Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.11.2020 o 18:43 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

24.11.2020 18:58 - 19:00 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona, tlač 218. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady a výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.11.2020 18:55 - 18:57 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, s kolegami predkladáme novelu zákona o samosprávnych krajoch, ktorej hlavným účelom je elektronizácia kompetencií samosprávnych krajov.
Bohužiaľ, ani v 21. storočí nie je bežné, aby samosprávy mohli vykonávať svoje úlohy cez informačné technológie. Samosprávne kraje aj v 21. storočí posielajú schválené nariadenia obciam poštou vo forme papierových výtlačkov. Považujeme to za nevhodné v dnešnej dobe, a to najmä ak informatizácia v rukách bývalej vlády stála daňových poplatníkov viac ako 1 miliardu eur. Ani napriek tejto obrovskej sume nevieme samosprávam umožniť výkon všetkých kompetencií online, ale ak je to možné, to chceme urobiť a môžme.
Náš návrh umožní krajom posielať poslancom svojich zastupiteľstiev, dostávať vyhodnotené pripomienky občanov k VZN-kám elektronickou formou. V praxi to znamená, že poslanci budú tieto pripomienky dostávať buď na svoj osobný, alebo poslanecký email. Tí, ktorí budú chcieť využívať túto elektronickú schránku, môžu aj na portáli slovensko.sk.
Nová úprava nezakazuje tieto pripomienky posielať v tlačenej forme pre tých zastupiteľov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie. My len rozširujeme možnosť tieto pripomienky zasielať v elektronickej podobe, hodnej 21. storočia.
Návrh tiež rozširuje elektronickú komunikáciu krajov smerom k obciam. Novela umožňuje zasielanie schválených nariadení obciam do ich elektronických schránok. Doteraz kraje vykonávali túto povinnosť prostredníctvom pošty, čo chceme nahradiť formou online.
Rovnaký prístup by sme chceli aplikovať aj na zasielanie rozhodnutí a uznesení súdov týkajúcich sa nesúladov všeobecne záväzných nariadení so zákonom. Túto úlohu tiež samosprávne kraje musia podľa zákona vykonávať tlačenou formou.
Súčasťou tejto novely zákona je aj zrušenie povinnosti zastupiteľstva schvaľovať odmeňovací poriadok zamestnancov kraja. Máme za to, že rovnako ako aj v prípade obcí, aj pre kraje platí, že zodpovedným štatutárom je predseda, nevidíme preto dôvod, aby zastupiteľstvo muselo tieto odmeny schvaľovať.
Veríme, že naša novela zákona pomôže samosprávnym krajom pri výkone ich kompetencií využívaním technológií 21. storočia. Zároveň predpokladáme pozitívny dopad na elektronizáciu spoločnosti a na životné prostredie. V ideálnom prípade očakávame aj mierny pozitívny dopad na rozpočet verejnej správy.
Ďakujem pekne, dúfam, že náš návrh podporíte.
Skryt prepis
 

24.11.2020 18:50 - 18:55 hod.

Jílek Rastislav
Navrhujem termín hlasovania zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2020 18:50 - 18:53 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Petra Kremského, Anny Zemanovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 289), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 384 z 3. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 158 z 12. novembra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 106 z 23. novembra 2020 a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 63 z 18. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča hlasovať o tomto pozmeňujúcom návrhu s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Petra Kremského, Anny Zemanovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod tlačou 289, schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 113 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.11.2020 18:43 - 18:46 hod.

Herák Ján
Termín hlasovania bude zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.11.2020 18:43 - 18:45 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 383 z 3. novembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 281, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 78 z 24. novembra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

24.11.2020 18:40 - 18:41 hod.

Kuriak Milan
Termín hlasovania určujem zajtra na jedenástu hodinu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:37 - 18:40 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (tlač 294), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 382 zo dňa 3. novembra 2020 pridelila tento návrh týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 112 zo dňa 19. novembra 2020, ústavnoprávny výbor uznesením č. 161 zo dňa 12. novembra 2020, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 51 zo dňa 19. novembra 2020.
Z uznesení výborov Národnej rady nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému návrhu skupiny poslancov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu bola schválená uznesením gestorského výboru č. 130 zo dňa 24. novembra 2020.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:37 - 18:40 hod.

Liba Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladáme ako skupina poslancov návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu je automatické priznanie daňovej úľavy, respektíve oslobodenia od dane daňovníka z dôvodu dosiahnutia 62 rokov alebo veku ustanovenom vo všeobecnom záväznom nariadení obce.
Verím, že spoločne prijmeme túto novelu a odbremeníme seniorov od tejto povinnosti, nakoľko každá obec má vedomosť o veku jej obyvateľov. Povinnosť daňovníka požiadať obec o úľavu na dani zbytočne zaťažuje občanov a je pravdepodobné, že mnohí z nich ani nevedia o možnosti požiadať obec o úľavu alebo oslobodenie od dane z nehnuteľnosti od dosiahnutia požadovanej vekovej hranice.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.11.2020 18:23 - 18:30 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. Len na úvod krátke odôvodnenie a potom ho prečítam.
Ide vlastne o to, že aj po dohode s ministerstvom reagujeme na niektoré situácie. Týka sa to konkrétne možnosti príspevku na špecifiká a finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov bez ohľadu na zriaďovateľa, či teda ide o štátnu, štátnu školu alebo školské zariadenie, alebo neštátneho zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, ktoré je zriadené neštátnym zriaďovateľom, a je to v podstate taký, taký technický pozmeňujúci návrh.
Možno len taký, taký ešte politický úvod, že je aj v programovom vyhlásení vlády, že budeme hľadať spôsoby, ako naozaj zrovnoprávniť podporu, financovanie detí, ktoré navštevujú teda školy, ktoré sú zriadené rôznymi zriaďovateľmi. Toto síce nie je nejaká veľká vec, ale je to jeden konkrétny krok, ktorý môže pomôcť. Takže aby som vás nezdržiaval, dovoľujem si teraz predniesť pozmeňujúci návrh. Poprosím aj teda zastaviť čas.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Jozefa Lukáča a Viery Leščákovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 264), ktorý je v druhom čítaní.
K čl. I
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:
"1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za druhý bod vkladajú nový tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:
"3. príspevku na špecifiká,
4. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,".
Doterajší tretí bod sa označuje ako piaty bod.
2. V § 1 ods. 4 sa slová "verejné školské zariadenia" nahrádzajú slovami "štátne školské zariadenie" a slová "verejná materská škola" sa nahrádzajú slovami "štátna materská škola".
3. V § 1 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Zo štátneho rozpočtu možno prispievať aj na financovanie školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, inej právnickej osoby, ktorá v predchádzajúcom kalendárnom roku nevytvorila zisk, alebo fyzickej osoby na účel zverejnený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky."
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4. V § 3 ods. 1 sa slová "vzdelávanie a príspevku na záujmové vzdelávanie" nahrádzajú slovami "vzdelávanie, príspevku na záujmové vzdelávanie, príspevku na špecifiká a financovanie rozvojových projektov"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
2. Za bod 3 sa vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:
"4. V § 4d odsek 2 znie:
"(2) Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia ministerstvu prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu. Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle v priebehu kalendárneho roka
a) zoznam oblastí rozvojových projektov,
b) výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu a
c) informáciu o tom, či sa žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá ministerstvu prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja alebo priamo ministerstvu."
5. V § 4d ods. 5 písm. a) sa vypúšťa slovo "verejnými"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
3. Bod 4 znie:
„4. V § 6c ods. 1 sa za slovo "rozvoj" v celom texte vkladajú slová "a podporu", za slovo "zariadeniami" sa vkladá čiarka a slová "a modernizáciu" sa nahrádzajú slovami "prípravu na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach alebo na výstavbu, prístavbu, modernizáciu alebo rekonštrukciu"."
4. Za bod 4 sa vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 6c ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo v spolupráci so školou alebo školským zariadením"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
5. Bod 6 znie:
"6. V § 8b ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú siedmy bod a desiaty bod.
Doterajší ôsmy bod a deviaty bod sa označujú ako siedmy bod a ôsmy bod a doterajší jedenásty bod až trinásty bod sa označujú ako deviaty bod až jedenásty bod."
6. Za bod 6 sa vkladajú nové body 7 a 8, ktoré znejú:
"7. V § 8b ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
"d) školy alebo školského zariadenia pokutu vo výške sumy, ktorá zodpovedá sume použitej inak, za nedodržanie účelu použitia
1. príspevku na záujmové vzdelávanie,
2. príspevku na špecifiká,
3. finančných prostriedkov na realizáciu rozvojových projektov,".
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
8. V § 8b ods. 3 sa slová "e) a f)" nahrádzajú slovami "f) a g)"."
Doterajšie body sa primerane preznačia.
7. V bode 7 § 9j ods. 1 v celom texte a ods. 6 sa slovo "verejný" vo všetkých tvaroch nahrádza slovom "štátny" v príslušnom tvare.
8. Čl. I sa dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
"9. Slová "verejné školské zariadenie" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem § 9a písm. b) nahrádzajú slovami "štátne školské zariadenie" v príslušnom tvare a slová "verejná materská škola" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "štátna materská škola" v príslušnom tvare."
Koniec pozmeňujúceho návrhu. Poprosím ešte pani spravodajkyňu, aby zaevidovala, že žiadam vyňať body 1 a 2 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie, lebo vlastne budú kolidovať s týmto pozmeňujúcim návrhom, tak potom pri hlasovaní by sme, si na to dáme pozor.
Ja veľmi pekne ďakujem. Pre tých, ktorí počúvajú len audio, všetko je v poriadku, dychčím preto, že mám rúško. Niekto sa ma minule pýtal, že či náhodou nemám niečo so srdcom. Som povedal, pozeral si audio alebo video? Audio. Takže máme to niekedy také ťažké, hlavne tí, ktorí tu pre, musíme čítať také dlhé texty. Takže prajem všetkým zdravíčko.
Skončil som, ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis