prejavy vplyvu alkoholu či iných omamných látok alebo psychotropných látok."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne aj do ustanovenia o účinnosti (čl. XVIII).
Odôvodnenie: Upravujú sa prípady, keď vyslúchajúci počas výsluchu inak normálne pôsobiaceho svedka nadobudne napríklad čuchovými vnemmi alebo zvláštnymi fyziologickými reakciami svedka dojem, že osoba je alebo môže byť pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok alebo psychotropných látok. Od znenia bodu č. 14 spoločnej správy výborov sa znenie tohto bodu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu odlišuje len v tom, že okrem alkoholu a omamných látok sa dopĺňajú do normatívneho textu znenia aj psychotropné látky.
2. V čl. III bod 17 § 96f znie:
§ 96f
"Zaistenie hnuteľnej veci
Ak zaistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že hnuteľná vec je nástrojom trestnej činnosti alebo výnosom z trestnej činnosti, môže predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor vydať príkaz na zaistenie hnuteľnej veci. Na postup pri zaistení hnuteľnej veci sa použije § 96e."
Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technické spresnenie návrhu zákona, ktorým sa upravuje nadpis ustanovenia do podoby, ktorá zodpovedá nadpisom predchádzajúcich paragrafov upravujúcich zaistenie majetku.
Aby tu nevznikali nejaké právne vákuá alebo rôzne výklady advokátov, čo sa týka § 89 o vydaní veci.
Zároveň navrhujem vyňať body 14 a 20 spoločnej správy na samostatné hlasovanie s návrhom ich neschváliť a namiesto nich navrhujem schváliť predložený pozmeňujúci návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 14:04 - 14:06 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o archívoch a registratúrach (tlač 259).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 11:55 - 11:56 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
No, ja musím povedať, že som ja vôbec nepočul, že by pán Šeliga bol povedal, že všetci sudcovia sú kriví. Práve naopak, on poukázal na tých, ktorí sú kriví, a mne sa to absolútne páči a skvelé, pretože to fakt, to súdnictvo je niečo neskutočné. A krásny príkladom je aj pani Ľubomíra Hnatič, ktorej v júli súd pridal dieťa, súdne rozhodnutie má, od júla sa tá žena nevie dopátrať k dieťaťu, dieťa má v Rusku. A ja vás chcem, pani, pani ministerka, ste matka dvoch detí, tiež vás chcem poprosiť veľmi o pomoc, aby súdy v Košiciach začali konať. To je niečo katastrofálne. Je tam podozrenie, že jedna, jedna advokátka tam ovplyvňuje aj súdy, aj prokuratúru.
Chcem nadviazať na pána Šeligu a naozaj povedať, že toto je niečo katastrofálne. My sme horší ako, ako štáty v Afrike. My sme sa dostali do situácie, kde ľudia neveria súdom, kde, kde prokurátori, ako povedal pán Šeliga, majú obrovské majetky. A trojuholník advokát, prokurátor a sudca, to je taká skorumpovaná záležitosť, kde si dohadzujú veci.
Takže ešte raz, ja chcem poprosiť za tú Ľubomíru Hnatič, ktorá sa nevie dopátrať dieťaťa, je tam podozrenie, že otec chce prijať ruské občianstvo, to je zúfalá matka, zúfalá, a ja by som chcel aj po tejto rozprave sa s vami, pani ministerka, porozprávať veľmi úprimne. A ja ďakujem pánovi Šeligovi za jeho vystúpenie a absolútne podporujem a budem podporovať pani Kolíkovú v ústavných zmenách, ktoré sa naozaj dotknú celej našej spoločnosti, a verím, že, verím, že raz sa dožijem toho, že súdy budú spravodlivé.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 11:27 - 11:32 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, ďakujem za slovo. Chcel by som vyjadriť svoje výhrady k tomuto návrhu zákona, ktoré asi sú už aj verejne známe. Chcem hneď dopredu povedať, že napriek týmto výhradám som ochotný tento zákon podporiť, aby sa dostal do druhého čítania, aby sme otvorili diskusiu o tomto návrhu zákona. Skúsim to vysvetliť veľmi stručne, aby som vás nezdržoval.
Považujem sa za ekonomického liberála a považujem princíp obehu kapitálu za veľmi dôležitý v ekonomike a pokladám ekonomiku za určitý stroj fungujúci vlastným pohonom, ktorý sa len veľmi ťažko dá regulovať a pokiaľ sa prereguluje, tak je to ako pri priehrade, že začne to unikať niekde inde.
Keď sa prijímal zákon o dočasnej ochrane, mal som k tomu tiež určité výhrady. Našťastie sa nám podarilo rokovaniami s pani ministerkou dosiahnuť takú úpravu, aby to nekrivilo ekonomiku, aby to nekrivilo trhový vývoj. Ide mi hlavne o to, že ak príliš chránime podniky, ktoré sú nejakým spôsobom neschopné uhrádzať svoje záväzky, prípadne sú predlžené, môže to spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť, pretože práve firmy, ktoré im dodávajú a nedostanú za to zaplatené, sú akoby ďalšie nakazené a týmto sa táto choroba nedostatočnej likvidity šíri v celej ekonomike.
My ako hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti sme dali do nášho volebného programu, že chceme bojovať s druhotnou platobnou neschopnosťou, dokonca sme si tam dali princíp, že neuhradenie faktúry chceme presadiť ako trestný čin, a z tohto hľadiska prílišná ochrana firiem, ktoré nie sú schopné splácať svoje záväzky, ide priamo proti tomu.
Samozrejme, chápem mimoriadnu situáciu, keď mnohé firmy jednoducho sa dostali do situácie, že sú v úplne iných podmienkach ako v bežnom dianí. Takže rozumiem, že je potrebné vytvoriť určité chránené prostredie pre ne. Toto chránené prostredie sa aj vytvorilo zákonom o dočasnej ochrane, ktorý je zatiaľ v platnosti do konca tohto roka. Z tohto hľadiska pokladám za lepšie riešenie predĺžiť platnosť tohto zákona, aby vlastne chránil, ak je to potrebné, ohrozené firmy ešte dlhšie.
Tento zákon prináša akoby trvalé riešenie tohto problému, čím zavádza popri konkurze a reštrukturalizácii ešte ďalšiu kategóriu ochrany podnikov v problémoch, čo podľa mňa je nadbytočné a môže byť až škodlivé. Som však ochotný diskutovať o tom, ako by sa tieto podmienky mali nastaviť tak, aby neškodili ekonomike, ale aby v prípade núdze jej pomohli.
Dávam ešte možno na ilustráciu to, že nemecký podobný zákon o ochrane podnikov v čase krízy dokonca ani nepočíta s ochranou podnikov, ktoré nedokážu splácať svoje záväzky z obchodného styku, to znamená, tých neplatičov, ktorí majú problémy s úhradou svojich faktúr. Nepočíta s tým, že by ich zákon mal chrániť, počíta len s ochranou firiem, ktoré sú predlžené. To znamená, ktorým sa podarilo získať úver, ale je, teda objem ich záväzkov voči bankám je vyšší ako ich reálne imanie. Takže myslím si, že trošku tu zachádzame do oblasti, ktorá sa môže vypomstiť, a to práve tou druhotnou platobnou neschopnosťou.
Takže takto veľmi v skratke moje výhrady. Ako som spomínal, som ochotný tento zákon podporiť, aby prešiel do druhého čítania. Trošku ma prekvapilo, že výbor pre hospodárske záležitosti, ktorý vediem, nie je gestorským výborom v tomto prípade, tak ako to bolo v prípade dočasnej ochrany. Neviem, prečo to tak je. V každom prípade chcel by som požiadať aj pána predsedu o zváženie tohto, pretože myslím si, že práve takýto zákon sa týka firiem, týka sa širokej oblasti ekonomiky na Slovensku a tej sa venuje práve náš výbor.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.10.2020 10:58 - 10:59 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca výboru predniesol túto správu Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím pridelil návrh na vyslanie príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI na prerokovanie zahraničnému výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. l) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s vyslaním príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky do operačného veliteľstva vojenskej operácie EUNAVFOR MED IRINI.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 10:52 - 10:54 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, ja by som chcela len zareagovať, čo sa týka tých cirkví a organizácií spravovaných, zriaďovaných cirkvou. Ja som pracovala v centre pomoci pre rodinu, ktorého vznik bol iniciovaný práve jezuitmi. Bolo to na základe talianskeho modelu centra, ktoré by malo poskytovať rôzne formy odbornej pomoci, či už lekárskej, psychologickej, alebo pomoci sociálnych pracovníkov, pracovali sme tam psychológovia, mediátori. Cieľom bolo naozaj pomáhať rodinám prekonávať neľahké životné situácie aj z hľadiska sociálneho, aj z hľadiska vzťahového. Po týchto službách bol veľký dopyt. A chcem oceniť tento grant aj preto, pretože naozaj na Slovensku množstvo práce vykonávajú práve takéto organizácie, ktoré pomáhajú reálne rodinám, a sú to napríklad aj saleziáni, sú to mnohé dobrovoľnícke organizácie a sú to mnohé výchovné, preventívne, vzdelávacie aktivity a aj to poradenstvo.
A chcem oceniť, že v rámci tohto dotačného systému bude možné pomôcť aj na mzdové prostriedky a na prevádzku týchto organizácií, pretože toto je veľmi veľký problém práve v tom treťom sektore a ten segment tých poradenských služieb pre rodiny a manželské páry, ale aj takého toho výchovného poradenstva je naozaj na veľmi slabej úrovni a je to niečo, čo veľmi potrebujeme práve v tejto dobe. Takže ja by som, ja by som len toto doplnila, že tie cirkvi tam naozaj majú čo robiť, aj tie organizácie, pretože mnohé, mnohé z nich vzišli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 10:39 - 10:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je určený, uvedený pod tlačou 274. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 266 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.10.2020 10:19 - 10:20 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 269. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 261 z 5. októbra 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.10.2020 9:57 - 9:58 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Práve ste si robili volebnú kampaň, predpokladám, že toto budete robiť asi celé štyri roky, kampaň.
Pán poslanec, vy ste už dlho v politike, ja vám poviem, ako to vnímajú ľudia mimo tejto bubliny, normálni nepolitici ako to vnímajú, keďže ja som žil mimo parlamentu pol roka dozadu. Hovoríte o pokrytectve. No presne tak vás a váš obsah, ktorý hovoríte ohľadom seniorov, vnímajú ľudia. Všetci vedia, že zrýchlené zmeny, ktoré ste pred voľbami iniciovali, boli účelové, lebo vaša cieľovka sú najmä seniori. Teda toľko k pokrytectvu. Aj celá vaša rozprava nebola o ochrane a pomoci starším, ale o hýčkaní si svojich voličov.
Ja som rád, že čím ďalej, tým viac starých rodičov verí a počúva svoje vnúčatá, ktoré už dávno nezapadajú do portfólia voličov SMER-u, HLAS-u.
Ďakujem.
Skryt prepis