Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 17:43 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

22.10.2020 18:04 - 18:05 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som v druhom čítaní odôvodnila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Ešte raz uvediem, že cieľom návrhu je v súlade s Programovým vyhlásením vlády na roky 2020 - 2024 podporovať zvyšovanie povedomia o totalitných obdobiach slovenskej histórie a osobitne si pripomenúť obete komunistického režimu. Tam navrhujeme pamätný deň 24. jún.
A druhá časť je zosúladiť názov pamätného dňa venovaného Slovákom žijúcich v zahraničí s formuláciou uvedenou v čl. 7a Ústavy Slovenskej republiky a statusom v krajanskom zákone č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som. Otvorte... Hlásim sa prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

22.10.2020 17:58 - 18:03 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som ešte teda v tejto rozprave chcel predložiť pozmeňujúci návrh s tým, že, s tým, že tak ako už uviedol kolega, snažíme sa teda stransparentniť výber kandidátov na členov tejto rady, ale zároveň si uvedomujeme, že aj následné fungovanie rady musí byť viac transparentné, teda ešte viac chceme aj pôvodný návrh rozšíriť o to, aby bolo, aby do činnosti rady mohla ešte viac vidieť verejnosť. To znamená prečítam pozmeňujúci návrh, ktorý v tomto procese predkladám.
Tento úvod asi nemusím, ale pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
V čl. 1 sa na konci pripájajú body 3 až 7, ktoré znejú:
"Bod 3. V § 11 ods. 4 prvá veta znie: "Rokovania rady sú verejné.".
Ďalej bod 4. V § 47 sa ods. 1 dopĺňa písm. h), ktoré znie: "Riziko, že by priamo, alebo v spojení s cudzou mocou mohlo dôjsť k zneužitiu licencie na diskrimináciu, podnecovanie neznášanlivosti, alebo ohrozenie ústavného zriadenia a demokratického systému základných práv a slobôd garantovaného Ústavou Slovenskej republiky.".
Bod 5. V § 48 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: "Rada môže zmeniť základné podmienky konania, a to najneskôr do dátumu verejného vypočutia žiadateľov o licenciu.".
Bod 6. V § 48 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: "Licenciu na terestriálne vysielanie rada neudelí žiadnemu z účastníkov konania o udelenie licencie na terestriálne vysielanie, ak nie sú splnené kritériá a podmienky podľa § 47 ods. 1, ktoré rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať, alebo existujú u žiadateľov iné dôvody pre zamietnutie žiadosti podľa tohto zákona; konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie sa v takom prípade končí vydaním rozhodnutí o zamietnutí žiadostí."
Bod 7. Za § 76dm sa vkladá § 76dn, ktorý vrátane nadpisu znie: "Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia konania o udelenie alebo zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48, ktoré sa začali podľa doterajších právnych predpisov a ktoré sa ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona neskončili, sa týmto dňom prerušujú do ukončenia núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, ďalej len núdzový stav. Lehoty podľa tohto zákona v čase prerušenia konania neplynú, lehoty určené radou podľa § 48 sa predlžujú o čas trvania núdzového stavu. Lehota na predkladanie žiadosti však neuplynutie skôr, než na 45. deň odo dňa skončenia núdzového stavu.".".
V čl. 2, a teda ešte bod 2, v čl. 2 sa slová "1. decembra 2020" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Odôvodnenie: Rada pre vysielanie a retransmisiu začala 11. 9. 2020 konanie o udelenie, resp. zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách. Na základe podmienok sa žiadosti o udelenie licencie, alebo zmenu licencie predkladali do 9. 10. 2020 a verejné vypočutie malo byť realizované 18. novembra 2020 a konania pre 67 uvoľnených frekvencií. Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu a vyhlásený núdzový stav je v záujme vytvoriť dostatočný nediskriminačný priestor tak pre predkladanie žiadostí, ako aj realizáciu verejného vypočutia, keďže ide oproti doterajšiemu obdobiu o výrazne vyšší počet prideľovaných frekvencií. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje prerušenie konaní až do ustálenia situácie tak, aby sa žiadatelia mohli riadne zúčastniť výberového konania a rovnako, aby mohli byť realizované verejné a transparentné vypočutia, ako aj samotný proces výberu, pričom sa tiež precizuje postup rady pre prípad, že žiaden z uchádzačov nesplní zákonné predpoklady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

22.10.2020 17:55 - 17:58 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Som veľmi rád, že pokračujeme v nastúpenom trende, ktorý sme v tomto volebnom období začali, a to tým, že sme jednak zaviedli veľmi prísne vypočutie u kandidátov na generálneho prokurátora, takisto sme spresnili ustanovenia, ktoré sa týkajú vypočutia kandidátov na ústavných sudcov a teraz prichádza s podobným návrhom predseda výboru pre kultúru a médiá, tiež z hnutia OĽANO, ktorý chce stransparentniť proces výberu kandidátov na funkcie, ktoré spadajú do oblasti jeho pôsobnosti. Je to trend, ktorý sa aj hnutie OĽANO, aj táto vláda snaží presadiť. Jednoducho viac transparentnosti, viac verejnosti do procesov, ktoré súvisia s verejnými funkcionármi a všade tam, kde sa nakladá s verejnými prostriedkami. Snažíme sa v druhom čítaní vždy vylepšovať návrh zákona, pokiaľ zistíme, že sú niektoré veci nejasné alebo aj nie úplne najsprávnejšie legislatívnotechnicky upravené. Ja by som rád predložil taký veľmi krátky pozmeňujúci návrh, ktorý je výlučne legislatívnotechnickým vyjasnením predloženého návrhu zákona. Nájdete ho ako bod na zváženie aj v stanovisku parlamentnej legislatívy. Rád by som ho teda predniesol.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského a Milana Vetráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. 1 v bode 1 v § 6 ods. 2 sa slová "prihlásených kandidátov" nahrádzajú slovami "kandidátov navrhnutých podľa ods. 3".
Odôvodnenie už som spomínal, je to legislatívnotechnické vylepšenie textu, keď parlamentná legislatíva nám dala na zváženie, či v tom samotnom texte hovoriť o prihlásených kandidátoch alebo, tak ako sa inde v texte platného zákona hovorí, o buď predložených kandidátoch alebo kandidátoch navrhnutých. Čiže zvolili sme alebo dali sme na toto odporúčanie a zvolil som práve v tomto pozmeňujúcom návrhu takéto spresnenie, ktoré nebude odkazovať na prihlásených kandidátov, lebo oni sa sami neprihlasujú, ich musí niekto navrhnúť, ale na navrhnutých kandidátov.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a chcel by som vás požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, ako aj podporu celého návrhu, ktorý predkladám spolu s predsedom Výboru pre kultúru a médiá Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.10.2020 17:52 - 17:53 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem pekne. Keďže je to druhé čítanie, tak len v krátkosti. Zavádzame verejné vypočutie kandidátov na členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a budem teda vďačný za podporu a zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 17:45 - 17:46 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ja už som povedala v tej prvej rozprave pár slov. Chcem, chcem naozaj znovu poďakovať, chcem poďakovať aj tomu, že naprieč politickým spektrom, naprieč koalíciou aj opozíciou na všetkých troch výboroch, na ktorých som sa zúčastnila, získal tento návrh naozaj podporu. Som veľmi vďačná Jankovi, že začal a verím, že toto je prvý krok k takému komplexnému zlepšeniu starostlivosti o tieto deti, ktoré musia vyrastať bez svojich biologických rodičov a verím, že prídu ďalšie kroky. Podobne