Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.1.2021 o 16:34 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:45 - 16:46 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ako jedna zo spolupredkladateľov návrhu zákona som tento zákon konzultovala s viacerými príslušníkmi obecných polícií a na doplnenie chcem povedať, že bol vo všeobecnosti prijatý veľmi kladne.
Rozšíria sa kompetencie obciam, teda aj obecným políciám realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti. Pomôžeme z veľkej časti obciam riešiť parkovaciu politiku a rezidenčné parkovanie. Pre obecné polície to bude znamenať veľkú pomoc a uľahčenie práce pri riešení dopravných situácií v obciach, a to aj z preventívneho hľadiska vo vzťahu k porušovateľom cestnej premávky.
Štátna polícia v súčasnosti nestíha tieto správne delikty riešiť a obecné polície to riešia zdĺhavým a neefektívnym spôsobom, napr. nasadením tzv. papuče. Správne delikty prejednávať poverený orgán obce a v prípade odvolania bude vec ako druhostupňový orgán riešiť štátny policajt z príslušného okresného dopravného inšpektorátu. Výnosy z pokút pôjdu obciam, čo znamená istý príjem do obecného rozpočtu.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:40 - 16:45 hod.

Mihalik Marcel
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 16:40 - 16:45 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rád by som vás oboznámil s niektorými skutočnosťami, ktoré mi prináleží v prvom čítaní vám povedať.
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nadväzuje vo svojej problematike na nami schválené programové vyhlásenie vlády, kde okrem iného sa píše o zvyšovaní kompetencií pre obecné a mestské polície.
Predkladaná legislatívna úprava je vyústením snahy obcí a miest v zastúpení Úniou miest, Združením miest a obcí Slovenska a Združením K8, keď sa práve z ich iniciatívy, ako i potreby neodkladného riešenia problematiky statickej dopravy v obciach a mestách, ktorá sa postupne stáva neudržateľnou, a v potrebe zavádzania a realizácie tzv. parkovacích politík, bolo navrhnutie legislatívneho, ale i v úzkej nadväznosti technického riešenia zverenia kompetencií obciam a mestám v tejto oblasti realizovať a postihovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti, a to príslušníkmi obcí, obecných polícií a mestských polícií.
Samotná legislatívna norma sa tvorila v úzkej spolupráci v rezorte verejnej správy od januára 2019, kedy Združenie K8 upozornilo na dôležitosť potreby zverenia možnosti riešenia objektívnej zodpovednosti ako prepotrebný inštitút v dôsledku regulácie parkovania a riešenia veľkých problémov v samotnej statickej doprave pre obecné a mestské polície.
Následne podľa navrhovaných riešení realizácie v porušení pravidiel cestnej premávky spočívajúcich v porušení zákazu zastavenia a státia v kompetencii obecných a mestských polícií zástupcovia Policajného zboru Slovenskej republiky v oblasti Policajného prezídia, oddelenia dopravnej polície, analyzovali súčasný stav jestvujúcej legislatívy, potrebu legislatívnych úprav a oprávnení a predstavili odbornej komisii návrhy riešenia problému, okruhy porušení a ich možné riešenia formou objektívnej zodpovednosti, ktoré by malo byť obecným a mestským políciám Slovenska zverené.
Boli odprezentované subjekty, ktoré sú legislatívne navrhované, aby v určitom štádiu konania o správnom delikte realizovali samostatné správne konanie. Ako orgán dokumentujúci skutok vydávajúci rozkaz o uložení sankcie a konajúci o podanom odpore je navrhovaná obec v zastúpení obecnou, resp. mestskou políciou.
Problematickým v zavedení do praxe môže byť funkčnosť a pružnosť existujúceho informačného systému, ktorý by obciam a mestám mal poskytovať technické a programové prostriedky k efektívnemu postupu ukladania sankcií. Za správne delikty samotného držiteľa vozidla ako i pripojenia obcí a miest k centrálnej evidencii správnych deliktov, nakoľko vstup do systému z technických prostriedkov obcí a miest budú musieť zabezpečovať obce a mestá samotné.
Z tohto dôvodu za účelom zabezpečenia nevyhnutného technického zosúladenia, kvalitného preškolenia zamestnancov k samotnej realizácii je navrhované nadobudnutie účinnosti v dostatočnom časovom predstihu, a to od 1. mája 2022. Dôležitým faktorom samotného prijatia navrhovanej legislatívy je i tlak občanov obcí a miest na potrebu riešenia problematiky v statickej doprave, ako i samotnou samosprávou.
Z uvedených dôvodov je teda plne na mieste, aby sa samotná obec, mesto svojou činnosťou a plnením povinnosti snažili dosiahnuť kvalitnú a profesionálnu kontrolu činnosti príslušníkov obecných a mestských polícií, dosiahnuť požadovanú reguláciu v statickej doprave v rámci vlastnej dostupnej a zákonnej legislatívnej úpravy a bola jej daná takáto možnosť, riadne a zákonne pokutovať držiteľov, majiteľov motorových vozidiel na svojom území za porušovanie pravidiel cestnej premávky a zabezpečiť, aby pri vlastnom prevádzkovaní motorového vozidla boli riadne dodržiavané pravidlá v územnej pôsobnosti obcí a miest.
Z týchto dôvodov plne podporujem ako jeden z mnohých predstaviteľov s dlhoročnou praxou v samospráve prijatie tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:37 - 16:39 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne a vážení kolegovia poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 395). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:34 - 16:37 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený predsedajúci, poslankyne, poslanci, skupina poslancov predkladá návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keďže je to prvé čítanie, tak uvediem ho v skratke.
Cieľom tohto návrhu je rozšírenie kompetencií obcí, vlastne obecných polícií realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla, teda objektívna zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí, predovšetkým okresných a krajských miest v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel.
Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností, a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.
Čo sa týka pokút, ak pokutu uloží právoplatné rozhodnutie obce, prijmem poku..., príjem pokuty patrí do obcí. Obdobne sa navrhuje upraviť aj príjem v prípade uložených trov konania, ak tieto vznikli, resp. boli uložené v obci v súvislosti s uložením pokuty v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla v uvedenom v podaní odporu.
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce vydanom po podaní odporu bude príslušný orgán Policajného zboru, ktorý je de facto miestne príslušný, teda dopravný inšpektorát v okrese na prejednávanie a objasňovanie týchto priestupkov.
Zároveň sa zavedie pre obce pripojenie k existujúcej aplikácii centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov, ktorá je využívaná na realizáciu konania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel, aby bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníka Policajného zboru, ako aj zamestnanca obce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28.1.2021 16:32 - 16:33 hod.

Mierna Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby sa výbory, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:29 - 16:32 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zákon o štátnom rozpočte pozná viacero druhov rezerv. Tieto rezervy sa vytvárajú na rôzne účely. S niektorými prichádzame častejšie do styku, niektoré sú viac zaujímavé, iné menej.
No a k tým zaujímavejším podľa môjho názoru patrí aj rezerva premiéra, rezerva predsedu vlády a ten obnos tam nie je malý, pričom zákon žiadnym spôsobom neupravuje, ako sa predseda vlády dopracuje k výsledku pri rozdeľovaní financií, ktoré sú alokované v tejto rezerve. Poznáme to z ministerstiev, z ústredných orgánov, z rôznych štátnych úradov, že ak minister poskytuje dotácie a inú finančnú pomoc, ale najmä dotácie, tak má, sa hovorí, poruke - aj v zmysle zákona, pri niektorých úradoch sú to interné prepisy - vytvorenú komisiu, dotačnú komisiu alebo akúkoľvek komisiu ako poradný orgán, ktorého, ktorej rady môže, ale nemusí akceptovať, ale väčšinou akceptuje, až na výnimky, pretože niektoré žiadosti, ktoré prichádzajú o pomoc, v prípade premiéra to býva väčšinou o pomoc, nejaká katastrofa, živelná pohroma a tak ďalej, ale môžu to byť aj iné druhy žiadostí, sú aj zložitejšieho charakteru a je dobre, keď sa to chce komplexne posúdiť, aby mal aj premiér poruke určitú komisiu, ktorá mu vie s tým poradiť, vie vyhodnotiť, vie povedať, ktoré, na ktoré sa objektívne má dať peniaze a na ktoré nie.
No a to je práve cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách, aby predseda vlády, ak to uzná za vhodné, a keďže tento návrh bol robený aj po konzultácii s úradom vlády, tak mám informácie, že to považuje za vhodné, aby si mohol vytvoriť komisiu, ktorá mu poradí, akým spôsobom bude poskytovať finančné prostriedky zo svojej rezervy alebo z rezervy predsedu vlády, nie z jeho vlastnej, ale z rezervy predsedu vlády. Takže o tom je tento návrh zákona, je to jednoduchá novela zákona o rozpočtových pravidlách a som pripravený zodpovedať prípadné otázky, ktoré by v tejto súvislosti boli vami položené, a v každom prípade budem rád, ak väčšina z vás, tak aby bol zákon schválený, mi to na konci toho legislatívneho procesu aj podporí. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:26 - 16:28 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení kolegovia, chcem sa v prvom rade poďakovať za túto, myslím, za aj odbornú diskusiu a za podporu. Dúfam, že na nikoho nezabudnem vo svojej reakcii.
Pán poslanec Suja, ja ďakujem za tú, za tú poznámku, to ešte skúsim preveriť na ministerstve zdravotníctva, oni tam zatiaľ navrhli tú 30-dňovú lehotu. A ako je to s elektronickým, s elektronickou zdravotnou dokumentáciou, to sa vraj, do veľkej miery je to technický problém, ale verím, že sa to riešiť bude.
Pán poslanec Borguľa, tiež ďakujem za ten tip a ešte na tejto schôdzi bude v druhom čítaní môj návrh zákona o komisárke, je to tlač 290, kde síce nie úplne presne, ale táto problematika sa uchopuje z istej časti. V tom prvom čítaní sme to mali a schvaľovali sme ten zákon 25. novembra minulého roku. Je to zákon, ktorý, myslím, že chráni chorých a slabých v nemocniciach a domovoch sociálnych služieb, a teda bude ešte teraz prerokovávaný. Ja ešte keď som pracovala na ústredí práce, tak som upozorňovala na rezervy, aké máme v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a myslím, že je to oblasť, ktorá potrebuje obrovskú reformu, možno nie ani tak veľmi legislatívnu, ale celkom určite filozofickú. A to sme vôbec nehovorili alebo len okrajovo sme sa na ústredí práce dotýkali, dotýkali tematicky podobnej sociálnoprávnej ochrany dospelých. A v tomto zmysle tiež s kolegami pripravujeme reformu opatrovníckeho práva, takže verím, že ešte tu na pléne o týchto témach budeme počuť. A teda ďakujem aj, aj, pán minister Richter, za, za podporu.
No ja tým, že som na ústredí bola svojho času, ten výkon, tak, tak vidím tú problematiku trochu inak. Áno, legislatívne zmeny boli urobené mnohé, ale ono niekedy od tej, od tej teórie k praxi je celkom ďaleko.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 16:19 - 16:21 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán Richter, tiež si dovolím vám poďakovať za celkom distingvovaný prejav, ale napriek tomu musím niečo podotknúť. Spomenuli ste, že máme ÚPSVAR-y, že tu máme mimovládne organizácie, že tu máme teda ľudskoprávne organizácie, ktoré sa práve venujú tým najzraniteľnejším skupinám. Ja vám poviem, ale čo mňa najviac trápi za roky môjho pôsobenia v rámci sociálnej práce a sociálnej oblasti.
My skutočne dnes máme veľmi málo sociálnych pracovníkov, ako aj terénnych sociálnych pracovníkov, a to je ten najzásadnejší a najkľúčovejší problém, ktorý ja považujem práve z pozície sociálneho pracovníka, na ktorého pripadá častokrát 30-40 klientov, prípadov, v ktorých nedokáže absolútne s nejakým spôsobom ani vyriešiť po tej sociálnej práci, a už nehovorím o tej odbornej, lebo to sa nedá zvládnuť. Ja som veľmi vďačný, že za podpory ministra súčasného, pána poslanca, teda ministra Krajniaka na marcovej schôdzi idem predkladať práve návrh zákona, ktorý bude aj posilňovať terénnych sociálnych pracovníkov, ale aj sociálnych pracovníkov v teréne, pretože ak chceme eliminovať riziká, tak musíme posilniť všetkých terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí budú pracovať s tými najzraniteľnejšími skupinami, a to sú deti, to sú CDR-ká, to sú seniori, to sú skupi... to sú rizikové skupiny, ktoré... alebo o ktorých dnes vieme, že potrebujú akútne odbornú pomoc.
Čiže na jednej strane je síce fajn, čo vravíte, že, že za vašej pôsobnosti ste toto všetko zvládli z pozície ministra, ale na druhej strane nám chýbajú tí kľúčoví ľudia a to sú tí terénni sociálni pracovníci, ktorých neskutočne potrebujeme, lebo tí vykonávajú priamo v teréne tú odbornú prácu, a vykonávajú ju preto, pretože ich to baví, ale aj tí klienti ich potrebujú.
Čiže toto je to, čo naozaj potrebuje Slovensko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 16:00 - 16:02 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, ctení kolegovia, týranie detí je extrémny problém. Akurát takmer vôbec sa o ňom nehovorí. Svedkovia častokrát mlčia. Tieto prípady sa odohrávajú veľmi často za zatvorenými dverami, v súkromí rodiny. V rodine, ktorá by mala - paradoxne - dieťa chrániť. Podľa slov lekárov z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave sa stretávajú s podozrením na syndróm zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa aj niekoľkokrát za mesiac. Nie sú to teda ojedinelé prípady. Obzvlášť závažné je týranie malých detí, ktoré sa nevedia brániť. Sú to najmä deti mladšie ako 6 rokov, pri ktorých nevieme odkontrolovať ani školskú dochádzku.
Je smutné, že týmto návrhom zákona musíme reagovať na tragický príbeh 8-mesačnej Lucky z Nových Zámkov, ktorá takmer rok nechýbala ani lekárom a ani úradom. Za normálnych okolností vedie lekár presnú evidenciu o povinných preventívnych prehliadkach a očkovaní dieťaťa. Problém ale nastáva, ak rodič zmení lekára, práve tak, ako sa to stalo v prípade dnes už nebohej Lucky. Rodičia zdravotnú kartu novému lekárovi neodovzdali a vymysleli si príbeh, že dieťa je v nemocnici v Bratislave. Rodinní známi nahlásili prípad sociálnej kuratele až po dlhých mesiacoch. Až vtedy sa úradom podarilo zistiť pravdu, že malá Lucka, žiaľ, zomrela násilnou smrťou. V návrhu zákona preto zavádzame oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovni. Tá bude musieť informovať orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Vďaka tomu budú môcť overiť, či sa poistenec môže nachádzať v ohrození života a zdravia.
Som rada, že môžem byť spolupredkladateľkou tohto zákona. Našou povinnosťou je reagovať na takúto medzeru v legislatíve a postarať sa o lepšiu ochranu tých, ktorí sa brániť sami nevedia.
Ďakujem vám za vašu pozornosť.
Skryt prepis