Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.11.2020 o 17:40 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.11.2020 18:13 - 18:17 hod.

Bubnár Jozef
Tak navrhujem hlasovať zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 18:13 - 18:16 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 370 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nehlasovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 146 zo 16. novembra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v uznesení č. 104 z 23. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020. Zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 24. novembra 2020 č. 57. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 17:57 - 18:00 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 273), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 357 z 22. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 152 z 12. novembra 2020, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 108 z 19. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 89 z 23. novembra 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 52 z 19. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 8 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 273), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 110 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:53 - 17:54 hod.

Mierna Anna
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že vlastne tento zákon, ako sme aj hovorili, má obrovský sociálny aspekt a podporíme tým mladé rodiny. Ja som veľmi rada, že aj u nás aj ten pozmeňujúci návrh, tých 20 % bude mať možnosť samospráva o tom rozhodovať, takže veľmi rada podporím tento zákon. A ďakujem aj pani poslankyni Kaveckej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:52 - 17:53 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takisto ako pán poslanec Kremský, takisto pani poslankyňa Mierna zhodnotili túto problematiku zo samosprávy úplne že, naozaj takým tým ľudským spôsobom a do tej zreteľnej reči, kde opäť použijem zase ten príklad z tej našej samosprávy, kde za posledné roky len pri malej obci, ktorá má okolo 1 050 obyvateľov, tak naozaj sa nám odsťahovalo v priemere skoro 60 obyvateľov len vďaka tomu, že tie kapacity, ktoré pre ich bývanie nie sú, tak v podstate sme takisto boli frustrovaní tým, že tá výstavba tých nájomných bytov nie je v tých regiónoch, a hlavne teda aj na tých obciach s tým menším počtom obyvateľov. Takže ešte raz veľká vďaka za tento zákon, určite ho veľmi radi podporíme, pretože je to vízia do budúcnosti pri výstavbe nájomných bytov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:49 - 17:52 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dostupné bývanie je problém, ktorý trápi našu krajinu, mestá i obce desaťročia. Obzvlášť pre mladých a sociálne slabších je samostatné bývanie obrovský problém. Čísla sú alarmujúce, viac ako polovica mladých ľudí do 34 rokov býva so svojimi rodičmi. Spolu s Chorvátmi si v počte mladých bývajúcich s rodičmi delíme posledné miesto v celej Európe. Žiadna iná krajina strednej Európy nemá také zlé výsledky ako my. Bohužiaľ sa v tejto oblasti za posledných 30 rokov neurobilo vôbec nič.
Je to spôsobené aj tým, že z minulého režimu sme zdedili túžbu vlastniť bývanie, v ktorom žijeme. Kým v západnej Európe je bežné bývať v podnájme, na Slovensku až 90 % ľudí býva vo vlastnom byte alebo v dome, čo je na rozpočet mladej začínajúcej rodiny mimoriadne náročné. Trh s bývaním sa tomuto trendu prispôsobil a nájomných bytov je kvôli tomu málo. Aj z tých nájomných bytov, ktoré sú k dispozícii, je množstvo kvôli vysokej cene pre mladých ľudí jednoducho nedostupné. Väčšina mladých ľudí kvôli tomu preferuje bývanie s rodičmi až do vysokého veku, čo má negatívne dopady na ekonomiku, pôrodnosť i odchod mladých ľudí za lepším životom do zahraničia.
Ako primátorky prihraničného mesta sa ma táto situácia bytostne dotýka. Mnoho ľudí odchádza do susedných krajín, kde majú lepšie podmienky na založenie rodiny. Hovoria o tom aj čísla. Za posledných 15 rokov opustilo našu krajinu kvôli nevyhovujúcim životným podmienkam 300-tisíc obyvateľov. Odchod sa týka prevažne ľudí v produktívnom veku, ktorí chýbajú našej ekonomike aj sociálnemu systému. Obzvlášť preto, že pôrodnosť žien dlhodobo klesá a kvôli politike vlád SMER-u hrozí kolaps dôchodkového systému.
Podpora nájomného bývania je cesta, ktorou môžeme zvrátiť tento trend. Ako ekonómka hodnotím podporu nájomného bývania prostredníctvom dotácie určite pozitívnejšie ako predstavu, že by takéto byty mal stavať priamo štát. Návrh ministerstva dopravy preto hodnotím ako veľmi flexibilný a riešiaci priamu podstatu problému. Rovnako pozitívne hodnotím aj rozdelenie finančných prostriedkov na dlhšie obdobie. V roku ´21 20 mil. a následne každý rok 21 mil. eur pomôže rozdeliť záťaž na rozpočet na dlhšie obdobie.
Naša ekonomika potrebuje v krízovom období finančné stimuly a podpora bývania mladých ľudí je forma, ktorá prispeje k naštartovaniu ekonomiky a zároveň vyrieši dlhodobý problém, ktorý si pred sebou tlačíme už 30 rokov. Chcem preto poďakovať pánu ministrovi dopravy a výstavby za tento návrh. Zároveň mu držím palce pri jeho implementácii do praxe.
Podpora mladých a sociálne slabších ľudí bola dlhodobo zanedbávaná, a preto oceňujem snahu to zmeniť. Mnoho našich miest a obcí stráca svojich mladých ľudí a prichádza tak o príjmy z podielovej dane. Dostupné bývanie je jediný spôsob, ako dokážeme ľudí podporiť v ich zámere žiť na Slovensku. Samostatný život je základ pre úspešnú kariéru a spokojnosť našich občanov. Preto za tento, tento zákon podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:47 - 17:49 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, milí kolegovia, ja skutočne musím vyjadriť vaše uznanie a obdiv za to, že v podstate sme sa posunuli vo výstavbe nájomných bytov na jednotlivých úsekoch samospráv do takej miery, že v podstate ako keby sme odstraňovali teraz tie bremená a tie problémy ku tomu, pretože ak si uvedomíme napríklad na príklade našej samosprávy, kde 30 rokov sme sa nevedeli posunúť vo výstavbe nájomných bytov, pretože skutočne tie problémy sú obrovské a my teraz začíname meniť tú legislatívu, ktorá by mohla odstrániť tieto problémy.
Ešte raz veľká vďaka za prípad hodný osobitého zreteľa, pretože naozaj to zaručuje aj doplnenie ako keby tých bytových kapacít hlavne pre odvetvia zdravotníctva a školstva, kedy my do tých regiónov našich potrebujeme vlastne tieto profesie a tieto povolania a vďaka takejto úprave zákonnej budú mať samosprávy viac otvorené ako keby ruky a budú môcť bezpečne zabezpečiť týmto ľuďom aj takú tú perspektívu, hej, že nebude sa tam vlastne posudzovať tá výška toho príjmu, čo je úplne že skvelé. A ďakujem veľmi pekne ešte raz, veľká vďaka za samosprávy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:46 - 17:47 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V prvom čítaní sme sa všetci zhodli na tom, že problematika bývania na Slovensku je mimoriadne aktuálna, je aj akútna, a ja som už vtedy veľmi uvítal túto iniciatívu pána ministra plniť vlastne ich volebný program a pomôcť ľuďom s bývaním, pomôcť im s takým bývaním, ktoré si môžu dovoliť. A ja zároveň aj vítam jeho ústretovosť, keď nám, alebo keď sme sa dohodli aj s pánom poslancom Kremským, že zvýšime túto, túto možnosť obcí a miest, starostov alebo obecných zastupiteľstiev zvýšiť to percento tých bytov z 10 na 20 % takým obyvateľom, u ktorých oni si uznajú za vhodné im tie byty dať. A ja verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej a že prídu aj ostatné zákony, ktoré spravia to bývanie lukratívnejším, prístupnejším a že ho bude oveľa viac, pretože ako sme sa zo štatistických údajov dohodli, respektíve dozvedeli, výstavba bytov klesla, keď si dobre pamätám, na tisíc ročne a našou ambíciou je toto číslo zvýšiť násobne, takže máte našu plnú podporu a verím, že v tomto budeme aj naďalej takto pokračovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:40 - 17:46 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, bývanie je jeden z faktorov, ktorý veľmi vplýva na životnú úroveň občanov Slovenska a špeciálne životnú úroveň rodiny. Aj preto podpora nájomného bývania patrí k veľmi dôležitým bodom v programovom vyhlásení vlády a pre mňa je to špeciálne dôležitá vec, pretože som bol garantom rodinnej politiky v OĽANO a pripravoval som takisto program rodinnej politiky a podpora nájomného bývania bola a patrila v tejto rodinnej politike k dôležitým prvkom.
Som veľmi rád, že už v prvom roku fungovania tejto vlády ministerstvo dopravy sa pustilo do novelizácie zákona o dotáciách na rozvoj bývania a takisto zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania. To sú dva zákony, ktoré veľmi úzko súvisia a nasledujú aj po sebe v našom prejednavaní, a to, čo budem hovoriť, v podstate súvisí s obidvoma, lebo je to veľmi ťažko rozdeliť.
Som veľmi rád, že sa ministerstvo dopravy do tohto pustilo, pretože nájomných bytov, obecných nájomných bytov s podporou zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciami sa stavia na Slovensku stále menej. Pred piatimi rokmi to bolo ešte dvetisíc bytov ročne, v roku 2019 už to bolo len tisíc bytov ročne. Znamená to, že tento systém v posledných rokoch bol veľmi zanedbávaný a parametre podpory nájomného bývania sa dostali do takej oblasti, že v podstate obciam sa to stále menej oplatí stavať. Som veľmi rád, že práve tieto parametre teraz ministerstvo mení a že ich upravuje tak, aby jednoducho podporilo širšiu výstavbu nájomných bytov.
To, v čom sa nezhodujeme a čo som vlastne aj kritizoval, bolo to, že by som bol rád, aby sa to zmenilo viac, aby táto podpora bola väčšia, aby tie parametre boli ešte voľnejšie a, samozrejme, v každej diskusii sú rôzne názory a myslím si, že to prispelo k posunu aj v tomto zákone aj k tým pozmeňovacím návrhom, ktoré boli schválené aj na výbore, a takisto k tomu pozmeňovaciemu návrhu, ktorý teraz predložím a ktorý, na ktorom sme sa vlastne nakoniec dohodli s ministerstvom dopravy.
Išlo mi o to, že mestá a obce majú veľmi často problém pritiahnuť do svojich služieb zamestnancov, pretože títo ľudia nemajú až také vysoké platy, ide najmä o úradníkov mestských úradov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, mestských policajtov, pracovníkov mestských podnikov a tak ďalej a tak ďalej, a jedným z motivátorov alebo z motivačných prvkov v tomto by mohli byť práve obecné nájomné byty, pretože títo ľudia sú aj ochotní sa prisťahovať, ale keďže si nevedia zabezpečiť bývanie, tak vlastne je to bezpredmetné.
V pôvodnom návrhu zákona sa upravovalo, aby 10 % týchto postavených obecných nájomných bytov mohla obec prenajať podľa osobitného zreteľa schváleného všeobecne záväzným nariadením práve takýmto ľuďom, svojim zamestnancom, aby ich tým mohla motivovať vlastne prísť a pracovať pre túto obec, už či priamo, alebo nepriamo.
Ja som pôvodne navrhoval, aby toto percento bolo oveľa vyššie, nakoniec sme sa dohodli na 20 %, a preto aj takýto pozmeňovací návrh podávam a chcel by som vás požiadať o podporu tohto pozmeňovacieho návrhu.
Cieľom je to, aby obce mali väčšiu možnosť vlastne získať takýchto ľudí a tým, že budú mať väčší priestor na ich ubytovanie alebo nájdenie im ubytovania.
Takže prečítam tento pozmeňujúci návrh poslancov Petra Kremského a Juraja Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač č. 272). Vo vládnom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1. V čl. I bode 48 v § 22 ods. 7 sa číslo "10 %" nahrádza číslom "20 %".
Cieľom tejto zmeny je vytvorenie možnosti zabezpečiť bývanie pre ľudí, ktorí pracujú pre žiadateľa alebo jemu podriadené organizácie a nepatria do tzv. nízkopríjmovej kategórie, pričom je účelné a vhodné, aby im žiadateľ vedel poskytnúť bývanie v dostupnej vzdialenosti od pracoviska. Nebudem to čítať celé, lebo je to dlhšie. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, to len aj do budúcnosti, v zmysle rokovacieho poriadku sa to má robiť tak, že vy najprv poviete odôvodnenie a na konci už vlastne čítate len to paragrafové. Takže nemusíte čítať potom tie odôvodnenia, úplne v pokoji, len to paragrafové znenie, ktoré chcete meniť.

Kremský, Peter, poslanec NR SR
Dobre, ďakujem. Je to všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:37 - 17:40 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, je to tlač 272, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 356 z 22. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 151 z 12. novembra 2020, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 107 z 19. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 88 z 23. novembra 2020 a výbor pre sociálne veci uznesením č. 66 z 19. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať v bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov (tlač 272), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 109 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis