Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.11.2020 o 10:25 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 5.11.2020 10:40 - 10:55 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegova, novela tohto zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách je možno takou istou predohrou a naznačením takej tej väčšej novely, resp. nového vysokoškolského zákona, ktorý by mal prísť do parlamentu budúci rok.
Ja by som chcel vyzdvihnúť ten pripomienkovací proces, ktorý prebehol aj pri tejto poslaneckej novele, pretože isto veľká novela vysokoškolského zákona má byť a bude vládnym návrhom, ktorý prebehne aj všetkými tými lehotami a pripomienkovaniami. Ale aj tu počas takého parlamentného normálneho neskráteného legislatívneho konania sme, myslím, dobre využili ten čas, kde už počas leta, keď sa tvoril tento zákon, tak niekde v polovici augusta sme sa stretli poslanci na ministerstve, ktoré zhrnulo tie rôzne návrhy aj poslancov, aj ďalších ministerstiev k tomuto obsahu zákona. A potom postupne cez prvé čítanie, cez rozhovory, cez zasadnutie výboru medzi prvým a druhým čítaním a ešte aj teraz pri komunikácii a dopilovaní niektorých vecí sa ukázalo, že sme boli schopní naozaj odsúhlasiť pozmeňujúce návrhy aj napríklad opozičných poslancov, ktorým aj ďakujem za spoluprácu, pánu podpredsedovi Petrákovi, pánu kolegovi Habánikovi, ktorý je tiež rektorom univerzity. A takisto, samozrejme, kolegom aj z koalície. A tiež že sme tam aj nezaradili niektoré veci, ktoré, voči ktorým boli námietky, že sa hľadal taký konsenzus.
A ten cieľ nie je to, aby ten zákon prešiel, lebo tak máme ako koalícia dostatočnú väčšinu, ale aby tie veci ohľadom školstva podľa možností sa nelámali cez koleno, ale aby to bol konsenzus aj v komunikácii s tým školstvom, v tomto prípade vysokým školstvom, aj s koalíciou, aby to nebolo tak, že každý si zmeníme podľa vlastných preferencií veci v školstve pri výmene vládnych garnitúr. Vieme, že to nerobí dobrotu aj v iných oblastiach, v školstve špeciálne.
Čiže je dobré, ak uvažujeme trocha strategicky, aj keď, hovorím, toto je malá novela vysokoškolského zákona. Ale dúfam, že aj pri veľkej novele budeme takto konštruktívni a budeme to vedieť nastaviť tak, aby sa našiel konsenzus, kde každý bude musieť ustúpiť niečo zo svojich predstáv, ale zároveň si nebudeme určite robiť naprieky a nebudeme ignorovať dobré návrhy. A naopak, keď sa niektoré z návrhov ukážu, že nie sú úplne ideálne alebo dá sa to robiť inak alebo lepšie, že to takto zmeníme.
Ja chcem predniesť pozmeňujúci návrh. Ten pozmeňujúci návrh vlastne, aby tak taký celkový, nejak celková filozofia bude vlastne nahrádzať bod 20 zo spoločnej správy a to potom ešte poviem, že ho chcem vyňať na samostatné hlasovanie. V podstate on ten za..., ten, ten bod, už schválený bod 20 spoločnej správy, teda posledný bod spoločnej správy, z 95 % preberá a v závere v bode 4 toho bodu 20 spoločnej správy sa pridáva v tomto pozmeňujúcom návrhu jedna veta, ktorá sa týka spoločných študijných programov, nechcem vás s tým do podrobností zaťažovať, ale ide o to, že pri tej bežiacej lehote, kedy musia vysoké školy zosúladiť svoje vnútorné mechanizmy s tými akreditačnými štandardmi, tak by mohla, by nastala situácia, že pri niektorých naplánovaných alebo bežiacich spoločných študijných programoch, tak by musela zamietnuť túto akreditáciu, čo by bola škoda. Bola tam, bol tam jeden konkrétny príklad, kde bola spolupráca medzi portugalskými, lotyšskými, litovskými a slovenskými univerzitami a podľa tohto aktuálneho znenia by to muselo byť zamietnuté, tak sme tam dodali jednu vetu, ktorá dáva možnosť Slovenskej akreditačnej agentúre, aby takúto vec schválila, aby tie naše školy mohli spolupracovať, boli otvorené.
Samozrejme, bolo to, bolo to prekonzultované so Slovenskou akreditačnou agentúrou, ktorá s tým súhlasila a pokladala to za krok dobrým smerom.
A potom teda okrem tejto vety doplnenej v bode 4 tej spoločnej správy je tam ešte bod 5, nový bod 5, kde sa rieši lehota, kde akreditačná agentúra vlastne reaguje na to zosúlaďovanie s akreditačnými štandardami.
Takže ja to celé teraz prečítam, aby ste počuli aj, aj číslo, a musím to prečítať celé, tak vzhľadom na to, že nemám obmedzený čas, tak sa mi nemusí zastaviť.
Takže teraz prednášam pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Juraja Šeligu, Petra Pčolinského a Márie Šofranko k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 212, druhé čítanie.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12 odsek 1 znie:
„(1) Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ak ide o vytvorenie pracovnej skupiny, uznesenie možno prijať aj mimo zasadnutia. Zasadnutie možno uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov výkonnej rady alebo odvolacej komisie. Uznesenie výkonnej rady je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje najmenej sedem členov výkonnej rady. Uznesenie odvolacej komisie je prijaté, ak za jeho prijatie hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov odvolacej komisie. Ak výkonná rada v konaní o udelenie akreditácie neprijme uznesenie, znamená to neudelenie príslušnej akreditácie. Ak odvolacia komisia neprijme uznesenie, znamená to potvrdenie rozhodnutia alebo potvrdenie vyjadrenia agentúry.“
2. V § 24 ods. 1 sa slová „za desať" nahrádzajú slovami „za šesť“ a slová „šesť rokov a najneskôr desať“ sa nahrádzajú slovami „štyri roky a najneskôr šesť“.
3. § 35 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:
„(14) Agentúra môže začať konanie z vlastného podnetu v čase do podania informácie vysokou školou o tom, že zosúladila vnútorný systém so štandardmi pre vnútorný systém, ak má dôvodné podozrenie, že vysoká škola nedodržiava právne predpisy alebo svoje vnútorné predpisy. Ak v rámci konania agentúra zistí nedostatky,
a) pozastaví uskutočňovanie študijného programu alebo
b) začne konanie o odňatí akreditácie habilitačného konania a inauguračného konania.“
4. V § 36 ods. 2 druhej vete sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“.
Trocha to prerušujem. Potiaľto je to úplne doslovné zopakovanie bodu 20 zo spoločnej správy. A teraz prichádza tá zmena, prečo to dávam ako pozmeňovák.
A na konci sa pripája táto veta: „Agentúra do 31. decembra 2024 neodmietne žiadosť o udelenie akreditácie spoločného študijného programu z dôvodu podľa § 30 ods. 5 písm. c), ak vysoká škola v príslušnom študijnom odbore a stupni uskutočňuje študijný program, ktorý nie je spoločným študijným programom.“
5. V § 37 ods. 1 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2022“.
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Prečítam ešte odôvodnenie: Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania vyžadujú od vysokej školy funkčný vnútorný systém, ktorý okrem iného má predchádzať a riešiť prípady plagiátorstva a neetického konania. Vzhľadom na spoločenskú naliehavosť riešenia problému plagiátorstva majú navrhované zmeny posilniť možnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri ich implementácii. Zároveň sa navrhuje technické spresnenie zasadnutí kolektívnych orgánov a prijímanie ich záverov. Navrhované zmeny majú tiež urýchliť implementáciu nových štandardov pre vysoké školy, ako aj posilniť možnosti Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pri kontrole ich implementácie.
S cieľom umožniť aktívne podieľanie sa vysokých škôl na medzinárodnej spolupráci v oblasti uskutočňovania spoločných študijných programov, kým nebudú mať posúdený vnútorný systém, a teda môcť samostatne akreditovať spoločné študijné programy, umožňuje sa, aby v prechodnom období mohli vysoké školy akreditovať aj spoločné študijné programy, ale len za podmienky, že v danom študijnom odbore a stupni nepôjde o jediný študijný program. Súčasne platí obmedzenie podľa § 36 ods. 2, že táto možnosť vytvorenia nového študijného programu podľa § 30 je obmedzená do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 25 ods. 1, t. j. do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o súlade vnútorného systému vysokej školy.
Doterajší čl. II sa primerane preznačí.
V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov zákona.
Novovložený čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť.
To je koniec. A poprosím pani spravodajkyňu, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať bod 20 zo spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ak by boli nejaké ešte otázky, prípadne vo faktických, tak si môžte dať a takisto aj bude vystúpenie opozičných kolegov, tak ak by ešte bolo treba niečo, tak nech sa páči, sme k dispozícii.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 25. septembra 2020 č. 316 sa uzniesla prerokovať návrh na vydanie zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu na vydanie zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 116 zo 14. októbra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 42 z 20. októbra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 20 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh na vydanie zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Predmetná spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 20. októbra 2020 č. 44. V súlade s rokovacím poriadkom som bola určená predsedom gestorského výboru za spoločnú spravodajkyňu výborov na prerokovanie návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky s tým, aby som informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, je to zákon, ktorý rieši vysoké školstvo. V rámci výboru aj v rámci ďalších nejakých diskusií prebehla istá rozprava a boli nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré sú aj v spoločnej správe. A ja veľmi vítam, že to bolo konštruktívne, že prispela aj opozícia, aj vysoké školy svojimi pripomienkami. Snažili sme sa ich v maximálnej možnej miere zapracovať, čo ma teší, lebo to nie je až tak úplne obvyklé, že by sa úplne bežne urobila taká dobrá a kvalitná komplikácia rôznych návrhov z rôznych strán, a to aj koaličných, aj opozičných. Tie sú v spoločnej správe, ako povie pani spravodajkyňa.
Ja potom avizujem, že prídem ešte s jedným pozmeňujúcim návrhom, ktorý ešte precizuje niektoré veci, a bude tam menený jeden bod spoločnej správy. To potom uvediem v rozprave.
Keďže je to už druhé čítanie, tak by sme sa mohli venovať konkrétnostiam, tak potom viac v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené poslankyne, poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Je to tlač č. 276. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:25 - 10:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení páni ministri, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, tlač 277. Prekladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

5.11.2020 10:10 - 10:25 hod.

Hatráková Katarína
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 17:36 - 17:36 hod.

Drdul Dominik
Pán podpredseda, je to presne tak, ako hovoríš, mne k tomu napadá len jedna vec. Paradox demokracie spočíva v tom, že demokratická spoločnosť plná tolerantných ľudí nemôže tolerovať netolerantných ľudí. Ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:43 - 16:44 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja tiež chcem vyzdvihnúť tento mimoriadne významný zákon z hľadiska posilnenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, RRZ, transparentnosti verejných financií, ale aj nástrojov na posilnenie zodpovednosti proti populizmu a proti cyklickej fiškálnej politike. Je to jeden z top zákonov a chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali a pripravili tento zákon, aby sme teraz o ňom mohli rokovať.
Pripomínam vám, pán Kamenický, že SMER v minulosti chcel prejsť z hrubého dlhu na čistý, aby sa štát mohol predzásobiť zdrojmi, keď je situácia z hľadiska výšky úrokov na trhu priaznivá. Novela teraz rieši aj tento problém. Súčasne sa navrhuje, aby horný limit dlhu verejnej správy bol stanovený vo výške 55 %, dnes je 50 %. Zavádzajú sa výdavkové limity, čiže tento, táto novela zákona rieši skutočne situáciu. A musíme si priznať, že fakt je tu mimoriadna situácia, je tu pandémia COVID-u-19, a preto sa aj ministerstvo muselo veľmi zodpovedne pripraviť, aby vlastne zachránilo ekonomiku Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:42 - 16:43 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, ja možno tak trocha odľahčenejšie. Keby ste sa boli vy v tých dobrých rokoch vzďaľovali od tej hranice rapídne opačným smerom, tak sme to nemuseli riešiť, ale to už bolo povedané. A ešte jeden možno taký, taký politický ťukes, v ďalšom volebnom období, ak táto vláda nebude mať vládnu väčšinu, stále veríme, že to bude táto vláda, a potom sa spoliehame na zodpovednú opozíciu, ktorá doplní v dobrých časoch tie hlasy, aby sa znova tá dlhová brzda vrátila tam, kde bola v dobrých časoch. Takže keďže ste zodpovední, tak veríme, že sa to vyrieši a nemusíme sa báť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.11.2020 16:36 - 16:38 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Opäť budem len vecný, pretože aj, aj, aj Edo, aj kolega Viskupič budú určite reagovať, kývali hlavou, tak ako v predchádzajúcom vašom vystúpení stopercentne budú reagovať a tieto vaše klamstvá a bludy, čo ste tu pospomínal, vyvrátia.
Ale chcem presne povedať, že každé jedno vaše vystúpenie, pán Kamenický, je o tomto. Vy vystúpite, zavádzate, šírite také naozaj nezmysly a rozprávate, vláda, čo príde po vás, sa poskladá. Po nás potopa príde, preboha... (Reakcia z pléna.) Nerozumiete mojim slovám? No keď ste, viete, keď ste tu kradli a keď ste boli, viete, v tom onom, tak to je tak, keď nerozumiete.
Môžte ho utíšiť, prosím vás, pán, môžte ho utíšiť... (Vstup predsedajúceho.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím pokoj v rokovacej sále. Pokračujte, pán poslanec. (Povedané súbežne s rečníkom.)

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... pán Blanár, môžte ho utíšiť? (Povedané súbežne s predsedajúcim.) Ďakujem.
Takže chcem vám len povedať toľko, že, že pred chvíľou ste sa tu veľmi ohradzovali, keď vám ľudia rozprávali, že ste zlodeji. No ale zažalujte toho, čo to o vás rozpráva, a nikto to nebude rozprávať. Zažalujte Počiatka, vášho bývalého ministra financií, ktorý verejne rozprával, že Fico a Slota ukradli dve miliardy. Verejne priznali, že celý SMER ste zlodeji. A o tom to tu je, preto vy robíte tuná, čo tu predvádzate. Pretože naozaj ste tu kradli, ale tu sa poskladá na vaše zlodejiny celé Slovensko. Celé Slovensko sa bude musieť poskladať na to, čo ste tu vy rozkradli za tých 12 rokov!
Ja keď vás tam vidím, pán Kamenický, vás, tak to je, ako keď mi rozpráva najväčší zlodej na svete, že ale teraz už ja budem čestný, ja už teraz budem spravodlivý, to, čo bolo, bolo a teraz budem najkrajší anjel archanjel. No, to vy určite, to vy určite!
Skryt prepis