Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 16:12 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:40 - 17:46 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, bývanie je jeden z faktorov, ktorý veľmi vplýva na životnú úroveň občanov Slovenska a špeciálne životnú úroveň rodiny. Aj preto podpora nájomného bývania patrí k veľmi dôležitým bodom v programovom vyhlásení vlády a pre mňa je to špeciálne dôležitá vec, pretože som bol garantom rodinnej politiky v OĽANO a pripravoval som takisto program rodinnej politiky a podpora nájomného bývania bola a patrila v tejto rodinnej politike k dôležitým prvkom.
Som veľmi rád, že už v prvom roku fungovania tejto vlády ministerstvo dopravy sa pustilo do novelizácie zákona o dotáciách na rozvoj bývania a takisto zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. To sú dva zákony, ktoré veľmi úzko súvisia a nasledujú aj po sebe v našom prejednavaní, a to, čo budem hovoriť, v podstate súvisí s obidvoma, lebo je to veľmi ťažko rozdeliť.
Som veľmi rád, že sa ministerstvo dopravy do tohto pustilo, pretože nájomných bytov, obecných nájomných bytov s podporou zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciami sa stavia na Slovensku stále menej. Pred piatimi rokmi to bolo ešte dvetisíc bytov ročne, v roku 2019 už to bolo len tisíc bytov ročne. Znamená to, že tento systém v posledných rokoch bol veľmi zanedbávaný a parametre podpory nájomného bývania sa dostali do takej oblasti, že v podstate obciam sa to stále menej oplatí stavať. Som veľmi rád, že práve tieto parametre teraz ministerstvo mení a že ich upravuje tak, aby jednoducho podporilo širšiu výstavbu nájomných bytov.
To, v čom sa nezhodujeme a čo som vlastne aj kritizoval, bolo to, že by som bol rád, aby sa to zmenilo viac, aby táto podpora bola väčšia, aby tie parametre boli ešte voľnejšie a, samozrejme, v každej diskusii sú rôzne názory a myslím si, že to prispelo k posunu aj v tomto zákone aj k tým pozmeňovacím návrhom, ktoré boli schválené aj na výbore, a takisto k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý teraz predložím a ktorý, na ktorom sme sa vlastne nakoniec dohodli s ministerstvom dopravy.
Išlo mi o to, že mestá a obce majú veľmi často problém pritiahnuť do svojich služieb zamestnancov, pretože títo ľudia nemajú až také vysoké platy, ide najmä o úradníkov mestských úradov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, mestských policajtov, pracovníkov mestských podnikov a tak ďalej a tak ďalej, a jedným z motivátorov alebo z motivačných prvkov v tomto by mohli byť práve obecné nájomné byty, pretože títo ľudia sú aj ochotní sa prisťahovať, ale keďže si nevedia zabezpečiť bývanie, tak vlastne je to bezpredmetné.
V pôvodnom návrhu zákona sa upravovalo, aby 10 % týchto postavených obecných nájomných bytov mohla obec prenajať podľa osobitného zreteľa schváleného všeobecne záväzným nariadením práve takýmto ľuďom, svojim zamestnancom, aby ich tým mohla motivovať vlastne prísť a pracovať pre túto obec, už či priamo, alebo nepriamo.
Ja som pôvodne navrhoval, aby toto percento bolo oveľa vyššie, nakoniec sme sa dohodli na 20 %, a preto aj takýto pozmeňovací návrh podávam a chcel by som vás požiadať o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu.
Cieľom je to, aby obce mali väčšiu možnosť vlastne získať takýchto ľudí a tým, že budú mať väčší priestor na ich ubytovanie alebo nájdenie im ubytovania.
Takže prečítam tento pozmeňujúci návrh poslancov Petra Kremského a Juraja Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač č. 272). Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1. V čl. I bode 48 v § 22 ods. 7 sa číslo "10 %" nahrádza číslom "20 %".
Cieľom tejto zmeny je vytvorenie možnosti zabezpečiť bývanie pre ľudí, ktorí pracujú pre žiadateľa alebo jemu podriadené organizácie a nepatria do tzv. nízkopríjmovej kategórie, pričom je účelné a vhodné, aby im žiadateľ vedel poskytnúť bývanie v dostupnej vzdialenosti od pracoviska. Nebudem to čítať celé, lebo je to dlhšie. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, to len aj do budúcnosti, v zmysle rokovacieho poriadku sa to má robiť tak, že vy najprv poviete odôvodnenie a na konci už vlastne čítate len to paragrafové. Takže nemusíte čítať potom tie odôvodnenia, úplne v pokoji, len to paragrafové znenie, ktoré chcete meniť.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem. Je to všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:37 - 17:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, je to tlač 272, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 356 z 22. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 151 z 12. novembra 2020, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 107 z 19. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 88 z 23. novembra 2020 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 66 z 19. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať v bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 272), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 109 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:37 - 17:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (tlač 244), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 355 z 22. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 150 z 12. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 87 z 23. novembra 2020 a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 57 z 18. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 3 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov (tlač 244), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 108 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 16:31 - 16:33 hod.

Potocký Milan
Termín hlasovania je dnes o 17. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 16:27 - 16:28 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán poslanec Jarjabek, ja si myslím, že, samozrejme, vy máte právo dávať tú otázku, to je jasné. Ale ja to vidím z tej inej stránky. Viac kanálov a možno aj presne fokusovaných na určité témy prináša viac reklám a v čase pandémie práve, kedy tie médiá naozaj išli úplne na doraz a mnohé z nich aj skončili, je to ďalšia šanca, ako by sa mohli opäť trochu zdvihnúť hore a ako by sme im mohli pomôcť. Ja si myslím, že každé jedno uvoľňovanie aj takýmto spôsobom je dobré. Nemám pocit, že by sme nejakým spôsobom obmedzovali verejnoprávne médiá alebo iné médiá, takže ja osobne budem za ten zákon hlasovať.
Ďakujem. To je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 16:22 - 16:24 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, dovoľte mi, prosím, ako navrhovanému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 278), v druhom čítaní.
Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada (uznesením, pozn. red.) č. 348 z 21. októbra 2020 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 278) schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 77 z 23. novembra 2020.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 16:12 - 16:13 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ja chcem na záver iba jednu poznámku pánu kolegovi. Ja veľmi rada budem podporovať sociálne opatrenia, ktoré bude táto vláda a my dávať aj občanom tejto republiky. Avšak, ako ste povedali, to aj niečo stojí. Ale zabudli ste na to, že v tom období treba robiť aj veci, ktoré podporujú podnikateľské prostredie. Pre vás a pre vašu vládu boli živnostníci triedni nepriatelia a my si ich musíme vysoko vážiť. To znamená, budeme sa snažiť na to, aby sociálne opatrenia išli aj s tým, že budeme podporovať podnikateľské prostredie, veľké podniky, ale, samozrejme, aj živnostníkov. Dobre viete, čo ste s nimi spravili. A toto práve sme teraz v situácii, že toto sú výsledky tej práce, pretože oni sú v hroznom stave. Keby sa spravili vtedy zmeny, ktoré toto prostredie potrebovalo; neurobili sa. Takže ja by som veľmi rada jako v tejto oblasti pokračovala, pretože to chápem ako premrhané roky, roky premrhaných príležitostí a budeme sa v tejto oblasti snažiť výrazne sa posunúť dopredu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 16:07 - 16:09 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Kamenický, vy keď vystúpite, vždy poviete zmierlivo a začnete rozprávať, ako tu ľudia trpia, ako to je strašné, ako to je katastrofa, ako sú ľudia v núdzi. Potom poviete, že ľudia, teda že ste zvyšovali učiteľom platy, že ste zvyšovali ľuďom životnú úroveň. Vďaka vám a vláde SMEROHLAS-u tu naozaj na Slovensku pôsobila strana SMER ako deštruktor. Vy ste tu rozoberali a kradli všade, kde sa dalo. Vy ste naozaj priviedli toto Slovensko do takej katastrofy, že my sa počas COVID-u nemôžme porovnávať so žiadnou krajinou v Európe, pretože peniaze, ktoré mali zostať, ste si rozobrali. Vy keď sa tam postavíte a začnete o tomto rozprávať, tak človeku, normálnemu človeku až mráz behá po chrbte. Ja by som na vašom mieste s pokorou priznal, že naozaj ten váš Fico to tu rozobral, rozkradol, že tu ste spravili zo Slovenska chudobnú krajinu, krajinu, kde ľudia naozaj trpia.
Pán Kamenický, je mi vás veľmi ľúto a všetkých vašich smeráckych poslancov, ktorí videli a vidia, čo Robo Fico robil, ale jednoducho, žiaľbohu, nemôžte nič iné robiť, lebo každý z vás ste dostali svoj podiel. Každý z vás ste za to, že ste boli v tej strane, dostali niečo, nejakú kosť od Roberta Fica a takto mu to splácate. Naozaj, súhlasím s vami, že ľudia na Slovensku dnes sú vo veľmi zlej finančnej situácii, ale nie je to vďaka tejto vláde. Táto vláda dostala do vienku COVID a, žiaľbohu, dostala do vienku rozkrádanie strany SMER, a teraz už aj HLAS, SMEROHLAS-u.
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:58 - 16:00 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 (tlač 329).
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 329 zo dňa 18. novembra 2020 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj do 23. novembra 2020. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví spoločnú správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady určené výbory prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 125 zo dňa 19. novembra 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 53 z dňa 19. novembra 2020. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 vziať na vedomie. Zo strany výborov ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 136 zo dňa 24. novembra 2020. Určil ma za spoločnú spravodajkyňu výboru. Výbor ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:50 - 15:53 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem pekne. Termín hlasovania bude dnes o 17. hodine.
Skryt prepis