Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 11:10 hod.

Mgr. MHA, MPH

Monika Kavecká

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 14:47 - 14:49 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ja som sa nestačila. Tak chcela by som, vážení kolegovia a kolegyne, poďakovať za vaše faktické pripomienky. Myslím si, že požiadame, alebo som presvedčená, stavovské organizácie obcí a miest, či už ZMOS, alebo Úniu miest Slovenska, aby nám dali stanoviská, pretože v každej možno obci, meste sú možno iné možnosti, malá obec má menej prevádzok, aby sme vlastne tie úplne malé obce nezaťažovali nejakými ďalšími povinnosťami, pretože vieme, že obce, mestá dneska majú nad 4-tisíc kompetencií, a verím, že, že s nejakými spoločnými silami dospejeme k takému stanovisku, aby bolo prijateľné pre všetky samosprávy, či už pre obce, alebo mestá.
Myslím si, že tento zákon je veľmi dobrý. A v podstate znižovanie administratívnych prekážok, ktoré sú stanovené pred všetkých našich občanov, je úloha každej vlády a som veľmi šťastná, že vlastne môžem byť súčasťou takého zákona, kde zabezpečujeme, tak ako povedal pán kolega Suja, slobodu a menej byrokracie pre našich podnikateľov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 14:47 - 14:47 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja by som chcel tiež rovnako poďakovať, pretože toto je niečo, čo, v čom aj ja som bola predtým, ako som prišla do parlamentu, to znamená, jednak ma trápili niektoré otázky, ktoré sa týkali samotnej živnosti, a zároveň sme prevádzkovali charitatívnu reštauráciu, čiže viem, o čom hovorili kolegovia.
Ja by som sa rovnako prikláňala k tomu, čo povedali, povedali kolegovia poslanci, to znamená, že naozaj možno, možno presnejšie zadefinovať tie, tie zatváracie hodiny, a ak by sa toto spravilo, myslím si, že to bude jeden z naozaj veľmi, veľmi dobrých zákonov.
Takže ja by som sa tiež k tomu prikláňala a ďakujem vám za, za naozaj dobrú prácu v tomto smere.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2021 14:43 - 14:43 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vytváranie zdravého podnikateľského prostredia je jednou z priorít dobrého štátu, preto by som veľmi rád, že takýto zákon prichádza na pôdu parlamentu.
Naozaj sme vypočuli hlasy mnohých podnikateľov, ktorí kričali po odbyri... odbyro... po zrušení byrokratizácie rôznych procesov. Naozaj tá pomoc bude veľká, hlavne aj v tomto čase po pandémii, keď sa budú musieť všetky prevádzky rozbiehať, tak aj týmito malými krokmi vieme pomôcť podnikateľom, a preto si myslím, že je to veľmi vec a plne, plne podporujem. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2021 14:34 - 14:42 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré bolo zasiahnuté opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, pokladám za jednu z prioritných úloh vlády.
Dňa 21. júla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Lex korona predstavuje najväčší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska.
To, čo potrebujú podnikatelia najviac, je, aby im štát dal slobodu a pokoj, aby ich nezaťažoval administratívou, zbytočnými nákladmi a nekládol im pod nohy kopec zbytočných prekážok.
Ambíciou znižovať administratívu má aj tento vládny návrh zákona, ktorý mení živnostenský zákon a zákon o obecnom zriadení. V rámci medzirezortného pripomienkového konania, ktoré skončilo 2. októbra 2020, bolo vznesených spolu 70 pripomienok, z toho bolo 29 zásadných. Finálnu verziu návrhu zákona tak ovplyvnil aj výsledok rozporových konaní, ktoré sa uskutočnili za účelom odstránenia rozporu pri zásadných pripomienkach. Pravdepodobne tieto, reakcie na tieto pripomienky sú aj odpoveďou pre pána kolegu Dostála, že, že vlastne, keď tento zákon bol pripomienkovaný, tak určite tie pripomienky boli vznesené v tomto pripomienkovacom konaní, a ako sa uvádza v dôvodovej správe návrhu zákona, je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ktoré si vedia samé zistiť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.
Jedným z cieľov zákona je zjednodušenie živnostenského podnikania v snahe odbúrať neprimeranú administratívnu záťaž fyzických a právnických osôb a jeho účinnosť je navrhnutá na... zrejme to ešte dohodneme v ďalšom postupe. Zákon hovorí, že by malo byť menej byrokracie, to znamená, že v záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti sa ruší povinnosť vyžiadať vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory na daný účel.
Jedným z cieľov predkladaného návrhu zákona v čl. 1 je v súlade s princípom jedenkrát a dosť pokračovať v snahe o odbúravanie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb, nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé zistiť prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti. Uvedený zámer je v súlade aj s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.
Ďalej tento zákon zabezpečuje zníženie počtu remeselných a viazaných živností, zníži sa počet remeselných a viazaných živností. Z remeselných živností pôjde o galvanizáciu a smaltovanie a z viazaných prekladateľské a tlmočnícke služby. Ako uvádza dôvodová správa v návrhu zákona, na základe poznatkov aplikačnej praxe je záujem o vznik opatrení na podnikanie, galvanizácia kovov, smaltovanie, za posledných desať rokov minimálne. Z dôvodu verejného záujmu od 1. mája 2021 sa tieto činnosti stávajú voľnými živnosťami.
Je tam kratšia odborná prax, dobrou správou je pri remeselných živnostiach, o niektorých viazaných živnostiach sa zníži počet rokov vyžadovanej odbornej praxe, to znamená, že žiadateľ bude môcť oveľa skôr disponovať živnostenským oprávnením na výkon určitej činnosti. Pri remeselných živnostiach sa navrhuje znížiť prax až na polovicu. Ďalej je prerušenie živnosti po novom, debatovali sme, že či to má byť tri roky, alebo viac rokov, v nadväznosti na zlepšovanie podnikateľského prostredia a väčšiu istotu podnikateľov sa navrhuje stanoviť minimálnu dĺžku pozastavenia živnosti na jeden mesiac a maximálne predĺžiť až na tri roky.
Odpustenie prekážky pri prevádzkovaní živnosti, fyzické alebo právnické osoby, ktoré nemôžu prevádzkovať živnosť, môžu požiadať živnostenský úrad o odpustenie prekážky prevádzkovania živnosti. Prekážkou je napr. ukončený konkurz na majetok podnikateľa. Aktuálne musí živnostenský úrad v takej situácii požiadať Slovenskú živnostenskú komoru o stanovisko, čo predlžuje dĺžku konania o odpustenie prekážky. Z tohto dôvodu návrh zákona ruší povinnosť žiadať o stanovisko Slovenskú živnostenskú komoru.
Máme tam ohlásenie prevádzkarne, bolo, podľa zákona o živnostenskom podnikaní je možné začať prevádzkovať živnosť aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Doteraz bol podnikateľ povinný oznámiť túto skutočnosť živnostenskému úradu najneskôr v deň zriadenia prevádzkarne. Po novom sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne predlžuje na 15 dní odo dňa jej zriadenia.
Vznik živnosti pre osoby mimo Európskej únii, ako uvádza dôvodová správa k návrhu zákona, navrhuje sa, aby fyzickým osobám a s trvalým bydliskom mimo Európskej únie, resp. mimo zmluvné štáty Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú pobyt na území Slovenskej republiky, vzniklo živnostenské oprávnenie až v deň udelenia povolenia na pobyt na území Slovenska.
Čo sa týka predtým debatovanej povinnosti, obce nebudú ukladať oznamovanie povinností. Článkom II návrhu zákona sa dopĺňa zákon o obecnom zriadení, podľa ktorého obec ustanovením nariadi pravidlá času predaja v obchode a času prevádzku, času prevádzky služieb.
Z dôvodu zlepšovania podnikateľského prostredia odstraňovaním neprimeranej byrokracie sa v tomto ustanovení navrhuje doplniť veta, podľa ktorej obce nebudú oprávnené podnikateľom ukladať oznamovaciu povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, samozrejme, za podmienky, že tento nebude porušovať všeobecné záväzné nariadenie, v ktorom si vie obec upraviť dĺžku zatváracích hodín v zmysle pravidiel, ktoré má na svojom území zavedené.
V súlade s potrebami malých a stredných podnikov je naďalej potrebné pokračovať v zefektívňovaní podpory pre malé a stredné podniky. Zároveň je však potrebné pokračovať v systematickej spolupráci a v koordinovanom prístupe všetkých zainteresovaných rezortov, ako aj v zohľadňovaní návrhom a odporúčaní jednotlivých subjektov.
Zlepšovanie podmienok podnikania by malo prispievať k celkovému zvyšovaniu kvality podnikateľského prostredia na Slovensku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2021 14:10 - 14:12 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 367). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajúcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2021 11:22 - 11:22 hod.

Drábiková Lucia
Ja chcem nahlásiť zmätočné hlasovanie. Ja som v poslednom hlasovaní chcela hlasovať za a v poslednej chvíli som hlasovala proti, lebo mi to bolo povedané. (Povedané so smiechom.) Sa ospravedlňujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2021 11:15 - 11:15 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím o opravu v poslednom hlasovaní, bol som proti, chcel som sa zdržať. Ďakujem.

(Šesťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2021 11:10 - 11:11 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
110.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 102, proti nikto, zdržalo sa 28, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady (tlač 459), bod 32 schváleného programu.
Spravodajcom je člen ústavnoprávneho výboru pán poslanec Dominik Drdul, ktorého prosím, aby uviedol hlasovanie.

(Hlasovanie o
návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 459.)

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 130 poslancov, za 92, proti nikto, zdržalo sa 38, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

Pristúpime preto k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie, nech sa páči, pán poslanec.


Drdul, Dominik, poslanec NR SR
113.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh zákona do 3. mája 2021.


Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 129 poslancov, za 102, proti nikto, zdržalo sa 27 poslancov, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Čaká nás posledný návrh, o ktorom hlasujeme, prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Borisa Suska, aby uviedol hlasovanie o bode 33 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Kotlebu, Schlosára, Beluského a Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava (tlač 429).
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o
návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Martina Beluského a Magdalény Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 429.)

Susko, Boris, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 103 poslancov, za 44, proti 25, zdržalo sa 24 poslancov, nehlasovalo 10 poslancov.

Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

To bolo posledné hlasovanie nateraz. Vyhlasujem päťminútovú prestávku do... alebo šesťminútovú do 11.20 hod. Potom budeme pokračovať v prerušenej schôdzi.
Ospravedlňujem sa, ešte dva procedurálne návrhy.
(Ruch v sále.)
Najprv, pán poslanec Kéry.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2021 9:37 - 9:45 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád reagoval na diskusiu, ktorá prebehla k tomuto bodu programu. Jednak sa chcem všetkým poďakovať za to, že, nemám moc rád to slovo, ale skutočne konštruktívna aj kritika, aj, aj pochvalné slová, aj námety, aj podnety, ktoré, vieme sa nimi určite zaoberať medzi prvým, druhým čítaním, aj pár poznámok ešte, ktoré som neuviedol, keď som predstavoval ten návrh zákona, lebo rozbehla sa tu diskusia aj k tým finančným dopadom.
Jednu poznámku ešte k tomu, že prečo ten audiovizuálny prenos chceme zabezpečiť, nie je to len teda kvôli nejakej transparentnosti a otvorenosti, ale aj kvôli tomu, že máme v rokovacom poriadku uvedené, že verejnosť má, že rokovania výborov sú verejné, teda tých výborov, ktoré majú verejné zasadnutia, aj účas..., aj verejnosť sa má právo zúčastniť do naplnenia kapacity a vlastne tým, aké, aké sú obmedzenia počas pandémie, tak tá verejnosť má toto právo obmedzené. Čiže aspoň v tej forme alebo minimálne v tej forme, že sa bude môcť na diaľku nejak zúčastniť toho zasadnutia výboru a ono sa to dá spraviť, samozrejme, na diaľku aj tak, aby za určitých podmienok, aj v komunále to tak funguje, že povedzme keď deň pred tým sa verejnosť nahlási, tak potom môže vystúpiť v rámci, v rámci jednotlivých bodov, takže ja si myslím, že bude sa to dať spraviť aj takýmto spôsobom.
My tie podrobnosti už necháme na každom z jednotlivých výborov, aby si upravil, lebo viete, že napríklad na ústavnoprávnom výbore máme lehotu 48 hodín predtým na podávanie pozmeňujúcich návrhov, ale napríklad na výbore pre európske záležitosti mi pán Valášek hovoril, že on, väčšinou na ich výbore sa to rieši tak, že priamo cez, do chatu sa posielajú počas rokovania rôzne návrhy na zmeny, doplnenia, tak to by pri ústavnoprávnom výbore asi nebolo dobre realizovateľné, tak preto tieto veci necháme na úpravu rokovacích poriadkov jednotlivých výborov.
Pokiaľ ide o to, čo by sa ešte dalo upraviť, no ja, keď hovoríte, že by, že som ponúkol aj tú spoluprácu, áno, ja som aj verejne povedal, že pokiaľ pôjde o návrhy, ktoré budem gestorovať, a tento návrh gestorujem ako predseda ústavnoprávneho výboru, tak vždy budem rád, ak sa do práce na týchto návrhoch zapojí aj opozícia. A to platí aj v tomto prípade, len chcel by som, aj by som vás chcel požiadať, aby ste to zobrali aj z takej stránky, že teda nebudete len hovoriť tie podnety, ale že naozaj prídete s nejakými riešeniami a že budeme sa baviť aj o konkrétnych riešeniach, lebo ja súhlasím s vami, že nemalo by sa to zneužívať, ale treba vymyslieť aj ten kontrolný mechanizmus, ako tomu budeme predchádzať, lebo viete, no máme tu napísané, že navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú a budú sa môcť tiež online. Áno, viac máme obavu, že pri zaneprázdnenosti jednotlivých členov vlády, niekedy aj pri neochote, povedzme si to úprimne, sa budú tomu povedzme vyhýbať alebo nebudú môcť prísť. Len otázka je, že kto aký spôsob bude kontrolovať, či sú naozaj objektívne, či sú indisponovaní, či sú zdravotne nespôsobilí a tak ďalej. Čiže budeme to tre... bude to treba premyslieť a ja sa teším, ak prídete aj vy s nejakým konštruktívnym riešením, nad ktorým sa zamyslíme a vieme ho prerokovať a vieme aj potom prípadne upraviť túto novelu rokovacieho poriadku.
Ja všeobecne ešte k pánovi predsedajúcemu, to bolo nedorozumenie, ja som práve zdôrazňoval, že, že by som bol rád, aby, keď budeme robiť tú veľkú novelu rokovacieho poriadku, a tiež by som rád upravil tie veci, ktoré napr. pán poslanec Beluský spomínal a ďalší, ktoré sa ani mne nepáčia v tom rokovacom poriadku, to bola tá tzv. Dankova novela. Tak dajm... vypusťme ich z toho poriadku proste. Alebo aj povedzme si tie veci, že či tu môžme chodiť s rúškami, alebo teraz už s týmito, ktoré budú mať nejaké nápisy politických strán, alebo s odznakmi. Buď to chceme, nechceme, a keď to nechceme tak to treba potom aj, aj dodržiavať, samozrejme, súhlasím s vami. Aj, samozrejme, sankcionovať, to isté platí aj o tých neospravedlnených účastiach, len tam je to troška citlivejšie aj v tom, že napr. na výbore, ktorý ja vediem, tak v poslednom období väčšinou chýbajú istí zástupcovia opozície, teraz zrovna nemyslím na tých, čo tu sedia, aby, aby z toho neboli zbytočné cirkusy, že sa to bude brať, akože na niekoho poľujeme a podobne, ale v princípe s vami súhlasím, že poriadok aj disciplína musí byť. Tak to musí byť aj na výboroch.
No a pokiaľ ide o finančné dopady, vy tu máte uvedené, že to má stáť do 70-tisíc. Keď sa robil tento návrh, tak sa vychádzalo z toho, že by v každej z miestností výboru mala byť nainštalovaná jedna kamera s mikrofónom - pán poslanec Suja práve prišiel, on sa zaujímal o finančné dopady -, ktorá sa bude podľa hlasu toho účastníka na tom výbore otáčať, aby to bolo vidieť. Pokiaľ by to bola len jedna kamera, takýmto spôsobom, tak vtedy do vyjde do tých 70-tisíc a bolo by to veľmi rýchle. Akonáhle pôjdeme na tie riešenia, ktoré už videl aj pán poslanec Beluský, ktoré by boli oveľa kvalitnejšie aj hlavne pre verejnosť, aj pre tých, čo sa zúčastňujú na diaľku, tak tie vychádzali už trochu viac. Tie vychádzali objektívne viac, lebo nebude len jedna kamera, budú tri kamery v každej miestnosti, bude tam iný systém, modernejší, tie už ak sa dobre pamätám, nemám to pri sebe, lebo zrovna tie podklady som odovzdal zástupcovi opozície, nebolo dosť výtlačkov vtedy, ale okolo 200-tisíc to stálo. No len ak pôjdeme do sumy okolo 200-tisíc, tak to už nebude hneď, ale to už bude niekedy september-október a otázne je, že ak v septembri-októbri tu už bude istá zaočkovanosť populácie, že či tá pandémia nebude tak už na ústupe. Sú to všetko veci, ktoré si treba premyslieť, že ako rýchlo to potrebujeme, lebo ja som chcel, aby táto novela sa uviedla do praxe čím skôr, aby sme naozaj nemali neuznášaniaschopné výbory.
Dá sa to kompromisne podľa mňa riešiť aj tak, a to som navrhol na tej porade, že by sme vybavili jednu-dve miestnosti tým modernejším systémom, ktorý by mohol vyjsť do tých 70-tisíc, len to zase bude mať dopady na logistiku tých výborov. Všetky výbory sa budú musieť s podkladmi, hlavne sekretariáty, premiestňovať do tej jednej-dvoch miestností. To sú tie dilemy, ktoré budeme riešiť medzi prvým, druhým čítaním aj ohľadne finančných dopadov a ja v tomto nemám, ja v tom mám troška zviazané ruky, lebo technické zabezpečenie má na starosti Kancelária Národnej rady, čiže tiež som v pozícii, v akej ste aj vy, že viem navrhovať nejaké svoje predstavy, svoje riešenia, ale kancelária mi povie, že čo je objektívne možné z ich strany, zo strany, zo strany zákona o verejnom obstarávaní, z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní z nejakých organizačných, technických, administratívnych možností, avšak hľadajme spoločne riešenie tak, aby sme vylepšili si život aj tu v parlamente, aby sme mohli naozaj dôstojne vykonávať mandát, a to nielen formou tejto malej novely, ale najmä potom tej veľkej, kde by sme mali si upraviť rokovanie tak, aby sme naozaj mohli ten mandát vykonávať aj profesionálne, efektívne, kvalitnejšie, dôstojne a aby sa nezneužívali tie vymoženosti, ktoré si tu zavedieme, s tým plne súhlasím, a hľadajme aj kontrolné mechanizmy, aby sme, aby sme nepodporovali ohýbanie, vyhýbanie sa povinnostiam, ale aby sme podporovali plnenie povinností a efektívnu prácu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

17.3.2021 9:10 - 9:19 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 3. mája 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis