Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14.1.2021 o 14:35 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:18 - 13:19 hod.

Mierna Anna
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na organizačný odbor som doručila svoju žiadosť, poprosím o stiahnutie zákona č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, je to tlač číslo 279. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 17:58 - 18:00 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja ďakujem aj pánovi poslancovi Dostál... aj pánovi Dostálovi, lebo, samozrejme, nie všetci sme tu dlhšiu dobu a nie všetci vieme, čo máme robiť.
Ja len na margo tých vecí, ktoré prečítala, prečítala Monika Kavecká. My sme, páni, my sme, páni a dámy, my sme poslanci, rokujeme neustále a nepretržite. Tak ako všetci ostatní, aj my sme dostali niektoré veci skutočne veľmi krátko a skutočne nikto z nás nie je komfortný s tým, akým spôsobom idú tieto pozmeňováky do pléna. Je COVID. To tu nebolo za celú tú dobu, čo existuje tento parlament. Nikto nevie, akým spôsobom sa s tým vysporiadať, a riešime veci, ktoré sú potrebné pre to, aby sme ochránili životy ľudí tejto krajiny. Nesmejeme sa z toho, nemáme z toho zábavu.
Ja vás pekne poprosím, naozaj, pre nikoho to nie je ružové, všetci možno vyzeráme ako blázni voči, voči vlastným voličom, ale nerobíme to zo srandy. A ani nás to nenapadne. Čiže, prosím vás, chovajme sa ako poslanci, a nie ako ľudia, ktorí si na tom vytĺkajú nejaké politické nezmysly, lebo toto nie je o politike, toto je proste o životoch. To je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 17:43 - 17:57 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Ešte raz sa veľmi ospravedlňujem.
V súčasnej krízovej situácii, odôvodnenie predkladania pozmeňujúceho návrhu, v súčasnej krízovej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 môže prísť k situácii, kedy kapacity zdravotníckych zariadení štátu počas vrcholiacej pandémie nemusia kapacitne postačovať požiadavkám na urgentnú zdravotnú starostlivosť a z tohto dôvodu by malo prísť ku krátkodobej kritickej preťaženosti a následne kolapsu zdravotného systému.
S cieľom predísť tomuto negatívnemu scenáru Slovenská republika a okolité členské štáty pristúpili k mimoriadnej možnosti umiestniť osoby s ochorením COVID-19, ktoré budú vyžadovať ústavnú liečbu, pričom kapacity poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti budú naplnené nad kritickú hranicu, do voľných kapacít poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v okolitých členských štátoch.
Zdravotná starostlivosť poskytovaná týmto osobám bude uhrádzaná poskytovateľovi v inom členskom štáte v plnom rozsahu v obdobnom režime, ako je uhrádzaná zdravotná starostlivosť osobám, ktoré majú predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte. Zdravotné poisťovne budú mať povinnosť vydať pre tieto osoby prenosný dokument S2, súhlas s plánovanou liečbou a jej úhradu, pričom tento dokument bude vydávaný bezodkladne.
Preprava takejto osoby do zdravotníckeho zariadenia v inom členskom štáte a následne naspäť do Slovenskej republiky bude uhradená podľa rovnakých pravidiel ako preprava na území Slovenskej republiky.
V prípade úmrtia takejto osoby u poskytovateľa v inom členskom štáte sa preprava mŕtveho tela na územie Slovenskej republiky uhrádza cestou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bez finančnej spoluúčasti pozostalých.
Obdobná právna úprava sa prijíma aj v okolitých členských štátoch, napríklad Rakúsko, Česká republika, s cieľom vzájomnej recipročnej pomoci v prípade kritickej preťaženosti zdravotného systému, v ktorom členskom štáte.
To je odôvodnenie.
A teraz pozmeňujúci návrh.
Za čl. IV sa vkladá čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z. a zákona č. 393/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 38ev sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:
„(18) Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 v inom členskom štáte, ak klinické pracovisko príslušného špecializačného odboru [§ 10 ods. 7 písm. b)] potvrdilo zdravotnú indikáciu a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v inom členskom štáte a táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému. O presune poistenca k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa predchádzajúcej vety bezodkladne informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune poistenca do iného členského štátu.
(19) Informácia o presune poistenca musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a potvrdenie klinického pracoviska podľa odseku 18.“
Na účely preu...
„(20) Na účely preukázania nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 počas krízovej situácie v inom členskom štáte v plnom rozsahu podľa odseku 18 je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vydať prenosný dokument S2 bezodkladne po doručení informácie podľa odseku 19; postup podľa § 9f sa nepoužije.
(21) Na úhradu nákladov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 18 sa vzťahuje postup podľa § 9b ods. 8.
(22) Preprava poistenca v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa odseku 18 sa na účel úhrady nákladov za prepravu pokladá za prepravu na území Slovenskej republiky.
(23) Pri úmrtí poistenca s ochorením COVID-19, ktoré nastane u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, kam bol poistenec preložený podľa odseku 18, prevoz mŕtveho tela do Slovenskej republiky zabezpečuje a uhrádza úrad; primerane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
„§ 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.“
Doterajšie články V až IX sa označujú ako články VI až X.
(Rečníčka sa obrátila na predsedajúceho s otázkou.) A teraz mám prečítať ešte všetky ostatné?

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Áno, no všetky, ktoré ste chybne.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Iba tenton jeden som chybne prečítala.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Tak, tak je to v poriadku. (Nasledujúca veta hovorená súbežne s rečníčkou.) Ak to bol, ak to bol ten...

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
(Nasledujúca veta hovorená súbežne s predsedajúcim.) Tento v opravenej verzii som predniesla. Tie ostatné som predniesla tak, ako mali byť správne.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Áno? Ak to je tak, tak v poriadku.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 17:38 - 17:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
K pani kolegyni Cigánikovej, naozaj ten pozmeňovák, ktorý sme dali, ten prvý aj druhý, boli to veci, ktoré boli na skvalitnenie tohto zákona, takisto pri tej vekovej hranici to bolo veľmi dôležité, bohužiaľ, takéto technické chyby, ja to považujem za technikálie, tak si myslím, že sme to asi tak poňali, že aby sme presne určili, že vlastne to môže byť zdravotnícky, teda zdravotníckym pracovníkom, ktorý v domnení, že ak je zdravotnícky pracovník, tak má viac ako 18 rokov. Ale upravili sme to iba čisto technicky, lebo, aby sme vedeli, že, že študenti na strednej zdravotníckej škole v treťom ročníku nemusia mať 18 rokov. Takže naozaj.
A pri VÚC-karských zákonoch, alebo teda pri tom VÚC-karskom pozmeňováku ide o to v podstate, že VÚC-ky chcú byť vlastne súčasťou krízového riadenia, ako je to, myslím si, že úplne prirodzené a je to na požiadanie vyšších územných celkov, takže vôbec v tomto nevidím nejaký dôvod.
A, pán poslanec Beluský, naozaj v tom skrátenom, v tej skrátenej verzii, keďže som neprečítala možnože celé to paragrafové znenie, tak sa ospravedlňujem veľmi, možnože to je tá moja nerozvážnosť pri, pri tom, že som chcela skrátiť paragrafové znenie, ktoré je naozaj k dispozícii, a je to iba technikália, že vlastne prečítam zákony, ktoré všetky obsahujú v čl. V.
Takže ja sa vám veľmi pekne ospravedlňujem. Ak to budem musieť predniesť znova, tak to prednesiem znova, ak mi dáte teda tú opravu. Takže skutočne som vám vďačná za to, že mi dáte tú možnosť, aby ten pozmeňovák mohol, teda o ňom byť hlasované.
Ďakujem.

(Pauza, pretože predsedajúci telefonuje prostredníctvom interného telefónu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 17:26 - 17:35 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúce návrhy, a to k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, tlač 402.
V. článok.
V V. článku 1. bod znie:
§ 27 odsek 9 sa na konci pripája táto veta:
„Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak tretieho a štvrtého ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a dovŕšil 18 rokov veku života.“
To ja len v krátkosti, nebudem tu čítať celé odôvodnenie.
Bolo uvedené v návrhu zákona, že sa jedná o žiaka tretieho a štvrtého ročníku, kde na strednej zdravotníckej škole môže byť žiak tretieho ročníka v odbore študijnom zdravotnícky asistent a môže mať 17 rokov, preto táto úprava.
Ďalší pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, tlač 402.
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Čl. II.
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 179/2011 Z. z. a zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Po prvé, bod 1, § 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„vyšší územný celok.“.
Bod 2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až g) pri príprave na krízové situácie a pri riešení“ nahrádzajú slovami „riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až h) pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení“.
Bod 3. V § 6 písm. b) sa slová „koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až c), e), g) a h)“.
4. § 10a vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Vyšší územný celok
Vyšší územný celok na svojom území
a) zriaďuje krízový štáb,
b) vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
c) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
d) spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešení krízových situácií a pri ich riešení,
e) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu“.
Bod 5. V § 10b sa slová „v § 3 písm. a) až c), e) a g) a vyšší územný celok“ nahrádzajú slovami „v § 3 písm. a) až c), e), g) a h)“.
Bod 6. § 15 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„krízový štáb vyššieho územného celku súčasťou krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý plní úlohy tohto krízového štábu.“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Pristúpim k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID-19, a tomuto venujem trošku viacej pozornosti, pretože súčasná situácia je taká, aká je, krízová, spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 a pri tejto situácii môže prísť aj k situácii, kedy kapacity zdravotníckych zariadení štátu počas vrcholiacej pandémie nemusia kapacitne postačovať požiadavkám na urgentnú zdravotnú starostlivosť a z toho dôvodu by mohlo prísť ku krátkodobej kritickej preťaženosti a následnému kolapsu zdravotného systému.
S cieľom predísť tomuto negatívnemu scenáru Slovenská republika a okolité členské štáty pristúpili k mimoriadnej možnosti umiestniť osoby s ochorením COVID-19, ktoré budú vyžadovať ústavnú liečbu, pričom kapacity poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti budú naplnené nad kritickú hranicu, do voľných kapacít poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v okolitých členských štátoch.
Prečítam znenie pozmeňujúceho návrhu.
Za čl. IV sa vkladá čl. V, ktorý znie:
„Čl. V“ – znenie všetkých zákonov, nebudem to teda čítať všetko pre skrátenie času.
§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:
„(18) Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 v inom členskom štáte, ak klinické pracovisko príslušného špecializačného odboru [§ 10 ods. 7 písm. b)] potvrdilo zdravotnú indikáciu a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v inom členskom štáte a táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému. O presune poistenca k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa predchádzajúcej vety bezodkladne informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune poistenca do iného členského štátu.
(19) Informácia o presune poistenca musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a potvrdenie klinického pracoviska podľa odseku 18.
(20) Na účely preukázania nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 počas krízovej situácie v inom členskom štáte v plnom rozsahu podľa odseku 18 je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vydať prenosný dokument S2 bezodkladne po doručení informácie podľa odseku 19; postup podľa § 9f sa nepoužije.
(21) Na úhradu nákladov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 18 sa vzťahuje postup podľa § 9b ods. 8.
(22) Preprava poistenca v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa odseku 18 sa na účel úhrady nákladov za prepravu pokladá za prepravu na území Slovenskej republiky.
(23) Pri úmrtí poistenca s ochorením COVID-19, ktoré nastane u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, kam bol poistenec preložený podľa odseku 18, prevoz mŕtveho tela do Slovenskej republiky zabezpečuje a uhrádza úrad, primerane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
„74) § 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004.“
Doterajšie články V až IX sa označujú ako články VI až X.
Ďakujem. Skončila som rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 16:51 - 16:57 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovolil by som si predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia
COVID-19.
Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie:
„Čl. VI
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slovami „§ 49 písm. a) a b)“ nahrádza spojka „a“ čiarkou a za slová „§ 72“ sa vkladajú slová „a § 135h ods. 4“.
2. V § 105 sa odsek 2 dopĺňa písmenom a1), ktoré znie:
„a1) udelí poverenie podľa § 135h ods. 4“.
3. § 135h sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť osobu, ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g), na prijatie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.“.“
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodom 1 až 3: Dňa 11. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu vypuknutia pandémie vírusu COVID-19 (ďalej len „pandémia“). Počas takmer 10 mesiacov trvania pandémie z dôvodu poskytovania nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19, bolo vyprodukované niekoľkonásobne viac nebezpečného zdravotníckeho odpadu ako v bežnej situácii. Napriek enormnej snahe došlo k situácii, kedy súčasné možnosti zákonnej úpravy neumožňujú zhromažďovanie tohto odpadu u pôvodcov odpadu a ani existujúce kapacity prevádzok, ktoré môžu na základe existujúcich platných povolení nakladať s nebezpečným zdravotníckym odpadom ihneď, sú nepostačujúce.
Pôvodca odpadov môže odpad zhromažďovať, ak má vyhovujúce kapacity, ktoré musia zodpovedať ustanoveným podmienkam. Nakoľko takéto zodpovedajúce kapacity na zhromažďovanie nebezpečných zdravotníckych odpadov nepostačujú, navrhuje sa doplnenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby pôvodca týchto nebezpečných odpadov, ktorý nedisponuje vyhovujúcimi priestormi na zhromažďovanie, mohol odpad odovzdať osobe, ktorá disponuje súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako jedna tona nebezpečných odpadov ročne.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bude mať kompetenciu poveriť túto osobu na prijatie nebezpečného zdravotníckeho odpadu vyprodukovaného v čase trvania pandémie.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 16:31 - 16:33 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja musím podporiť naozaj nášho ministra zdravotníctva. Vysvetlil nám to za desať minút absolútne perfektne, jasne a stručne. Tá pokuta nie je na to, aby sme zdravotníkom znepríjemňovali život. Tá pokuta je jednoznačne na to, pretože naozaj aj v našej spoločnosti, aj teraz stále sú ľudia, ktorí nedodržujú pravidlá, ktorí robia veci, ktoré umožňujú robiť zle. Tá pokuta nie je 10-tisíc eur pre každého. To môže byť od 200 euro. Ale tá pokuta je dobrý, dobrý signál preto, aby sme ukázali, že naozaj, pozor, nerobte zle.
Nám to vysvetlil Marek za desať minút. A naozaj ten zákon, aj to, čo ste, pán predseda, čoho si sa bál, Boris, všetko tam je, naozaj. Ja som rád, že si na to poukázal, ale, samozrejme, že všetko to, aby sa naozaj očkovali ľudia podľa, podľa toho, ako, ako, aké nebezpečenstvo je, aký majú vek, aké majú postihnutie. Všetko tam je.
Ale sú tu ľudia, ktorí nechcú dávať tú pokutu, pretože naozaj aj na Slovensku sú ľudia, ktorí spolupracujú s Pentou, spolupracujú s rôznymi organizáciami zdravotníckymi a dohadzujú im kšefty. Takže títo ľudia sa vždy budú báť, aby ich spolupracovníci nedostávali veľké pokuty.
Ja si myslím a som hlboko presvedčený, že každý normálny Slovák ocení tento zákon, pretože naozaj tento zákon nie je proti, ale je za.
Takže ďakujem veľmi pekne Marekovi a chcem ho naozaj v tomto veľmi, veľmi podporiť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:36 - 14:36 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Hatráková, ďakujem vám za zrozumiteľné zhrnutie tohto komplikovaného zákona, aj za poukázanie širších súvislostí, aj za analytickú činnosť napriek tak malo času, ktorý sme na tento zákon dostali. Ale musíme reagovať rýchlo, pretože pandémia sa nám môže vymknúť spod kontroly.
A už len drobná poznámka. Som veľmi rada, že vážnosť situácie si uvedomujú aj kolegovia zo SaS a ostávajú v koalícii.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 14:35 - 14:36 hod.

Čepček Martin
Katka, úplne súhlasím s tvojím vystúpením. Mne však na tomto celom najviac vadí to, ako sa táto schôdza zvolala a ako ideme rokovať o šiestich pozmeňovacích návrhoch, o ktorých nevieme nič. O niektorých veciach sme predsa mohli rokovať aj skôr. Hlavne o tých, ktoré boli, sú teda súčasťou tohto zákona a dali sa stihnúť aj skôr. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 14:25 - 14:32 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi ešte zopár poznámok a postrehov k návrhu zákona, ktorý máme teraz v druhom čítaní.
Začnime novelizačným čl. II, ktorý sa dotýka zákona o službách zamestnanosti a prvej pomoci. Nedávno som obdržala od jednej podnikateľky, ktorá prevádzkuje cukráreň, podnet na zmenu podmienok poskytovania finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“. Poslala som ho pánovi ministrovi, budeme s ním ešte o tom rokovať a je to fajn, lebo tieto, práve takéto podnety nám pomáhajú zlepšovať podmienky poskytovania finančných príspevkov.
Oceňujem, že v návrhu zákona je tam, príklad táto podnikateľka s tou zavretou cukrárňou bude mať predĺženú výnimku z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora. Je dobré, že bude odbremenená od administratívnej záťaže.
Čo sa týka novelizačného čl. III, ktorý sa týka zdravotnej starostlivosti, vlastne nie, V, V, kde to je novelizačný článok, ktorý ma znepokojuje, a práve preto som sa rozhodla vystúpiť, kde sa uvádza, že „účelom navrhnutej úpravy je predchádzanie spoločensky nežiaducemu správaniu, ktoré má na základe poznatkov z aplikačnej praxe, dajme podobu uprednostňovania osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie uvedenou v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky“.
Všetci vieme, že toto ustanovenie môžeme nazvať aj lex Cibulková a nemyslím, že je vhodné, aby sme pre zlyhanie jedného pracovníka jedného zdravotníckeho zariadenia dali pod sankciu iné zariadenia. Myslím, že nie je dobré robiť revanšistické právne úpravy. To je to najmenej, čo naši zdravotníci a naše zariadenia v tejto chvíli potrebujú, aby sme im hrozili pokutami. Ale stalo sa to a ten mediálny lynč aj pani Cibulkovej, aj ministra zdravotníctva by stačil na to, aby sa už dané neopakovalo. Neviem, či k tomu treba priamo právnu úpravu.
A mám s tým trochu problém aj právno-politický, že či je možné v podmienkach právneho štátu niekoho sankcionovať za niečo, čo bolo zverejnené na webovom sídle ministerstva zdravotníctva. Veď sa učí zásada, že žiaden zločin, žiaden trest bez zákona. Veď práva a povinnosti sú ukladané práve zákonom. Tie schvaľujeme my tu v Národnej rade a výsledok našej vôle sa publikuje v Zbierke zákonov. Nepublikuje sa na webovom sídle ministerstva zdravotníctva.
K novelizačnému čl. VII, kde tento sa týka zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Tu sa chcem dotknúť dvoch otázok.
Prvá je bod 3 § 10, ktorý sa týka pomoci ľuďom pred dražbami a exekúciami. Predložená novela mi v tejto časti pripomína môj pozmeňovací návrh, ktorý som tu predložila 25. marca 2020, aby sa zohľadnili aj záujmy zadlžených rodín, ktorým hrozilo vysťahovanie v čase koronakrízy z ich obydlí, a danú otázku som predostrela ústavnoprávnemu výboru, ktorý v tom čase prerokovával vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Výboru som ponúkla zmenu návrhu zákona, tá bola potom následne prijatá, a tak bol zákon doplnený o vety „Dražobník, súdny exekútor a správca sú v čase do 30. apríla 2020 povinní upustiť od vykonania dražby, poverovania predajom majetku dražobníka, organizovania ponukového konania alebo iného súťažného procesu smerujúceho k predaju majetku. Akýkoľvek spôsob speňažovania majetku dlžníka podľa predchádzajúcej vety vykonaných v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 je neplatný. Súdny exekútor je v čase do 30. apríla 2020 povinný upustiť od vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti.“
Som rada, že teda vláda nadviazala na môj pozmeňujúci návrh a doplňujúci návrh a zmenila dátum na 28. február tohto roku 2021. Bolo by ale fajn si položiť otázku, či nebude treba aj tento dátum vzhľadom k situácii predĺžiť.
A v závere ešte bod 1 § 3 ods. 1 písm. a), kde sa za slovo „rozsahu“ vkladajú slová „ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“. V dôvodovej správe sa uvádza, že „berúc do úvahy doterajšiu nejednotnú aplikačnú prax pri využívaní § 3 ods. 1 písm. a) platného zákona sa navrhuje, aby nevyhnutný rozsah vykonávania hlavného pojednávania a verejného zasadnutia ustanovila vykonávacia vyhláška, ktorú vydá ministerstvo spravodlivosti“.
Na prvý pohľad je to malá zmena, ale má významné právno-politické aspekty, pretože tým vlastne ministerstvo spravodlivosti dostane právomoc určiť nevyhnutný rozsah vykonávania pojednávaní, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia. A ťažko som si vedela predstaviť, ako v podmienkach oddelenia exekutívnej a súdnej moci môže ministerstvo spravodlivosti určiť zákonnému sudcovi rozsah vykonávania pojednávania, hlavného pojednávania a verejného zasadnutia. Ale dnes na klube nám zástupca ministerstva spravodlivosti podrobne vysvetlil, ako tá vyhláška bude vyzerať a aké a na aké druhy konania bude reagovať a ako sa tieto budú regulovať. Dostali sme uistenie zo strany zástupcu, že ministerstvo spravodlivosti určí vyhláškou minimum zákonného pojmu § 3 ods. 1 písm. a) nevyhnutný rozsah. Dostali sme uistenie, že súdy v rámci svojej autonómie budú môcť ísť nad rámec vyhlášky a budú si môcť určiť aj širší nevyhnutný rozsah.
Týmto sa treba, samozrejme, poďakovať pani ministerke spravodlivosti za pohotovosť a vysvetlenie, lebo asi takto by mal vyzerať dialóg medzi vládou a parlamentom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis