Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 11:23 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 11:43 - 11:45 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pani poslankyni Šofranko, ktorá ukázala aj to, že zákony, ktoré prichádzajú od poslancov zo školského výboru, čiže z výboru pre vzdelanie, majú najčastejšie dobrú, veľmi úroveň odbornú, že dávajú najavo, že nám ide naozaj o vzdelanie, o skutočne odbornú diskusiu, takže chcem za to poďakovať, za ten prednes, za to spracovanie, za rôzne dáta, prieskumy, že to nie je len nejaká, nejaký súkromný názor, ale naozaj vec, ktorá je preštudovaná, overená.
Chcel by som zdôrazniť, že veľmi súhlasím práve s tým právom, ale aj povinnosťou a zodpovednosťou rodičov za výchovu a vzdelávanie svojich detí. Nejde nám len o to, aby deti chodili do školy, ale aby boli vzdelané. Samozrejme, z drvivej väčšiny, väčšiny prípadov detí rodín sa toto deje v tom inštitucionálnom vzdelávaní, tak ako pani poslankyňa naznačila, netreba mať obavu, že teraz nájde, príde k nejakému masívnemu presunu. Ide skôr o zreálnenie stavu, kde zhruba niečo viac ako 1 promile, čiže 0,1 % detí bude mať lepšie možnosti a nebude musieť to riešiť cez Českú republiku alebo iné krajiny. A navyše Slovenská republika získa potom lepšie, lepšiu kontrolu, lepší kontakt s týmito deťmi a rodinami. Takže stále 99,8 alebo 88 % to budú deti, ktoré budú chodiť do tých inštitucionálnych škôl. Treba povedať, že je to aj veľmi národné, takže sa rodičia do toho nebudú tak hrnúť, tak ako zistili aj pri tom nútenom domácom vzdelávaní, teda dištančnom v súčasnosti.
Chcem ešte povedať, že sme otvorení teda na zmeny, ktoré sa týkajú skúšania, spolupráce so školou a financovania detí študujúcich individuálne a takisto kvalifikačných predpokladov rodičov. Toto je zatiaľ taký základ v prvom čítaní, ktorý sa dohodol aj s ministerstvom školstva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 11:41 - 11:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Domáce vzdelávanie je bežným štandardom aj v Európskej únii a veľmi vítam tento návrh zákona. Známa anglicko-nemecko-írska hudobná skupina The Kelly Family pozostáva z 9 súrodencov a bola vzdelávaná doma a vyrástli z nich vzdelaní a plnohodnotní ľudia, ktorí dávajú miliónom ľuďom šťastie i nádej.
Aký normatív dať na žiaka v domácom vzdelávaní, aby boli školy motivované umožňovať žiakom domáce vzdelávanie? Možno to budú ešte mnohé otázky, ktoré na pani navrhovateľku budú dávané.
Mnohí rodičia hľadajú útočisko preto, že mnohé slovenské školy, žiaľ, nedokážu naplniť potreby detí, ktoré majú nejaké poruchy alebo nejaké potreby, najmä ak majú byť v preplnenej triede. Aj preto rodičia volia cestu vzdelávania svojich detí doma, neraz chcú ušetriť školu od prejavov správania ich dieťaťa. Niekedy je domáce vzdelávanie nevyhnutnosťou u rodičov, ktorí často cestujú, alebo u rodičov športovo či umelecky nadaných detí. Mám dcéru, je pedagogický, teda učiteľka, má tri deti a hlavne teraz v pandémii sa ukázalo, že domáce vzdelávanie je v niektorých časoch, keď deti nechodia do školy, priam potrebné, a myslím si, že tento zákon, tento návrh zákona vlastne pomôže hlavne rodičom v domácom vzdelávaní svojich detí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 11:23 - 11:41 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, téma domáceho vzdelávania žiakov začína opätovne rezonovať aj v stredoeurópskom priestore. Azda i v kontexte vývoja spoločnosti súvisiaceho s pandémiou COVID - 19, keď mali tisíce rodičov možnosť vyskúšať si vzdelávanie svojich detí v domácom prostredí, sa v praxi ukázali mnohé pozitíva či negatíva tejto výučby. Prítomné sú teda úsilia posilniť daný inštitút na jednej strane, na druhej strane sa však ozývajú aj kritici uprednostňujúci učenie detí v sústave výchovnovzdelávacích inštitúcií.
V Slovenskej republike existuje možnosť domáceho vzdelávania od roku 2008. Zákon ho v § 23 nazýva individuálnym vzdelávaním, pričom jeho podrobnosti ustanovujú najmä § 24 a § 25. Aby sme mali čo najviac informácií, požiadali sme odbor Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky o vypracovanie štúdie na tému domáceho vzdelávania v krajinách Európskej únie, v Amerike a Kanade. Z 29 skúmaných štátov je domáce vzdelávanie právne ukotvené až v 23 krajinách vrátane Slovenskej republiky. Legislatívne neukotvené je len v 6 krajinách, a to: v Bulharsku, Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku a v Španielsku. Pri ostatných 23 štátoch, ktoré majú legislatívne zakotvenú právnu úpravu týkajúcu sa domáceho vzdelávania, sa inštitút rozhodol rozlišovať medzi konzervatívnym a liberálnym prístupom k aplikovaniu individuálneho vzdelávania.
V prípade prvej skupiny ide o štáty, ktoré majú domáce vzdelávanie vekovo, ročníkovo, či inak limitované, napr. špeciálnym povolením.
Za liberálne štát označili také, ktorých prístup k domácemu vzdelávaniu nie je obmedzený, a pripúšťa sa akákoľvek forma domáceho vzdelávania. Povinnosťou rodičov je len prihlásiť školopovinné dieťa do databáz o vzdelávaní v škole alebo v inej odbornej inštitúcii.
Do skupiny konzervatívnejších krajín zaradili 16 štátov, ako sú Belgicko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Grécko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko a Amerika. Tieto štáty regulujú domáce vzdelávanie zväčša len u detí vo veku povinnej školskej dochádzky, buď iba v primárnom, alebo tiež v sekundárnom stupni vzdelávania.
Spomeniem Českú republiku, pretože práve tam je zapísaných zhruba 400 našich žiakov na druhom stupni, ktorí sú na domácom vzdelávaní. Od 1. septembra 2016 je individuálne vzdelávanie možné nielen na prvom, ale aj na druhom stupni základnej školy. V Českej republike neexistuje žiadna podpora zo strany štátu pre rodičov detí vzdelávaných doma. Výdaje spojené s individuálnym vzdelávaním hradí zákonný zástupca žiaka s výnimkou učebníc a základných školských potrieb, špeciálnych učebníc a špeciálnych didaktických a kompenzačných učebných pomôcok. Od poskytovateľov domáceho vzdelávania sa v tejto krajine vyžaduje, aby mali aspoň stredoškolské vzdelávanie s maturitnou skúškou, a pokiaľ sa jedná o žiaka druhého stupňa základnej školy, musí mať vysokoškolské vzdelanie. V roku 2019 bol počet žiakov vzdelávajúcich sa doma v Českej republike 2 100.
Aj v Spojených štátoch amerických, kde je téma domáceho vzdelávania široko diskutovaná, sú naši žiaci zapísaní, informáciu, v akom počte, nemáme. Školstvo je tu totiž štátnou a zároveň aj lokálnou záležitosťou. V rámci siedmich liberálnych krajín - Dánsko, Fínsko, Írsko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo - nie je domáce vzdelávanie nijako vekovo ani ročníkovo obmedzené. Pripúšťa sa akákoľvek forma vzdelávania. V Dánsku, Fínsku, Írsku, Slovinsku ani v Spojenom kráľovstve sa na jeho aplikovanie v praxi nevyžaduje žiadne špeciálne povolenie autorít, ako je vláda a samospráva. Žiaci sú väčšinou povinní dokončiť povinnú školskú dochádzku a v rámci vzdelávania dosahovať vedomosti a zručnosti zodpovedajúce učebným osnovám. Rodičia dieťaťa by mali školopovinné dieťa registrovať v inštitúcii, ktorá vedie databázu o povinnom vzdelávaní a dohliada na plnenie vzdelávacích štandardov, alebo tieto inštitúcie aspoň informuje. Modelovým prípadom je v tom smere Írsko, kde je vzdelávanie v domácom prostredí chápané ako ústavné právo. Štát uznáva, že primárnym a prirodzeným učiteľom pre dieťa je rodina, a zaručuje rešpektovanie neodcudziteľného práva a povinnosti rodičov zabezpečiť podľa svojich možností náboženskú, morálnu, intelektuálnu, fyzickú a sociálnu výchovu detí. Takáto je teda prax v okolitých krajinách aj vo svete. Uviedla som, samozrejme, len časť z materiálov, ktoré máte všetci k dispozícii.
Poďme teda na Slovensko. Podľa štatistiky máme približne 600 žiakov prvého stupňa základnej školy v domácom vzdelávaní, teda s povoleným individuálnym vzdelávaním. Individuálne vzdelávanie je osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky. Už som spomínala, podľa akého zákona a akých paragrafov. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, žiakovi prvého stupňa základnej školy, žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby, alebo je vo výkone trestu odňatia slobody. My túto možnosť otvárame aj na druhý stupeň základnej školy, pretože naši žiaci z druhého stupňa, už som spomínala, sú zapísaní buď v Čechách, alebo v Amerike.
Ak rodič žiada o individuálne vzdelávanie z iných ako zdravotných dôvodov, musí sám zabezpečiť pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo prvého stupňa základnej školy. Pre druhý stupeň bude musieť zabezpečiť pedagóga s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo príslušného stupňa základnej školy. O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ kmeňovej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Rodič v spolupráci s pedagógom a kmeňovou školou vypracuje individuálny vzdelávací program, ktorého princípy a ciele vzdelávania musia byť v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona. Popíšu priestorové a materiálno-technické zabezpečenie a podmienky na ochranu zdravia individuálne vzdelávaného žiaka.
Osoba, ktorá bude uskutočňovať individuálne vzdelávanie žiaka, dodáva doklady o splnení kvalifikačných predpokladov. Ďalej sa uvádza zoznam učebníc a učebných textov, ktoré budú používané pri vzdelávaní. Domškoláci majú možnosť zúčastňovať sa na akciách školy, zapájajú sa do predmetových súťaží, olympiád a iné. Žiak vykoná, vykonáva z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok komisionálne skúšky, na základe výsledkov mu potom škola vydá vysvedčenie.
Niekoľkoročná pedagogická prax ukazuje, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie, rovnako ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Známe sú aj oficiálne štatistické zisťovania z iných krajín. Národný ústav pre výskum domáceho vzdelávania v Spojených štátoch amerických zverejnil 15. januára 2021 informáciu, že zvýšený záujem o domáce vzdelávanie nie je iba regionálnou, ale aj globálnou záležitosťou. Výskum tiež uvádza, že 78 % recenzovaných štúdií o akademických výsledkoch ukazuje, že študenti domácej školy dosahujú štatisticky významne lepšie výsledky ako tí na inštitucionálnych školách. Rovnako 87 % recenzovaných štúdií o sociálnom, emočnom a psychologickom vývoji hovorí v prospech lepších výsledkov v porovnaní s inštitucionalizovaným vzdelávaním. V októbri občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku uskutočnilo prieskum Situácie domácich školákov na Slovensku. Úlohou prieskumu bolo zistiť, ako prospievajú títo aktuálni domáci školáci, ako sa socializujú, ako sa dokážu adaptovať na prostredie v kolektíve a na školské prostredie a v akej situácii sú rodiny vzdelávajúce svoje deti doma.
Prieskum bol vykonaný formou štyroch dotazníkov. Dva dotazníky sa týkali aktuálnych domácich školákov. Jeden z nich vypĺňali rodičia a druhý pedagógovia, ktorí s takýmito deťmi prichádzajú do kontaktu v kmeňovej škole alebo na voľnočasových aktivitách. Druhá dvojica dotazníkov bola adresovaná rodičom, ktorých deti boli v minulosti vzdelávané doma, ale už sú na dennej forme štúdia, a ich pedagógovia. Bolo vyzbieraných spolu 185 odpovedí, konkrétne od rodičov 103 a od pedagógov 82. Bola získaná vzorka 153 detí, čo predstavuje asi štvrtinu domácich školákov na Slovensku. Až 56,8 % rodín žijúcich v mestách vzdeláva svoje deti doma, nasleduje vidiek 40,5 % a len 2,7 % rodín žijúcich na samote využíva možnosť domáceho vzdelávania.
Z prieskumu ďalej vyplýva, že najviac detí na domácom vzdelávaní je v Bratislavskom kraji 40,5 %. Nasleduje Trnavský kraj 14,9, Banskobystrický kraj 13,5 a, naopak, najmenej rodím domškolákov nájdeme v Košickom kraji a sú to len 4 %. Ak sa podľa prieskumu pozrieme na vzdelanie rodičov, 91,9 % má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie, 8,1 % stredoškolské a len 1,4 % má najvyššie dosiahnuté vzdelanie základné.
Častokrát pri individuálnom vzdelávaní dochádza k domnienkam, že takúto formu k vzdelávaniu využívajú najmä rodiny s viac deťmi. Vykonaný prieskum ukazuje, že 34,4 % rodín s troma deťmi v domácnosti má dieťa na domácom vzdelávaní, 28,4 % rodín s dvoma deťmi a 14,9 % so štyrmi deťmi v domácnosti, pričom najčastejšie sa vzdeláva doma práve jedno dieťa v rodine, a to je 48,6 %.
Čo sa týka miesta vzdelávania detí, najčastejšie, až 78,6 % sa vzdeláva doma, 10,3 sa vzdeláva doma plus vo vzdelávacej skupine, teda komunitnej škole.
Rodičia v prieskume uviedli, že za výhody domáceho vzdelávania považujú slobodu v organizácii vzdelávania, viac spoločného času, ale aj viac voľného času pre dieťa, či lepšie ukotvenie hodnôt. Ako nevýhody dennej školskej dochádzky z pohľadu rodičov detí z domáceho vzdelávania uviedli málo času na rozvoj záujmov, množstvo domácich úloh či málo spoločného času s rodinou.
Rodičia v dotazníkoch uviedli, že najčastejšie používané nasledovné vyučovacie metódy v domácom vzdelávaní sú Hejného metóda, Montessori a vzdelávanie klasickým štýlom. Ako hlavný zdroj učebníc a učebných materiálov uviedli 41 % vlastný nákup a výroba, 21,6 % poskytuje kmeňová škola a 20,3 % iné. Najviac detí, 26,2 % je zapísaných v treťom ročníku, nasleduje prvý ročník, kde je 24,6 %, štvrtý ročník, kde je 13,5 % žiakov alebo detí, a nakoniec v druhom ročníku je 9,5 %.
Pedagógovia uviedli, že 42,9 % vníma pozitívny rozdiel medzi deťmi vzdelávanými doma a dennými žiakmi v škole. 41,3 % uviedlo, že nevníma medzi týmito deťmi žiaden rozdiel. Pedagógovia považujú za výhody domáceho vzdelávania viac času na záľuby a tvorivosť, viac priestoru na budovanie vzťahov, ale aj možnosť intenzívne sa venovať dieťaťu. Naopak, medzi nevýhody uviedli nedostatok kontaktu s rovesníkmi, nedostatočná socializácia, ale aj nedostatočné vedenie k zodpovednosti.
Ak dovolíte, prečítala by som vám teraz zopár otázok a následných odpovedí z tohto dotazníka.
Otázka znie: „Vnímate nejaký rozdiel medzi žiakmi, ktorí sú vzdelávaní doma, a žiakmi, ktorí navštevujú školu denne?“
„Áno, pozitívny. Žiaci vzdelávaní doma majú omnoho viac informácií z oblasti, ktorá ich zaujíma. Ich vedomosti prekračujú ciele školského vzdelávacieho programu v konkrétnom ročníku. Dokážu bez problémov argumentovať, slobodne diskutujú o probléme, vedia prezentovať svoje závery. Takmer každé, s ktorým som sa stretla, sebaisto pozná oblasť, v ktorej je dobrý a v ktorej by sa chcel ďalej rozvíjať. Takto odpovedal riaditeľ školy, ktorý zastrešuje žiakov v domácom vzdelávaní.“
Druhá odpoveď: „Áno, niektorí žiaci sú viac samostatní, majú väčší rozhľad, vedia aj informácie, ktoré nie sú súčasťou obsahu vzdelávania. Niektorí sú zase pomalší a potrebujú viac času na vypracovanie úloh.“ Takto odpovedal triedny učiteľ základnej školy, ktorý skúša žiakov v domácom vzdelávaní. Ale takýchto žiakov s rýchlejším či pomalším tempom máme aj na základných školách.
Ďalšia otázka bola: „Napíšte svoj názor na domáce vzdelávanie.“
„Domáce vzdelávanie vnímam ako výbornú cestu vzdelávania. Vedie žiakov k samostatnosti, zodpovednosti a pracovitosti, ktoré mnohým dnešným mladým ľuďom chýbajú. Žiaci tak od ranného veku vedia prebrať zodpovednosť za svoje činy a výsledky. Rastú z nich angažovaní, kreatívni a zodpovední mladí ľudia. Priala by som si, aby sa metódy a prvky domáceho vzdelávania aspoň do určitej miery uplatňovali aj v štátnych školách, aby študenti neboli nútení len memorovať poznatky, ale aby mohli slobodne rozvíjať svoje talenty a rásť, aby mali možnosť výberu a nebáli sa vyjadriť svoj názor. Uvítala by som, aby učitelia boli viac pomocníkmi a pozitívnymi vzormi ako autoritami.“ Toto bola odpoveď učiteľky strednej školy, ktorá pracuje so žiakom, ktorý bol v minulosti vzdelávaný doma.
Vzdelanosť a vzdelanie je spoločným dobrom a zároveň cieľom, ku ktorému má smerovať výchova a vzdelávanie. Druhým aspektom spoločného dobra je to, že rodičia majú v tomto procese výsostné postavenie. Rodič je prvým a hlavným vychovávateľom svojich detí, kde spadá aj právo na vlastné vzdelávanie svojich detí. Zároveň, ak sa tak rozhodne, tak môže túto kompetenciu odovzdať štátu, ale nemal by do toho byť inštitucionálne nútený. Je na dôkladné zváženie, či bude umožnené individuálne vzdelávanie aj na druhom stupni za prijateľných podmienok. Nemusíme sa obávať, že zrazu nastane masový odliv žiakov z inštitucionalizovaných škôl. Je to vidieť aj na tom, ako mnohí rodičia v súčasnej dobe volajú po ukončení dištančného vzdelávania. Nie je veľa tých, ktorí môžu a chcú deti vzdelávať sami. Na druhej strane, ak budú nastavené zložité podmienky pre domáce vzdelávanie na druhom stupni, nedáme príležitosť tým, ktorí sa rozhodnú prevziať túto zodpovednosť na seba. Nevytvoríme podmienky pre deti talentované, tie, ktoré reprezentujú našu krajinu v nejakom športe, zdravotne znevýhodnené deti, ale aj ďalšie, ktoré nejakým spôsobom môžu profitovať z takejto formy vzdelávania. V neposlednej miere sa nastavením zložitých podmienok pre domáce vzdelávanie na druhom stupni či jeho obmedzením výrazne postavíme proti právu na rovnosť príležitostí pre každého občana nášho štátu, čo je cieľ, o ktorý by sme sa, naopak, mali usilovať.
Na záver uvádzam niekoľko príkladov významných osobností, ktoré boli vzdelávané doma: Abraham Lincoln, Mária Šarapovová, Albert Einstein, Alexander Graham Bell, Ester Ledecká - česká snoubordistka a zjazdárka, jej rodičia patria u našich susedov v tejto oblasti medzi priekopníkov a doteraz na domáce vzdelávanie nedajú dopustiť. A dokonca medzi nami je aj pani poslankyňa, ktorá je domškoláčkou a bola doma vzdelávaná, je to pani Janka Žitňanská, takže môžete si na základe jej urobiť obraz, ako takto, ako doma vzdelávané deti môžu dopadnúť - až v parlamente. (Povedané so smiechom.)
Takže, vážení kolegovia a kolegyne, ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Verím, že tento návrh podporíte, a my sme otvorení k diskusii.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 10:56 - 10:59 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Milé kolegyne, milí kolegovia, rada by som vám komplexnejšie, rada by som vás komplexnejšie oboznámila s problematikou domáceho vzdelávania, preto bude moje vystúpenie o niečo dlhšie.
Téma domáceho vzdelávania žiakov začína opätovne rezonovať aj v stredoeurópskom priestore azda i v kontexte vývoja spoločnosti súvisiaceho s pandémiou COVID-19, keď mali tisíce rodičov možnosť vyskúšať si svoje vzdeláva..., vzdelávanie svojich detí v domácom prostredí. Ukázalo sa v praxi mnoho pozitívneho či negatívneho pri tejto výučbe. Prítomné sú teda úsilia posilniť daný inštitút na jednej strane, na druhej strane sa však ozývajú aj kritici uprednostňujúci učenie detí v sústave výchovno-vzdelávacích inštitúcií. V Slovenskej republike existuje možnosť domáceho vzdelávania od roku 2008, zákon ho v § 23 nazýva individuálnym vzdelávaním, pričom jeho podrobnosti ustanovujú najmä § 24 a 25. Aby sme mali čo najviac informácií, požiadali sme odbor Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky (ruch v sále a zaznievanie gongu) o vypracovanie štúdie na tému... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Poprosím, panie kolegyne, kolegovia, ešte pokoj do 11.00 hod., kedy preruším rokovanie a budeme hlasovať. Ďakujem.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
... na tému domáce vzdelávanie v krajinách Európskej únie, USA a Kanady. Z 29 skúmaných štátov je domáce vzdelávanie právne ukotvené až v 23 krajinách vrátane Slovenskej republiky. Legislatívne neukotvené je len v šiestich krajinách, a to: v Bulharsku, Holandsku, Chorvátsku, Nemecku, Rumunsku a Španielsku. Pri ostatných 23 štátoch, ktoré majú legislatívne, legislatívne zakotvenú právnu úpravu týkajúcu sa domáceho vzdelávania, sa inštitút rozhodol rozlišovať medzi konzervatívnym a liberálnym prístupom k aplikovaniu individuálneho vzdelávania.
V prípade prvej skupiny ide o štáty, ktoré majú domáce vzdelávanie vekovo, ročníkovo či inak limitované. Napríklad... (Neutíchajúci ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani navrhovateľka, navrhujem, aby sme prerušili vystúpenie, budete komfortnejšie sa cítiť po hlasovaní, pretože už sa schádzajú poslanci na hlasovanie, čiže prerušujem rokovanie a budeme hlasovať o 11.05 hod. Poprosím všetkých poslancov, aby sa dostavili do rokovacej sály na hlasovanie.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 10:54 - 10:56 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Páni poslanci, panie poslankyne, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 381). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 28.1.2021 10:53 - 10:54 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladajú do legislatívneho procesu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Mária Šofranko, Peter Kremský, Richard Vašečka.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené individuálne vzdelávanie žiakom, žiakov na druhom stupni základných škôl. V doterajšej právnej úprave štát umožňoval plniť povinnú školskú dochádzku formou individuálneho vzdelávania doma iba v prípade žiakov prvého stupňa základných škôl.
Z pedagogickej praxe vyplýva, že individuálne vzdelávanie na druhom stupni je spôsobilé naplniť ciele štátneho vzdelávacieho programu pre sekundárne vzdelávanie rovnako, ako individuálne vzdelávanie na prvom stupni napĺňa ciele štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie. Existuje teda dôvod pre možnosť individuálneho vzdelávania doma aj na druhom stupni základnej školy.
Viac sa k tomu zákonu vyjadrím v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 10:50 - 10:53 hod.

Zajačik Vladimír
Nechcem reagovať, iba chcem navrhnúť, aby sa o tomto návrhu zákona rokovalo dnes o 17. 00 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:50 - 10:51 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Kolega Peter, v skratke si to dobre zhrnul, o akú hodnotu ide, čo sa týka pitnej vody. O zdroje pitnej vody na Slovensku je veľký záujem aj zo strany niektorých špekulantov. Mnohí by sa k tomuto nášmu jednému z najväčších pokladov a veľkej vzácnosti dostali a urobili si z pitnej vody dobrý biznis. S touto vzácnou tekutinou a surovinou za žiadnych okolností nemôžeme dovoliť obchodovať ziskuchtivým špekulantom.
Zdroje pitnej vody musia patriť štátu. Kvalitnú pitnú vodu nedokážeme ničím nahradiť a malo by byť samozrejmosťou pre každého z nás zákonodarcov, aby, aby sme sa za ochranu zdrojov pitnej vody postavili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 10:48 - 10:50 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolega, áno, ďakujem ti aj za tvoj pohľad. Tento zákon, ktorý tu prekladáme, je pre mňa naozaj takou veľkou radosťou a povzbudením aj z toho dôvodu, že sme počas leta absolvovali množstvo stretnutí, rozhovorov so starostami, primátormi a s takými obavami sme prijímali tie informácie, ktoré nám dávali. A chcem teda poďakovať, že aj s kolegami zo SaS-ky, aj spolu s mojimi kolegami sa nám podarilo teda pripraviť túto veľmi potrebnú zmenu.
Myslím si, že najhoršia vec sa môže človeku stať, ak mu niečo zovšednie. Je také staré porekadlo, že človek si neváži to, čo má, až kým to nestratí. A keď som bol malý a moja babka mi rozprávala o tom, že k obyčajnému večernému kúpeľu musela nanosiť asi tak 30 vedier vody, celý deň ho v nejakom kotli, proste to množstvo vody variť a až potom sa mohla umyť, tak som si povedal, že pánečky, dnes jeden obyčajný teplý kúpeľ stojí človeka možno tak päť minút a je to vďaka tomu progresu, ktoré ľudstvo proste aj v rámci budovania vodovodov už ukázalo. A myslím si, že práve to, že nám takéto veci zovšedneli, sa snažia využiť takéto rôzne špekulatívne skupiny ľudí.
Takže ja som naozaj veľmi rád, že toto bude jasným signálom, že voda nie je všednou vecou, ako som to zažil v Austrálii v roku 2008, kde v štáte Viktória máte povolených 7 l teplej vody na hlavu v rodine na deň.
Takže skutočne voda je komodita, ktorú si musíme vážiť a ktorá je našou budúcnosťou.
Tak ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 10:44 - 10:48 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy, vážení páni, voda je určite surovina, ktorá si zaslúži takúto diskusiu, a evidentne vidno, že v pohľade na ten, na túto zmenu zákona by nemal byť nejaký problém. Cítim aj z tej debaty, ktorá tu prebieha, že sa vieme na tom zjednotiť, a verím, že tak ako bola tá výzva, že poro..., urobíme v tom ešte oveľa viacej.
Dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k predloženému návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Vlastníctvo strategickej infraštruktúry v podobe vodovodov a verejnej kanalizácie je už dlhé roky v hľadáčiku rôznych podnikateľských skupín, tak ako to tu aj odznelo. Ovládnuť vodárenské spoločnosti na úkor štátu, samosprávnych krajov či miest a obcí nabrala v poslednom čase takú intenzitu, že je nutné legislatívne zabrániť prevodu tohto majetku zo štátu a samosprávy do súkromných rúk. Budovanie vodovodov, kanalizácií a ich prevádzka sú už od čias starého Ríma v gescii štátu. Je to jeden z najdôležitejších prvkov vyspelosti krajiny. Do rozvoja, rekonštrukcie, obnovy, budovania novej siete a vodovodov a kanalizácií štát aj Európska únia investovali už státisíce miliónov eur.
Štát sa na túto problematiku teda musí pozerať komplexne, strategicky, ale aj takticky. Musíme myslieť aj na to, že je potrebné nastaviť jasné podmienky a jasné pravidlá, a o to sa aj týmto zákonom snažíme. Aj vyslanie jasného signálu zákazu, ktorý je zrozumiteľný, je dobrý krok. Štát má právo rozhodnúť o svojom charaktere a určiť pravidlá hry, pretože háji záujmy svojich občanov. V tomto prípade je to preukázateľne verejný záujem.
Vlastníctvo vodovodov a kanalizácii bez súkromného sektora je vecou dlhodobých strategických cieľov pre rozvoj Slovenska. Verím, že tu vzíde konsenzus bez ohľadu na politickú stranu, tak ako to cítiť aj z tejto diskusie. Na celú túto problematiku sa pozerám práve z tohto hľadiska. Štát, ktorý by nevedel dlhodobo garantovať tieto dôležité, strategické veci, by ekonomicky išiel proti svojim vlastným záujmom a na úkor budúcnosti svojich občanov.
Prijatý zákon neumožňuje priamo vstúpiť podnikateľským subjektom do tohto biznisu. Majetkovú účasť štátu, samosprávneho kraja alebo obce na podnikaní a vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie bude možné previesť len na štát, samosprávny kraj alebo obec.
Keďže prevádzka vodovodov a kanalizácie je určitým spôsobom monopolizovaná, kontrola prostredníctvom štátu a samosprávy je dlhodobo najlepšia forma spravovania verejného majetku. V meste Martin sme pred pár rokmi tiež museli riešiť ochranu akcií Turčianskej vodárenskej spoločnosti, a to bolo v súvislosti so súdnym sporom známym ako kauza Martinské hole, lyžiarske stredisko. Hrozilo, že protistrana bude chcieť exekvovať akcie mesta Martin vo vodárenskej spoločnosti, tak ako ste to tu spomínali, aj vtedy sa hovorilo o zlatom vajci. Takéto a podobné hrozby sa, takéto a podobné hrozby sa objavujú v rámci celého Slovenska, tak ako sme to počuli aj naposledy tuná, na východnom Slovensku, ale aj v Bratislave. A preto treba vyslať jasný legislatívny signál, že štát ochráni verejnú infraštruktúru v prospech občanov.
Chcem zároveň povzbudiť všetky samosprávy, ktoré sa poctivo a dlhodobo starajú o rozvoj vodovodov a kanalizácií, že ich práca má zmysel, ale možno, aj ako to tu odznelo, že v niektorých častiach nášho štátu a krajiny je potrebné urobiť určite oveľa viac.
Doplnenie § 3 do predmetného zákona je v súlade s ochranou verejného záujmu. Je možné, že postupom času pribudnú aj ďalšie štátne, obecné či mestské firmy s označením nepredajné z dôvodu verejného záujmu.
Ďakujem.
Skryt prepis