Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

24.11.2020 o 15:41 hod.

Erik Ňarjaš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 16:07 - 16:09 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán Kamenický, vy keď vystúpite, vždy poviete zmierlivo a začnete rozprávať, ako tu ľudia trpia, ako to je strašné, ako to je katastrofa, ako sú ľudia v núdzi. Potom poviete, že ľudia, teda že ste zvyšovali učiteľom platy, že ste zvyšovali ľuďom životnú úroveň. Vďaka vám a vláde SMEROHLAS-u tu naozaj na Slovensku pôsobila strana SMER ako deštruktor. Vy ste tu rozoberali a kradli všade, kde sa dalo. Vy ste naozaj priviedli toto Slovensko do takej katastrofy, že my sa počas COVID-u nemôžme porovnávať so žiadnou krajinou v Európe, pretože peniaze, ktoré mali zostať, ste si rozobrali. Vy keď sa tam postavíte a začnete o tomto rozprávať, tak človeku, normálnemu človeku až mráz behá po chrbte. Ja by som na vašom mieste s pokorou priznal, že naozaj ten váš Fico to tu rozobral, rozkradol, že tu ste spravili zo Slovenska chudobnú krajinu, krajinu, kde ľudia naozaj trpia.
Pán Kamenický, je mi vás veľmi ľúto a všetkých vašich smeráckych poslancov, ktorí videli a vidia, čo Robo Fico robil, ale jednoducho, žiaľbohu, nemôžte nič iné robiť, lebo každý z vás ste dostali svoj podiel. Každý z vás ste za to, že ste boli v tej strane, dostali niečo, nejakú kosť od Roberta Fica a takto mu to splácate. Naozaj, súhlasím s vami, že ľudia na Slovensku dnes sú vo veľmi zlej finančnej situácii, ale nie je to vďaka tejto vláde. Táto vláda dostala do vienku COVID a, žiaľbohu, dostala do vienku rozkrádanie strany SMER, a teraz už aj HLAS, SMEROHLAS-u.
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:58 - 16:00 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 (tlač 329).
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 329 zo dňa 18. novembra 2020 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj do 23. novembra 2020. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví spoločnú správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady určené výbory prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 125 zo dňa 19. novembra 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 53 z dňa 19. novembra 2020. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami ju zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2019 vziať na vedomie. Zo strany výborov ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 136 zo dňa 24. novembra 2020. Určil ma za spoločnú spravodajkyňu výboru. Výbor ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:50 - 15:53 hod.

Kuriak Milan
Ďakujem pekne. Termín hlasovania bude dnes o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:50 - 15:51 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, dovoľte, aby som sa aspoň krátko vyjadril k predloženému návrhu na vydanie vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, je určite vyvážene nastavený z hľadiska sadzieb a zohľadňuje tiež európsky trend znižovania rizík užívania jednotlivých druhov tabakových výrobkov a ich zdravotného dopadu na spotrebiteľa, ktoré spĺňajú bezdymové tabakové výrobky. Aj v Českej republike nedávno prijali obdobný návrh nastavenia sadzieb spotrebných daní na tabakové výrobky, aj keď rozdiel medzi cigaretami a bezdymovými tabakovými výrobkami je ešte výraznejší ako v tomto našom návrhu.
Zámerom návrhu zákona je transportovať do zákona o spotrebnej dani tabakové výrobky podľa smerníc Rady Európskej únie, ktorými sa ustaľuje všeobecný systém spotrebných daní.
V piatok 20. 11. na finančnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky odznel návrh na zvýšenie sadzieb na bezdymové tabakové výrobky. Naša koaličná dohoda bola prijatá a v pléne zaznelo od zástupcov všetkých strán, že návrh je nastavený rozumne a zohľadňuje aj zdravotné dopady.
Ďakujem za podporu tohto zákona. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:46 - 15:50 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (tlač 258), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 403 zo 4. novembra 2020 pridelila tento návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet (uznesenie č. 126 zo dňa 19. novembra 2020), ústavnoprávny výbor (uznesenie č. 168 zo dňa 13. novembra 2020), výbor pre hospodárske záležitosti (uznesenie č. 103 zo dňa 23. novembra 2020), výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uznesenie č. 62 zo dňa 18. novembra 2020).
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 19 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 134 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.11.2020 15:41 - 15:46 hod.

Ňarjaš Erik
Termín je na 17.00 dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 15:41 - 15:44 hod.

Ňarjaš Erik Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov (tlač 257), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 402 zo 4. novembra 2020 pridelila tento vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet (uznesenie č. 127 zo dňa 19. novembra 2020), ústavnoprávny výbor (uznesenie č. 169 zo dňa 13. novembra 2020), výbor pre hospodárske záležitosti (uznesenie č. 102 zo dňa 23. novembra 2020), výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie (uznesenie č. 61 zo dňa 18. novembra 2020).
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 a 18 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 16 a 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 133 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:23 - 15:26 hod.

Kavecká Monika
Ďakujem veľmi pekne, termín hlasovania bude o sedemnástej dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:23 - 15:26 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení páni ministri, podľa § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 o poisťovni a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia do dopĺňajú niektoré zákony (tlač 277), vo výboroch.
Uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre zdravotníctvo ako gestorský výbor. Výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 24. novembra 2020. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predloženému vládnemu návrhu zákona (tlač 277) vyjadrený v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade vládny návrh zákona (tlač 277) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Po prvé, spoločná správa obsahuje 15 pozmeňujúcich návrhov, súčasne výbor navrhol, aby sa hlasovalo po a) o bodoch 1 až 6, 8 až 14 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, po b) o bodoch 7 a 15 spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením číslo 63 z 24. novembra 2020, kde ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu k predloženému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, skončila som, poprosím vás, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 15:13 - 15:15 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem, po dohode hlasovať sa bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis