Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.1.2021 o 16:19 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:37 - 16:39 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a vážení kolegovia poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 395). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:34 - 16:37 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený predsedajúci, poslankyne, poslanci, skupina poslancov predkladá návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže je to prvé čítanie, tak uvediem ho v skratke.
Cieľom tohto návrhu je rozšírenie kompetencií obcí, vlastne obecných polícií realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla, teda objektívna zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí, predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.
Čo sa týka pokút, ak pokutu uloží právoplatné rozhodnutie obce, prijmem poku..., príjem pokuty patrí do obcí. Obdobne sa navrhuje upraviť aj príjem v prípade uložených trov konania, ak tieto vznikli, resp. boli uložené v obci v súvislosti s uložením pokuty v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla v uvedenom v podaní odporu.
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu bude príslušný orgán Policajného zboru, ktorý je de facto miestne príslušný, teda dopravný inšpektorát v okrese na prejednávanie a objasňovanie týchto priestupkov.
Zároveň sa zavedie pre obce pripojenie k existujúcej aplikácii centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov, ktorá je využívaná na realizáciu konania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel, aby bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníka Policajného zboru, ako aj zamestnanca obce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:32 - 16:33 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby sa výbory, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:29 - 16:32 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zákon o štátnom rozpočte pozná viacero druhov rezerv. Tieto rezervy sa vytvárajú na rôzne účely. S niektorými prichádzame častejšie do styku, niektoré sú viac zaujímavé, iné menej.
No a k tým zaujímavejším podľa môjho názoru patrí aj rezerva premiéra, rezerva predsedu vlády a ten obnos tam nie je malý, pričom zákon žiadnym spôsobom neupravuje, ako sa predseda vlády dopracuje k výsledku pri rozdeľovaní financií, ktoré sú alokované v tejto rezerve. Poznáme to z ministerstiev, z ústredných orgánov, z rôznych štátnych úradov, že ak minister poskytuje dotácie a inú finančnú pomoc, ale najmä dotácie, tak má, sa hovorí, poruke - aj v zmysle zákona, pri niektorých úradoch sú to interné prepisy - vytvorenú komisiu, dotačnú komisiu alebo akúkoľvek komisiu ako poradný orgán, ktorého, ktorej rady môže, ale nemusí akceptovať, ale väčšinou akceptuje, až na výnimky, pretože niektoré žiadosti, ktoré prichádzajú o pomoc, v prípade premiéra to býva väčšinou o pomoc, nejaká katastrofa, živelná pohroma a tak ďalej, ale môžu to byť aj iné druhy žiadostí, sú aj zložitejšieho charakteru a je dobre, keď sa to chce komplexne posúdiť, aby mal aj premiér poruke určitú komisiu, ktorá mu vie s tým poradiť, vie vyhodnotiť, vie povedať, ktoré, na ktoré sa objektívne má dať peniaze a na ktoré nie.
No a to je práve cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách, aby predseda vlády, ak to uzná za vhodné, a keďže tento návrh bol robený aj po konzultácii s úradom vlády, tak mám informácie, že to považuje za vhodné, aby si mohol vytvoriť komisiu, ktorá mu poradí, akým spôsobom bude poskytovať finančné prostriedky zo svojej rezervy alebo z rezervy predsedu vlády, nie z jeho vlastnej, ale z rezervy predsedu vlády. Takže o tom je tento návrh zákona, je to jednoduchá novela zákona o rozpočtových pravidlách a som pripravený zodpovedať prípadné otázky, ktoré by v tejto súvislosti boli vami položené, a v každom prípade budem rád, ak väčšina z vás, tak aby bol zákon schválený, mi to na konci toho legislatívneho procesu aj podporí. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:26 - 16:28 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, chcem sa v prvom rade poďakovať za túto, myslím, za aj odbornú diskusiu a za podporu. Dúfam, že na nikoho nezabudnem vo svojej reakcii.
Pán poslanec Suja, ja ďakujem za tú, za tú poznámku, to ešte skúsim preveriť na ministerstve zdravotníctva, oni tam zatiaľ navrhli tú 30-dňovú lehotu. A ako je to s elektronickým, s elektronickou zdravotnou dokumentáciou, to sa vraj, do veľkej miery je to technický problém, ale verím, že sa to riešiť bude.
Pán poslanec Borguľa, tiež ďakujem za ten tip a ešte na tejto schôdzi bude v druhom čítaní môj návrh zákona o komisárke, je to tlač 290, kde síce nie úplne presne, ale táto problematika sa uchopuje z istej časti. V tom prvom čítaní sme to mali a schvaľovali sme ten zákon 25. novembra minulého roku. Je to zákon, ktorý, myslím, že chráni chorých a slabých v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb, a teda bude ešte teraz prerokovávaný. Ja ešte keď som pracovala na ústredí práce, tak som upozorňovala na rezervy, aké máme v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a myslím, že je to oblasť, ktorá potrebuje obrovskú reformu, možno nie ani tak veľmi legislatívnu, ale celkom určite filozofickú. A to sme vôbec nehovorili alebo len okrajovo sme sa na ústredí práce dotýkali, dotýkali tematicky podobnej sociálnoprávnej ochrany dospelých. A v tomto zmysle tiež s kolegami pripravujeme reformu opatrovníckeho práva, takže verím, že ešte tu na pléne o týchto témach budeme počuť. A teda ďakujem aj, aj, pán minister Richter, za, za podporu.
No ja tým, že som na ústredí bola svojho času, ten výkon, tak, tak vidím tú problematiku trochu inak. Áno, legislatívne zmeny boli urobené mnohé, ale ono niekedy od tej, od tej teórie k praxi je celkom ďaleko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:19 - 16:21 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Richter, tiež si dovolím vám poďakovať za celkom distingvovaný prejav, ale napriek tomu musím niečo podotknúť. Spomenuli ste, že máme ÚPSVAR-y, že tu máme mimovládne organizácie, že tu máme teda ľudskoprávne organizácie, ktoré sa práve venujú tým najzraniteľnejším skupinám. Ja vám poviem, ale čo mňa najviac trápi za roky môjho pôsobenia v rámci sociálnej práce a sociálnej oblasti.
My skutočne dnes máme veľmi málo sociálnych pracovníkov, ako aj terénnych sociálnych pracovníkov, a to je ten najzásadnejší a najkľúčovejší problém, ktorý ja považujem práve z pozície sociálneho pracovníka, na ktorého pripadá častokrát 30-40 klientov, prípadov, v ktorých nedokáže absolútne s nejakým spôsobom ani vyriešiť po tej sociálnej práci, a už nehovorím o tej odbornej, lebo to sa nedá zvládnuť. Ja som veľmi vďačný, že za podpory ministra súčasného, pána poslanca, teda ministra Krajniaka na marcovej schôdzi idem predkladať práve návrh zákona, ktorý bude aj posilňovať terénnych sociálnych pracovníkov, ale aj sociálnych pracovníkov v teréne, pretože ak chceme eliminovať riziká, tak musíme posilniť všetkých terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí budú pracovať s tými najzraniteľnejšími skupinami, a to sú deti, to sú CDR-ká, to sú seniori, to sú skupi... to sú rizikové skupiny, ktoré... alebo o ktorých dnes vieme, že potrebujú akútne odbornú pomoc.
Čiže na jednej strane je síce fajn, čo vravíte, že, že za vašej pôsobnosti ste toto všetko zvládli z pozície ministra, ale na druhej strane nám chýbajú tí kľúčoví ľudia a to sú tí terénni sociálni pracovníci, ktorých neskutočne potrebujeme, lebo tí vykonávajú priamo v teréne tú odbornú prácu, a vykonávajú ju preto, pretože ich to baví, ale aj tí klienti ich potrebujú.
Čiže toto je to, čo naozaj potrebuje Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 16:00 - 16:02 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, ctení kolegovia, týranie detí je extrémny problém. Akurát takmer vôbec sa o ňom nehovorí. Svedkovia častokrát mlčia. Tieto prípady sa odohrávajú veľmi často za zatvorenými dverami, v súkromí rodiny. V rodine, ktorá by mala - paradoxne - dieťa chrániť. Podľa slov lekárov z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave sa stretávajú s podozrením na syndróm zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa aj niekoľkokrát za mesiac. Nie sú to teda ojedinelé prípady. Obzvlášť závažné je týranie malých detí, ktoré sa nevedia brániť. Sú to najmä deti mladšie ako 6 rokov, pri ktorých nevieme odkontrolovať ani školskú dochádzku.
Je smutné, že týmto návrhom zákona musíme reagovať na tragický príbeh 8-mesačnej Lucky z Nových Zámkov, ktorá takmer rok nechýbala ani lekárom a ani úradom. Za normálnych okolností vedie lekár presnú evidenciu o povinných preventívnych prehliadkach a očkovaní dieťaťa. Problém ale nastáva, ak rodič zmení lekára, práve tak, ako sa to stalo v prípade dnes už nebohej Lucky. Rodičia zdravotnú kartu novému lekárovi neodovzdali a vymysleli si príbeh, že dieťa je v nemocnici v Bratislave. Rodinní známi nahlásili prípad sociálnej kuratele až po dlhých mesiacoch. Až vtedy sa úradom podarilo zistiť pravdu, že malá Lucka, žiaľ, zomrela násilnou smrťou. V návrhu zákona preto zavádzame oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovni. Tá bude musieť informovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vďaka tomu budú môcť overiť, či sa poistenec môže nachádzať v ohrození života a zdravia.
Som rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto zákona. Našou povinnosťou je reagovať na takúto medzeru v legislatíve a postarať sa o lepšiu ochranu tých, ktorí sa brániť sami nevedia.
Ďakujem vám za vašu pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 15:58 - 15:59 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Len chcem dodať, že tento zákon je dobrý alebo táto právna úprava je dobrá aj z pohľadu prevencie kriminality.
Toto včasné zistenie neexistencie poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytuje významný priestor, čo je pre včasné odhalenie trestného činu, ktorý je v tejto súvislosti, ktorý mohol byť v tejto súvislosti spáchaný, bol vlastne orgán sociálnoprávnej ochrany detí, je podľa zákona oprávnený zisťovať v prostredí, v ktorom dieťa žije, či mu je zo strany povinných osôb poskytovaná náležitá starostlivosť. Po získaní takéhoto oznámenia od zdravotnej poisťovne môže tento orgán bez zbytočného odkladu vykonávať zisťovanie dôvodu a bližších okolností, prečo dieťa nie je evidované u žiadneho obvodného pediatra. Nemusí to mať bezprostredný vplyv na život a zdravie, ale mnohokrát môže ísť o prípady, ktoré sú s takýmto konaním spojené, ktoré môžu byť kvalifikované ako trestný čin.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 15:54 - 15:56 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. V prvom rade by som chcel veľmi pekne poďakovať kolegyni poslankyni Katke Hatrákovej za predložený návrh, kde som aj ja ako spolupredkladateľ, pretože ide o veľmi citlivú udalosť alebo príbeh Lucky, ktorý zarezonoval v minulom roku, niekedy teda v júli, ak sa nemýlim.
Čo chcem ale povedať, je, že ani jedno dieťa si nevyberá svojich rodičov. Smutné je na tom, že dieťa osemmesačné, Lucka, v tomto prípade sa nemohla ani brániť, ani chrániť. Ako som spomenul, tých rodičov si naozaj nevybereme, aj, aj napriek tomu, že v tomto prípade nám rodičia zlyhali. Prioritne, alebo teda v prvom rade, teda otec, ktorý, bohužiaľ, zavraždil teda Lucku. Ako som vravel, smutný príbeh 8-mesačnej Lucky, ktorú našli zakopanú na záhrade rodinného domu v Nových Zámkoch, je veľmi alarmujúce, až, by som povedal, kardinálne zlyhanie v prvom rade rodiča. Nejdem ani nejakým spôsobom teraz urážať predchádzajúcu vládu, lebo to nie je zmysel mojej faktickej poznámky, ale zobrať niekomu život je neprijateľné a neľudské, obzvlášť ak ide o nevinné, bezbranné dieťa, a preto som veľmi rád, že môžem byť spolupredkladateľ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95 o poisťovníctve.
Čiže ešte raz, chcem povedať na záver, že mrzí ma, že táto udalosť sa stala práve dieťaťu, 8-mesačnej dcérky Lucky rodičov, ktoré sa nemohlo ani brániť, ani chrániť a budem všetko pre to robiť, aj teda spolu s kolegyňou s Katkou Hatrákovou, ktorá je vnímaná ako odborníčka v tomto odbore, aby sa takéto niečo na Slovensku skutočne nestalo, lebo, opakujem, išlo o nevinné a bezbranné dieťa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 15:45 - 15:54 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážení kolegovia a kolegyne, dovoľte mi, aby som ako autorka návrhu zákona a poverená členka skupiny poslancov predstavila stručne návrh zákona v rámci rozpravy prvého čítania. Dôvodová správa, ktorú nájdete v návrhu zákona, je podrobná a je opretá o tragický prípad z mája tohto roku, teda minulého roku.
V tej dobe, si možno spomenieme na medializovaný prípad malého dievčatka, ktorého telo bolo nájdené policajtami zakopané na dvore domu v Nových Zámkoch. Ja som ten prípad monitorovala a z dostupných údajov som identifikovala právny nedostatok, ktorý sa má práve návrhom tohto zákona odstrániť. To dievčatko 10 mesiacov nechýbalo - to, že rodičom, je viac-menej psychologická záležitosť - ale nechýbala ani lekárom a úradom, pričom v tom období mala absolvovať viacero povinných zdravotných prehliadok ako všetky deti v jej veku. Podľa pediatrov mimo chorôb do jedného roku života je to 9, do dvoch rokov 10 preventívnych prehliadok. Tie sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj pre lekárov. Pediatri si v tomto smere vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy s dieťatkom majú prísť, ako napríklad očkovanie. Ak takáto situácia nenastane, ak sa tí rodičia nedostavia, tak sa, samozrejme, zisťujú dôvody. A v tomto zmysle je lekár bezodkladne povinný oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní a úradu práce, sociálnych vecí, pokiaľ nastane situácia, že, že to dieťa akosi mu zmizne z hľadáčika.
V Luckinom prípade to ale nemal kto oznámiť, pretože jej detská lekárka tú zdravotnú dokumentáciu odovzdala matke, keď tá chcela zmeniť lekára. Môžeme si myslieť, že zdravotnú kartu pacienta by si lekári mali posúvať akosi medzi sebou, prípadne by rodič mal doniesť doklad o tom, že druhý lekár tú zdravotnú dokumentáciu prijal do evidencie, a na základe toho by ten prvý lekár tú, tú dokumentáciu mal vydať. V praxi je to však inak, a preto nevyšlo najavo, že iný pediater tohto malého dievčatka proste neexistuje. Desať mesiacov to teda nemalo komu prekážať. Až všímavosť známych odhalila násilnú smrť toho dievčatka, potom bola kontaktovaná sociálna kuratela, pretože sa, ako by panoval taký názor, že to dievčatko je v ústave, ale, ako to tvrdili jeho rodičia, ale nebolo tomu tak.
Možno si niektorí z nás povieme, že načo kvôli jednému prípadu meniť právo, ale že vlastne išlo o zlyhanie lekára alebo rodičov. Ja si myslím, že je to naša povinnosť, že je povinnosťou zákonodarného zboru naplniť právo dieťaťa, ak je čo len malý priestor na to, kde by nám to dieťa sitom mohlo prepadnúť.
V Dohovore OSN o právach dieťaťa je kľúčová zásada rešpektovania záujmu dieťaťa. Je to článok 3. Ustanovenie tohto článku v ods. 1 dohovoru zakotvuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podčiarkujem, že aj zákonodarnými orgánmi, teda aj my v Národnej rade máme povinnosť konať. Adresátom tejto medzinárodnej normy nie sú len orgány výkonnej či súdnej moci, ale aj zákonodarca.
V minulosti už zákonodarca plnil svojou legislatívnou činnosťou povinnosť naplniť najlepší záujem dieťaťa v oblasti ochrany detí pred násilím ako reakciu tiež na konkrétny tragický prípad. Zhodou okolností aj to prvé dievčatko sa volalo Lucka. A v tomto zmysle, alebo teda v tom príbehu, možno si spomeniete, bola v roku 2017 za to aj, aj sociálna pracovníčka právoplatne odsúdená. Tento prípad neostal teda legislatívne bez povšimnutia v tej dobe. Pán minister spravodlivosti Tomáš Borec a pán minister práce Ján Richter zareagovali tak, že ich rezorty pripravili novelu zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej kuratele a Občianskeho súdneho poriadku. Bola ukotvená kompetencia súdu povoliť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vstup do bytu za účelom preverenia informácií nasvedčujúcich tomu, že dieťa je vystavené ohrozeniu života, zdravia, neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, ktoré nie je možné overiť výkonom oprávnení podľa osobitného predpisu. Stále však v tomto zmysle máme, máme rezervy.
Obava, s akou som sa pri príprave tohto zákona stretla, že táto novela chystá akúsi špehovaciu politiku štátu voči našim deťom alebo že sa tu nebodaj snažíme budovať sociálny systém škandinávskych krajín alebo Veľkej Británie, môžem vás uistiť, že to tak nie je.
Návrh zákona sa nedotýka právnej úpravy, ktorá by súvisela so zásahom do výkonu rodičovských práv. Návrh zákona nemôže znepokojovať ani rodičov, odporcov očkovania. Informácie o povinnom očkovaní totiž poisťovňa oznamovať nebude. Vydá iba signál, že dieťa na nejakú dobu nie je prihlásené u nového pediatra a orgány kurately len preveria, či to dieťa je v poriadku a, chráňpánboh, či existuje.
Návrh zákona má teda prispieť k znižovaniu možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského zaobchádzania.
Aby som teda bola presnejšia, zavádza sa týmto oznamovacia povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Touto oznamovacou povinnosťou sa má zabezpečiť možnosť, aby orgán SPO-čky mohol preveriť informácie o tom, že dieťa, teda poistenec, mohlo byť ohro..., vystavené ohrozeniu života. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na deti do šiesteho roku veku z dôvodu, že, že nad, teda tie staršie deti, tu možnosť získavať tieto informácie v škole a v školskom zariadení.
V prvej vete § 25 ods. 6 sa zároveň upravujú dva hmotnoprávne predpoklady, teda právna skutočnosť, ktoré musia byť splnené kumulatívne. Teda prvý predpoklad spočíva v tom, že dieťaťu bolo ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, a druhý predpoklad spočíva v tom, že nezačala byť poskytovaná zdravotná starostlivosť iným lekárom. Ak tieto dva predpoklady nastanú, je dôvodne dané oznámiť orgánu, je dôvodné toto oznámiť orgánu SPO. Oznamovacia povinnosť sa plní písomne, a to orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušnému podľa miesta bydliska. V druhej vete sa ešte upravuje lehota, dokedy sa má táto povinnosť splniť. Lehota na oznámenie bola stanovená spôsobom, ktorý je vykonateľný v praxi, teda v podmienkach informačných systémov zdravotných poisťovní. Skoršie a kratšie lehoty nebolo možné upraviť vzhľadom k tomu, že poskytovatelia, teda lekári, ktorí poskytujú všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, odosielajú informácie o poistencoch poisťovniam v určitých opakujúcich sa periódach.
Aby nedochádzalo k neopodstatneným plneniam oznamovacej povinnosti, sa v odseku 7 upravuje aj výnimka z plnenia oznamovacej povinnosti, čiže neopodstatnené sú týmto situácie, keď poistenec žije v cudzine alebo má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytovanej v inom členskom štáte.
V našom sociálnom systéme musí existovať funkčný nástroj na to, aby bolo možné včas identifikovať, že v starostlivosti o dieťa nie je niečo v poriadku. Dieťa má právo na zdravotnú starostlivosť pediatra a nie je prípustné, aby ju stratilo napríklad v prípade, keď sa jeho rodičia presťahujú do iného mesta a tento fakt lekárovi nenahlásia.
Tých najzraniteľnejších, ktorí o svojom osude nerozhodujú, musíme efektívne chrániť, najmä ak sa teda neprihlásením dieťaťa k novému pediatrovi chce ten, kto sa má o dieťa postarať - a dobre postarať, keď týmto činom chce zakryť neľudské alebo zlé zaobchádzanie s dieťaťom.
Ďakujem vám za pozornosť a za podporu.
Skryt prepis