Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.11.2020 o 17:57 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:37 - 18:40 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme ako skupina poslancov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu je automatické priznanie daňovej úľavy, respektíve oslobodenia od dane daňovníka z dôvodu dosiahnutia 62 rokov alebo veku ustanovenom vo všeobecnom záväznom nariadení obce.
Verím, že spoločne prijmeme túto novelu a odbremeníme seniorov od tejto povinnosti, nakoľko každá obec má vedomosť o veku jej obyvateľov. Povinnosť daňovníka požiadať obec o úľavu na dani zbytočne zaťažuje občanov a je pravdepodobné, že mnohí z nich ani nevedia o možnosti požiadať obec o úľavu alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti od dosiahnutia požadovanej vekovej hranice.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:23 - 18:30 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. Len na úvod krátke odôvodnenie a potom ho prečítam.
Ide vlastne o to, že aj po dohode s ministerstvom reagujeme na niektoré situácie. Týka sa to konkrétne možnosti príspevku na špecifiká a finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov bez ohľadu na zriaďovateľa, či teda ide o štátnu, štátnu školu alebo školské zariadenie, alebo neštátneho zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, ktoré je zriadené neštátnym zriaďovateľom, a je to v podstate taký, taký technický pozmeňujúci návrh.
Možno len taký, taký ešte politický úvod, že je aj v programovom vyhlásení vlády, že budeme hľadať spôsoby, ako naozaj zrovnoprávniť podporu, financovanie detí, ktoré navštevujú teda školy, ktoré sú zriadené rôznymi zriaďovateľmi. Toto síce nie je nejaká veľká vec, ale je to jeden konkrétny krok, ktorý môže pomôcť. Takže aby som vás nezdržiaval, dovoľujem si teraz predniesť pozmeňujúci návrh. Poprosím aj teda zastaviť čas.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Jozefa Lukáča a Viery Leščákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264), ktorý je v druhom čítaní.
K čl. I
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
"1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:
"3. príspevku na špecifiká,
4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,".
Doterajší tretí bod sa označuje ako piaty bod.
2. V § 1 ods. 4 sa slová "verejné školské zariadenia" nahrádzajú slovami "štátne školské zariadenie" a slová "verejná materská škola" sa nahrádzajú slovami "štátna materská škola".
3. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky."
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4. V § 3 ods. 1 sa slová "vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie" nahrádzajú slovami "vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
2. Za bod 3 sa vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
"4. V § 4d odsek 2 znie:
"(2) Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka
a) zoznam oblastí rozvojových projektov,
b) výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a
c) informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá ministerstvu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu."
5. V § 4d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo "verejnými"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
3. Bod 4 znie:
„4. V § 6c ods. 1 sa za slovo "rozvoj" v celom texte vkladajú slová "a podporu", za slovo "zariadeniami" sa vkladá čiarka a slová "a modernizáciu" sa nahrádzajú slovami "prípravu na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach alebo na výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu"."
4. Za bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 6c ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo v spolupráci so školou alebo školským zariadením"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
5. Bod 6 znie:
"6. V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú siedmy bod a desiaty bod.
Doterajší ôsmy bod a deviaty bod sa označujú ako siedmy bod a ôsmy bod a doterajší jedenásty bod až trinásty bod sa označujú ako deviaty bod až jedenásty bod."
6. Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
"7. V § 8b ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedodržanie účelu použitia
1. príspevku na záujmové vzdelávanie,
2. príspevku na špecifiká,
3. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,".
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
8. V § 8b ods. 3 sa slová "e) a f)" nahrádzajú slovami "f) a g)"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
7. V bode 7 § 9j ods. 1 v celom texte a ods. 6 sa slovo "verejný" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "štátny" v príslušnom tvare.
8. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
"9. Slová "verejné školské zariadenie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 9a písm. b) nahrádzajú slovami "štátne školské zariadenie" v príslušnom tvare a slová "verejná materská škola" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "štátna materská škola" v príslušnom tvare."
Koniec pozmeňujúceho návrhu. Poprosím ešte pani spravodajkyňu, aby zaevidovala, že žiadam vyňať body 1 a 2 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, lebo vlastne budú kolidovať s týmto pozmeňujúcim návrhom, tak potom pri hlasovaní by sme, si na to dáme pozor.
Ja veľmi pekne ďakujem. Pre tých, ktorí počúvajú len audio, všetko je v poriadku, dychčím preto, že mám rúško. Niekto sa ma minule pýtal, že či náhodou nemám niečo so srdcom. Som povedal, pozeral si audio alebo video? Audio. Takže máme to niekedy také ťažké, hlavne tí, ktorí tu pre, musíme čítať také dlhé texty. Takže prajem všetkým zdravíčko.
Skončil som, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

24.11.2020 18:13 - 18:17 hod.

Bubnár Jozef
Tak navrhujem hlasovať zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 18:13 - 18:16 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 370 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nehlasovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 146 zo 16. novembra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v uznesení č. 104 z 23. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020. Zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 10 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 24. novembra 2020 č. 57. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.11.2020 17:57 - 18:00 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 273), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 357 z 22. októbra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 152 z 12. novembra 2020, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 108 z 19. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 89 z 23. novembra 2020 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 52 z 19. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 8 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 273), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 110 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:53 - 17:54 hod.

Mierna Anna
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem povedať, že vlastne tento zákon, ako sme aj hovorili, má obrovský sociálny aspekt a podporíme tým mladé rodiny. Ja som veľmi rada, že aj u nás aj ten pozmeňujúci návrh, tých 20 % bude mať možnosť samospráva o tom rozhodovať, takže veľmi rada podporím tento zákon. A ďakujem aj pani poslankyni Kaveckej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:52 - 17:53 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takisto ako pán poslanec Kremský, takisto pani poslankyňa Mierna zhodnotili túto problematiku zo samosprávy úplne že, naozaj takým tým ľudským spôsobom a do tej zreteľnej reči, kde opäť použijem zase ten príklad z tej našej samosprávy, kde za posledné roky len pri malej obci, ktorá má okolo 1 050 obyvateľov, tak naozaj sa nám odsťahovalo v priemere skoro 60 obyvateľov len vďaka tomu, že tie kapacity, ktoré pre ich bývanie nie sú, tak v podstate sme takisto boli frustrovaní tým, že tá výstavba tých nájomných bytov nie je v tých regiónoch, a hlavne teda aj na tých obciach s tým menším počtom obyvateľov. Takže ešte raz veľká vďaka za tento zákon, určite ho veľmi radi podporíme, pretože je to vízia do budúcnosti pri výstavbe nájomných bytov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 17:49 - 17:52 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dostupné bývanie je problém, ktorý trápi našu krajinu, mestá i obce desaťročia. Obzvlášť pre mladých a sociálne slabších je samostatné bývanie obrovský problém. Čísla sú alarmujúce, viac ako polovica mladých ľudí do 34 rokov býva so svojimi rodičmi. Spolu s Chorvátmi si v počte mladých bývajúcich s rodičmi delíme posledné miesto v celej Európe. Žiadna iná krajina strednej Európy nemá také zlé výsledky ako my. Bohužiaľ sa v tejto oblasti za posledných 30 rokov neurobilo vôbec nič.
Je to spôsobené aj tým, že z minulého režimu sme zdedili túžbu vlastniť bývanie, v ktorom žijeme. Kým v západnej Európe je bežné bývať v podnájme, na Slovensku až 90 % ľudí býva vo vlastnom byte alebo v dome, čo je na rozpočet mladej začínajúcej rodiny mimoriadne náročné. Trh s bývaním sa tomuto trendu prispôsobil a nájomných bytov je kvôli tomu málo. Aj z tých nájomných bytov, ktoré sú k dispozícii, je množstvo kvôli vysokej cene pre mladých ľudí jednoducho nedostupné. Väčšina mladých ľudí kvôli tomu preferuje bývanie s rodičmi až do vysokého veku, čo má negatívne dopady na ekonomiku, pôrodnosť i odchod mladých ľudí za lepším životom do zahraničia.
Ako primátorky prihraničného mesta sa ma táto situácia bytostne dotýka. Mnoho ľudí odchádza do susedných krajín, kde majú lepšie podmienky na založenie rodiny. Hovoria o tom aj čísla. Za posledných 15 rokov opustilo našu krajinu kvôli nevyhovujúcim životným podmienkam 300-tisíc obyvateľov. Odchod sa týka prevažne ľudí v produktívnom veku, ktorí chýbajú našej ekonomike aj sociálnemu systému. Obzvlášť preto, že pôrodnosť žien dlhodobo klesá a kvôli politike vlád SMER-u hrozí kolaps dôchodkového systému.
Podpora nájomného bývania je cesta, ktorou môžeme zvrátiť tento trend. Ako ekonómka hodnotím podporu nájomného bývania prostredníctvom dotácie určite pozitívnejšie ako predstavu, že by takéto byty mal stavať priamo štát. Návrh ministerstva dopravy preto hodnotím ako veľmi flexibilný a riešiaci priamu podstatu problému. Rovnako pozitívne hodnotím aj rozdelenie finančných prostriedkov na dlhšie obdobie. V roku ´21 20 mil. a následne každý rok 21 mil. eur pomôže rozdeliť záťaž na rozpočet na dlhšie obdobie.
Naša ekonomika potrebuje v krízovom období finančné stimuly a podpora bývania mladých ľudí je forma, ktorá prispeje k naštartovaniu ekonomiky a zároveň vyrieši dlhodobý problém, ktorý si pred sebou tlačíme už 30 rokov. Chcem preto poďakovať pánu ministrovi dopravy a výstavby za tento návrh. Zároveň mu držím palce pri jeho implementácii do praxe.
Podpora mladých a sociálne slabších ľudí bola dlhodobo zanedbávaná, a preto oceňujem snahu to zmeniť. Mnoho našich miest a obcí stráca svojich mladých ľudí a prichádza tak o príjmy z podielovej dane. Dostupné bývanie je jediný spôsob, ako dokážeme ľudí podporiť v ich zámere žiť na Slovensku. Samostatný život je základ pre úspešnú kariéru a spokojnosť našich občanov. Preto za tento, tento zákon podporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:47 - 17:49 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, milí kolegovia, ja skutočne musím vyjadriť vaše uznanie a obdiv za to, že v podstate sme sa posunuli vo výstavbe nájomných bytov na jednotlivých úsekoch samospráv do takej miery, že v podstate ako keby sme odstraňovali teraz tie bremená a tie problémy ku tomu, pretože ak si uvedomíme napríklad na príklade našej samosprávy, kde 30 rokov sme sa nevedeli posunúť vo výstavbe nájomných bytov, pretože skutočne tie problémy sú obrovské a my teraz začíname meniť tú legislatívu, ktorá by mohla odstrániť tieto problémy.
Ešte raz veľká vďaka za prípad hodný osobitého zreteľa, pretože naozaj to zaručuje aj doplnenie ako keby tých bytových kapacít hlavne pre odvetvia zdravotníctva a školstva, kedy my do tých regiónov našich potrebujeme vlastne tieto profesie a tieto povolania a vďaka takejto úprave zákonnej budú mať samosprávy viac otvorené ako keby ruky a budú môcť bezpečne zabezpečiť týmto ľuďom aj takú tú perspektívu, hej, že nebude sa tam vlastne posudzovať tá výška toho príjmu, čo je úplne že skvelé. A ďakujem veľmi pekne ešte raz, veľká vďaka za samosprávy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.11.2020 17:46 - 17:47 hod.

Gyimesi Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V prvom čítaní sme sa všetci zhodli na tom, že problematika bývania na Slovensku je mimoriadne aktuálna, je aj akútna, a ja som už vtedy veľmi uvítal túto iniciatívu pána ministra plniť vlastne ich volebný program a pomôcť ľuďom s bývaním, pomôcť im s takým bývaním, ktoré si môžu dovoliť. A ja zároveň aj vítam jeho ústretovosť, keď nám, alebo keď sme sa dohodli aj s pánom poslancom Kremským, že zvýšime túto, túto možnosť obcí a miest, starostov alebo obecných zastupiteľstiev zvýšiť to percento tých bytov z 10 na 20 % takým obyvateľom, u ktorých oni si uznajú za vhodné im tie byty dať. A ja verím, že v tomto trende budeme pokračovať aj naďalej a že prídu aj ostatné zákony, ktoré spravia to bývanie lukratívnejším, prístupnejším a že ho bude oveľa viac, pretože ako sme sa zo štatistických údajov dohodli, respektíve dozvedeli, výstavba bytov klesla, keď si dobre pamätám, na tisíc ročne a našou ambíciou je toto číslo zvýšiť násobne, takže máte našu plnú podporu a verím, že v tomto budeme aj naďalej takto pokračovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis