Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 16:03 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 17:39 - 17:42 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. septembra 2020 č. 279 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom (tlač 216): Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona po lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko navrhovatelia požiadali listom č. CRD-1637-1/2020 z 13. októbra 2020 o odklad jeho prerokovania. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovanie o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 156 z 12. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 47 z 19. novembra 2020 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 19 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedenými v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport - gestorský výbor - z 24. novembra 2020 č. 59.
Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

25.11.2020 17:35 - 17:37 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, sme v druhom čítaní zákona o športe, kde dopĺňame antidopingový zákon, kde vyšiel nový kódex 2021, aby naši športovci sa mohli od budúceho roka zúčastňovať medzinárodných súťaží, aby naše federácie mohli vykonávať medzinárodné súťaže, takže my sme zaviazaný ako Slovenská republika tento zákon, tento kódex dodržiavať a vzťahuje sa to len na športovcov, takže vás poprosím o podporu tohto zákona. A do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.11.2020 17:30 - 17:32 hod.

Hus Igor Zobrazit prepis
Dobre, takže asi pred mesiacom sme oslovili pána ministra životného prostredia spolu s primátorkami a starostkami z nášho poslaneckého klubu o podporu samospráv v súvislosti so zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Som rád a podporujem návrh tohto zákona aj to, že ministerstvo životného prostredia vytvorilo finančný mechanizmus na podporu tých miest a obcí, ktoré budú mať zavedené uvedený zber. Ako vieme, zákon túto povinnosť ukladá mestám a obciam od nasledujúceho roku, pričom verím, že týmto zákonom zmiernime finančné dopady pre rozpočty samospráv. Ak aj príde k nejakým nedorozumeniam alebo k nejakým veciam, ktoré spomínal môj predrečník, tak verím, že takéto veci sa odstránia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 17:27 - 17:29 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj napriek tomu, že príspevok pána kolegu Kuffu bol taký populistický a možno ako z hľadiska, možno starostky sa mi to dobre počúvalo, ale musíme sa pozrieť realite do očí.
Obce čaká obdobie náročných príprav a zvýšené náklady na spustenie triedeného zberu. Dostali od štátu polročné prechodné obdobie, keď inšpekcia životného prostredia nebude udeľovať pokuty, ale len upozornenia. Za túto dobu musia stihnúť zabezpečiť samotný zber kuchynského odpadu a rozhodnúť sa, ako sa s ním bude nakladať.
Zariadenia na spracovanie chýbajú najmä na strednom a východnom Slovensku. Ich dostupnosť je pre samosprávy kľúčová, preto vítam aktivitu pána ministra Jána Budaja a prísľub, že ministerstvo životného prostredia pripraví dotačný systém ministerstva životného prostredia a v rámci Environmentálneho fondu si budú môcť obce po splnení podmienok v oblasti triedeného odpadu požiadať dotáciu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.11.2020 16:55 - 16:57 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu (zaznenie gongu) uvedeného zákona... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán poslanec. Páni poslanci, prosím kľud v sále a počúvajme.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
Môžem aj kričať. Tlač 327. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:31 - 16:32 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela len podporiť pána Osuského a potvrdiť jeho slová, že sme o tomto uznesení rokovali na našom výbore pre európske záležitosti a toto uznesenie sme veľkou väčšinou hlasov neprijali aj z toho dôvodu, že sme presvedčení, že ministerstvo zahraničných vecí zabezpečuje prípravu jednotlivých rezortov prostredníctvom spolupráce s odbornými útvarmi Európskej komisie. Je dôležité, samozrejme, že v každom prípade dohoda bude predstavovať nižší stupeň ekonomickej spolupráce, ako je súčasný jednotný vnútorné trh Európskej únie, ale je dôležité, aby občania, ako aj podnikateľské subjekty boli informované. Aj za týmto účelom bola vytvorená tzv. brexit platforma na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, následne vznikli brexit platformy aj na webových stránkach ostatných rezortov. A chcela by som tým ubezpečiť aj navrhovateľov, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je pripravené a robí maximum v tejto veci. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:06 - 16:07 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán minister, ako som dnes povedala, ďakujem za otvorenosť, s ktorou ste dnes vystúpili v pléne a ďakujem za to, že ste sa dotkli Bratislavy a okolia, lebo som presvedčená, že tak, ako je ohrozený Zemplín, rovnako je ohrozené aj toto územie. A to nemyslím len Istrochem, ktorý patrí pánovi Babišovi, českému pánovi premiérovi, ja to poviem nahlas, pretože to je katastrofa tam, ale pôjdem aj ďalej.
Ohrozenie Žitného ostrova a zásobáreň pitnej vody pod Žitným ostrovom najmä v posledných 20 rokoch je už hraničné a ak toto dokážeme účinne zastaviť, bude to zázrak možného a obrovská úľava pre takmer tretinu obyvateľstva, ktorá na tomto území žije, lebo skutočne to je zásobáreň, ktorá zásobuje pätinu obyvateľstva tejto krajiny pitnou vodou.
Ešte raz ďakujem aj za Bratislavčanov a za široké okolie, pretože pokiaľ sa nám to podarí zastaviť, tak to bude čistý zázrak.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:05 - 16:06 hod.

Kozelová Monika
Vážený pán minister, ako som dnes už raz povedala, ďakujem za otvorenosť, ktorou ste vystúpili v pléne a bolo dobré... Počkám si (zaznenie gongu), hovorím k nemu a asi sotva. Nie, hovorím k pánovi ministrovi. Môžem znova? Pretože ma nepočúva vôbec.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 16:03 - 16:05 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán minister, ja by som ti chcel veľmi poďakovať a som veľmi rád, že ministrom životného prostredia si práve ty. Poznám ťa dlhé, dlhé roky, viem tvoje zásady, ako sa, ako vidíš ty životné prostredie. Ja som naozaj rád, že si začal pracovať v tom životnom prostredí tak, že sú z toho všetci veľmi prekvapený a niektorí, samozrejme, nemilo, ale väčšina ľudí milo prekvapených.
Aj ja žijem v oblasti a ty si sa bol pozrieť na tú oblasť, kde je jedná veľká envirozáťaž. Je to bývalé odkalisko po bývalej bani, kde sú všetky ťažké kovy celej Mendelejevovej tabuľky a kde každý alebo takmer každý deň, keď fúka vietor, tak sa dvíha prach arzénový, kde je arzén 200-násobne prekročený, prekračuje povolené normy a roznáša to po celej doline a zakrýva dolinu čiernym smútočným prachom. Zomiera tam strašne veľa ľudí práve na cirhózu pečene.
Všetky orgány štátne doteraz hovorili, no však veľa sa tam pije, áno, je pravda, že sa tam veľa pije, ale je tam aj veľa ľudí, ktorí nepijú, a cez to všetko zomierajú. Chcem ešte povedať, podotknúť jednu vec, že, áno, my sme tiež hovorili, už tu padla zmienka o tých humínových kyselinách, my sme robili taký projektík v menšom meradle, ty, pán minister, máš z toho výsledky, kde po aplikovaní týchto humínových kyselín ťažké kovy za necelá dva mesiace klesli viac ako o 20 % vrátane arzénu a na jednom pokusnom políčku rastie krásna tráva, ktorá bola zasadená... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2020 15:45 - 15:47 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení prítomní, veľa sme tu počuli o téme životného prostredia a o ochrane jeho jednotlivých zložiek. Vidíme, že táto ochrana nie je len záležitosťou jedného štátu, ale celej zemegule či celého ľudského spoločenstva. Keďže máme rezervy, treba začať na miestnej úrovni či už od seba, alebo cez jednotlivé obce, mestá, kraje. V rámci Slovenskej republiky máme environmentálne záťaže definované v informačnom systéme environmentálnych záťaží, ktoré môžme vyhľadať, môžme sa s nimi zoznámiť, pokiaľ to nepoznáme. Je tam názov, je tam register, identifikátor, obec, okres, kraj.
Treba pracovať na vzdelávacích projektoch v školách a na širokej osvete k občanovi. Poukazovať na čierne miesta na mape Slovenska. V neposlednom rade treba priebežne postupným odstraňovaním týchto záťaží v území začať a neskrývať pravdu. To sme tu už počuli a veľmi to oceňujem, čo sme počuli od pána ministra.
Triedenie, separácia komunálneho odpadu, ako aj nájdenie koncovky pre plasty. Treba zintenzívniť spoluprácu s výskumnými ústavmi a školami. Životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, ktoré tu hodnotíme, je veľmi široká téma aj na úrovni Európskej únie, ako sú klimatické zmeny či zelená Európa a podobne.
Ja chcem poďakovať, pán poslanec, za vystúpenie, takisto pani ombudsmanke aj pánovi ministrovi, pretože toto sú nielen prírodovedné témy, ale životné prostredie súvisí aj s celým hospodárstvom krajiny. Je to veľmi široká téma, o ktorej budeme ešte veľa diskutovať, ale je to aj téma veľmi vážna.
Ďakujem.
Skryt prepis