Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

5.2.2021 o 12:43 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 13:13 - 13:28 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, pán minister, musím povedať, že som rád, že som si dal trošku viac času na to, lebo mal som to pripravené tak zhruba na tých desať minút. Ale predsa len aj sa mi ťažko spalo, keď som si pripravoval túto rozpravu, vážne.
Viem, že to zľahčujete, túto tému. A veľmi ťažko sa mi počúvali aj vaše slová, ktoré ste na margo zrušenia tohto zákona už teraz povedali. Dokonca ste aj zle pomenovali tento zákon. Povedali ste, si to možno prehrajte naspäť, že zrušenie zákona detských ihrísk. Takže najprv by som chcel povedať, že sa bavíme o zrušení zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Čiže, aby sme sa dobre počúvali, čo ideme zrušiť. A chcel by som, samozrejme, aj vašu pozornosť upriamiť na to, aby sme teda počúvali, že o čom sa bavíme.
Myslím si a teší ma takisto, že nie som jediný nielen tu v pléne medzi kolegami teda, ale aj medzi odborníkmi, ktorí sa zaoberajú kontrolou STN noriem či priamo problematikou detských ihrísk, že takýto zákon by nemal byť zrušený bez náhrady. Bez náhrady. Nezľahčoval by som vôbec túto tému. Nakoniec prijatie tohto zákona podpisovala už aj pani prezidentka Zuzana Čaputová. Tu by som mohol možno skončiť, ale v športe som sa držal aj hesla, že tam, kde iní končia, ja len začínam. Takže som sa pozrel na tento problém trošku do hĺbky.
Hovorili ste a som veľmi rád, že ste hovorili vlastne o SOI-ke. Koľko? Štyristotri právnych predpisov musí vykonávať. A musím povedať, že práve SOI-ka, s ktorými som sa bavil s odborníkmi zo SOI-ky, hovoria o nutnosti existencie zákona 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detských ihrísk. A je to podporené dlhodobo pretrvávajúcimi nedostatkami v oblasti bezpečnosti detských ihrísk, ktoré boli opodstatnené z dôvodu vzniknutých úrazov, dokonca smrteľných. Tu mi treba povedať, že nejak sme si zvykli možno na Slovensku, že začneme riešiť takéto závažné veci, až keď sa niečo stane. A nemyslíme dostatočne na prevenciu tak dôležitej veci, ako je bezpečnosť našich ihrísk.
Áno, súhlasím s tým, že je to zaťažujúce pre SOI-ku. Majú tam strašne veľa práce. Nemajú kapacity na to, aby zvládali toľko vykonávacích predpisov. Ale prečo práve ideme rušiť, tie všetky ostatné, čo ste menovali, ako v poriadku, ale prečo ideme rušiť alebo sme ho ani nevytvorili vlastne, tento zákon.
Hovoril si, že smrteľné prípady sa nestávajú alebo že ich je málo, alebo možnože... Neviem, koľko je málo. Ale tak hovorím, že ťažko sa mi spalo práve z tohto dôvodu, že poviem jeden. Napríklad v areáli rekreačného zariadenia v Poráči dňa 19. septembra sa stal, 2015, sa stal smrteľný úraz, keď sa na päťročného chlapčeka zrútila hojdačka v tvare baranidla. Pri šetrení sa dospelo k záveru, že hojdačka bola neodborne postavená, bez certifikácie a neboli na nej vykonávané pravidelné kontroly. Boli zistené nedostatky, s ktorými sa pri kontrolných akciách stretávajú inšpektori SOI. Napríklad v roku 12, 2012, boli zistené nedostatky v 78 %, v roku 2013, a som rád teda, že tak často to SOI-ka preverovala, v 83 prípadoch, v 83 % prípadov, v roku 2017 opäť v 79 % prípadov. Toľko teda zo stanoviska SOI. A prípady boli, samozrejme, aj medializované.
Veľmi ťažko sa mi to hovorí, ale napriek, napriek týmto prípadom som ochotný vnímať aj celú tú dôvodovú správu, ktorá sa vyhodnotila na ministerstve hospodárstva. A myslím si, že na tom sa zhodneme všetci, že tento zákon obsahuje zbytočnú nadmernú reguláciu, s tým plne súhlasím, ktorá zamestnáva prevádzkovateľov a vlastníkov detských ihrísk, čo sú, samozrejme, poväčšine VÚC-ky, mestské úrady alebo súkromníci či iní prevádzkovatelia. Nevhodné sú najmä body - krátke prechodné obdobie, ktoré si spomínal, pán minister, ktoré zapríčiňujú zatváranie detských ihrísk, súhlasím. Finančná náročnosť starých či výstavbu nových ihrísk, súhlasím. Komplikované a opäť finančne náročné uvedenie do prevádzky, to si ani nespomínal. Komplikované a zdĺhavé získanie certifikátu oprávnenej osoby pre kontrolu detských ihrísk, tiež si nespomínal. A komplikované vedenie záznamov o vykonaní kontroly.
V čom sa však zásadne rozchádzame, pán minister, je, že tento zákon ideme rušiť bez náhrady. Po rozhovoroch s odborníkmi môžem konštatovať, že nebudeme mať adekvátnu alebo dostačujúcu alternatívu, právnu alternatívu pre bezpečnosť detí na detských ihriskách. Vysvetlím aj trošku tej legislatívy v krátkosti. Lebo, samozrejme, to sú odborné veci. A ja teda nie som ani právnik, ale som si naštudoval tie veci aj s právnikmi.
Takže od roku 1999 spadali ešte detské ihriská, lepšie povedané ich komponenty, len pod zákon 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovanie zhody. A v § 7 ods. 3 sa uvádza, že dodržiavanie STN noriem je len dobrovoľné či odporúčajúce. To znamená, že nie je to pravda, že by tieto STN normy sa museli dodržiavať. Tu to máme jasne zdokumentované a zrušením tohto zákona prídeme k tomuto predpisu, resp. k tomuto zákonu.
Ďalej detské ihriská, zase lepšie povedané len ich komponenty, spadali aj pod nariadenie vlády 404/2007 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktoré transformovalo smernicu Európskeho parlamentu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, avšak sankcie za porušenie alebo nedodržanie tejto smernice Slovensko neprijalo žiadne. A tieto informácie čerpám zo stanovisko ministerstva hospodárstva z roku 2017.
Neskôr v roku 2010 prišlo nariadenie vlády 349/2010, bolo platné od 1. 1. 2011 až po 1. 4. 2019, ktoré aspoň sčasti riešilo povinné technické požiadavky o postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačného zariadenia. Avšak nedávno, v roku 2019 prišlo nariadenie vlády, ktoré aj toto povinné nariadenie vlády zrušilo.
Nakoniec teda prišiel zákon 371, ktorý dnes ideme rušiť. S detskými ihriskami, lepšie povedané len ich komponentami, padneme teda naspäť o 20 rokov pod spomínaný zákon, ktorý som hovoril. Toľko teda zhrnutie tej, tej technickej časti.
A ešte jedna možno k tomu len informácia, že žiadny právny predpis nebudete ustanovovať, kto bude osobou oprávnenou na výkon kontroly týchto zariadení detských ihrísk. Čiže bez kontroly. (Reakcia z pléna.) Prevádzkovatelia, áno.
A aby som len nekritizoval teda, dovolil by som spomenúť niekoľko podmienok, ktoré by pomohlo nájsť konsenzus medzi šikanóznym teda zákonom, dá sa povedať v úvodzovkách, a stavom, do ktorého sa zrušením tohto zákona dostaneme. Čiže do diskusie o novej právnej úprave navrhujeme predĺžiť prechodné obdobie a povinnosť uvedenia starých detských ihrísk a uvedenie do súladu so zákonom teda 371 možno až do roku 2026. Kľudne 20 % detských ihrísk ročne z toho, aby to nebolo tak zaťažujúce. To sú len návrhy. Ako je to na diskusiu, samozrejme, to hovorím, z celkového počtu ihrísk. Čo som ináč aj už vykomunikoval a overoval som si to s niektorými samosprávami, predstaviteľmi samospráv a boli na to prístupní.
Navrhujeme zjemnenie regulácie, ktorá umožňuje úpravu podmienok pre získanie certifikátu oprávnenej osoby na vykonávanie kontroly. Takže tam bola napríklad taká podmienka, že musí mať ročnú prax ten človek, čo je naozaj zbytočné z nášho pohľadu.
Navrhujeme aj jednoduchšie a finančne výhodnejšie uvedenie do prevádzky detského ihriska, napríklad kolaudačným rozhodnutím len za účasti oprávnenej osoby, samozrejme, na kontrolu. Nie je nutné platiť zástupnú kontrolu do nejakej externej firmy.
Navrhujeme menej zaťažujúce pravidelné kontroly pre vlastníka. Kontroly možno by sme navrhli vykonávať častejšie, avšak nie je povinnosť správy z vykonávanej kontroly zasielať na SOI-ku. Ale naopak, SOI-ka by mohla prísť hocikedy na kontrolu, proste ten prevádzkovateľ by si musel viesť nejaké zápisy, samozrejme, a prípadne mu aj uložiť pokutu, ak by to, ak by to nedodržoval. Nemajú kapacity na to. (Reakcia z pléna.) Ja len hovorím ten stav.
Navrhujeme medzi základné povinnosti vlastníka doplniť povinnosť mať počas celej doby prevádzky ihriska uzatvorené poistenie na zodpovednosti za škodu v súvislosti s prevádzkou detského ihriska. Poisťovňa bude mať nastavené určité podmienky, samozrejme, pre uzatvorenie zmluvy a rýchlejšie to služba pre občanov, rýchlejšie poskytnutie náhrady škody pre rodičov dieťaťa. A sú ďalšie, samozrejme, možnosti na diskusiu, ako napríklad budovanie aj určitého percenta detských ihrísk pre zdravotne znevýhodnených a podobne.
Spravil som si teda domácu úlohu a stretol som sa osobne aj s predstaviteľmi SOI, ako som spomínal, odborníkmi pre problematiku detských ihrísk, aby som predtým, ako vystúpim tu v pléne pred vami, mal niektoré návrhy odkomunikované. Záverné stanovisko SOI-ky zastáva názor, že zrušenie tohto zákona 371/219 (2019, pozn. red.) bez náhrady iným priamo uplatniteľným právnym aktom je nesprávny krok, nakoľko zákon upravoval kopec vecí, ktoré teraz preskočím, už ich nebudem omieľať. Ale možno by som jednu ešte spomenul. Odbornosť vykonávania kontrol na detské ihrisko, ktoré pri nedostatočnej právnej úprave pred vznikom tohto zákona poskytovali rôzne nekvalifikované osoby s cieľom zarobiť, čiže normálne došiel niekto, kto sa vydával za oprávnenú osobu, došiel na samosprávu, samozrejme, mal nejaké fiktívne dokumenty a veľakrát takto tí ľudia zarobili peniaze a sužovali tak tie samosprávy.
Ale poviem ešte jeden predsa len prípad, ktorý bol tiež medializovaný, z nedávnej minulosti, z roku 2018, kedy na dievča vo veku 11 rokov z Vysokých Tatier spadol drevený nosný trám hojdačky a dievčatko muselo byť vrtuľníkom prevezené s ťažkým zranením hlavy do nemocnice. V tomto prípade bolo na vine neudržiavané detské ihrisko v zlom konštrukčnom stave. A takýchto príkladov je viac. Samozrejme, nebudem ich tu menovať, to nechceme, ale chcem len tým zvýrazniť, ako je možno tento zákon z môjho teda pohľadu dôležitý.
Myslím si, že život, či už len jedného dieťaťa, alebo jeho bezpečnosť, zabezpečenie kontroly či skvalitnenie a skultúrnenie detských ihrísk stojí za to, aby sa dalo pár hláv, pán minister, dokopy, vyvolala sa spoločenská diskusia v zastúpení samospráv, odborníkov, napríklad aj zo SOI, a prinieslo sa niečo adekvátne, za čo by sme sa nemuseli hanbiť medzi vyspelými krajinami EÚ, čo nebude zbytočne týrať, samozrejme, samosprávy či vlastníkov a prevádzkovateľov detských ihrísk. Ale, naopak, zaručí bezpečnosť pre naše deti.
Volal som si aj s niektorými zástupcami, ako som hovoril, či už SK 8 alebo niektorými zástupcami obcí či územných celkov, ktorí po argumentácii pochopili, že nie je správne zákon rušiť bez náhrady, ale novelizovať po vzájomnej diskusii. Pochopili, že údržba, kontrola a bezpečnosť detských ihrísk je služba občanom, ktorá zabezpečí aj prevenciu úrazov, tak aj efektívnejšie využitie investovaných peňazí v neposlednej rade. Pochopili, že zrušením zákona bez náhrady, sa dostaneme do nevyhovujúceho právneho stavu, ako aj pohľadu, z pohľadu samospráv, tak aj najmä z pohľadu občana či rodiča.
Spravili sme nakoniec aj dotazník pre ľudí, aby sme si vypočuli ich názor na stav detských ihrísk, čo je pre nich vyhovujúce, dostačujúce alebo naopak. Dostali sme 330 odpovedí zatiaľ z celého Slovenska, čo je už slušná výpovedná hodnota. Ľudia nám takisto potvrdili, že napríklad len 20 % respondentov je spokojných s technickým stavom detského ihriska a 65 z opýtaných vníma závažný technický nedostatok, ktorý už dlhodobo nebol odstránený.
A nakoniec ste hovorili aj o pánovi ministrovi Krajniakovi. Tak som rád a ďakujem, že si nás aj s kolegom Dominikom Drdulom nakoniec vypočul aj pán minister Krajniak a prijal možnosť preloženia tohto bodu programu na ďalšiu schôdzu, a teda aj vytvorenia priestoru na pripravenie novely tohto zákona. Chcem len podotknúť, že tento zákon podpisovala teda, ako som už hovoril, aj Zuzana Čaputová.
Preto ťa, pán minister, prosím o podobný ústretový krok, čo si už aj avizoval, čo naozaj veľmi som privítal, že si povedal, že, že dáš ten priestor na, na, nie na odsunutie, ale že dáš priestor na vytvorenie nejakej úpravy alebo nejakej náhrady zmysluplnej. Ale, samozrejme, ak trváš na tom, že tento zákon ideme rušiť bez náhrady, tak môžeme hlasovať v otázkach zdravia a života úplne slobodne aj v koalícii.
Myslím, že nemusím spomínať ďalšie smrteľné prípady, aby som to dokázal, že tento zákon to napĺňa, aj keď priamo, samozrejme, v koaličnej zmluve to asi nie je zakotvené, ale teda mne ako splnomocnencovi vlády aj pre mládež a šport svedomie nedovolí zahlasovať za toto zrušenie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:58 - 13:13 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 328), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 479 z 1. decembra 2020 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 209 z 21. januára 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 123 z 25. januára 2021.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 129 z 26. januára 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:43 - 12:58 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem aj za tie podnetné reakcie v rámci faktických poznámok. Ja som len chcela, že, že aj teraz, keď sa viedla diskusia k tomuto zákonu, tak bolo za mňa také celkom zreteľné, že takpovediac veci sa javia a veci sú. My si tu môžme porozprávať o tom, ako fungujú psychiatrické kliniky, ako vyzerajú DSS, je úplne iné tam ísť, byť, byť pacientom, byť klientom.
A, samozrejme, že celá táto problematika zdravotná a sociálna má dve roviny. Jedna sú klienti alebo pacienti a druhá je manažment, lekári, odborníci. Aj jedna, aj druhá rovina potrebuje saturáciu, potrebuje zmenu, potrebuje, potrebuje celé inak. Ale svet nevznikol včera, to má nejakú históriu, prečo to takto vyzerá. A my môžeme variť iba z toho, čo máme. A v tejto chvíli tí bezbrannejší sú tí klienti než tí lekári a tí odborníci. Hoci lekári a odborníci, a ja som tiež pracovala v takom zariadení, samozrejme, že tú pomoc potrebujú, ale v tejto chvíli to, čo horí, sú tí pacienti. A, áno, máme tu kopec administratívy a kontrolných mechanizmov, ale, ruku na srdce, nefungujú.
Ja nehovorím, že toto bude akoby že sväté písmo do budúcnosti a pani komisárka vyrieši úplne všetko. Je to len malá kvapka, je to len malý kamienok do mozaiky, ako tie veci posunúť. A, samozrejme, že sa tej problematike budeme aj s kolegami venovať naďalej a vylepšovať, čo sa bude dať, ale v tejto chvíli je to fakt, že hasíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:43 - 12:58 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Na pána kolegu Urbana, samozrejme, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude skúmať medikáciu a samotnú liečbu, to nie je ani náplňou práce komisárky. Náplňou tej kontrolnej činnosti je skôr reakcia na už konkrétne podnety, ktoré hovoria o tom, že niečo nebolo dodržané, niečo bolo poškodené. Ide hlavne o ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, o tú sociálnu oblasť a vlastne o zachovanie dôstojnosti a autonómnosti toho človeka, o ktorého sa starajú.
Žiaľ, sama som sa s tým stretávala na psychiatriách, kde som robila výskumy a takisto aj v zariadeniach pre seniorov, kde som mala osobnú skúsenosť aj mnohé referencie o tom, že neprebaľujú svojich klientov, nepolohujú. Čiže ide skôr o podnety povahy sociálno-psychologickej než zdravotníckej, tam už naozaj tej komisárke neoprávňuje, nie je oprávnená toto skúmať, tie lieky, tam už naozaj príde úrad pre dohľad. Ale ide naozaj o podnety, ktoré prídu a tieto sa budú prešetrovať, nebude to nejaká masívna ako keby byrokratizácia navyše.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:43 - 12:58 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja len veľmi krátko sa chcem pripojiť k mojej kolegyni Katke Hatrákovej ako spolupredkladateľka tohto zákona. Veľmi oceňujem tento návrh zákona, pretože aj z vlastných skúseností, aj z viacerých referencií som sa mala možnosť stretnúť naozaj s mnohými podnetmi, ktoré sa týkali najmä psychiatrickej starostlivosti a starostlivosti o seniorov.
Oceňujem to preto, že práve starostlivosť o ľudí, ktorí sú takíto najbezbrannejší, sa častokrát odvíja od toho, akí ľudia sa o nich starajú, a od toho, akým spôsobom je to zariadenie manažované. Trošku máme problém aj s tou malou, máme málo pracovníkov práve v týchto zariadeniach a možno málo motivovaných, ale to nemôže byť dôvodom na to, aby sme nechránili dôstojnosť, bezpečie a zdravie našich pacientov a klientov.
Oceňujem aj zahrnutie súhlasu dotknutej osoby a jej zákonného zástupcu do tohto návrhu zákona a verím, že prinesie potrebnú pomoc týmto klientom, a verím, že aj pani komisárka bude spolupracovať s ďalšími zodpovednými inštitúciami a napomôžeme aj preventívne, ale aj pri riešení naozaj konkrétnych podnetov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:28 - 12:43 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v druhom čítaní uviedla ako poverená poslankyňa návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vzhľadom k tomu, že zákon dostal pomerne silnú podporu v prvom čítaní - 123 hlasov, tak cítim takú celkom veľkú zodpovednosť vás informovať o legislatívnom procese a o diskusiách, ktoré v rámci neho zazneli, a, samozrejme, za tie veľmi ďakujem a nielen v mene svojom, ale aj v mene všetkých tých zranených osôb, pre ktoré, verím, že tento zákon prinesie zmeny.
Návrh zákona prispieva aj k implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti ľudských práv, osôb so zdravotným postihnutím, napríklad Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Súčasná platná legislatíva komisárovi neumožňuje za účelom posudzovania práv osôb so zdravotným postihnutím v predmetnej oblasti nahliadať do zdravotnej dokumentácie týchto osôb, pričom považujeme prístup komisára do zdravotnej dokumentácie nielen v prípade posudzovania podnetov, ale aj v prípade monitorovania dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím za kľúčový. Je kľúčovým nástrojom pre overenie, či u osoby so zdravotným postihnutím nedochádza k porušovaniu jej práv.
Návrh zákona prispieva aj k posilneniu Ústavou Slovenskej republiky garantovaných ľudských práv a slobôd ľudí so zdravotným postihnutím, najmä práv garantovaných v čl. 12 ods. 25, v čl. 16 ods. 1, a zároveň napĺňa aj jednotlivé tézy Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky.
Prejdem ale k základnej otázke, a síce prečo je vôbec dôležité v tejto dobe prijať takýto návrh zákona. Potreba posilnenia oprávnenia komisára vyplýva z dvoch hlavných negatívnych trendov našej spoločnosti, a to je v prvom rade vývoj zdravotného stavu obyvateľstva a vývoj odkázanosti obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. Zdravotnícke štatistiky poukazujú na zvyšujúci sa počet ľudí s duševnou poruchou. V roku 2014 to na Slovensku bolo približne 400-tisíc ľudí. Medziročne vzrástol ten počet o nových pacientov a, samozrejme, nevieme, že čo s nami urobí korona.
Druhým dôvodom je vývoj odkázanosti obyvateľov v oblasti sociálnych služieb. Toto je tiež dôvod, prečo je potrebné posilniť právo komisára. Zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2019, ktorá bola schválená Výborom Národnej rady pre sociálne veci 11. septembra 2020, vyplýva stúpajúci počet klientov v zariadeniach pre seniorov a v domovoch sociálnych služieb.
Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorú komisár vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcim sociálne služby skúma, je to, či klienti zariadení absolvovali preventívne prehliadky, a aj to, akým spôsobom je zabezpečené poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti. Z posledných zistení komisára, vychádzajúcich z monitoringov zariadení sociálnych služieb vykonaných komisárom, vyplynulo, že zariadenia sa nijakým spôsobom nezaujímajú o to, či klienti absolvovali preventívnu prehliadku všeobecného lekára alebo preventívnu prehliadku u stomatológa. Riešia zdravotné ťažkosti klientov ad hoc, teda až v momente, keď nastanú.
Taktiež vyplynulo, že zamestnanci zariadení poskytujúcich sociálne služby zaznamenávajú realizáciu jednotlivých ošetrovateľských úkonov, napríklad polohovanie klienta, v čase aj deň dopredu. To znamená, že akoby prejudikujú, že sa tak stane. Aj záznamy o týchto komisárom skúmaných skutočnostiach v oblastiach vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcim sociálne služby sú súčasťou zdravotnej dokumentácie klientov a pri súčasnom nastavení právnej úpravy nahliadania do zdravotnej dokumentácie má komisár problém sa k nim v rámci výkonu svojich oprávnení dostať.
Vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcim sociálne služby vykonáva komisár nielen monitoringy dodržiavania ľudských práv, ale skúma aj konkrétne podnety, s ktorými sa naňho podávatelia obracajú. V súčasnosti možno konštatovať, že počet individuálnych podnetov, v ktorých podávatelia namietajú zanedbávanie poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, porušovania ľudskej dôstojnosti klientov zo strany zamestnancov zariadenia a neprimerané využívanie obmedzovacích prostriedkov voči klientom, podstatne narástol v porovnaní s predošlými rokmi.
Dovoľte mi ešte zhrnúť diskusiu, ktorú sme absolvovali k danému návrhu zákona. Budem reagovať predovšetkým na otázniky, ktoré v rámci tej diskusie vznikli, a poukazovať na to, ako sme na ne reagovali v predloženom pozmeňujúcom návrhu.
Prvá a základná otázka, ktorá vznikala, bolo, že či sa komisárka bude takpovediac že miešať do kompetencie lekárov a bude spochybňovať kvalitu liečby. To určite nie. V dôvodovej správe sme prízvukovali, že cieľom navrhovanej úpravy nie je nahliadať do zdravotnej dokumentácie dotknutých osôb za účelom posudzovania správnosti postupu lekára pri stanovení liečby, ale je to z dôvodu, že zdravotná dokumentácia obsahuje aj všetky údaje relevantné pre posudzovanie podnetov týkajúcich sa kvantity poskytovanej zdravotnej starostlivosti. To znamená, že komisárka bude kontrolovať súhlas osoby s hospitalizáciou, súhlas osoby s liečbou, záznamy o použití obmedzovacích prostriedkov, o evidencii pádov, úrazov, nútenú hospitalizáciu osoby, podmienky v zariadení. Čiže nebude kontrolovať konkrétne úkony vykonané lekárom, ako napríklad stanovenie diagnózy alebo liečby. Bude sledovať len právne otázky spojené s dodržiavaním ľudských práv osôb so zdravotným postihnutím.
Možno to bude znieť tak nejako tvrdo, ale aj my by sme mali sa otočiť tvárou k realite niektorých, niektorých, na niektorých klinikách a DSS a keby sme si spoločne prešli tie vybrané nálezy Európskeho výboru pre zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania, ten Výbor CPT, tak verte mi, že väčšina z nás by si želala mať v situáciách, keby sme sa náhodou na tých klinikách ocitli, mať pri sebe komisára.
Takže napríklad v jednom bratislavskom psychiatrickom oddelení bolo zistené, že pacientom neboli vypracovávané liečebné plány, že čas trávili absolútne nečinne, pozerajúc televíziu, celá psychiatrická liečba sa obmedzovala len na farmakoterapiu. Napríklad aj úloha psychológa sa v zásade obmedzovala iba na spoluprácu so službukonajúcim lekárom pri príjme pacienta, na účel stanovenia diagnózy nebola poskytovaná žiadna psychoterapia ani vedenie klienta pacienta.
Výbor podrobne zhodnotil aj podávanie elektrokonvulzívnej terapie a vyzval slovenské orgány, aby prijali potrebné kroky s cieľom zabezpečiť a v prípade potreby aj vydať potrebné písomné pokyny, aby elektrokonvulzívna terapia nebola nikdy používaná výlučne ako prostriedok na rýchle zvládanie podráždených psychiatrických pacientov. Bolo zistené, že nie je vedený žiaden register o zákrokoch EKT a pacienti zjavne neboli žiadaní o súhlas s týmto druhom liečby. A navyše boli často len rutinne informovaní o tom, že ide o nejakú spánkovú terapiu a neboli, neboli oboznámení s obsahom tohto zákroku.
Výbor sa venoval aj umiestňovaniu pacientov do sieťových postelí, kde bolo tiež zistené rutinné, rutinné umiestňovanie. Rovnako sa venoval nedobrovoľnej hospitalizácii a všetko to, čo Výbor CPT zistil, v podstate potvrdzovala pani komisárka vo svojich správach, z ktorých vyplýva, že starostlivosť o pacientov je organizovaná s dôrazom na lekárske ošetrenie a malý dôraz sa kladie na prevenciu a sociálnu starostlivosť. Je podceňovaný a nežiadaný súhlas s poskytovaním terapie. Je bežnou praxou využívanie ochranných postelí, že v zariadeniach chýbajú terapeutické miestnosti, miestnosti pre individuálnu prácu s klientom pre psychiatra alebo psychológa, nie sú zabezpečené podmienky ochrany života a zdravia a ešte mnoho iných, ktorými vás teraz nebudem zaťažovať, ako je súkromie pacienta, intimita pacienta, rovnako vzdelávanie zamestnancov a podobne.
Takže ak by ešte stále vznikali otázky, že komisárka bude rozpínavo realizovať svoju kompetenciu, tak mi, prosím, dovoľte uviesť, že som si vypočula výhrady niektorých kolegov na výbore pre zdravotníctvo, a preto, preto aj vznikol pozmeňujúci návrh, kde je v prvej vete ods. 8 § 25 špecifikovaný rozsah vykonávania nahliadania do zdravotnej dokumentácie a ten sa zúžil na rozsah nevyhnutný na posudzovanie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím a rozsah nevyhnutný na monitorovanie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.
Ďalej niektorí kolegovia žiadali, aby musel komisár pred nahliadnutím do zdravotnej dokumentácie informovať dotknutú osobu. Toto sme zvážili a vyhoveli sme požiadavke, kde v druhej vete ods. 8 je zavedená informačná povinnosť vo vzťahu k osobe so zdravotným postihnutím.
Vznikali tiež otázky, že čo ak daná osoba nebude spôsobilá na právne úkony. Tu sme tiež vyhoveli v rámci toho pozmeňovacieho návrhu a v tretej vete ods. 8 sa pamätá na situácie, že ak osoba so zdravotným postihnutím je nespôsobilá dať informovaný súhlas, tak sa nadväzuje na platné znenie ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona.
Rovnako sme vyhoveli aj v štvrtej vete v ods. 8, aj v piatej vete, kde návrh nadväzuje už na platné znenie ustanovenia § 6, v tomto prípade teda sa dá zakázať nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a osobe poverenej je, teda osobou poverenou je zákonný zástupca osoby so zdravotným postihnutím.
Čiže ak už chceme podporovať autonómiu dotknutej osoby, rozhodla som sa podporiť tie, tie požiadavky, ktoré v rámci diskusie vznikali. A teda nebudem ich v tejto chvíli rozvádzať, lebo sú podrobnejšie v tom, v tom pozmeňovacom návrhu.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte, aby som vystúpil na záver aj ja. Nevystupoval som so žiadnou faktickou poznámkou na nikoho, iba som si robil poznámky a teraz by som to chcel tak zhrnúť na záver.
Ja chcem povedať, že je mi cťou byť spravodajcom takéhoto zákona a v prvom rade ďakujem za túto aktivitu ministerstvu na čele s ministrom Markom Krajčím, ale takisto chcem vyzdvihnúť, lebo ja som to videl v zákulisí troška, tú enormnú snahu kolegyne Zuzany Šebovej, ktorá to predkladala. Ona to tu povedala už aj v minulom volebnom období a narobila sa na tom skutočne podobne ako ľudia na ministerstve. Takže ďakujem všetkým, ktorí okolo toho zákona pracovali alebo na tom zákone pracovali a prispeli k tomu, aby mal takú podobu, akú má.
Áno, je to, Boris Kollár spomenul, že vlajková loď SME RODINA. My sme ten zákon preberali alebo sme o ňom hovorili aj na najväčšom klube poslaneckom OĽANO a tam nepadla žiadna námietka, nič. Proste to bol, to bol zákon, ktorý všetkých potešil, že je v tomto pléne a že príde na pretras.
Vyprecizovanie toho zákona, o vyprecizovaní toho zákona hovorí aj fakt, že bol už aj preložený a boli aj nejaké pozmeňovacie návrhy, čiže chceli sme to spraviť tak, aby to bolo čo najlepšie. Za náš klub sa vyjadrili moje poslankyne, ktoré nekritizovali, ale, naopak, vyzdvihli tento zákon. Pani poslankyňa Kozelová, Záborská, Pleštinská. Nie moje poslankyne, ale moje kolegyne.
No a chcem povedať ešte zopár vecí. Mne sa páči na tom zákone aj to, že vystúpil Boris Kollár a ďakoval svojmu koaličnému partnerovi, že vystúpil Juraj Šeliga a ďakoval svojmu koaličnému partnerovi, že vystúpila predsedníčka výboru a ďakovala koaličným partnerom za to, že je tu tento zákon. Tak by to malo vyzerať a o tom, že je to dobré a vyšlo to z tej spolupráce, svedčí aj fakt, že napríklad za opozíciu tu sedeli dvaja ľudia, ktorí, ktorí sa síce do faktických poznámok prihlásili, ale tento zákon nerozoberali. Oni to prevrátili na nejaké úplne iné veci a snažili sa odbočiť od témy, napríklad obedy zadarmo, pretože tomuto zákonu sa vo svojej podstate nedá nič vytknúť.
No, takže chcem ešte na záver povedať jednu vec, tento zákon je nastavený solidárne. Čiže z toho rozpočtu Juraj Šeliga, pán podpredseda, tu spomenul nejakých 40 mil., to sú spoločné verejné zdroje a vyspelé krajiny podporujú z takýchto zdrojov hlavne tých svojich najslabších. A myslím, že rodiny s deťmi do 6 rokov a dôchodcovia s nízkymi príjmami, teraz je to vypočítané na nejakých 650 eur, sú v našej spoločnosti tí najslabší.
Takže ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili do rozpravy, ktorí ste sa zapojili aj faktickými poznámkami, a ešte raz vďaka za tento návrh zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja tiež by som chcela poďakovať pani poslankyni Zuzke Šebovej za jej príspevok aj za jej vklad k tomuto zákonu. Určite je významným zákonom pre, a takým signálom pre rodiny, ktoré majú deti do šesť rokov, a, samozrejme, pre seniorov. Je dôležité, že prináša systémovú sociálnu politiku v oblasti zdravotníctva a reformu liekovej politiky. Lieky sú dnes už súčasťou života nás všetkých.
My máme v rodine 90-ročného otca, má rôzne diagnózy a mesačne mu platíme z jeho dôchodku až 70 eur. Takže tie položky sú veľmi vysoké. A určite mnohé rodiny, ktoré každý mesiac vynaložia veľké množstvo finančných prostriedkov na lieky, budú vďačné, že tento zákon prijmeme. Preto aj ja vyslovujem podporu tomuto návrhu zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Záborská Anna Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Som rada, že tento zákon bol predložený v Národnej rade Slovenskej republiky. A rovnako rada, že pani kolegyňa Šebová spomenula viackrát vo svojom príhovore deti do šesť rokov. Týka sa to, ja nechcem povedať, že rovnako, ale aj by som povedala, že rovnako tak seniorov, ako mladých rodín, ktoré majú deti.
Som lekárka, som krčná lekárka a viem, koľko chronických ochorení majú momentálne deti, a preto tie náklady mladých rodín sú vysoké a mnoho razy aj tie mladé rodiny, rovnako ako tí seniori stoja pred dilemou, či tomu dieťaťu alebo tým svojim deťom tie lieky majú podávať, alebo nemajú podávať, pretože tie doplatky sú niekedy vysoké.
Čiže rovnako tie zraniteľné skupiny sú ohrozené a ja som rada a chcem všetkým, ktorí sa pričinili, aby tento zákon bol v Národnej rade, pogratulovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 12:13 - 12:28 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa naozaj niekoľko rokov pokúšali o to, aby tento zákon prišiel do platnosti. A naozaj som hrdá na to, že tu sedím v tomto čase, kedy pevne verím, že tento zákon schválime. Ja poznám tie situácie, kedy skutočne starí ľudia napríklad lieky, ktoré mali jesť každý deň, jedli každý štvrtý deň len preto, že jednoducho na to, aby ich jedli každý deň, nemali. Poznám veľmi dobre situáciu, keď si stará pani pred lekárňou, a toho som bola svedkom, stála pred dverami a plakala, pretože nemala na doplatok.
Takže pre mňa je tento zákon jeden z najdôležitejších, ktoré sa prijmú počas tohto volebného obdobia. A ešte raz chcem poďakovať všetkým, ktorí ho pripravili. Ja pevne verím, že ho uvedieme do života.
Ďakujem.
Skryt prepis