Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 11:15 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2021 14:10 - 14:12 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 367). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajúcu z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2021 11:22 - 11:22 hod.

Drábiková Lucia
Ja chcem nahlásiť zmätočné hlasovanie. Ja som v poslednom hlasovaní chcela hlasovať za a v poslednej chvíli som hlasovala proti, lebo mi to bolo povedané. (Povedané so smiechom.) Sa ospravedlňujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2021 11:15 - 11:15 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím o opravu v poslednom hlasovaní, bol som proti, chcel som sa zdržať. Ďakujem.

(Šesťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2021 11:10 - 11:11 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
110.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 102, proti nikto, zdržalo sa 28, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pokračujeme hlasovaním v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady (tlač 459), bod 32 schváleného programu.
Spravodajcom je člen ústavnoprávneho výboru pán poslanec Dominik Drdul, ktorého prosím, aby uviedol hlasovanie.

(Hlasovanie o
návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 459.)

Drdul, Dominik, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 130 poslancov, za 92, proti nikto, zdržalo sa 38, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že prerokuje tento návrh zákona v druhom čítaní.

Pristúpime preto k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a o určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie, nech sa páči, pán poslanec.


Drdul, Dominik, poslanec NR SR
113.
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh zákona do 3. mája 2021.


Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 129 poslancov, za 102, proti nikto, zdržalo sa 27 poslancov, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Čaká nás posledný návrh, o ktorom hlasujeme, prosím povereného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Borisa Suska, aby uviedol hlasovanie o bode 33 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu poslancov Kotlebu, Schlosára, Beluského a Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústava (tlač 429).
Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

(Hlasovanie o
návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana Kotlebu, Rastislava Schlosára, Martina Beluského a Magdalény Sulanovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, tlač 429.)

Susko, Boris, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh ústavného zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie). Prítomných 103 poslancov, za 44, proti 25, zdržalo sa 24 poslancov, nehlasovalo 10 poslancov.

Konštatujem, že sme tento návrh neschválili.

To bolo posledné hlasovanie nateraz. Vyhlasujem päťminútovú prestávku do... alebo šesťminútovú do 11.20 hod. Potom budeme pokračovať v prerušenej schôdzi.
Ospravedlňujem sa, ešte dva procedurálne návrhy.
(Ruch v sále.)
Najprv, pán poslanec Kéry.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2021 9:37 - 9:45 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som rád reagoval na diskusiu, ktorá prebehla k tomuto bodu programu. Jednak sa chcem všetkým poďakovať za to, že, nemám moc rád to slovo, ale skutočne konštruktívna aj kritika, aj, aj pochvalné slová, aj námety, aj podnety, ktoré, vieme sa nimi určite zaoberať medzi prvým, druhým čítaním, aj pár poznámok ešte, ktoré som neuviedol, keď som predstavoval ten návrh zákona, lebo rozbehla sa tu diskusia aj k tým finančným dopadom.
Jednu poznámku ešte k tomu, že prečo ten audiovizuálny prenos chceme zabezpečiť, nie je to len teda kvôli nejakej transparentnosti a otvorenosti, ale aj kvôli tomu, že máme v rokovacom poriadku uvedené, že verejnosť má, že rokovania výborov sú verejné, teda tých výborov, ktoré majú verejné zasadnutia, aj účas..., aj verejnosť sa má právo zúčastniť do naplnenia kapacity a vlastne tým, aké, aké sú obmedzenia počas pandémie, tak tá verejnosť má toto právo obmedzené. Čiže aspoň v tej forme alebo minimálne v tej forme, že sa bude môcť na diaľku nejak zúčastniť toho zasadnutia výboru a ono sa to dá spraviť, samozrejme, na diaľku aj tak, aby za určitých podmienok, aj v komunále to tak funguje, že povedzme keď deň pred tým sa verejnosť nahlási, tak potom môže vystúpiť v rámci, v rámci jednotlivých bodov, takže ja si myslím, že bude sa to dať spraviť aj takýmto spôsobom.
My tie podrobnosti už necháme na každom z jednotlivých výborov, aby si upravil, lebo viete, že napríklad na ústavnoprávnom výbore máme lehotu 48 hodín predtým na podávanie pozmeňujúcich návrhov, ale napríklad na výbore pre európske záležitosti mi pán Valášek hovoril, že on, väčšinou na ich výbore sa to rieši tak, že priamo cez, do chatu sa posielajú počas rokovania rôzne návrhy na zmeny, doplnenia, tak to by pri ústavnoprávnom výbore asi nebolo dobre realizovateľné, tak preto tieto veci necháme na úpravu rokovacích poriadkov jednotlivých výborov.
Pokiaľ ide o to, čo by sa ešte dalo upraviť, no ja, keď hovoríte, že by, že som ponúkol aj tú spoluprácu, áno, ja som aj verejne povedal, že pokiaľ pôjde o návrhy, ktoré budem gestorovať, a tento návrh gestorujem ako predseda ústavnoprávneho výboru, tak vždy budem rád, ak sa do práce na týchto návrhoch zapojí aj opozícia. A to platí aj v tomto prípade, len chcel by som, aj by som vás chcel požiadať, aby ste to zobrali aj z takej stránky, že teda nebudete len hovoriť tie podnety, ale že naozaj prídete s nejakými riešeniami a že budeme sa baviť aj o konkrétnych riešeniach, lebo ja súhlasím s vami, že nemalo by sa to zneužívať, ale treba vymyslieť aj ten kontrolný mechanizmus, ako tomu budeme predchádzať, lebo viete, no máme tu napísané, že navrhovateľ a iné osoby sa zúčastňujú a budú sa môcť tiež online. Áno, viac máme obavu, že pri zaneprázdnenosti jednotlivých členov vlády, niekedy aj pri neochote, povedzme si to úprimne, sa budú tomu povedzme vyhýbať alebo nebudú môcť prísť. Len otázka je, že kto aký spôsob bude kontrolovať, či sú naozaj objektívne, či sú indisponovaní, či sú zdravotne nespôsobilí a tak ďalej. Čiže budeme to tre... bude to treba premyslieť a ja sa teším, ak prídete aj vy s nejakým konštruktívnym riešením, nad ktorým sa zamyslíme a vieme ho prerokovať a vieme aj potom prípadne upraviť túto novelu rokovacieho poriadku.
Ja všeobecne ešte k pánovi predsedajúcemu, to bolo nedorozumenie, ja som práve zdôrazňoval, že, že by som bol rád, aby, keď budeme robiť tú veľkú novelu rokovacieho poriadku, a tiež by som rád upravil tie veci, ktoré napr. pán poslanec Beluský spomínal a ďalší, ktoré sa ani mne nepáčia v tom rokovacom poriadku, to bola tá tzv. Dankova novela. Tak dajm... vypusťme ich z toho poriadku proste. Alebo aj povedzme si tie veci, že či tu môžme chodiť s rúškami, alebo teraz už s týmito, ktoré budú mať nejaké nápisy politických strán, alebo s odznakmi. Buď to chceme, nechceme, a keď to nechceme tak to treba potom aj, aj dodržiavať, samozrejme, súhlasím s vami. Aj, samozrejme, sankcionovať, to isté platí aj o tých neospravedlnených účastiach, len tam je to troška citlivejšie aj v tom, že napr. na výbore, ktorý ja vediem, tak v poslednom období väčšinou chýbajú istí zástupcovia opozície, teraz zrovna nemyslím na tých, čo tu sedia, aby, aby z toho neboli zbytočné cirkusy, že sa to bude brať, akože na niekoho poľujeme a podobne, ale v princípe s vami súhlasím, že poriadok aj disciplína musí byť. Tak to musí byť aj na výboroch.
No a pokiaľ ide o finančné dopady, vy tu máte uvedené, že to má stáť do 70-tisíc. Keď sa robil tento návrh, tak sa vychádzalo z toho, že by v každej z miestností výboru mala byť nainštalovaná jedna kamera s mikrofónom - pán poslanec Suja práve prišiel, on sa zaujímal o finančné dopady -, ktorá sa bude podľa hlasu toho účastníka na tom výbore otáčať, aby to bolo vidieť. Pokiaľ by to bola len jedna kamera, takýmto spôsobom, tak vtedy do vyjde do tých 70-tisíc a bolo by to veľmi rýchle. Akonáhle pôjdeme na tie riešenia, ktoré už videl aj pán poslanec Beluský, ktoré by boli oveľa kvalitnejšie aj hlavne pre verejnosť, aj pre tých, čo sa zúčastňujú na diaľku, tak tie vychádzali už trochu viac. Tie vychádzali objektívne viac, lebo nebude len jedna kamera, budú tri kamery v každej miestnosti, bude tam iný systém, modernejší, tie už ak sa dobre pamätám, nemám to pri sebe, lebo zrovna tie podklady som odovzdal zástupcovi opozície, nebolo dosť výtlačkov vtedy, ale okolo 200-tisíc to stálo. No len ak pôjdeme do sumy okolo 200-tisíc, tak to už nebude hneď, ale to už bude niekedy september-október a otázne je, že ak v septembri-októbri tu už bude istá zaočkovanosť populácie, že či tá pandémia nebude tak už na ústupe. Sú to všetko veci, ktoré si treba premyslieť, že ako rýchlo to potrebujeme, lebo ja som chcel, aby táto novela sa uviedla do praxe čím skôr, aby sme naozaj nemali neuznášaniaschopné výbory.
Dá sa to kompromisne podľa mňa riešiť aj tak, a to som navrhol na tej porade, že by sme vybavili jednu-dve miestnosti tým modernejším systémom, ktorý by mohol vyjsť do tých 70-tisíc, len to zase bude mať dopady na logistiku tých výborov. Všetky výbory sa budú musieť s podkladmi, hlavne sekretariáty, premiestňovať do tej jednej-dvoch miestností. To sú tie dilemy, ktoré budeme riešiť medzi prvým, druhým čítaním aj ohľadne finančných dopadov a ja v tomto nemám, ja v tom mám troška zviazané ruky, lebo technické zabezpečenie má na starosti Kancelária Národnej rady, čiže tiež som v pozícii, v akej ste aj vy, že viem navrhovať nejaké svoje predstavy, svoje riešenia, ale kancelária mi povie, že čo je objektívne možné z ich strany, zo strany, zo strany zákona o verejnom obstarávaní, z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní z nejakých organizačných, technických, administratívnych možností, avšak hľadajme spoločne riešenie tak, aby sme vylepšili si život aj tu v parlamente, aby sme mohli naozaj dôstojne vykonávať mandát, a to nielen formou tejto malej novely, ale najmä potom tej veľkej, kde by sme mali si upraviť rokovanie tak, aby sme naozaj mohli ten mandát vykonávať aj profesionálne, efektívne, kvalitnejšie, dôstojne a aby sa nezneužívali tie vymoženosti, ktoré si tu zavedieme, s tým plne súhlasím, a hľadajme aj kontrolné mechanizmy, aby sme, aby sme nepodporovali ohýbanie, vyhýbanie sa povinnostiam, ale aby sme podporovali plnenie povinností a efektívnu prácu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

17.3.2021 9:10 - 9:19 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 3. mája 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.3.2021 9:10 - 9:19 hod.

Drdul Dominik
Ospravedlňujem sa, môžme na chvíľočku? Ja by som si potreboval skočiť do ústavnoprávneho výboru, stratil som to slovo úvodné, spravodajcovské.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2021 9:04 - 9:15 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, nežijeme ľahkú dobu, táto doba sa vyznačuje aj tým, že máme množstvo obmedzení. Nie je to len obmedzenie slobody pohybu, slobody pobytu, slobody zhromažďovania sa, ale vážne pandémia zasahuje aj do, do práce nás všetkých. Svojím spôsobom a niekedy viac, niekedy menej obmedzuje nás aj v práci, vo vykonávaní práce tak, ako sme na ňu boli dosiaľ zvyknutí.
A pokiaľ ide o poslancov parlamentu, tak sú to aj obmedzenia pri vykonávaní nášho mandátu. Nemáme také možnosti sa stretávať s voličmi už kvôli tým obmedzeniam, ktoré som spomenul a sami ste svedkami toho, že aj výbory bývajú, bývajú často neuznášaniaschopné, čo nás tiež obmedzuje v práci, pretože sa pripravujeme na tie výbory, chceme zákony prerokovať, chceme ich, nejakým spôsobom sa k nim vyjadriť či odsúhlasiť, neodsúhlasiť, a, žiaľ, to nejde, pretože viacerí poslanci sú chorí najmä z dôvodu pandémie.
My sme minulý rok boli veľmi ústretoví voči všetkým, ktorých takýmto spôsobom pri výkone či už práce, alebo mandátu pandémia zasiahla, sami sa pamätáte, že na jednom z prvých zasadnutí parlamentu sme riešili novelu zákon o obecnom zriadení, ktorou sme umožnili, aby obecné zastupiteľstvá mohli zasadať či už formou videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ale umožnili sme im napríklad aj hlasovanie per rollam, na diaľku.
Využíva sa to v istej miere, ja sám som komunálnym poslancom a minulý rok sa to napríklad v mestskej časti Bratislave - Petržalke sa to využívalo prav..., v podstate pravidelne. Od tohto roka už prešlo na tento online systém aj bratislavské mestské zastupiteľstvo. Takže je vi... je vidieť, že aj poslanci sa postupne orientujú na využívanie komunikačných technológií s cieľom, aby bola zabezpečená funkčnosť nielen zastupiteľstiev, ale aj poradných orgánov zastupiteľstiev, pretože komi... komisie na zastupiteľstvách už online v princípe minulý rok zasadali veľmi často tam, kde to bolo možné.
No a takýmto spôsobom sme pomáhali aj ďalším, či už to boli právnické osoby, obchodný... v obchodných spoločnostiach, dozorné rady, predstavenstvá, no a na seba sme tak veľmi v parlamente nemysleli, nebo... to si priznajme, že naozaj nechceli sme byť my tí, ktorí si budú takéto určitým spôsobom aj výhody privlastňovať ako prví, no ale ukazuje sa, že už je to nevyhnutné, že je skutočne nevyhnutné zaviesť komunikačnú technológiu aj do rokovania spočiatku aspoň výborov, teda a komisií ako poradných orgánov parlamentu a neskôr, ja sa nádejam, že aj, aj pléna. Len k tomu bude ešte treba rozsiahlejšiu diskusiu oproti tej, ktorá predchádzala tejto novele, tejto urgentnej a stručnej novele rokovacieho poriadku.
Ja ešte, kým poviem tie základné ciele tejto novely, tak na úvod, lebo vidím tu aj niektorých zástupcov opozície, chcem vás ubezpečiť, že my sme v tejto novele rokovacieho poriadku sa snažili riešiť naozaj tie najurgentnejšie veci, a potrebovali sme sa rýchlo dohodnúť a čím rýchlejšie zaviesť aspoň pri tých poradných orgánoch, ktoré sa nám stávajú neuznášaniaschopné, ale plánujeme robiť aj väčšiu novelu rokovacieho poriadku. Ideálne by mohla byť predložená na jeseň, možno koncom roka a ja by som bol veľmi rád, samozrejme bude to závisieť aj od toho, či budete mať zo strany opozície záujme o to. Bol by som veľmi rád, keby ste sa do práce na tejto novele rokovacieho poriadku zúčastnili aj vy, pretože je to rokovací poriadok parlamentu, nie je to rokovací poriadok koalície.
Čiže myslím, že v tomto sa rozumieme, nie som jediný, kto má na tom záujem, a určite budete oslovení s tým, aby ste sa podieľali, už či to bude od začiatku, alebo v priebehu procesu, ale určite to nebude tak ako pri tejto urgentnej novele, že do toho procesu ste zapojení neboli. Len nebolo to so zlým úmyslom, bolo to s úmyslom, aby sme čo najrýchlejšie tie urgentné veci vyriešili, a nakoniec sme v prvom čítaní, čiže ešte máme istý priestor medzi prvým, druhým čítaním, aby ste sa k tomu vedeli vyjadriť a prípadne aj návrh vylepšiť.
Ako je uvedené vo všeobecnej časti dôvodovej správy, čo sa sleduje touto pomerne stručnou novelou rokovacieho poriadku. Jednak chceme zabezpečiť, aby zo zasadnutí výborov parlamentu sa zabezpečoval audiovizuálny prenos. On sa zabezpečuje momentálne zo zasadnutí pléna s tým, že táto novela rokovacieho poriadku to aj výslovne uvádza, že sa zabezpečuje takýto prenos aj zo zasadnutí pléna, preto je v tej všeobecnej časti dôvodovej správy aj uvedené, že zo zasadnutí parlamentu, hoci my to máme, ale nemali sme to v rokovacom poriadku povedané výslovne. Dalo sa to vyvodiť z ustanovení, ktoré hovoria o poriadku v rokovacej sále, že takýto prenos zabezpečený už je.
Ale pokiaľ ide o výbory, tak tomu tak nebolo, a preto táto novela zavádza možnosť, a vlastne ani nie je to možnosť, ale zavádza systém, že sa budú robiť audiovizuálne prenosy priamo z rokovaní výborov, ktoré sú verejné, pokiaľ ide o verejné výbory. Čiže nie z neverejných výborov, aby nedošlo k nedorozumeniu. Rovnako z komisií tie výbory, ktoré majú komisie, tak aj z týchto komisií, pretože zasadajú, až na výnimky, v tých istých miestnostiach, ako sú výbory, tak aj z týchto komisií bude možné robiť audiovizuálny prenos, pokiaľ sú verejné.
Ďalším cieľom tejto novely je zabezpečiť aspoň počas situácie, kedy tu máme pandémiu, alebo teda ten núdzový stav, mimoriadnu situáciu, zabezpečiť, aby rokovanie výborov aj komisií sa mohlo uskutočniť formou videokonferencie, alebo teda tzv. online formou. Uvidíme, ako sa to osvedčí počas pandémie. Pokiaľ by sa to osvedčilo, bol by záujem v tom pokračovať ako v možnosti, tak by sme takú možnosť predĺžili aj naďalej, ale budeme o vyhodnocovať minimálne pol roka, ak to bude fungovať a ako to bude fungovať, a podľa toho by sme sa rozhodli.
Čiže online rokovanie výborov a komisií je zatiaľ definované ako pandemické alebo protipandemické opatrenie na zabezpečenie riadneho chodu fungovania poradných orgánov parlamentu, ale pokiaľ by bol záujem, pretože zo strany niektorých kolegov záujem bol už aj teraz, tak by sme to následne predlžovali ako trvalé opatrenie alebo trvalú možnosť. Online rokovanie nie je výhradné. Je definované aj naformulované spôsobom, spôsobom tzv. hybridnej formy rokovania. To znamená, že tí poslanci, ktorí budú sa chcieť osobne zúčastniť zasadnutia výboru, tak prídu osobne na rokovanie výboru a tí, ktorí z rôznych dôvodov sa nebudú môcť zúčastniť, nemusí to byť len práceneschopnosť, alebo teda zdravotná indispozícia, môžu to byť aj iné dôvody, tak budú sa môcť pripojiť online na diaľku.
Ja osobne nepatrím nejak veľmi, poviem úprimne, k priaznivcom online formy rokovania, pretože mám radšej, keď sa môžem o téme baviť osobne, keď môžem argumentovať, hneď počuť protiargumentáciu, je to, myslím si, že kvalitnejšia forma vedenia rokovania, ale tiež by som nerád bránil kolegom, ktorí naozaj z objektívnych dôvodov sa často nemôžu výborov zúčastniť, a potom máme tie výbory neuznášaniaschopné, takže je to určitá forma kompromisu medzi požiadavkami tých, ktorí by radi fungovali aj na online platforme a nemôžu častokrát objektívne sa zúčastniť zasadnutia, a tých, ktorí majú radšej takú tú klasickú, štandardnú formu, ktorú sme mali doteraz.
Poslednou vecou, ktorú som tu v dôvodovej správe až tak nezdôrazňoval, je možnosť, a teda, alebo riešenie situácie, kedy na niektorých výboroch máme overovateľov, ktorí majú mandátne certifikáty, a keďže rokovací poriadok hovorí, že každý výbor si zvolí dvoch podpredsedov a dvoch overovateľov, tak sa nám na týchto výboroch stáva, že ak sú obidvaja overovatelia z objektívnych dôvodov neprítomní na výbore, tak ten výbor je neuznášaniaschopný kvôli týmto overovateľom. A nie je možné ich nahradiť tým klasickým spôsobom, že si ad hoc navolíte na tom rokovaní výboru niekoho iného za overovateľa, tak preto táto novela rokovacieho poriadku dáva možnosť, že sa budú voliť aj náhradníci overovateľov, a na tých výboroch, najmä na tých výboroch, kde je to aktuálne, kde sú tie mandátne certifikáty, tak budú vybavení nie dvaja, ale štyria ľudia týmito mandátnymi certifikátmi, čím sa výrazne zníži riziko, že by všetci štyria boli v tom istom čase indisponovaní a neprítomní na rokovaní výboru. Čiže takouto formou by sme tiež chceli zabezpečiť uznášaniaschopnosť výborov.
Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo a rád zodpoviem všetky otázky, ktoré s tým súvisia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.3.2021 18:50 - 18:51 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená uznesením výboru č. 86 za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 460). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.
Poprosím vás, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.3.2021 18:30 - 18:32 hod.

Čekovský Kristián