Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 16:47 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

18.3.2021 10:32 - 10:42 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som ako autorka návrhu zákona, poverená členka skupiny poslancov predstavila stručne návrh zákona, návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 389. Rada by som na tomto mieste poďakovala tiež kolegom, ktorí sa pod návrh zákona podpísali naprieč tým spektrom koaličných strán.
Základným cieľom návrhu zákona je vytvorenie právnej úpravy, ktorá môže prispieť k eliminácii možnosti ohrozenia života, zdravia alebo neľudského alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom. Návrh zákona zavádza oznamovaciu povinnosť zdravotnej poisťovne voči orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Touto oznamovacou povinnosťou sa má zabezpečiť možnosť, aby orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mohol preveriť podľa oprávnení informácie o tom, že by dieťa (poistenec) mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu.
Dôvodová správa, ktorú k zákonu nájdete, je podrobná a je opretá o tragický príbeh dievčatka, ktorý sa odohral v máji roku 2020. Možno si spomenieme, kedy sme boli informovaní ako verejnosť o tom, že bolo nájdené telo malého dieťaťa zakopané na dvore rodinného domu v Nových Zámkoch.
Ja som tento prípad monitorovala a z dostupných údajov sme identifikovali právny a legislatívny nedostatok, ktorý sa má návrhom zákona odstrániť. To osemmesačné dievčatko celú dlhú dobu nechýbalo lekárom ani úradom, hoci to bolo obdobie, kedy mala absolvovať niekoľko povinných zdravotných prehliadok, tak ako všetky deti v jej veku. Podľa pediatrov mimo chorôb do jedného roku života je deväť prehliadok, do dvoch rokov života desať preventívnych prehliadok. Tie sú v rámci zdravotnej starostlivosti povinné nielen pre rodičov detí, ale aj pre lekárov. Pediatri si o tomto vedú presnú evidenciu a upozorňujú rodičov, kedy majú s dieťaťom prísť. Ak neprídu napríklad na očkovanie, lekári rodičov kontaktujú a zisťujú dôvody. Ak takáto situácia nastane, lekár je povinný bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny túto skutočnosť. V Luckinom prípade to však nemal kto oznámiť, pretože jej detská lekárka povedala, že už nemá zdravotnú dokumentáciu. Dala ju matke, keď jej povedala, že chce zmeniť lekára. Zdravotnú kartu by si, pacienta, by si mali lekári skôr posúvať medzi sebou. Bolo by dôležité, aby sa o tom prinieslo potvrdenie, že ten druhý lekár prijal kartu do evidencie, a na základe toho pán doktor vydá kartotéku do rúk, nie poštou. Preto nevyšlo najavo, že iný pediater tohto dieťaťa neexistuje. Desať mesiacov to teda nikomu neprekážalo a ani to, že nemá povinné prehliadky a očkovania.
A teraz, dovoľte mi, prosím, pár slov k legislatívnej stránke a ľudskoprávnej. Ja, v procese tvorby toho zákona sme sa stretli s kritikou, že kvôli jednému prípadu meniť právo. Iste nepôjde v budúcnosti o tisíce detí, možno sa bavíme o jednotkách alebo desiatkach a že vlastne išlo o zlyhanie lekára a konečnú zodpovednosť majú rodičia. Ja si ale myslím, že je to našou povinnosťou, že je povinnosťou zákonodarného zboru naplniť právo dieťaťa, ak je čo i len malá legislatívna skulinka, cez ktorú by nám to, to dieťa alebo ten človek mohli utiecť.
V Dohovore OSN o právach dieťaťa je kľúčová zásada rešpektovania záujmu dieťaťa. Je to čl. 3. Ustanovenie čl. 3 ods. 1 dohovoru zakotvuje, že záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí, nech už uskutočňovanej verejnými alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi. Podčiarkujem teda, že aj zákonodarnými orgánmi. Teda aj my v Národnej rade máme povinnosť konať. Adresátom tejto medzinárodnej normy nie sú len orgány výkonnej či súdnej moci štátu, ale aj my.
V minulosti už zákonodarca plnil svojou legislatívnou činnosťou povinnosť naplniť najlepší záujem dieťaťa v oblasti ochrany detí pred násilím ako tiež reakciu na jeden konkrétny prípad. Zhodou okolností aj to dievčatko sa volalo Lucka a išlo o dieťa, ktoré utýral otčim. V roku 2017 za to bola právoplatne odsúdená sociálna pracovníčka a ani tento prípad neostal bez legislatívneho povšimnutia. Vtedy pán minister spravodlivosti Tomáš Borec a pán minister práce Richter zareagovali tak, že ich rezorty pripravili novelu zákona o rodine a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a občianskeho súdneho poriadku.
A my máme teda k dispozícii aj stanoviská Kancelárie Národnej rady, chcem teda poďakovať aj pani doktorke Jakubíkovej z Kancelárie Národnej rady za jej konštruktívny pracovný prístup. Z tohto stanoviska akceptujeme tri pripomienky. Ide o § 25 ods. 6 prvá veta.
Vzhľadom k tomu, že v § 25 ods. 6 prvá veta ide o dôležité právne skutočnosti, súhlasíme so stanoviskom Kancelárie Národnej rady. Preto dôjde k upresneniu právnych skutočností, ktoré sú vyjadrené v pôvodnom návrhu slovami. "Ukončené poskytovanie zdravotnej starostlivosti" alebo slovami "začatie poskytovania zdravotnej starostlivosti". Text sa upresní terminologicky v nadväznosti na ustanovenie § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktoré upravuje zánik dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Prvá veta preto bude znieť takto: "Ak poistencovi, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov veku, zanikla dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti uzavretá s poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a následne nebola uzavretá dohoda o poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti s iným poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, zdravotná poisťovňa je povinná písomne oznámiť túto skutočnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušnému podľa miesta pobytu tohto poistenca."
Pri slove "zanikla" sa vloží poznámka pod čiarou č. 55e, ktorá bude odkazovať na § 12 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
Druhý bod. § 25 ods. 6 štvrtá veta. Hoci z dôvodovej správy jednoznačne vyplýva, že účelom spracovania osobných údajov je preverenie informácie o stave dieťaťa, túto pripomienku Kancelária Národnej rady akceptuje, len preto k slovu "zaobchádzaniu" sa pripojí poznámka pod čiarou k odkazu 55f a znie:
55f) § 93b ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí.
Prechodné ustanovenie: Vzhľadom na zavedenie novej povinnosti pre zdravotné poisťovne a z dôvodu právnej istoty sa preto dopĺňa prechodné ustanovenie. Za § 38ev sa vkladá § 38ex, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 38ex
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2021
Povinnosti vyplývajúce z ods., § 25 ods. 6 druhej vety sú zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 31. júla 2021 za predchádzajúci kalendárny štvrťrok."
Ešte jedno odporúčanie, ktoré, žiaľ, ale nemôžeme akceptovať. Týkalo sa použitia kratšej lehoty ako navrhovanej, najneskôr do 30 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka.
V čase prípravy návrhu zákona sa k tomuto vyjadrovali aj poisťovne. Tieto údaje sa nevymieňajú na online báze, ale dávkovo a raz mesačne za predchádzajúci mesiac. Preto nie je vhodné z nášho pohľadu túto lehotu skracovať. Pôvodne poisťovne žiadali lehotu 45 dní, takže 30 dní vnímame ako kompromis. V stanovisku Kancelárie Národnej rady sa spomína príklad s ukončením platnosti dohody v priebehu mesiaca január. Táto informácia prichádza vo februárovej dávke, kde môže byť upravovaná. Do systému v zdravotnej poisťovni je zapracovaná koncom februára alebo začiatkom marca a navyše pri skončení platnosti jednej dohody v januári a uzavretia dohody vo februári sa toto zdravotná poisťovňa reálne dozvie až v marci alebo apríli. Čiže ak by sa termín skrátil, tak by hrozila vyššia chybovosť.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.3.2021 10:29 - 10:30 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, kolegovia, za podporu. Ja len možno chcem pripomenúť, že teda, pripomenúť alebo je to skôr možno taká poznámka, že tento návrh zákona by chcel byť prvým takým akoby limitom, že kde asi sa budeme hýbať, pretože aj kontroling v sociálnych službách má svoje špecifiká a je to iné ako povedzme kontrolovať hospodárstvo alebo financie, že tu keď by sme uvažovali o kontrolingu, tak z môjho pohľadu hovoríme skôr možno o nejakej supervízii vedení, hľadaní cesty, že nemal by to byť ten tvrdý kontroling na základe nejakých akoby že tvrdých dát, lebo aj umiestnenie do sieťovej postele niekde zmysel môže mať a niekde ho nemá.
