Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 14:03 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 15:13 - 15:17 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 454 z dňa 26. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2008 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019, tlač 327, na prerokovanie týmto výborom: ústavoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavoprávny výbor uznesením č. 208 z 21. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre financie a rozpočet č. 141 z 26. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 58 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 72 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 86 zo dňa 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 15:02 - 15:03 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja s vami súhlasím, pán poslanec. Rovnako ako súhlasím s tým, aby, aby tento materiál bol prijatý.
V každom prípade GMO nepatrí nieže na stoly, ale v žiadnom prípade už ani do tela žiadneho človeka. Tak ako do nich nepatria kurence kŕmené Penicilínom a potom sa čudujeme, že deti sú rezistentné na antibiotiká. Takisto nepatrí žiadne GMO ani na polia, ani do brucha nikoho, ani, ani, čo sa ľudí týka, ani, čo sa zvierat týka, a s týmto absolútne ja plne súhlasím aj s pani poslankyňou Halgašovou, ktoré sme sa o tom bavili. Čiže ja v každom prípade budem hlasovať za prijatie a rozhodne som za likvidáciu GMO na našich poliach.
Takže ďakujem za to.
Skryt prepis
 

26.1.2021 14:53 - 14:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 363. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 14:11 - 14:13 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 402 z 21. januára 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 407, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval tento návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 38. schôdzi dňa 26. januára 2021 a prijal k nemu uznesenie č. 142, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 408, v skrátenom legislatívnom konaní na jej 23. schôdzi.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:04 - 14:06 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán kolega Taraba, neviem, prečo zavádzate, že toto je číslo jedna dôležitosti pre vládu. Nikto nič také nikdy nepovedal. Myslím si, že to, prečo vláda prišla s takým, takouto novelou zákona, s takýmto dokumentom, si treba prečítať v dôvodovej správe. Dôvodom je aj to, čo som spomínal, že v minulosti takáto podpora bola nastavená čiastočne tak, že smerovala pre bohatých ľudí, ktorí takúto podporu ani nepotrebovali. Čiže myslím si, že lepšie nastaviť takúto podporu je v záujme nás všetkých a v záujme občanov tejto krajiny.
Pán poslanec Potocký, áno, samozrejme, že tieto ekologické vozidlá sú často viackrát drahšie ako bežné doterajšie autá a práve preto asi si ich masovo nekupujeme. Pretože vlastne tie náklady na nákup takéhoto vozidla sú veľmi vysoké, ale práve preto prichádza podpora na nákup takýchto vozidiel.
Čiže je veľmi dôležité, aby sme dobre si preštudovali tento zákon a prípadne ho vylepšili na tomto mieste, to je naša úloha ako poslancov, aby to pre mestá, obce a samosprávne kraje bolo vlastne zvládnuteľné, aby táto podpora bola naozaj pomocou, aby sa to naozaj dobre rozbehlo, dobre zrealizovalo. Pretože ak nie, tak jednoducho tie peniaze sa neminú. Jednoducho sa nevyužijú, premrhajú sa a je v našom záujme, aby takýchto vozidiel sa vymenilo čo najviac, aby sa ten vozový park hlavne vo veľkých mestách čo najskôr obnovoval.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 14:03 - 14:04 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Peter Kremský, súhlasím s tebou v tom, že poznám veľmi dobre stav, pretože som aj mestský poslanec, čo sa týka vozového parku autodopravcov, ktorí prevádzkujú mestské autobusové dopravy v samosprávach, a naozaj ten priemerný vek autobusov je niekedy 18 až 20 rokov. To znamená, že tieto vozidlá absolútne nie sú ekologické a spôsobujú značné exhaláty v mestách.
Tu skôr vidím jedno riziko, že nákup týchto ekologických vozidiel, či už elektromobilov, bude pre tieto dopravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu, dosť nákladný, a tým pádom sa to môže negatívne prejaviť v cenách či už lístkov samotných, alebo vo výške príspevkov na vykrytie strát vo verejnom záujme, ktoré prispievajú samosprávy.
Pokiaľ viem, značná alternatíva, Európska únia to bude podporovať, je vlastne získanie eurofondov na nákup týchto vozidiel v samosprávach. Skôr len tam viem, že bola niekedy podmienka, že eurofondy sa poskytovali spoločnostiam, v ktorých, ktorých bola účasť štátu alebo samosprávnych krajov, tým pádom súkromné spoločnosti pravdepodobne nárok na takúto dotáciu nebudú mať. Takže si počkám neskôr na spresnenie tej transpozície Európskej únie, ako to bude vlastne vyzerať v reálu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 13:58 - 14:02 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegyne, kolegyne a kolegovia, ctená snemovňa, som veľmi rád, že vláda Slovenskej republiky kladie dôraz na podporu ekologickej dopravy. Myslím si, že netreba dlho rozprávať o tom, prečo je to dôležité. Táto Zem je len jedna a veľmi ťažko sa dá opraviť. Ak si ju raz zničíme, tak bude trvať veľa rokov, možno stáročia, kým sa dostane opäť do takého stavu ako predtým, ak vôbec. A preto práve podpora ekologickej dopravy je veľmi dôležitá, pretože poškodzuje životné prostredie oveľa menej ako konvenčné spôsoby dopravy. To všetko je pravda.
Na druhej strane je veľmi dôležité túto podporu dobre zacieliť, dobre orientovať, aby nesmerovala tam, kde tú podporu veľmi netreba, ale aby smerovala tam, kde je dôležitá a kde naozaj zaberie. Dobre vieme, že hlavne v našich mestách najväčšie znečistenie z cestnej dopravy neprichádza až tak z osobných áut, ako prichádza z ťažkých nákladných áut, autobusov, dodávok, ktoré, keď za takým vozidlom idete, ktoré je staršie, tak vás zahaľuje mračnami čierneho dymu.
Preto je veľmi dôležité túto dopravu, túto podporu dobre nasmerovať do dopravy, ktorá najviac vlastne je na škodu životnému prostrediu. V minulosti veľakrát táto podpora smerovala pre luxusné elektromobily, pre drahé autá, ktoré, ktorých úžitková hodnota je veľmi často tretinová s ich cenou, pretože je to jednoducho v móde. Kúpiť si drahé americké elektrické auto, ktorým sa potom možno pochváliť a ktorým možno ohurovať ľudí okolo seba.
Myslím si, že táto podpora by naozaj mala smerovať práve tam, kde je určená. Je veľmi veľa napríklad dodávok, ktoré rozvážajú teraz tovar, keď sú obchody zatvorené, po našich mestách, ktoré dymia po ich uliciach a všetky tieto dodávky by mohli byť dneska už elektrické a je veľmi dôležité, aby sa postupne nahrádzali týmito elektrickými vozidlami.
Keď som si pozrel ponuku na trhu, tak je dnes minimálne 10-15 modelov dodávok, ktoré sú plne elektrické, majú dojazd okolo 300-400 kilometrov a na bežné denné použitie pre kuriérske a dodávateľské spoločnosti sú úplne vhodné. A takisto je na trhu pomerne široká ponuka elektrobusov, ktoré môžu nahrádzať bežné mestské autobusy a prímestské autobusy, pretože ten ich dojazd je takisto zhruba do tých 300-400 kilometrov, čo je v mestskom prostredí úplne postačujúce.
Čiže budem podrobne si študovať tento zákon, budem veľmi sledovať, či je naozaj dobre nastavený, a v rámci nášho hospodárskeho výboru v prípade potreby naozaj budeme, aj prídeme s pozmeňovacími návrhmi, ako toto zacielenie čo najlepšie vyladiť, aby to naozaj nebolo zase pomoc pre bohatých ľudí, ktorí si chcú kúpiť ďalšie elektrické auto, možno štvrté alebo piate do rodiny, lebo také ešte nemajú a sused už má. Ale aby to bola naozaj podpora pre mestá, ktoré, ktoré sú zamorené výfukovými plynmi rôznych dodávok, starých autobusov, možno starých smetiarskych vozidiel, ktoré treba jednoducho nahradiť ekologickými vozidlami.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 13:52 - 13:53 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, moja rozprava bude veľmi krátka, v podstate ani k tomuto zákonu nie, aj keď sa ho bude týkať, pretože my poslanci sme boli zvolení preto, aby sme sa vyjadrovali k zákonom. My sme tuná v rozprave rozprávali, vo faktických pozmienkach, poznámkach, pardon.
Ja len chcem povedať, že v úvode tejto schôdze vystúpili viacerí poslanci s procedurálnymi návrhmi a dožadovali sa, aby mohli pracovať, dožadovali sa, aby sme im dávali viacej informácií, teda Národná rada, tak ja len chcem povedať, pozrite sa, kde je kolega Podmanický, ktorý chcel pracovať, pozrite sa, kde sú Kuffovci, pozrite sa, kde je celý SMEROHLAS, pozrite sa, kde sú kotlebovci. Á, už prichádzajú, už prichádzajú. Takže ďakujem pekne, že ste ma počuli, chlapci, tu seďte a pracujte.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 13:50 - 13:51 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 372. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 13:45 - 13:47 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona, tlač 371. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis