Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.1.2021 o 16:35 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 18:23 - 18:34 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi povedať pár slov k Správe o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatických zmien a jej dopadov v Slovenskej republike.
Ako už tu bolo povedané, prerokovanie tejto správy nepovažujem ani ja za prerokovanie petície Klíma ťa potrebuje, ktorú podporuje viac ako 120-tisíc ľudí. Na rozdiel od kolegu Kazdu oceňujem iniciatívu organizátorov petície. Našou úlohou ako politikov je reagovať a vyžadovať od iniciátorov petície kvantitatívnu nákladovú analýzu považujem za nefér. Je dôležité si uvedomiť, že cieľom správy je poskytnúť odbornej a laickej verejnosti základné informácie týkajúce sa zmeny klímy a jej nepriaznivých dopadov na Slovenskú republiku, ako aj informáciu o pripravovaných základných legislatívnych a relevantných ďalších opatreniach. A preto vítam iniciatívu ministerstva životného prostredia pri vypracovaní tejto správy, ktorá skutočne ponúka veľmi kvalitný prehľad toho, ako môže legislatíva intenzívnejšie reagovať na potreby ochrany klímy na Slovensku.
Správa uvádza základnú charakteristiku problému zmeny klímy, strategický a legislatívny rámec a z neho vyplývajúce medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky. Charakterizuje kľúčové legislatívne a nelegislatívne opatrenia na národnej úrovni v systéme Organizácie Spojených národov a predovšetkým Európskej únie.
Ako globálna, ale aj slovenská populácia stojíme pred veľkými výzvami súvisiacimi so zmenou klímy. Je dôležité, aby sa verejnosť a inštitúcie zapojili do diskusie a hľadania riešení. Privítam otvorenú, slušnú a odbornú diskusiu k tejto problematike. Mojou snahou, a to priznávam, je zvýšiť klimatické ambície tejto vlády a parlamentu s dôrazom na konkrétne záväzky, zodpovedné a realistické, ale konkrétne.
Ďakujem pánovi ministrovi, že má také ambície. My môžeme na Slovensku prijať prísnejšiu redukciu skleníkových plynov a stanoviť dosiahnutie klimatickej neutrality na skorší termín. Bez prijatia ambicióznych cieľov a vízie zelenej a spravodlivej transformácie budú ľudia na Slovensku, ktorí už teraz pociťujú dopady klimatickej krízy, zasiahnutí čoraz viac. Bez ráznych krokov nás totiž čakajú niekoľkoročné suchá, nedostatok vodných zdrojov či zdraviu nebezpečné horúčavy, ktoré vedú napríklad aj k lesným požiarom.
Ako vedeckého pracovníka Slovenskej akadémie vied ma zaujímajú fakty a najmä názory fundovaných odborníkov. Sledujem túto problematiku už od začiatku 90. rokov minulého storočia, najmä prácu medzinárodného panelu vedcov pre zmeny klímy, ktorej cieľom je vyhodnocovať riziká zmeny klímy a publikovať špeciálne správy o stave klímy na základe vedeckých dát a dostupných analýz. Počas tohto obdobia sa to postupne zvyšovalo. Najprv varovanie, ak neprijmeme opatrenia, rastie to 0,5 stupňa, potom to bol 1 stupeň, teraz sme už na 1,5 až 2 stupňoch. Rozdiel medzi zvýšením priemernej teploty o 1,5 až 2 stupne podľa vedcov a odborníkov z tohto panelu predstavuje niekoľkonásobne vyššie ohrozenie života ľudí a nenapraviteľných zmien v ekosystémoch, ktoré sú nevyhnutné pre naše prežitie. Tých 0,5 stupňa Celzia, ten rozdiel spôsobí ohrozenie až trojnásobne väčšej populácie extrémnymi horúčavami či dvakrát väčší úbytok živočíšnych a rastlinných druhov, pričom súčasné opatrenie nás smerujú k viac ako 2 stupňom.
Pokiaľ má byť Slovensko schopné zodpovednej a kontinuálnej transformácie na bezuhlíkovú ekonomiku, musí prijať konkrétne strategické, časové a legislatívne opatrenia, ktoré sú súčasťou predkladanej správy. Oceňujem snahu ministerstva životného prostredia, ktoré sa v predkladanej správe zaviazalo v priebehu roka 2021 vypracovať vlastný klimatický predpis, zákon, aktualizovať nízkouhlíkovú stratégiu Slovenska do roku 2030, pripraviť akčný plán adaptácie Slovenska na zmenu klímy, ktoré bude implementačným dokumentom Národnej adaptačnej stratégie, návrh koncepcie vodnej politiky a legislatívne zmeny v stavebných predpisoch. Je potrebné možno doplniť niektoré strategické dokumenty schválené na úrovni Európskej únie v rámci balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý tvorí bázu energetickej politiky Európskej únie.
V tejto súvislosti nemôžem opomenúť síce obsahovo platnú, avšak koncepčne zastaralú energetickú politiku Slovenska z roku 2014, ktorú je potrebné nanovo vypracovať v kontexte uvedenej energetickej politiky Európskej únie.
Považujem za dôležité, aby ministerstvo hospodárstva podobne ako ďalšie rezorty boli do tohto úsilia pri príprave legislatívnych opatrení na zmiernenie klimatických zmien plne zapojené. A oceňujem snahu ministerstva životného prostredia urobiť to prierezovo v rade vlády pre zelenú dohodu. Vzhľadom na potrebu zvýšiť ambície v oblasti klímy, ako sa vyžaduje v Parížskej zmluve, Európska rada prijala ten nový cieľ. Dohodli sa lídri EÚ, aby do roku 2030 bolo to zníženie emisií skleníkových plynov v porovnaní s rokom 1990 aspoň o 55 %.
Európska únia bude svoje ambície v oblasti klímy zvyšovať tak, aby sa podnietil udržateľný hospodársky rast, vytvárali pracovné miesta, zabezpečili zdravotné a environmentálne prínosy pre občanov EÚ presadzovaním inovácie v oblasti zelených technológií, aby sa prispelo k dlhodobej globálnej konkurencieschopnosti v hospodárstve Európskej únie.
Je jasné, že potrebné zmeny ohľadom energetickej infraštruktúry obnoviteľných zdrojov energií, obehového hospodárstva a tak ďalej bude vyžadovať veľké investície. A prostriedky z plánu obnovy môžu byť injekciou, no nie komplexným riešením. A vlastne v porovnaní s tým financie pri odstraňovaní škôd v budúcnosti budú však omnoho väčšie. Preto je potrebné prijať opatrenia a začať čím skôr. Získame náskok, pri ktorom môžeme len získať. Tie náklady, výdavky na dôsledky klimatických zmien a odstraňovanie následkov povodní, požiarov a podobne sú veľké už aj teraz.
Medzinárodná agentúra pre energiu z obnoviteľných zdrojov preukázala, že každé investované euro do premeny energetiky v súlade s ochranou klímy prinesie 3 až 8 eur výhod. Čiže už teraz sa ukazuje, že celý tento biznis ohľadne klimatických zmien môže priniesť aj veľké zisky.
Na záver by som chcel vyzvať všetkých kolegov, aby predkladanú správu o príprave legislatívnych opatrení na zmierňovanie klimatických zmien a jej dopadov zobrali na vedomie, teraz nejde o politickú nomináciu, ale o životné prostredie, v ktorom žijeme všetci spoločne a ktoré zanecháme svojim potomkom.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 17:40 - 17:41 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja ďakujem mojim predrečníkom, obidvom pánom poslancom, lebo ja s tým súhlasím. A pravda je taká, že hlavne Bratislava teda dopláca na to, že skutočne tá, tá poddimenzovanosť tu je taká, aká je, a otázne je, či by sme nevedeli, neviem, či v tomto, alebo v nejakom ďalšom nastavení nejakým spôsobom narábať aj s informáciou, že v Bratislave reálne žije možno o 150-tisíc ľudí viac, ako tu má trvalé bydlisko, čím, samozrejme, Bratislava prichádza o podielové dane. Tí ľudia tu žijú celoročne, ale nahlásené svoje trvalé bydliská majú niekde inde. Čiže možno by prišlo vhod nejakým spôsobom snažiť sa narábať aj s týmto údajom, pretože to práve, to práve Bratislave spôsobuje poddimenzovanosť finančnú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.1.2021 17:33 - 17:35 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 406. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona. Skrátené legislatívne konanie k predmetnému návrhu zákona bolo schválené uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:35 - 16:37 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, ja nadviažem na to, čo povedal môj, môj, jeden z mojich najmladších kolegov, ja jedna z najstarších.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, máte reagovať na rečníka.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
Áno, ja jedna z najstarších budem nadväzovať a súhlasím so všetkým, čo môj kolega povedal, a pevne verím aj ja, že celý materiál prerokujeme, skutočne prerokujeme a veľmi dôsledne v pléne, pretože tá situácia je z roka na rok horšia a horšia.
A ja som naozaj rada, že máme takého ministra životného prostredia, akého máme, a že sa nepozerá cez prsty, ale vidí, kde naozaj problémy sú.
Ja nemôžem zabudnúť na rok 2016, keď na Štrbskom plese vyhynula posledná ryba Sih maréna. To bola jedinečná, to bol jedinečný živočích, ktorý žil iba na Štrbskom plese. Došli sme o celú populáciu a došli sme preto, že úradníci nekonali, nechali pokojne rozrastať sa stavbám okolo celého Štrbského plesa, nechali pokojne ľudí hrať si konské pólo na Štrbskom plese a výsledok sme pocítili v roku 2016 nielen my, ale všetci, ktorí sa o zvieratá zaujímajú. Ja dúfam, že to bol posledný druh, ktorý na Slovensku vyhynul, a že aj prístupom k tomuto materiálu tomu zabránime.
Takže ďakujem veľmi pekne, že naozaj stojíte aj jeden, aj druhý za tým, čo ste povedali, a ja som na to hrdá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:34 - 16:34 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
135.<br /> Ďakujem za slovo. Ďakujem p&aacute;novi ministrovi a p&aacute;novi predsedovi v&yacute;boru. Ja rovnako d&uacute;fam, že obsah, cel&yacute; obsah tejto pet&iacute;cie bude prerokovan&yacute; v pl&eacute;ne, pretože kde inde sa baviť o takto d&ocirc;ležitej t&eacute;me, ktor&aacute; presahuje rezorty a gener&aacute;cie, ako v pl&eacute;ne N&aacute;rodnej rady.<br /> Treba povedať, že t&yacute;ch viac ako 120-tis&iacute;c podpisov nebolo zozbieran&yacute;ch fyzicky, ale cez internet. A na druhej strane treba pochv&aacute;liť t&yacute;chto mlad&yacute;ch ľud&iacute;, že t&aacute;to anketa bola spraven&aacute; oveľa profesion&aacute;lnej&scaron;ie ako anketa o predčasn&yacute;ch voľb&aacute;ch od majstrov digitaliz&aacute;cie.<br /> Bol by som r&aacute;d, keby sme sa o tejto t&eacute;me nebavili len ako o nejak&yacute;ch miliard&aacute;ch a o nejak&yacute;ch abstraktn&yacute;ch percent&aacute;ch, ale naozaj o invest&iacute;cii do bud&uacute;cnosti. Spomeniem len jeden fakt, je za cel&uacute; koronakr&iacute;zu na Slovensku zomrelo na COVID okolo 4 200 ľud&iacute;, čo je, samozrejme, zar&aacute;žaj&uacute;ce č&iacute;slo. Minul&yacute; rok ale zomrelo len kv&ocirc;li zlej kvalite ovzdu&scaron;ia 5 000 ľud&iacute;. To znamen&aacute;, že viac ako na COVID. Možno to nevid&iacute;me v preplnen&yacute;ch nemocniciach, no je to probl&eacute;m rovnak&yacute;. A takisto ako nevid&iacute;me možno tie n&aacute;sledky glob&aacute;lneho otepľovania dennodenne, tak pokiaľ sa nezobud&iacute;me teraz, tak ďal&scaron;ie gener&aacute;cie už t&uacute;to zmenu zvr&aacute;tiť nebud&uacute; m&ocirc;cť. A ja ako mlad&yacute; človek možno ani o ďal&scaron;&iacute;ch gener&aacute;ci&aacute;ch nebudem hovoriť, lebo sa to t&yacute;ka priamo tej mojej.<br /> Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 16:33 - 16:34 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
133.<br /> Ďakujem pekne. P&aacute;n predseda, ďakujem ti pekne za tvoj pr&iacute;spevok, a ak dovol&iacute;&scaron;, tak naviažem na tvoje slov&aacute;.<br /> &Aacute;no, je pravdou, že si povedal presne, keď sme prerokovali t&uacute;to spr&aacute;vu na v&yacute;bore, že je to materi&aacute;l, ktor&yacute; je priam pr&iacute;ručkou pre v&scaron;etk&yacute;ch poslancov tohto v&yacute;boru. A ja si dovol&iacute;m, dovol&iacute;m pridať, že nielen pre poslancov tohto v&yacute;bore, ale pre v&scaron;etk&yacute;ch poslancov N&aacute;rodnej rady Slovenskej republiky a pre v&scaron;etk&yacute;ch ľud&iacute;, ktor&yacute;m z&aacute;lež&iacute; na životnom prostred&iacute;. A ja osobne som k dispoz&iacute;cii k naplneniu cieľov tejto spr&aacute;vy, určite nie som s&aacute;m.<br /> A čo sa t&yacute;ka pet&iacute;cie, n&aacute;&scaron; v&yacute;bor, ako si aj presne povedal, hlasovan&iacute;m odporučil, aby sa t&aacute;to pet&iacute;cia prerokovala v pl&eacute;ne, a ja osobne, a určite nebudem s&aacute;m, budem na tom trvať, aby sa v pl&eacute;ne prerokovala.<br /> Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.1.2021 15:52 - 16:16 hod.

Zajačik Vladimír
Žiadal by som termín hlasovať dnes po 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.1.2021 15:13 - 15:17 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 454 z dňa 26. novembra 2020 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2008 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 111/2019, tlač 327, na prerokovanie týmto výborom: ústavoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavoprávny výbor uznesením č. 208 z 21. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre financie a rozpočet č. 141 z 26. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 58 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 72 z 25. januára 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bode spoločnej správy s návrhom gestorského výboru uvedený bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 86 zo dňa 26. januára 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.1.2021 15:02 - 15:03 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja s vami súhlasím, pán poslanec. Rovnako ako súhlasím s tým, aby, aby tento materiál bol prijatý.
V každom prípade GMO nepatrí nieže na stoly, ale v žiadnom prípade už ani do tela žiadneho človeka. Tak ako do nich nepatria kurence kŕmené Penicilínom a potom sa čudujeme, že deti sú rezistentné na antibiotiká. Takisto nepatrí žiadne GMO ani na polia, ani do brucha nikoho, ani, ani, čo sa ľudí týka, ani, čo sa zvierat týka, a s týmto absolútne ja plne súhlasím aj s pani poslankyňou Halgašovou, ktoré sme sa o tom bavili. Čiže ja v každom prípade budem hlasovať za prijatie a rozhodne som za likvidáciu GMO na našich poliach.
Takže ďakujem za to.
Skryt prepis
 

26.1.2021 14:53 - 14:54 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 363. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis