Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

28.1.2021 o 16:00 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 28.1.2021 16:00 - 16:02 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, ctení kolegovia, týranie detí je extrémny problém. Akurát takmer vôbec sa o ňom nehovorí. Svedkovia častokrát mlčia. Tieto prípady sa odohrávajú veľmi často za zatvorenými dverami, v súkromí rodiny. V rodine, ktorá by mala - paradoxne - dieťa chrániť. Podľa slov lekárov z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave sa stretávajú s podozrením na syndróm zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa aj niekoľkokrát za mesiac. Nie sú to teda ojedinelé prípady. Obzvlášť závažné je týranie malých detí, ktoré sa nevedia brániť. Sú to najmä deti mladšie ako 6 rokov, pri ktorých nevieme odkontrolovať ani školskú dochádzku.
Je smutné, že týmto návrhom zákona musíme reagovať na tragický príbeh 8-mesačnej Lucky z Nových Zámkov, ktorá takmer rok nechýbala ani lekárom a ani úradom. Za normálnych okolností vedie lekár presnú evidenciu o povinných preventívnych prehliadkach a očkovaní dieťaťa. Problém ale nastáva, ak rodič zmení lekára, práve tak, ako sa to stalo v prípade dnes už nebohej Lucky. Rodičia zdravotnú kartu novému lekárovi neodovzdali a vymysleli si príbeh, že dieťa je v nemocnici v Bratislave. Rodinní známi nahlásili prípad sociálnej kuratele až po dlhých mesiacoch. Až vtedy sa úradom podarilo zistiť pravdu, že malá Lucka, žiaľ, zomrela násilnou smrťou. V návrhu zákona preto zavádzame oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovni. Tá bude musieť informovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vďaka tomu budú môcť overiť, či sa poistenec môže nachádzať v ohrození života a zdravia.
Som rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto zákona. Našou povinnosťou je reagovať na takúto medzeru v legislatíve a postarať sa o lepšiu ochranu tých, ktorí sa brániť sami nevedia.
Ďakujem vám za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 15:58 - 15:59 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Len chcem dodať, že tento zákon je dobrý alebo táto právna úprava je dobrá aj z pohľadu prevencie kriminality.
Toto včasné zistenie neexistencie poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytuje významný priestor, čo je pre včasné odhalenie trestného činu, ktorý je v tejto súvislosti, ktorý mohol byť v tejto súvislosti spáchaný, bol vlastne orgán sociálnoprávnej ochrany detí, je podľa zákona oprávnený zisťovať v prostredí, v ktorom dieťa žije, či mu je zo strany povinných osôb poskytovaná náležitá starostlivosť. Po získaní takéhoto oznámenia od zdravotnej poisťovne môže tento orgán bez zbytočného odkladu vykonávať zisťovanie dôvodu a bližších okolností, prečo dieťa nie je evidované u žiadneho obvodného pediatra. Nemusí to mať bezprostredný vplyv na život a zdravie, ale mnohokrát môže ísť o prípady, ktoré sú s takýmto konaním spojené, ktoré môžu byť kvalifikované ako trestný čin.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 15:54 - 15:56 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel veľmi pekne poďakovať kolegyni poslankyni Katke Hatrákovej za predložený návrh, kde som aj ja ako spolupredkladateľ, pretože ide o veľmi citlivú udalosť alebo príbeh Lucky, ktorý zarezonoval v minulom roku, niekedy teda v júli, ak sa nemýlim.
Čo chcem ale povedať, je, že ani jedno dieťa si nevyberá svojich rodičov. Smutné je na tom, že dieťa osemmesačné, Lucka, v tomto prípade sa nemohla ani brániť, ani chrániť. Ako som spomenul, tých rodičov si naozaj nevybereme, aj, aj napriek tomu, že v tomto prípade nám rodičia zlyhali. Prioritne, alebo teda v prvom rade, teda otec, ktorý, bohužiaľ, zavraždil teda Lucku. Ako som vravel, smutný príbeh 8-mesačnej Lucky, ktorú našli zakopanú na záhrade rodinného domu v Nových Zámkoch, je veľmi alarmujúce, až, by som povedal, kardinálne zlyhanie v prvom rade rodiča. Nejdem ani nejakým spôsobom teraz urážať predchádzajúcu vládu, lebo to nie je zmysel mojej faktickej poznámky, ale zobrať niekomu život je neprijateľné a neľudské, obzvlášť ak ide o nevinné, bezbranné dieťa, a preto som veľmi rád, že môžem byť spolupredkladateľ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95 o poisťovníctve.
Čiže ešte raz, chcem povedať na záver, že mrzí ma, že táto udalosť sa stala práve dieťaťu, 8-mesačnej dcérky Lucky rodičov, ktoré sa nemohlo ani brániť, ani chrániť a budem všetko pre to robiť, aj teda spolu s kolegyňou s Katkou Hatrákovou, ktorá je vnímaná ako odborníčka v tomto odbore, aby sa takéto niečo na Slovensku skutočne nestalo, lebo, opakujem, išlo o nevinné a bezbranné dieťa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 15:45 - 15:54 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte mi, aby som ako autorka návrhu zákona a poverená členka skupiny poslancov predstavila stručne návrh zákona v rámci rozpravy prvého čítania. Dôvodová správa, ktorú nájdete v návrhu zákona, je podrobná a je opretá o tragický prípad z mája tohto roku, teda minulého roku.
V tej dobe, si možno spomenieme na medializovaný prípad malého dievčatka, ktorého telo bolo nájdené policajtami zakopané na dvore domu v Nových Zámkoch. Ja som ten prípad monitorovala a z dostupných údajov som identifikovala právny nedostatok, ktorý sa má práve návrhom tohto zákona odstrániť. To dievčatko 10 mesiacov nechýbalo - to, že rodičom, je viac-menej psychologická záležitosť - ale nechýbala ani lekárom a úradom, pričom v tom období mala absolvovať viacero povinných zdravotných prehliadok ako všetky deti v jej veku. Podľa pediatrov mimo chorôb do jedného roku života je to 9, do dvoch rokov 10 preventívnych prehliadok. Tie sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj pre lekárov. Pediatri si v tomto smere vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy s dieťatkom majú prísť, ako napríklad očkovanie. Ak takáto situácia nenastane, ak sa tí rodičia nedostavia, tak sa, samozrejme, zisťujú dôvody. A v tomto zmysle je lekár bezodkladne povinný oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní a úradu práce, sociálnych vecí, pokiaľ nastane situácia, že, že to dieťa akosi mu zmizne z hľadáčika.
V Luckinom prípade to ale nemal kto oznámiť, pretože jej detská lekárka tú zdravotnú dokumentáciu odovzdala matke, keď tá chcela zmeniť lekára. Môžeme si myslieť, že zdravotnú kartu pacienta by si lekári mali posúvať akosi medzi sebou, prípadne by rodič mal doniesť doklad o tom, že druhý lekár tú zdravotnú dokumentáciu prijal do evidencie, a na základe toho by ten prvý lekár tú, tú dokumentáciu mal vydať. V praxi je to však inak, a preto nevyšlo najavo, že iný pediater tohto malého dievčatka proste neexistuje. Desať mesiacov to teda nemalo komu prekážať. Až všímavosť známych odhalila násilnú smrť toho dievčatka, potom bola kontaktovaná sociálna kuratela, pretože sa, ako by panoval taký názor, že to dievčatko je v ústave, ale, ako to tvrdili jeho rodičia, ale nebolo tomu tak.
Možno si niektorí z nás povieme, že načo kvôli jednému prípadu meniť právo, ale že vlastne išlo o zlyhanie lekára alebo rodičov. Ja si myslím, že je to naša povinnosť, že je povinnosťou zákonodarného zboru naplniť právo dieťaťa, ak je čo len malý priestor na to, kde by nám to dieťa sitom mohlo prepadnúť.
V Dohovore OSN o právach dieťaťa je kľúčová zásada rešpektovania záujmu dieťaťa. Je to článok 3. Ustanovenie tohto článku v ods. 1 dohovoru zakotvuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podčiarkujem, že aj zákonodarnými orgánmi, teda aj my v Národnej rade máme povinnosť konať. Adresátom tejto medzinárodnej normy nie sú len orgány výkonnej či súdnej moci, ale aj zákonodarca.
V minulosti už zákonodarca plnil svojou legislatívnou činnosťou povinnosť naplniť najlepší záujem dieťaťa v oblasti ochrany detí pred násilím ako reakciu tiež na konkrétny tragický prípad. Zhodou okolností aj to prvé dievčatko sa volalo Lucka. A v tomto zmysle, alebo teda v tom príbehu, možno si spomeniete, bola v roku 2017 za to aj, aj sociálna pracovníčka právoplatne odsúdená. Tento prípad neostal teda legislatívne bez povšimnutia v tej dobe. Pán minister spravodlivosti Tomáš Borec a pán minister práce Ján Richter zareagovali tak, že ich rezorty pripravili novelu zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej kuratele a Občianskeho súdneho poriadku. Bola ukotvená kompetencia súdu povoliť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vstup do bytu za účelom preverenia informácií nasvedčujúcich tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, ktoré nie je možné overiť výkonom oprávnení podľa osobitného predpisu. Stále však v tomto zmysle máme, máme rezervy.
Obava, s akou som sa pri príprave tohto zákona stretla, že táto novela chystá akúsi špehovaciu politiku štátu voči našim deťom alebo že sa tu nebodaj snažíme budovať sociálny systém škandinávskych krajín alebo Veľkej Británie, môžem vás uistiť, že to tak nie je.
Návrh zákona sa nedotýka právnej úpravy, ktorá by súvisela so zásahom do výkonu rodičovských práv. Návrh zákona nemôže znepokojovať ani rodičov, odporcov očkovania. Informácie o povinnom očkovaní totiž poisťovňa oznamovať nebude. Vydá iba signál, že dieťa na nejakú dobu nie je prihlásené u nového pediatra a orgány kurately len preveria, či to dieťa je v poriadku a, chráňpánboh, či existuje.
Návrh zákona má teda prispieť k znižovaniu možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského zaobchádzania.
Aby som teda bola presnejšia, zavádza sa týmto oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Touto oznamovacou povinnosťou sa má zabezpečiť možnosť, aby orgán SPO-čky mohol preveriť informácie o tom, že dieťa, teda poistenec, mohlo byť ohro..., vystavené ohrozeniu života. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na deti do šiesteho roku veku z dôvodu, že, že nad, teda tie staršie deti, tu možnosť získavať tieto informácie v škole a v školskom zariadení.
V prvej vete § 25 ods. 6 sa zároveň upravujú dva hmotnoprávne predpoklady, teda právna skutočnosť, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Teda prvý predpoklad spočíva v tom, že dieťaťu bolo ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, a druhý predpoklad spočíva v tom, že nezačala byť poskytovaná zdravotná starostlivosť iným lekárom. Ak tieto dva predpoklady nastanú, je dôvodne dané oznámiť orgánu, je dôvodné toto oznámiť orgánu SPO. Oznamovacia povinnosť sa plní písomne, a to orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušnému podľa miesta bydliska. V druhej vete sa ešte upravuje lehota, dokedy sa má táto povinnosť splniť. Lehota na oznámenie bola stanovená spôsobom, ktorý je vykonateľný v praxi, teda v podmienkach informačných systémov zdravotných poisťovní. Skoršie a kratšie lehoty nebolo možné upraviť vzhľadom k tomu, že poskytovatelia, teda lekári, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, odosielajú informácie o poistencoch poisťovniam v určitých opakujúcich sa periódach.
Aby nedochádzalo k neopodstatneným plneniam oznamovacej povinnosti, sa v odseku 7 upravuje aj výnimka z plnenia oznamovacej povinnosti, čiže neopodstatnené sú týmto situácie, keď poistenec žije v cudzine alebo má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte.
V našom sociálnom systéme musí existovať funkčný nástroj na to, aby bolo možné včas identifikovať, že v starostlivosti o dieťa nie je niečo v poriadku. Dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť pediatra a nie je prípustné, aby ju stratilo napríklad v prípade, keď sa jeho rodičia presťahujú do iného mesta a tento fakt lekárovi nenahlásia.
Tých najzraniteľnejších, ktorí o svojom osude nerozhodujú, musíme efektívne chrániť, najmä ak sa teda neprihlásením dieťaťa k novému pediatrovi chce ten, kto sa má o dieťa postarať - a dobre postarať, keď týmto činom chce zakryť neľudské alebo zlé zaobchádzanie s dieťaťom.
Ďakujem vám za pozornosť a za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 15:44 - 15:45 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 389). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 15:42 - 15:43 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v prvom čítaní uviedla ako poverený člen (ruch v sále a zaznievanie gongu) skupiny poslancov návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona je evidovaný pod číslom parlamentnej tlače č. 389. Bol doručený Národnej rade 8. januára 2021 a podpísalo ho 20 poslancov naprieč všetkými koaličnými stranami.
Okrem mojich kolegov z klubu OĽANO chcem poďakovať kolegom z partnerských koaličných strán za podporu, menovite pani Letanovskej, pani Cigánikovej, pánovi Cmorejovi, pani Šebovej.
Návrh zákona obsahuje dva novelizačné články a dotýka sa ustanovenia § 25 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorý sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, a účinnosť sa navrhuje od 1. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 15:41 - 15:41 hod.

Šofranko Mária
Chcela by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie, a sme v prvom čítaní a, samozrejme, sme otvorení zodpovedať všetky otázky, o ktoré máte záujem, a máme k dispozícii aj správu zo školskej inšpekcie. Momentálne máme novú hlavnú školskú inšpektorku, s ktorou som sa už o tejto téme rozprávala, máme nachystané stretnutie, takže veľmi sa teším vašej podpore a ďakujem veľmi pekne za kvalitnú debatu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.1.2021 14:49 - 14:51 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aj keď moja otázka smerovala na pána ministra Korčoka, ale teším sa, že pán minister hospodárstva mi ju zodpovedal.
Táto otázka vyplynula z podnetu, ktorý som dostala od občianskych združení, ktoré sa venujú rozvojovej spolupráci, medzi nimi Slovenská katolícka charita, eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, SAVIO, občianske združenie, ktoré namietajú, že príručka používa pojmy, ktoré nie sú definované v slovenskom právnom poriadku či v Slovníku slovenského jazyka, resp. sú definované inak.
Rozvoj a spolupráca sa netýka výhradne rovnosti mužov a žien, ale ako je definované v zákone č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci, rozvojovou spoluprácou sa rozumejú činnosti darovanie hnuteľného majetku štátu a humanitárna pomoc financované z verejných prostriedkov, zamerané na podporu trvale udržateľného rozvoja v partnerských krajinách.
Zároveň je veľmi dôležité že s témou rovnosti mužov a žien pracovať v partnerských krajinách s veľkou obozretnosťou a citlivosťou, pretože rozvojová spolupráca by sa mala realizovať s náležitou úctou ku kultúre a tradíciám danej partnerskej krajiny. Máme zato, že v súčasnom znení príručka tento princíp neakceptuje.
Opýtam sa, asi pán minister nebude vedieť, ale by zaznela teda ešte tá doplňujúca otázka. Dá sa príručka pani Oľgy Pietruchovej ešte pripomienkovať? Budú tieto organizácie prizvané ku pripomienkovaniu tejto príručky?
Som presvedčená, že dlhoročné skúsenosti týchto občianskych združení by boli prínosom pri napĺňaní cieľov rozvojovej spolupráci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 14:37 - 14:39 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Aha. Ďakujem. Pán minister, ďakujem pekne za odpoveď. Ja som mal informácie zo septembra minulého roku a vidím, že už sa to posunulo, tie majetkoprávne vysporiadania a tak.
V Holíči sú naplánované dlhodobo dva obchvaty. Jeden je od Kútov, smer od Kútov, a ten je omnoho zložitejší, a preto som sa pýtal na ten od Senice, lebo Holíčania by boli radi, aby v tomto volebnom období aspoň toto sa zrealizovalo. Je to, je to cesta tranzitná od Trnavy cez Senicu, Jablonica je tam kritický úsek a potom cez Holíč smerom na český Hodonín a to by odklonilo tú kamiónovú dopravu, to by bolo super.
A teraz sa chcem dopýtať, že bavíme sa stále o ceste I. triedy, ktorá je v úsekoch, v dosť dlhých úsekoch Senica - Holíč v havarijnom stave. Takže ešte keby ste mali informácie a mohli mi odpovedať na to, kedy sa bude táto I. trieda, cesta robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 28.1.2021 14:21 - 14:23 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
V prvom rade ďakujem pekne za odpoveď pánovi ministrovi.
Chcem povedať, že tento úsek cesty je veľmi kľúčový pre okresy, ktoré sú menej rozvinuté, na juhu Slovenska, či už je to okres Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár alebo Veľký Krtíš, ale čo je ešte dôležitejšie, je, že niektoré okresy, tie, ktoré sú menej rozvinuté, ležia mimo diaľnice, čiže naďalej majú problém s cestnou dostupnosťou, je to napríklad aj okres Poltár a nám vlastne chýba 10-kilometrový úsek cesty pre to, aby sme mohli, možno, verím, že možno v niekoľkých ďalších rokoch privítať nejakého prvého investora v našom meste, pretože žiadneho nemáme a naozaj patríme medzi najchudobnejšie slovenské regióny. Takže dostavba R1 je veľmi dôleži..., R2 je veľmi dôležitá.
A čo je ešte dôležitejšie, je, aby možno v budúcnosti štát myslel aj na to, že podporí štátnymi finančnými prostriedkami priemyselný park v našom meste, ktorý je pripravený na takúto investíciu. Verím, že sa tak v budúcnosti naozaj aj stane, ja som smerovala takúto otázku aj na ministra hospodárstva, takže pravdepodobne ju zopakujem.
Ďakujem veľmi pekne zatiaľ za vašu odpoveď a chcem sa opýtať, či je možné, aby sme sa zúčastnili možno aj primátori takéhoto kontrolného dňa pri R2.
Skryt prepis