Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2020 o 9:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 4.12.2020 10:25 - 10:29 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som si dovolil predniesť dva pozmeňujúce návrhy.
Prvý pozmeňujúci návrh ku vládnemu návrhu zákona o reforme súdnictva znie nasledovne: Za čl. II sa vkladá nový člá... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ja len takú edukatívu aj pre všetkých. Najprv ho musíte odôvodniť aspoň krátko a na konci čítate paragrafové znenie, dobre?


Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Nič sa, nič sa nedeje, spoločne sa to všetci naučíme, len je dôležité sa, toto dodržiavať. Takže najprv ho odôvodnite krátko a potom už len to paragrafové znenie, tam už to odôvodnenie nemusíte čítať.


Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Samozrejme. V podstate ide o to, že sa zavádza v prípade trestného činu ohýbania práva istá poistka, kde bude o prípustnosti alebo neprípustnosti trestného stíhania sudcu rozhodovať Súdna rada, to je prvý pozmeňovák.
Druhý pozmeňujúci návrh, v ňom ide o to, že sa mení kvórum, ktorým sa volí kandidát na sudcu Ústavného súdu, a tiež sa mení kompetencia ústavnoprávneho výboru, ktorý po novom uznesením rozhoduje o tom, či uchádzač o funkciu sudcu Ústavného súdu spĺňa podmienky uvedené v ústave, vyžadované na výkon tejto funkcie. Rovnako je to aj pri uchádzačoch o funkciu generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora Slovenskej republiky a ďalších funkciách, ktoré tento parlamentný výbor posudzuje.
A ešte aj je tu ďalšia zmena, ktorá sa týka Európskej prokuratúry. Keďže rozhodnutím kolégia Európskej prokuratúry, ktorým sa stanovujú predpisy o podmienkach zamestnávania európskych delegovaných prokurátorov, došlo k spresneniu istých pravidiel sociálneho zabezpečenia, tak v podstate bolo nutné prijať nadväzujúcu úpravu v zákone.
A tiež je tu zmena, ktorá sa týka sudcu Ústavného súdu, ktorý má byť vylúčený z konania a rozhodovania vo veci aj vtedy, ak sa zúčastnil schvaľovania návrhu právneho predpisu, napr. ako poslanec Národnej rady, prezident alebo podobne. Možno mať vtedy totiž dôvodné pochybnosti o tom, že či je nezaujatý alebo nestranný.
Môžem pristúpiť k prečítaniu návrhov? (Reakcia predsedajúceho.)

Ďakujem. Začnem tým prvým, ktorý sa týka poistky pri trestnom čine ohýbania práva.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o reforme súdnictva (tlač 271).
Vládny návrh zákona o reforme súdnictva sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. Za čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
"Zákon 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších zákonov sa dopĺňa takto:
1. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) V trestnom stíhaní sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona nemožno pokračovať a musí byť zastavené, ak Súdna rada Slovenskej republiky vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin."
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Bod 2. V § 9 ods. 3 sa za slovo "odseku 1" vkladajú slová "alebo odseku 2".
Bod 3. § 207a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Sudca obvinený pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona má právo po právoplatnosti uznesenia o vznesení obvinenia písomne navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky vyslovenie nesúhlasu s trestným stíhaním pre tento trestný čin."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú, čo sa zohľadní aj v ustanovení o účinnosti.
Tento článok stráca účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona doplnením novej vety: "Čl. III stráca účinnosť 1. júla 2024."
Bod 2. V čl. XIII sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
"k) rozhodovať o vyslovení nesúhlasu s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 6 v čl. XIII stráca účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona doplnením novej vety, ktorá znie: "Čl. XIII bod 6 stráca účinnosť 1. júla 2024."
V čl. XIII bode 36 úvodnej vete sa slová "až 27hh" nahrádzajú slovami "až 27hi" a na konci sa vkladá § 27hi, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 27hi
Rozhodovanie o nesúhlase s trestným stíhaním sudcu
(1) Súdna rada na návrh sudcu obvineného pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona rozhodne o tom, či vysloví súhlas alebo nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre tento trestný čin; svoje rozhodnutie musí Súdna rada odôvodniť.
(2) Súdna rada rozhoduje o tom, či vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa môžu zúčastniť len členovia Súdnej rady, dotknutý sudca, obhajca sudcu a prokurátor; ďalšie osoby sa ho môžu zúčastniť len so súhlasom Súdnej rady.
(3) O návrhu sudcu podľa odseku 1 musí Súdna rada rozhodnúť do 30 dní od jeho doručenia na zasadnutí Súdnej rady, na ktorom umožní vyjadriť sa sudcovi a jeho obhajcovi a prokurátorovi.
(4) Ak Súdna rada rozhodla, že nevysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu podľa odseku 1, nový návrh dotknutého sudcu v tej istej veci je vylúčený."
Ustanovenie § 27hi stráca účinnosť 1. júla 2024, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona doplnením novej vety, ktorá znie: "Čl. XIII §27hi v bode 36 stráca účinnosť 1. júla 2024."
To je prvý pozmeňujúci návrh.
Následne si dovolím prečítať druhý pozmeňujúci návrh, ktorý znie: Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Milana Vetráka a Dominika Drdula k vládnemu návrhu zákona o reforme súdnictva.
Vládny návrh zákona o reforme... Prepáčte, pán predsedajúci, ešte by som si dovolil podotknúť, že v prípade prvého pozmeňujúceho návrhu chcem na hlasovanie vyňať body 6, 24 a 27 samostatne.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán spravodajca, 6, 24 a 27 pozmeňujúceho návrhu pána Drdula na samostatné hlasovanie. Nech sa páči.

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem. (Reakcie z pléna.) Zo spoločnej správy, hej. Ďakujem veľmi pekne za opravu.
Vládny návrh zákona o reforme súdnictva sa dopĺňa takto:
1. V čl. V bod 3 znie:
"3. V § 115 ods. 1 sa slová "nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov" nahrádzajú slovami "trojpätinovú väčšinu všetkých poslancov a v novej voľbe a každej ďalšej voľbe aspoň nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov"."
2. V čl. V sa vypúšťa bod 5.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. Čl. X sa dopĺňa bodmi 7 a 8, ktoré znejú:
"7. V § 146 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.
8. § 146 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
"(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho delegovaného prokurátora. Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na európskeho delegovaného prokurátora. Poistné na zdravotné poistenie a poistné na sociálne poistenie platí za európskeho delegovaného prokurátora Generálna prokuratúra vo výške určenej zákonom pre zamestnanca i zamestnávateľa; vymeriavacím základom pre odvod poistného na zdravotné poistenie a na platenie poistného na sociálne poistenie je príjem európskeho delegovaného prokurátora dosiahnutý v rozhodujúcom období, určený podľa osobitného predpisu."."
4. V čl. XXVII sa za bod 28 vkladá nový bod 29, ktorý znie:
"29. V § 49 ods. 3 sa slová "na príprave, prejednávaní a schvaľovaní" nahrádzajú slovami "na príprave a prejednávaní"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. XXVII bode 56 sa v názve § 250a slovo "ustanovenie" nahrádza slovom "ustanovenia", doterajší text § 250a sa označuje ako odsek 1 a § 250a sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Ustanovenie § 49 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2021 sa nevzťahuje na sudcov Ústavného súdu vymenovaných do funkcie do 31. decembra 2021."
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:57 - 9:57 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážení kolegovia, chcela by som oceniť tvoj príspevok, Ondrej. Samozrejme, koľko právnikov, toľko právnych názorov. Chcem sa poďakovať za každý jeden pozmeňovací návrh, lebo ten generuje diskusiu a v diskusii sa vytvára priestor pre vypočutie si názorov a prípravu toho najlepšieho kompromisu. Ďakujem pani ministerke za jej úsilie a odvahu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:25 - 9:26 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za slovo. Pán Susko, ja by som zareagoval na tú vašu poznámku hneď z úvodu. Ja by som si nikdy nedovolil žiadnemu poslancovi uprieť právo na názor v tomto pléne, každý si môže povedať, čo chce. Keď ste si nevšimli, tak ja som reagoval na pani ministerku a ubezpečil som ju, že to nie je postoj celého hnutia OĽANO. Takže asi toľko. Prosím, neklamte a nezavádzajte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:11 - 9:12 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja by som chcel tiež v podobnom duchu ako kolega Šefčík, že chcem vás ubezpečiť, že náš klub stojí za vami, držíme si naše slovo a pána Čepčeka, by som chcel, aby ste vnímali trošku tak ako polovične koaličného poslanca, pretože jeho hlasovania sú tak fifty-fifty, uvidíme ešte, ako dlho. (Reakcie z pléna.) Áno, to, k tomu sa chcem práve teraz vyjadriť. Jedna vec je, že ešte uvidíme, ako dlho bude koaličným poslancom, a druhá vec, keď on tu furt rozpráva o nejakom slobodnom hlasovaní a furt sa búcha, že ústava a takéto veci, tak jemu tieto veci niekto píše, sú to dvaja ľudia, a on to iba číta. Takže tam dosť pochybujem o nejakom jeho slobodnom názore.
Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:11 - 9:11 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani ministerka, ja vám, naopak, ďakujem za prípravu toho zákona. Za náš klub s vami určite hodiny a hodiny diskutoval Milan Vetrák, ktorý je odborník v tejto oblasti. A vy ste začali tým, že ste ochotná prísť na náš klub a diskutovať, na klub OĽANO, takže ja vám chcem povedať, že my sme o týchto veciach na klube diskutovali a aby nedošlo k omylu, toto, čo tu teraz odznelo, je aktivita jedného poslanca. Klub OĽANO vás podporuje.
Ďakujem za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2020 9:05 - 9:06 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja si uvedomujem, že ústava je dôležitý zákon. A myslím, že aj pani prezidentka si to uvedomuje, aj poslanci v tejto sále. Ale ak vám stavovské organizácie napíšu, že sú neni celkom stotožnení a majú s tým problém, ja si myslím, že tá diskusia je namieste, aby sme nešili tento zákon, ako sa hovorí, horúcou ihlou a aby ten zákon bol aj kvalitný, lebo ten zákon fakt ovplyvní celú spoločnosť, celý tento štát. Na základe tohto zákona sa budú vydávať aj iné zákony a budú s tým súvisieť, úzko súvisieť. To znamená, ja iba toto uvažujem, aby sme ten zákon neschvaľovali veľmi rýchlo. Však ten zákon sa dá odložiť aj o mesiac, aj o dva, ako iba o to ide.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 4.12.2020 9:01 - 9:03 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, každý z vás si dobre pamätá na obdobie pred necelým rokom, po voľbách sa začala pandémia. Sami viete, ako sa skladal sľub, v rukaviciach a rúškach, a prisahali sme na ústavu, práve na tú ústavu, ktorú teraz ideme meniť. Neviem, či si uvedomujete tú zodpovednosť. Ja áno.
Ide sa meniť základný zákon tohto štátu. Tento zákon ovplyvní veľmi výrazne život v našej krajine, preto si myslím, že tak závažné rozhodnutie, ako je prijatie ústavy, si zaslúži, aby sa o tejto téme diskutovalo viac ako doposiaľ. Veď ako často sa tak dôležitý zákon, ako je ústava, mení? Raz za niekoľko rokov. Po tom, čo tu posledné dni som videl, že k ústave, myslím, že osem pozmeňovákov pribudlo, sa obávam kvality tohto zákona. A myslím si, že by bolo vhodné venovať tomuto zákonu, tomuto dôležitému zákonu viac času.
Vy, pani ministerka, ako predkladateľka máte možnosti, ako to spraviť. Preto vás prosím, zvážte tieto možnosti.
Benátska komisia tiež dala svoje stanovisko, kedy v núdzovom stave neodporúča prijímať tak závažné zákony, ako je ústava. Ja osobne dnes nie som presvedčený o kvalite tohto zákona, hlavne po odborných stanoviskách viacerých stavovských organizácií a jasnom stanovisku pani prezidentky, a preto vyzývam, aby sa so schválením neponáhľalo. Teraz by som určite za tento zákon nezahlasoval.
Ďakujem aj predsedovi Ústavného súdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2020 18:57 - 18:59 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, vy v mnohých veciach plačete na nesprávnom hrobe, lebo, samozrejme, však diskusia ku každej z tých otázok je legitímna. Nakoniec aj v odbornej verejnosti prevládajú rôzne názory na každú z tých vecí, ktorú ste spomínali, ale neodpustili ste si, aby ste sa nepustili aj do Matoviča, aj do OĽANO, ale naozaj podľa mňa plačete na nesprávnom hrobe. Síce predkladateľom je vláda, ale niekto je gestorom toho návrhu zákona a niekto prináša tie konkrétne zmeny. A keďže tu máme pána predsedu Ústavného súdu a ja si vážim, že je tu, je správne, že tu je, on sám môže potvrdiť, že práve OĽANO bolo tým hnutím, ktoré sa snažilo vyjsť v ústrety vo veciach, ktoré aj pán predseda Ústavného súdu potreboval pre činnosť Ústavného súdu a niektoré z tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré OĽANO presadilo v druhom čítaní v parlamente, vychádzali v ústrety tomu, aby Ústavný súd bol funkčnejší.
Čiže naozaj ak kritizujeme, tak mali by sme podľa mňa aj rozlišovať a nemali by sme, ako sa hovorí, plakať na nesprávnom hrobe, lebo tie veci, ktoré tu spomínate, autorom ani jednej z nich nie je hnutie OĽANO ani pán Matovič.
No a k tým ďalším veciam. Pandémia, no, to je úplne že výstrel vedľa kvôli tomu, že ak by boli naozaj porušované základné ľudské práva a slobody, tak tie predsa, my nie sme ich vynálezcami v Slovenskej republike, ony sú zakotvené v medzinárodných zmluvách a dokumentoch a pozmeňujúci návrh OĽANO, ktorý sa týka tejto veci, smeruje k tomu, aby Ústavný súd mohol aj naďalej posudzovať súlad ústavných zákonov s medzinárodnými zmluvami. Takže toto by som sa skutočne neobával ani v prípade očkovania a všetkých tých vecí, ktoré ste spomínali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2020 17:00 - 17:01 hod.

Krúpa Juraj
Ďakujem veľmi pekne. Len v stručnosti, že so súhlasom 4 poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS, ZA ĽUDÍ dávame procedurálny návrh o tom, aby NR SR prerokovala návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 404/2001 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 350) v utorok 8. 12. 2020 o 9.00 ráno.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 3.12.2020 14:59 - 15:00 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis

52.
Ďakujem vám veľmi pekne, pán minister, za vašu odpoveď. Ja som sa to pýtala presne z tohto dôvodu, čo ste povedali, že na niektorých školách to plánujú spustiť, pretože ja som práve z Kežmarku, kde sa toto plánuje a je to denno-denne na tlačovkách. Posledný týždeň som mala x telefonátov od učiteľov, od riaditeľov rôznych škôl, od rodičov. Dokonca mám informáciu, že sa takáto výučba plánuje spustiť aj na základnej umeleckej škole, tak preto som chcela vedieť, že či je to možné. Pretože mnohí učitelia s týmto nesúhlasia, ale, samozrejme, že sa to niektorí boja aj povedať, lebo viem, aká je situácia. Tak preto som chcela vedieť, že či to nemá súvis s tým rozhodnutím, ktoré ste dali toho 12. 11., že vlastne tá výučba 5 + 5 sa nemá diať len v skupinách pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Preto som to chcela vedieť, že či teda je to reálne spustiť alebo to vlastne je nejak mimo tohto rozhodnutia, ktoré ste dali. Ďakujem.

Skryt prepis