Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

28.1.2021 o 16:58 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 18:23 - 18:24 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Táto téma je paradigmou v oblasti značiek automobilov aj u nás na Slovensku. Možno sa treba v rámci benchmarku pozrieť aj do iných štátov, ako to tam funguje. Občania túto zmenu veľmi vítajú, pretože ušetrí čas aj peniaze a, samozrejme, aj naše životné prostredie. Určite treba odstrániť, prípadne minimalizovať všetky administratívne a byrokratické postupy pri prihlasovaní značiek aj automobilov.
Ďakujem pánovi kolegovi Viskupičovi, za veľmi jasné zdôvodnenie návrhu. A možno tak otázka, Marián. Chcela by som sa ťa spýtať, v čom bol problém, že v minulosti nebola ochota prijať tento návrh zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 18:04 - 18:05 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, poslanci a predsedajúci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 383). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia uvedeného návrh zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský návrh navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 17:57 - 18:01 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chvíľu som nadobúdal pocit, že to začína nejak tak trocha zvrhávať alebo kazíme si náladu a zvrháva sa to na taký súboj medzi Bratislavčanmi a mimobratislavskými obyvateľmi Slovenska.
Tak to nie je. Máme tri mestá na Slovensku, ktoré sú trochu iné od iných obcí a miest, pretože majú samostatný zákon. Máme zákon, ktorý upravuje Bratislavu, zákon, ktorý upravuje Košice, a zákon, ktorý upravuje Martin. To je teda už prvá taká odlišnosť.
Ďalšia odlišnosť je, že máme dve mestá, Košice a Bratislavu, kde okrem hlavného mesta, ktoré má právnu subjektivitu, majú aj mestské časti právnu subjektivitu. A to je ten hlavný problém, ktorý potom v dôsle..., a ktorý spôsobuje, že vznikajú aj určité špecifické problémy pri zavádzaní parkovacej politiky, pretože ak majú aj mestské časti parkovaciu službu, sú im zverené cesty III. a IV. triedy, tak tam mesto, hlavné mesto nemá kompetenciu a treba to riešiť inak ako pri všetkých ostatných mestách s výnimkou ešte Košíc, lebo tam by asi takisto ten problém mohol vzniknúť. No a, samozrejme, potom Bratislava ako taká je aj hlavným mestom, takže plní určité funkcie, ktoré iné mestá neplnia. Ale to už je iná téma. To je skôr téma, ktorá sa týka financovania samosprávy, a to, že či Bratislava by mala mať aj na výkon funkcie hlavného mesta nejaké osobitné peniaze, alebo nemala, ale to teraz nie je témou tohto zákona, čiže ja sa vrátim k tomu, čo je podstatou tohto zákona.
Bratislava chce zaviesť od októbra parkovaciu politiku a potrebuje okrem toho, že už má zriadený mestský podnik, ktorý by vykonával odťahy, lebo odťahy sú súčasťou parkovacej politiky, potrebuje mať pravidlá, ktoré by umožňovali, aby sa aj mestské časti mohli pripojiť do tohto podniku a aby sa mohli tak odťahovať vozidlá, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky nielen na cestách I. a II. triedy, ale aj na cestách III. a IV. triedy. To, čo pri..., to, čo chcem primárne riešiť so ZMOS-om a s Úniou miest, nemám veľmi záujem nejako priliepať sem ďalšie témy, lebo, však poznáte môj názor, že ja nie som nejakým veľkým zástancom prílepkov, ale čo by som chcel riešiť, je to, že či aj iné mestá a obce majú záujem, aby, ak sa vytvoria takého komunálne podniky na odťahy vozidiel, aby mohla byť v nich majetková účasť výlučne týchto verejných subjektov, pretože v tomto zákone my zakazujeme, aby súkromné subjekty mohli mať majetkovú účasť v takejto odťahovej službe. Máme v Bratislave s tým neblahé skúsenosti a myslíme si, že ak toto je výkon vo verejnom záujme, a odťahovka by mala byť výkonom vo verejnom záujme, teda výkon, za ktorý sa platí iba náhrada nákladov, a nerobí sa z toho biznis, tak by mal byť z toho súkromný biznis vylúčený.
A to je to, čo sa chcem spýtať aj ostatných obcí a miest, prostre..., teda v spolupráci alebo v súvislosti s rokovaniami s ich zástupcami, ZMOS-om a Úniou miest, či chcú, aby, keď si vytvoria taký komunálny podnik, aby zákon, a nie tento, ale zákon o pozemných komunikáciách ustanovoval, že ak sa vytvorí taký komunálny podnik, odťahová služba, tak nebude môcť mať majetkovú účasť súkromnú. To neviem, či budú chcieť.
A všetky ďalšie témy, samozrejme, ktoré s tým súvisia, patria na rokovanie, ale ja nie som veľkým zástancom toho, aby sme nabaľovali témy, rozširovali, pretože máme tých termínov počas roka na podávanie legislatívnych návrhov dosť, ale tie rokovania nám budú slúžiť na to, že si ešte budeme vedieť dohodnúť ďalšie témy, tak sa nebránim tomu, aby sme to v najbližšej dobe predložili ako ďalší legislatívny návrh, a uvidíme, čo z tých rokovaní vzíde. Toľko na vysvetlenie. A som rád, že potom sa tá debata upokojila, lebo toto je naozaj o pomoci Bratislave, je to o plnení programového vyhlásenia vlády, ktoré chce riešiť dopravnú situáciu v aglomerácii Bratislavy, a nie je to naozaj o tom, že kto na koho dopláca, kde aké ŠPZ-ky sa pohybujú a podobne. Takže som rád, že tá diskusia sa potom zase vrátila tam, kam patrí, do takej odbornejšej roviny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 17:55 - 17:57 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Môžem zareagovať. Ono niekedy sú také situácie veď úplne nevyhnutné, že vlastne do obci ide napríklad autobus. Dneska mi hlásili, že bola dopravná nehoda, lebo bolo vlastne veľa tých automobilov zaparkovaných, čiže je niekedy situácia a to je zas vlastne to rokovanie s tými predstaviteľmi miest a obcí, ktorí vlastne povedia tú špecifickú svoju situáciu, ktorá sa možno prenesie do zákona 369. V prípade, že to nebude možné, tak ako povedal pán navrhovateľ, tak možno bude treba sa pozrieť na celú 369 a niektoré tie veci, ja by som sa vrátila, možno úpravu chodníkov cez cestný zákon, ktorý vlastne novelizoval a dal túto kompetenciu mestám a obciam, takže to bude určite v rokovaní.
Ako ťažko je povedať, každá obec a každé mesto je špecifické, má svoju parkovaciu politiku. A myslím si, že to rokovanie vlastne s predstaviteľmi ZMOS-u aj Únie miest vlastne prinesie určite nejaké riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre všetky mestá a obce. No, ťažko je teraz povedať. Je to možno, je to vlastne prvý ten nástrel toho návrhu a bude sa ešte o ňom rokovať na výboroch. Určite tam vlastne prídu ešte nejaké riešenia, prípadne pozmeňujúce návrhy, pokiaľ by boli ochotní predstavitelia miest a obcí riešiť vlastne v tomto alebo pri tomto zákone aj otvorenie tej 369.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 17:49 - 17:50 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Milí kolegovia, presne tak, ako povedala pani Zemanová, cieľom návrhu zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024, ktorá sa zaoberá vlastne neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území, doplniť zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov tak, že bude oprávňovať hlavné mesto a jeho mestské časti zmluvne spolupracovať za účelom zabezpečenia odtiahnutia vozidiel, resp. vytvoriť možnosť na tieto účely poveriť právnickú osobu, ktorá založil... ktorú založilo hlavné mesto alebo niektorá z jeho mestských častí, resp. tieto subjekty alebo niektoré z nich spoločne.
Počet automobilov v našich mestách sa niekoľkokrát zvýšil, preto je potrebné, aby sa nielen Bratislava, ale aj mestá, obce zaoberali parkovacou politikou na svojom území. Aj keď sa tento návrh zákona týka len Bratislavy, veľmi vítam návrh navrhovateľa, ktorý predniesol pri prednesení tohto návrhu zákona, a vyjadril, že má ochotu rokovať so ZMOS-om a Úniou miest Slovenska, ktoré zastupujú naše mestá a obce, a riešiť neuspokojivú dopravnú situáciu nielen v aglomerácii Bratislavy, ale zároveň rozšíriť riešenie efektívnej parkovacej politiky aj na území miest a obcí novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ja sama som starostkou síce malej obce, má len tisíc obyvateľov, ale skutočne počet automobilov je tam možno aj 5-krát zvýšený a hlavne vidíme obrovské problémy pri zimnej údržbe, keď občania parkujú, ako parkujú, a potom nie je možné robiť zimnú údržbu tak, ako by bolo potrebné. Takže pokiaľ bude záujem ZMOS-u, prípadne Únie miest Slovenska, veľmi by som privítala, aby sa táto problematika riešila aj v zákone č. 369, teda novelou zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.1.2021 17:48 - 17:49 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
V podstate pani poslankyňa Zemanová to vysvetlila.
Teraz k pánovi poslancovi Kotlebovi, lebo skutočne tým som len chcela povedať, že okrem toho, že sa nám tu kopia takéto autá, plus sú k tomu, plus je tu ešte k tomu kopa vrakov, ktoré naozaj, a resp. áut, ktoré stoja na miestach, zaberajú miesta, nemajú ŠPZ-tky, a v podstate ide o to, aby sme dokázali my riešiť takéto, takéto autá, a ten systém vytvorený je práve prijatím toho, tohto zákona by sme, by sme celý ten systém naštartovali a veľmi by nám to pomohlo v Bratislave, čiže skutočne ide tak, ako povedala pni poslankyňa Zemanová, o tieto autá.
To bolo len na dokreslenie, to je celé, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.1.2021 17:41 - 17:44 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, možno sa zdá niekomu, že otázka odťahovej služby je fakt smiešna na to, aby sa riešila v parlamente, ale verte mi, pokiaľ by ste žili v Bratislave, smiešne to vôbec nie je. Hlavne v poslednom období, kedy skutočne Bratislava zažíva absolútny nápor ľudí, ktorí sem prichádzajú pracovať a nemajú tu trvalé bydlisko, napriek tomu tu žijú celoročne.
A to nie je to jediné, kedy, čo nám robí problémy, problémy nám robia napríklad aj ľudia, ktorí chodia pracovať do zahraničia, obvykle do Rakúska, do Nemecka, prichádzajú na autobusové, na autobusové a vlakové stanice autami zo svojich obcí a miest. Auto odstavia, niekedy aj na dva, na tri mesiace, nechajú ho stáť na parkovacom mieste a odídu do zahraničia. Keď sa vrátia, potom si zase po dvoch, po troch mesiacoch to auto zase vezmú a jednoducho je to úplne šialené v Bratislave bývať.
Verte nám, my nechceme, aby Bratislava takýmto spôsobom fungovala. Musím si spomenúť na náš posledný poslanecký klub (ruch v sále a zaznievanie gongu), keď kolegovia sa pýtali, že však teda aby bolo Bratislava, aby bolo hlavné mesto niekde inde aj so všetkými tými úradmi, a my sme povedali, že s radosťou. Skutočne, pretože, verte tomu, nie je to, nie je to sranda, preto vás veľmi, veľmi prosím o to, aby ste nám tu trošku pomohli, toto je veľmi dôležité. Ja bývam v mestskej časti Ružinov, čo je druhé najväčšie, druhá najväčšia mestská časť v Bratislave, a skutočne máme problémy s tým, že jednoducho nedokážeme odťahovať autá na, na triedach III. a na cestách III. a IV. triedy, a na to, aby sme to mohli dokázať, sme nútení si objednávať externé firmy, za ktoré platíme napriek tomu, že v podstate mestská odťahová služba skutočne má kapacity na to, aby obslúžila aj, aj to tretie a štvrté, teda cesty III. a IV. triedy, a to je asi zhruba všetko.
Ja myslím, že to nie je žiaden rozš..., nejaký široký, širokospektrálny zákon, ale pre Bratislavu v skutočne v tom stave, v akom sa momentálne nachádzame, veľmi dôležitý, a ak teda ešte pripomeniem, že v Bratislave celoročne žije o 150-tisíc ľudí viac, ako, ako platia do Bratislavy podielové dane, tak toto je to minimum, o čo vás prosím, aby ste nám pomohli vyriešiť. Takže ďakujem a poprosím vás, všetci aby ste zahlasovali za ten zákon.
Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.1.2021 17:36 - 17:36 hod.

Vetrák Milan
Prosím členov ústavnoprávneho výboru, budeme zasadať dnes o 19.00 hod. v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28.1.2021 16:58 - 17:00 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 396). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.1.2021 16:51 - 16:57 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, viacerí sme aj komunálnymi poslancami. Už dnes tu pán poslanec Krajčír hovoril tiež o tom a viacerí sa aj snažíme pomáhať obciam, mestským častiam, mestám, v ktorých sme komunálnymi poslancami. Ja mám troška výhodu, keďže som bratislavský mestský poslanec, v tom, že hlavné mesto má svoj vlastný zákon, takže niektoré veci si vieme doladiť separátne od toho, aby to malo dopad na iné obce a mestá. Robí sa to trocha ľahšie, a toto je taký, taký prvý krok aj po konzultáciách s vedením hlavného mesta.
Predkladáme návrh v tomto prípade len poslanci hnutia OĽANO, ale avizujem, že v najbližších, na najbližších schôdzach prídeme ešte s ďalšími vylepšeniami tohto zákona o hlavnom meste aj s ďalšími poslancami komunálnymi hlavného mesta, ktorí, ktoré sa tu nachádzajú z iných, iných, najmä koaličných, teda strán parlamentných.
No a tento návrh zákona rieši pomerne urgentnú záležitosť, ktorá súvisí s tým, že Bratislava by chcela tento rok zaviesť parkovaciu politiku, celomestskú parkovaciu politiku. Pôvodne to malo byť už v júni tohto roka. Teraz sa to posúva na október. No a nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je aj, je aj odťahovanie vozidiel, ktoré porušujú pravidlá cestnej premávky. Niekedy to môžu byť skutočne aj vážne situácie. Nikomu sa neľúbi, keď mu odtiahnu auto. Nie je to nejak pre ľudí až taká obľúbená téma, ale iba pre tých, ktorí nevedia dodržiavať predpisy. Niektorí (ruch v sále a zaznievanie gongu) oceňujú, keď sa auto, keď auto má, alebo motorové vozidlo má kto odtiahnuť, pretože sú to často situácie, sú to miesta, na ktoré sa nevedia dostať záchranná služba, hasiči, kam sa nevie dostať prevádzkovateľ, ktorý odváža odpad z kontajnerov, čiže nevyhnutnou súčasťou parkovacej politiky je určite aj odťahová služba.
No a v Bratislave je problém v tom, že mesto má zriadenú odťahovú službu, ale v zmysle zákona vie odťahovať vozidlá len z ciest I. a II. triedy, pretože z tých tzv. trojok a štvoriek, teda z ciest III. a IV. triedy, majú oprávnenie odťahovať len mestské časti, no ale tie zase nemajú zriadené odťahové služby. A preto mesto Bratislava už aj zriadilo podnik, ktorý by mal odťahovať vozidlá, keď sa zavedie parkovacia politika. No, a zmyslom tohto zákona je, aby sme umožnili pripojiť sa mestským častiam k takto zriadenému celomestskému podniku na odťahovanie vozidiel, aby sa dalo odťahovať zo všetkých ciest a aby bol na cestách poriadok a aby tá parkovacia politika fungovala skutočne efektívne.
Sú tam určité aj pravidlá, ktoré zavádzame v tejto novele zákona, a za také najpodstatnejšie považujem to, že takto vytvorený podnik, už či tam bude majetková účasť len hlavného mesta, alebo spolu hlavné mesto, mestské časti, môže mať iba majetkovú účasť týchto verejných subjektov, teda zákon nepripúšťa, aby mohol súkromný subjekt vstupovať do odťahov, inými slovami, nechceme, aby si niekto z odťahovania motorových vozidiel v Bratislave robil súkromný biznis, a preto je tam tá podmienka. Bude to platiť, samozrejme, len pre hlavné mesto, lebo je to novela zákona o hlavnom meste, ale medzi prvým a druhým čítaním by som rád konzultoval túto vec aj so, so ZMOS-om a s Úniou miest, či nestojí za to zvážiť, aby takáto podmienka platila pre odťahové služby na celom Slovensku, pre všetky obce, pre všetky mestá, a uvidím, aká bude reakcia. Ak nebude pozitívna reakcia, tak to necháme zatiaľ len pre hlavné mesto Bratislavu, a ak bude pozitívna reakcia, tak to vieme vyriešiť tak, že tú poslednú vetu, ktorú tam máte v tom paragrafovom znení, vložíme do zákona o pozemných komunikáciách a odtiaľto ju vypustíme a tým pádom to bude platiť pre všetky obce a mestá.
Nakoniec toto bolo aj riešenie, ktoré odporúčalo v rámci konzultácii, ktoré som mal, ministerstvo vnútra, ale neodvážil som sa takúto úpravu spraviť bez toho, aby som to prekonzultoval so ZMOS-om a s Úniou miest, takže uvidíme, ako to dopadne, a, samozrejme, riešim praktickú záležitosť, ktorá pomôže ľuďom, najmä poctivým, zodpovedným ľuďom, ktorá pomôže hlavnému mestu, aby, aby sa vyriešila naozaj veľmi neuspokojivá dopravná situácia, a tá dopravná situácia je tak neuspokojivá, že si ju všíma aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa uvádza, že vláda sa chce zaoberať neuspokojivou dopravnou situáciou v aglomerácii Bratislavy a efektívnou parkovacou politikou na jej území.
Nakoniec všetci dobre vieme, nielen Bratislavčania, ale aj tí, čo do Bratislavy dochádzajú, či už za prácou, za zábavou, ako turisti alebo z iných dôvodov, že dopravná situácia v Bratislave je, je skutočne žalostná. Častokrát máme v Bratislave dopravný kolaps a verím, že zavedenie parkovacej politiky vrátane efektívnej parkovacej odťahovej služby pomôže vyriešiť v konečnom dôsledku túto neuspokojivú situáciu, a myslím si, že to je aj zámerom programového vyhlásenia vlády, ktoré, ktoré zamýšľa túto žalostnú situáciu v aglomerácii Bratislavy súvisiacu s dopravou riešiť.
Ďakujem pekne za slovo a takisto budem rád, ak tento návrh zákona podporíte.
Skryt prepis