ako aj Monika by som podporila naozaj aj tú otázku toho bývania, aby sa zlepšila a tiež by som bola rada, ak by sme pomohli deťom z detských domovov žiť čo najviac, byť umiestňovaných v rodinách a v prostredí, kde budú môcť vytvárať zdravé vzťahy a kde sa budú môcť zdravo rozvíjať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 17:44 - 17:45 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som sa poďakovať kolegovi Jankovi Herákovi , že ako znalý veci vo svojom návrhu zákona rieši najpálčivejšie problémy, s ktorými sa stretávajú deti, mladí dospelí a zdravotne znevýhodnení, mladí dospelí, umiestnení v centrách pre deti a rodinu. Ide o ustanovenie jednotného postupu, aby sa všetkým deťom umiestneným v centre na základe rozhodnutia súdu z prijatého výživného, sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku vytvárali úspory a aby neplatili centru úhradu za vykonávanie opatrení pobytovou formou. Predkladaný návrh zákona bude mať výrazné pozitívne sociálne vplyvy, najmä prispieva k znižovaniu sociálnej exklúzie a pomáha riešiť viaceré náročné situácie, s ktorými sa stretávajú mladí dospelí po opustení centier. Ešte raz vďaka za tvoju prácu a verím, že takýchto zákonov bude oveľa viac. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 17:43 - 17:43 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Cieľom a poslaním zariadení je ponúknuť deťom a mladým dospelým nielen lásku a starostlivosť, ale pomôcť im čo najviac rozvíjať schopnosti a zručnosti nevyhnutné pre ich lepšiu budúcnosť. Ja oceňujem, čo páni poslanci robia pre týchto mladých dospelých. Čas, ktorý im dávate navyše, im určite pomôže. Ja si totižto ani neviem predstaviť ten deň, kedy musia odísť z centra. Neviem si predstaviť, čo cítia a ako to prežívajú. Taktiež oceňujem, že myslíte aj na zdravotne znevýhodnených. Ďakujem za vašu prácu a podporujem vás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 17:41 - 17:43 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja som sa k problematike tohto zákona vyjadrila už pri prvom čítaní. Rada by som ho znova podporila, chcela by som poprosiť, pokiaľ bude možné, tie decká potrebujú viac tých vecí. Jednou z nich je možno aj také, že štartovacie byty. Tým sa obraciam aj na všetkých kompetentných, ktorí s výstavbou nájomných bytov majú čo dočinenia. Určite by sa našla určitá časť týchto nájomných bytov ako štartovacie malé byty, nemusia to byť obrovské, obrovské byty práve pre týchto mladých ľudí. Samozrejme oni, oni potrebujú aj nejaké vedenie, či už ekonomické, právnické a tak ďalej, pretože tieto zručnosti oni jednoducho nemajú a, ale myslím si, že aj to sa dá nejakým spôsobom riešiť a v každom prípade je to veľmi dôležité, dôležité je pozerať sa aj na mladých ľudí, ktorí idú z detských domovov a ktorí majú nejaký, akýkoľvek druh postihnutia a hlavne ďakujem naozaj, že sa to otvára a verím tomu, že za tie štyri roky v tejto téme pokročíme tak ďaleko, že dobehneme vyspelé spoločnosti, takže ďakujem všetkým, ktorí do toho akýmkoľvek spôsobom zabŕdli a zanechali tam veľmi príjemnú, veľkú, pozitívnu stopu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 17:41 - 17:41 hod.

Ňarjaš Erik
Janko, kolega, ja som veľmi rád, že si tu a že je tu človek, ktorý sa aktívne zaoberá mládežou detských domovov, a hlavne ktorý tomu aj naozaj rozumie. Chcem ti poďakovať za veľmi dobre spracovaný zákon, teda novelu, ktorý je teda dobre pripravený, a verím, že vo svojej aktivite budeš aj ďalej pokračovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2020 17:40 - 17:41 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Také trošku mi už zobral aj poslanec Pollák z toho, čo som chcel povedať, ale určite je tu jedna veľmi významná vec, ktorú som zaznamenal pri tomto zákone, a to je to, že naozaj sa tento štát bude starať o deti, ktoré strávia svoje detstvo bez rodičov a veľmi dôležité je, a keďže s Jankom Herákom veľmi dlho spolupracujem a naozaj poznáme túto problematiku, veľmi dôležité je, aby sa tomu venoval štát naozaj dôkladne, aby túto tému nezanedbával, pretože keď podchytíme výchovu a keď podchytíme tieto deti alebo týchto tínedžerov, svojím spôsobom naozaj dospelých ľudí, tak sa nám to vráti nielen ekonomicky, ale vráti sa to hlavne ľudsky. Takže ja toto, čo sa tu predkladá, absolútne vítam. Ďakujem pekne.
Skryt prepis