Takže myslím, že tu sa bavíme viac-menej o kvalitatívnom kontrolingu, ktorému tento môj návrh zákona, by som bola rada, keby dal nejaké limity. Ale verím, že ešte budeme o tom viac diskutovať.
V tejto chvíli veľmi pekne ďakujem za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 18.3.2021 10:06 - 10:15 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v prvom čítaní uviedla ako poverený člen skupiny poslancov návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Návrh bol doručený Národnej rade 26. februára. Podpísalo ho 33 poslancov naprieč všetkými koaličnými stranami. Okrem mojich kolegov z klubu OĽANO chcem poďakovať aj kolegom z partnerských koaličných strán za podporu.
Návrh zákona obsahuje dva novelizačné články. Dotýka sa viacerých ustanovení zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Navrhuje sa účinnosť od 1. júna 2021 okrem čl. I bodov 4 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Dôvodová správa, ktorú nájdete k návrhu zákona, je podrobná a opretá o konkrétne poznatky z praxe. Základným cieľom návrhu zákona je zlepšenie postavenia prijímateľov sociálnych služieb, ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby. Ide napríklad o osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo o osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, seniorov.
Zákon má posilniť ochranu základných ľudských práv týchto tzv. zraniteľných osôb. Na dosiahnutie základného cieľa sa preto v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zavádzajú tieto zmeny:
1. Konštituuje sa základné právo prijímateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb určiť si dôverníka, ktorému musí poskytovateľ služieb oznamovať významné právne udalosti. Je to bližšie špecifikované v čl. I bode 3 a 4, 5, 6, 7 návrhu zákona.
2. Zamedzuje sa konfliktu záujmov tým, že sa zakazuje, aby poskytovateľ sociálnej služby alebo zamestnanec poskytovateľa sa stal opatrovníkom dospelej osoby, teda prijímateľ sociálnej služby.
Tiež sa zvyšuje kontrola nad použitím telesného a netelesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby zasielaním zápisu z každého obmedzenia dôverníkovi.
Zvyšuje sa taktiež kontrola nad zákonnosťou výpovede zmluvy o poskytnutí sociálnej služby zo strany poskytovateľa sociálnej služby. Týka sa to predovšetkým pobytovej formy sociálnej služby. A zamedzuje sa tak zneužitie, zneužitiu vágneho, vágne formulovaného dôvodu výpovede.
Terminologicky sa tiež upresňuje pojem dohľadu pri poskytovaní sociálnej služby.
Návrh zákona zároveň čiastočne prispeje k naplneniu jednotlivých téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na toto volebné obdobie. Konkrétne sa jedná o tézy, kedy sa hovorí, že vláda Slovenskej republiky podporí starostlivosť o bezvládnych a chronicky chorých v domácom prostredí prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilných paliatívnych tímov.
Tiež je v programovom vyhlásení téza, že sa presadí reforma opatrovníckeho práva zameraná na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch vrátane ochrany ich majetku.
Vláda tiež vytvorí podmienky na priblíženie zdravotnej starostlivosti k bezvládnym a dlhodobo chorým do ich známeho prostredia. Bude podporovať rodinnú a komunitnú starostlivosť a sieťovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a posilní tiež sieť domovov ošetrovateľských služieb s kvalifikovanými sestrami a pracovníkmi v sociálnych službách.
A tiež sa vláda zameria na reformu starostlivosti o duševné zdravie. Bude presadzovať rozvoj komunitnej starostlivosti o duševné zdravie a hľadať, hľadieť na špecifiká tejto starostlivosti.
Návrh zákona tiež prispieva k úplnej alebo čiastočnej implementácii medzinárodných záväzkov a odporúčaní v oblasti ľudských práv, osobitne z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý upravuje v článku 14 slobodu a osobnú bezpečnosť.
Návrh zákona rovnako prispeje k čiastočnému naplneniu záverečných odporúčaní Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím k východiskovej správe Slovenskej republiky. Vyberám len niektoré zistenia Výboru OSN, ktoré sa riešia týmto návrhom zákona.
Výbor konštatoval, že je znepokojený legislatívou, ktorá umožňuje, aby boli osoby so zdravotným postihnutím pozbavené osobnej slobody na základe ich postihnutia.
Tiež konštatovali, že sú hlboko znepokojení neľudským či ponižujúcim zaobchádzaním s používaním fyzických, mechanických a chemických obmedzení, ako aj s využívaním izolácie a odčlenenia v prípade osôb so psychosociálnymi postihnutiami.
Výbor je znepokojený tým, že opatrenia na ochranu osôb so zdravotným postihnutím pred násilím v rámci domova, ako aj mimo neho nie sú dostatočné.
A tiež bolo odporúčané, aby zmluvný štát zabezpečil, aby legislatíva a politiky, ktoré sa týkajú ochrany osôb pred násilím, obsahovali osobitné odkazy na osoby so zdravotným postihnutím vrátane prístupného ohlasovania prípadov násilia, služieb na podporu obetí násilia a mechanizmov na riešenie sťažností, ako aj špecializovanú odbornú prípravu polície, sudcov a prokurátorov.
Pri mojej predchádzajúcej zákonodarnej iniciatíve som nadväzovala na zistenia z každoročných správ o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie. A komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vo svojich správach tiež konštatovala alebo teda upozorňovala na to, že používanie obmedzovacích prostriedkov nad rámec uvedený v zákone o sociálnych službách a mnohokrát aj z dôvodu nedostatku zamestnancov pre uľahčenie ich práce je realitou v našich zariadeniach.
Pri monitorovacej návšteve Domova sociálnych služieb Stropkov sme zistili nevhodné obmedzenie klienta, keď bol pravidelne umiestňovaný do postele s ohradou tvorenou hrubými drevenými doskami. Navyše táto posteľ bola umiestnená v strede izby a obkolesená posteľami iných klientov bez akéhokoľvek nábytku či iných prvkov, ktoré by aspoň trochu vytvárali atmosféru akéhosi domova alebo aspoň príjemného priestoru. Klient nemal možnosť sa z tejto postele s drevenou ohradou dostať, hoci sa to, hoci sa o to pokúšal. Bol neustále na očiach všetkých spolubývajúcich a bez akýchkoľvek predmetov osobného či úžitkového charakteru.
Rovnako sme zaregistrovali, že obmedzenie, obmedzovacie prostriedky boli v niektorých zariadeniach používané len veľmi výnimočne a boli, boli evidované povrchne, teda boli evidované povrchne bez záznamu o tom, ako často a na akú dobu sa klienti v týchto rôznych aj po domácky vyrobených ohradách zdržiavali alebo prípadne neboli evidované vôbec.
Stretli sme sa aj so zlým zaobchádzaním v zariadeniach sociálnych služieb u verejných aj neverejných poskytovateľov v súvislosti so zneužívaním právomocí opatrovníka, ktorý v mene seniora nehospodárne nakladal s finančnými prostriedkami. Výnimkou nie je ani neprimerané porušovanie súkromia, nedostatočná hygiena, obmedzovanie sociálnych kontaktov, až po nedostatočný príjem potravy a tekutín.
Zlé zaobchádzanie so seniormi je závažný spoločenský problém, ktorý má najmä zdravotné a sociálne dopady. O tomto probléme je potrebné komunikovať a je nevyhnutné prijať systémové a predovšetkým preventívne opatrenia, pretože s rastúcim počtom seniorov sa táto situácia bude iba zhoršovať.
Takže, milé kolegyne, kolegovia, to je len výber z viacerých hrozivých zistení pani komisárky a keďže ide o prvé čítanie, jednotlivé novelizačné body potom predstavím bližšie v druhom čítaní.
V tejto chvíli ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2021 9:39 - 9:41 hod.

Halák Róbert Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Romana Foltina, Mariána Viskupiča, Jany Žitňanskej a Vladimíry Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 386, v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 561 z 29. januára 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona, tlač 386, schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 12 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 95 zo 16. marca 2021.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán podpredsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2021 9:09 - 9:12 hod.

Andrejuvová Anna Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 18. marca 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 473 zo 17. marca 2021 zobral na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky 17. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Milana Krajniaka, povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Milan Krajniak počínajúc dňom 18. marca 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozef Hlinka, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie SME RODINA na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 17. marca 2021. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Hlinka zostáva náhradníkom za hnutie SME RODINA a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v tomto znení. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 18. marca 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, že prezidentka Slovenskej republiky 17. marca 2021 prijala demisiu člena vlády Slovenskej republiky Milana Krajniaka, povereného riadením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Po prijatí demisie člena vlády Slovenskej republiky si Milan Krajniak počínajúc dňom 18. marca 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozef Hlinka, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie SME RODINA na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Krajniaka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 17. marca 2021.
3. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Hlinka zostáva náhradníkom za hnutie SME RODINA a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
4. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2021 17:56 - 17:58 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 383).
Národná rada uznesením č. 559 z 29. januára rozhodla o tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť, určila zároveň výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokoval ústavnoprávny výbor a ho odporučil schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021, o uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou predloženej informácie.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže výbor nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu, prosím.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.3.2021 17:46 - 17:49 hod.

Bubnár Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Milé kolegyne, milí kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. januára 2021 č. 554 sa uzniesla prerokovať návrh v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 226 z 11. marca 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 69 zo 16. marca 2021 zhodne odporúčajú vládny návrh zákona schváliť.
Z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, teda gestorský výbor, zo 16. marca 2021 č. 72.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2021 17:39 - 17:45 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán podpredseda, vážené kolegynky, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v krátkosti predstavila návrh zákona o domácom vzdelávaní v druhom čítaní.
Všeobecná deklarácia ľudských práv ako prvý medzinárodný dokument zaväzujúci chrániť ľudské práva v čl. 26 uvádza, že rodičia majú prednostné právo voliť druh vzdelávania pre svoje deti. Podobne sa vyjadruje i európsky Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd v čl. 2. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výuky, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Napriek tejto zhode vo formulácii rodičovských práv v medzinárodných dokumentoch pristupujú zákonodarné orgány v jeho konkrétnej implementácii v jednotlivých štátoch sveta rôzne.
Domáce vzdelávanie je štandardom moderného školstva, bežným štandardom moderného školstva v iných krajinách sveta. Ide o osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorý je, ktorý je definovaný ako individuálne vzdelávanie v zákone č. 245/2008 Z. z. v § 23, 24, 25.
Individuálne vzdelávanie sa povoľuje žiakovi školy, ktorého zdravotný stav neumožňuje navštevovať školu, žiakovi I. stupňa základnej školy a žiakovi, ktorý bol vzatý do väzby alebo je vo výkone trestu odňatia slobody.
Niekedy je individuálne vzdelávanie nevyhnutnosťou u rodičov, ktorí cestujú. Dotýka sa to detí diplomatov, športovcov, umelcov, ale, samozrejme, že sú tu aj rodičia, isté percento rodičov, ktorí nesúhlasia s týmto súčasným školských systémom, a preto si volia túto možnosť.
Týmto rodičom najviac vadí vysoký počet žiakov v školách, ale aj šikana, s ktorou sa naše deti a žiaci bežne v školách stretávajú. Štátna školská inšpekcia uvádza vo svojej správe o stave a úrovni výchovy v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020, že prítomnosť šikanovania bola zistená v každej z kontrolovaných škôl.
Takmer 15 % respondentov, čo znamená, každý siedmy žiak potvrdil, že bol obeťou šikanovania. Toto je však problém školskej legislatívy. Mnohokrát ide o zúfalých rodičov, ktorí majú ťažko zvládnuteľné deti s rôznymi špecifickými problémami, poruchami, ale aj poruchami správania, a preto si volia individuálne vzdelávanie. Netreba sa však obávať, že nastane masívny odliv týchto žiakov zo škôl. Myslím si, že pandémia poukázala na to, že rodičia sa tešia, že ich deti pôjdu do školy, pretože si práve toto individuálne vzdelávanie, teda domáce vzdelávanie vyskúšali. Táto forma vzdelávania nie je pre všetkých rodičov, nie je pre všetky deti, 91,9 % rodičov, ktorí si volia individuálne vzdelávanie, majú vysokoškolské vzdelanie. Málo rodičov si môže dovoliť nechať deti doma, pretože prichádzajú o jeden plat. Veľmi často sa im vyčíta socializácia, ale môžem vám povedať, že tieto deti a ich rodičia sa stretávajú, sieťujú, navštevujú základné umelecký školy, navštevujú športové kluby a iné.
Ak sa individuálne vzdelávanie dobre nastaví, a o to nám v prvom rade ide, môže mať z toho výhodu i škola, i učitelia, ktorí si rozšíria svoje kompetencie o diaľkové vzdelávanie, prípadne môžu byť odmenení za individuálnu prácu so žiakmi.
V súčasnosti máme podľa štatistík na prvom stupni zhruba 600 žiakov. My otvárame túto možnosť na druhý stupeň, pretože naši žiaci, je ich zhruba 400, sa nachádzajú v českých školách a v amerických školách. O tých žiakoch, ktorí sa nachádzajú v Amerike, nemáme absolútne žiadne informácie. Nevieme, koľko ich je, a nevieme, akým spôsobom sa vzdelávajú. O tých ostatných, ktorí sú v českých školách, blízko za hranicami, o tých vieme to, že tam chodia dvakrát do roka na preskúšanie, že majú skúšku z českého jazyka, že tam musia uvádzať aj pobyt v Čechách, pritom vlastne žijú na Slovensku. A práve o týchto 400 žiakoch, o tieto deti nechceme prísť. Takéto manévre nepatria do demokracie 21. storočia a individuálne vzdelávanie má byť legitímnym spôsobom plnenia vyučovania.
Kontrolu úrovne kvality výchovy a vzdelávania vykonáva Štátna školská inšpekcia, kontrolu odborno-pedagogického a materiálno-technického zabezpečenia výchovy a vzdelávania a ochrany zdravia žiakov vykonáva kmeňová škola. Za zmienku stojí fakt, že od roku 2008, odkedy je u nás povolené individuálne vzdelávanie, nebol ani jeden žiak neúspešný. Všetci žiaci prešli cez komisionálne skúšky.
Týmto poslaneckým návrhom sme urobili prvý krok a v spolupráci s ministerstvom školstva, so Štátnou školskou inšpekciou ideme upraviť individuálne vzdelávanie tak, aby boli vylúčené všetky pochybnosti, všetky konkrétnosti bude špecifikovať nová vyhláška.
Rodič je prvým a hlavným vychovávateľom svojich detí, kde spadá aj právo na vzdelávanie svojich detí. Ak sa tak rozhodne, môže túto kompetenciu odovzdať štátu, no nemal by byť inštitucionálne nútený.
Verte, že mojím zámerom i mojím... i zámerom mojich kolegov Richarda Vašečku a Petra Kremského je pomôcť týmto deťom, pretože nám záleží na každom a jednom dieťati. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Verím, že tento návrh podporíte aj v druhom čítaní, pretože našou úprimnou snahou je zákon vylepšiť a zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17.3.2021 17:16 - 17:16 hod.

Andrejuvová Anna
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, chcela by som zvolať výbor mandátový a imunitný zajtra na 8.45 hod. v 183. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2021 16:47 - 16:48 hod.

Pleštinská Zita
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi navrhnúť, aby sme hlasovanie, o tlači 367 a tlači 440 hlasovali zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis