Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.3.2021 o 18:30 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 10:35 - 10:36 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem, pán kolega Vetrák, za váš príspevok k dnešnej rozprave aj za pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyčisťuje a vylepšuje z právneho hľadiska tento návrh zákona. A odporúčam kolegom, aby tento návrh, tento pozmeňujúci návrh schválili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 10:27 - 10:35 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolegyne, kolegovia, ja takisto by som sa rád poďakoval v prvom rade predkladateľom, že sa ujali tejto témy, že na tom pracovali pomerne dlho.
Tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, viete, že prvýkrát napríklad aj poslanecký klub OĽANO dostal na vyjadrenie návrh zákona ešte v lete minulého roka. Dnes máme marec. Že uplynulo niekoľko mesiacov, počas ktorých sa tento návrh prerokovával, nejakým spôsobom sa vylaďoval. A treba povedať, že ani to nestačilo, lebo sme v druhom čítaní a stále sa nachádzajú rôzne ďalšie vylepšenia, pretože máme spoločný záujem túto vec riešiť. A je to vidieť aj zo strany opozície, ktorá tento návrh víta.
Tiež by som rád povedal, že ono tento zákon ani táto novela nevyrieši všetko, lebo všetko sa ani vyriešiť nedá jedným zákonom. Tie kompetencie sú podelené. Niečo musí riešiť samospráva, niečo vie vyriešiť štát, povedzme aj novelou zákona. A nakoniec na tejto schôdzi máme dva návrhy zákonov, ktoré sa snažia podchytiť túto problematiku určitým spôsobom. Je to jednak tlač 364, ktorá je v gescii ministerstva dopravy a výstavby, ktorá rieši vonkajšiu reklamu a reguláciu vonkajšej reklamy vo vzťahu k úsekom ciest alebo cestné telesá a ochranné pásma pri cestách. Máme tu túto tlač parlamentnú 390, ktorá sa snaží zase riešiť inú časť, iné prípady, kedy treba regulovať vonkajšiu reklamu.
Viacerí z vás, ktorí sú komunálni poslanci, pretože pre tých osobne je táto téma citlivá, ľudia sa na nás často obracajú s tým, aby sme nejakým spôsobom regulovali otázku, ako povedala pani spravodajkyňa, presýtenia, presýtenia verejného priestoru vonkajšou reklamou. Takže mnohí z vás, ktorí ste komunálni poslanci, sám som jedným z nich, sa snažia riešiť aj bez regulácie zo strany štátu túto otázku na komunálnej úrovni. A takisto sú spôsoby, ako to riešiť. Veľa vonkajšej reklamy je postavenej práve aj na samosprávnych pozemkoch, na obecných, mestských, župných. A keď dochádza k predlžovaniu nájomných zmlúv, tak aj týmto spôsobom sa dá regulovať. Napríklad v Petržalke, tam, kde som poslancom, my sme už pár rokov dozadu si povedali, že nebudeme vôbec predlžovať nájomné zmluvy na bilbordy, ani to nerobíme. Len väčšia časť tých bilbordov nestojí na petržalských pozemkoch a na bratislavských pozemkoch, na mestských. No ale jedno na jedno, dve zastupiteľstvá dozadu sme takisto aj v Bratislave vyriešili takým spôsobom, lebo je to veľmi ťažké, ako pani spravodajkyňa hovorila, aj keď je to čierna stavba, že sa mesto snažilo o reguláciu vonkajšej reklamy dohodou s tými, ktorí tie bilbordy majú postavené, aby ubúdalo tej vonkajšej reklamy. Čiže desiatky bilbordov, desiatky tých nástrojov vonkajšej reklamy ubudnú v Bratislave na základe toho, že došlo určitým spôsobom aj k samoregulácii zo strany tých, ktorí tie bilbordy stavajú.
Padli tu aj otázky na to, ako riešiť vonkajšiu reklamu, ktorá stojí na súkromných pozemkoch. Lebo to je veľmi náročné, tam tie právomoci zo strany štátu aj zo strany obce sú obmedzené až takmer nijaké. Ale tí z vás, ktorí sa o túto tému zaujímajú, vedia aj to, že je tu snaha a bolo to aj v minulom volebnom období upraviť daň z vonkajšej reklamy. Čiže tento krok nás ešte čaká. Tá snaha tu je. Sme do toho zapojení viacerí. Takisto aj pán hlavný predkladateľ. A daň z vonkajšej reklamy nám vie tiež napomôcť k tomu, aby sme, aby sme naznačili aj tým ľuďom, že nebudú si ani oni na súkromných pozemkoch presycovať ten priestor vonkajšou reklamou. A ak budú, tak budú platiť z toho, platiť daň a budú si musieť zvážiť, či sa im to ešte stále oplatí. Čiže to je ďalší nástroj toho, ako znižovať vonkajšiu reklamu.
Nechcem nejak veľmi predlžovať túto diskusiu, pretože hlavným, hlavným dôvodom, prečo som sa prihlásil do rozpravy, je, že aj ja som sa snažil vylepšiť návrh zákona v miere, v akej je to možné. Samozrejme, so súhlasom predkladateľov, a preto by som rád predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie nasledovne: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bode 1v § 66 ods. 5 sa vypúšťa tretia veta.
2. V čl. I bode 12 sa text pod nadpisom k § 142i nahrádza textom, ktorý znie:
"Stavebné povolenia vydané podľa doterajších predpisov na reklamné stavby, ktorých doba trvania nie je časovo obmedzená, sa považujú za stavebné povolenia vydané podľa tohto zákona na reklamné stavby s dobou trvania najviac tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona."
Vysvetlím prečo práve tieto dve úpravy. Obe vychádzajú zo stanoviska parlamentnej legislatívy, že nie je to nejaká moja kreativita, tých pripomienok v stanovisku parlamentnej legislatívy bolo viac. Časť z nich zapracoval pán predkladateľ, časť z nich som si osvojil ja. Následne sme to nejakým spôsobom dolaďovali. V podstate ten druhý bod, ktorý hovoril o prechodných ustanoveniach, vecne nemení nič na prechodných ustanoveniach, ktoré boli pôvodne navrhnuté. Ale tá formulácia, ktorá je použitá, je presnejšia, je správnejšia aj z legislatívneho pohľadu.
A ten prvý bod, o čo ide, tam sa vypúšťa tretia veta. Tá tretia veta dnes sa alebo v súčasnosti v tom návrhu znie tak, že: "Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na reklamné stavby, ktorých účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby, sídla organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne." Ide o vetu, ktorá, ktorá sa nám javila, rovnako aj parlamentnej legislatíve a takisto komisii pre tvorbu práva, čo je poradný orgán ústavnoprávneho výboru, ako nadbytočná z toho dôvodu, že stavebný zákon nejakým spôsobom definuje, čo sa považuje za jednoduché stavby. A pokiaľ si prejdete ten zoznam jednoduchých stavieb, ktoré sú uvedené v stavebnom zákone, tak táto veta, ktorá mala byť výnimkou, už, už určitým spôsobom len inou formuláciou je zapracovaná v tom zozname jednoduchých stavieb. Takže bola by to duplicita, ktorú by sme mali s tým ustanovením stavebného zákona. Preto tú vetu alebo javí sa to tak, že tá veta tam je nadbytočná, je nepotrebné to duplikovať, preto tú vetu vypúšťame.
Mali sme o tom aj diskusiu s pánom poslancom Lehotským. Samozrejme, chceli sme byť opatrní, aby sa nám nestalo, že vypustíme, že by sme náhodou vypustili niečo, čo ešte by nám unikla tá časť vonkajšej reklamy. Ale javí sa podľa všetkého to tak, že je to naozaj duplicita. A vieme, tá výnimka je už pokrytá cez iné ustanovenie stavebného zákona. Čiže to je odôvodnenie toho prvého bodu. Ten druhý, ako som spomenul, to je len formulačné vylepšenie znenia prechodných ustanovení.
Ja budem rád, keď podporíte tak vylepšenia, ktoré priniesli samotní predkladatelia, ako aj toto vylepšenie, ktoré predkladám ja, aby sme mali čo najlepšie zregulovanú vonkajšiu reklamu aspoň tým spôsobom, akým to ide formou tejto novely zákona.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 10:25 - 10:27 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. A tak sa teším, že tento návrh zákona našiel takú podporu vlastne naprieč politického spektra. To je, myslím si, dôležité a to je naša úloha, pripravovať dobré zákony spoločne.
Myslím si, že samosprávy vo svojich územných plánoch si budú môcť vlastne určiť samé, že kde tie bilbordy budú môcť byť. A to je možno taká otázka, ako na alebo by som povedala odpoveď na vašu otázku, pretože ony najlepšie vedia, že kde vlastne tie bilbordy chcú mať. A myslím si, že v Bratislave, Bratislava je preplnená bilbordami a myslím, pán primátor mesta našiel vhodný spôsob ako v územnom pláne presne určiť to miesto, kde tie bilbordy môžu byť a kde sa musia odstrániť. A práve možno tento návrh zákona to samosprávam zjednodušuje, pretože slovenské zákony sú nastavené tak, že odstrániť akúkoľvek stavbu nie je ani zďaleka také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá. A to ani v prípade čiernej stavby, lebo, pretože stavebný úrad nemôže rozhodnúť automaticky. Musí byť doložený vzťah k pozemku. Rovnako stavebný úrad musí vedieť aj to, kto je majiteľom. Čiže ten proces je veľmi, veľmi zdĺhavý. A tento návrh zákona v podstate pomôže samosprávam odstrániť tie nelegálne bilbordy, ktoré sú vlastne takým spoločným záujmom samosprávy aj obyvateľov.
Ďakujem pekne za vaše pripomienky aj faktické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 10:19 - 10:23 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené kolegyne, kolegovia, tak ako bolo povedané, vizuálny smog, tento druh smogu chápeme ako presycovanie verejných priestranstiev reklamou. Mnohé samosprávy na túto diagnózu trpia viac ako dosť a vzhľad našich námestí či kľúčových dopravných tepien je toho dôkazom. Nadmerné množstvo bilbordov neregulovaných je veľkým problémom v samosprávach, a preto vítam vlastne tento návrh zákona, ktorý zjednodušuje celý proces samosprávam, ako sa vysporiadať s týmito reklamami. V súčasnosti stavebný zákon neumožňuje alebo je to veľmi zložité odstrániť čiernu stavbu a doteraz vlastne podľa toho návrhu zákona ani nebolo možné obciam a mestám odstrániť takúto reklamnú tabuľu.
Veľmi vítam, že vlastne v spolupráci aj s navrhovateľom sme dospeli k názoru, že pridaním chráneného záujmu môže dotknutý orgán posudzovať vplyv stavby na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V súčasnosti dopravný inšpektorát v zmysle cestného zákona nie je dotknutým orgánom pri ohlasovaní alebo povoľovaní reklamných stavieb na sídelnom území obce a vznikajú tak situácie, kedy môže dôjsť k ohrozeniu plynulosti cestnej premávky a z tohto dôvodu, tak ako povedal pán navrhovateľ, som tiež bola súčinná pri návrhu pozmeňovacieho, tohto pozmeňovacieho návrhu, kde vlastne inšpektorát v zmysle cestného zákona i v zmysle stavebného zákona bude dotknutým orgánom pri ohlasovaní alebo povoľovaní reklamných stavieb na sídelnom území obce. Myslím si, že takýmto spôsobom sa zjednoduší celý proces pre jednotlivé samosprávy a aj z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky to bude mať veľký dopad na našu prírodu, na našu krajinu.
Z tohto dôvodu, vážené panie kolegyne aj kolegovia, by som chcela podporiť tento pozmeňujúci návrh a zapracovaním do tohto návrhu a takisto ako sa vlastne poďakovali kolegovia kolegom z ministerstva dopravy, tak by som sa chcela poďakovať aj kolegom z ministerstva vnútra, kde vlastne tá súčinnosť obidvoch ministerstiev bola výsledkom dohody na tomto pozmeňujúcom návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 9:54 - 9:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 566 z 3. februára 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 243 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 73 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 9:52 - 9:52 hod.

Zajačik Vladimír
Tento, o tomto bode programu budeme hlasovať dnes o 11.00 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 18:58 - 19:01 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 563 z 29. januára 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 393) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko a k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zo zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 245 zo 16. marca 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 97 z 15. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedeným pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 103 zo 16. marca 2021. V citovanom uznesení ma výbo... ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.3.2021 18:45 - 18:51 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem vám, predsedajúci. Vážené poslankyne, poslanci, kolegovia, ja len v krátkosti by som ozrejmil určité veci, čo v podstate sa mení v návrhu zákona, ktoré meníme, vzhľadom k tomu, že tento bod bol otvorený pred 12 dňami, tak by som si dovolil upozorniť na určité veci z tohto, z tejto novelizácie, ktorú navrhujeme.
Cieľom návrhu zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správne delikty držiteľa vozidla, tzv. objektívnu zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.
Predkladaná novela dáva zákonné možnosti obciam na doriešenie priestupku pomocou objektívnej zodpovednosti, zdokumentovanie priestupkov pomocou technických prostriedkov miest a obcí a dokumentovanie dôkazovej situácie na mieste porušenia predpisov i pre mestské a obecné polície.
Ide o významnú pomoc k posilneniu oprávnení pri riešení parkovacej politiky v mestách a v obciach, riešenia problematiky parkovania a rezidentov pri stanovení pravidiel dopravným značením a v neposlednej rade i uspokojenie potrieb občanov miest a obcí pri riešení statickej dopravy.
Navrhuje sa rozšíriť právomoc obce zaznamenávať a prejednávať porušenia povinností držiteľa vozidla, umožňuje zabezpečiť, aby pre prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané aj pravidlá cestnej premávky podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktoré ustanovujú zákaz zastavenia a státia v zmysle zákona, zdokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla a v zmysle zákona § 6 písm. e) zákona o premávke na, o premávke na pozemných komunikáciách vydanie rozkazu, prijatie a vybavenie prípadného podaného odporu, rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore sa navrhuje zveriť obciam. Ak pokutu uloží obec, príjem pokuty patrí obci. Odvolacím orgánom vo veci je v návrhu zákona uvedený Policajný zbor, ktorý má v organizačnej štruktúre začlenenú službu dopravnej polície, ktorá komplexne rieši problematiku cestnej premávky. Je vecným gestorom pre zákon o premávke na pozemných komunikáciách a realizuje výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
V spojitosti s technickým riešením zverenia kompetencie realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti obcami je z pohľadu štátnej politiky dôležité, aby informačný systém zastrešujúci realizáciu objektívnej zodpovednosti bol jednotný pre celé územie Slovenskej republiky. Na základe uvedeného predpokladu je potrebné, aby existujúca aplikácia Centrálna evidencia správnych deliktov, tzv. CESDaP, ktorá je využívaná Policajným zborom na realizáciu konania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel, bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníkov Policajného zboru, ako aj zamestnancov obce.
V tejto súvislosti sa teda navrhuje, aby rovnako ako dnes orgány Policajného zboru, tak i obce v budúcnosti mali povinnosti bezodkladne evidovať všetky údaje a úkony podľa § 139f ods. 1 zákona o premávke na pozemných komunikáciách v jednotnom informačnom systéme.
Na záver ako dlhoročný zamestnanec samosprávy so skúsenosťami z praxe z výkonu služby v riadiacej činnosti útvaru obecnej polície môžem jednoznačne konštatovať, je touto právnou úpravou výraznou mierou napomôžeme k riešeniu už tak zlej a neprehľadnej situácie miest a obcí v statickej doprave a v parkovacej politike.
Ďakujem za pozornosť. A na záver si dovolím navrhnúť hlasovanie zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 18:30 - 18:31 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakcie. Pani Zemanová, pán Kazda, ja som veľmi rád, že vás zaujal môj príspevok, že ste nemali nejaké veľké, veľké, som sa bál, že pán Kazda, začne zas o tom, že pravičiari znesú všetko a že teda my by sme mali bojovať inak, ale som rád, že ste to schválili.
A pán, čo sa týka, pán Takáč, áno, máte pravdu, ale musíme začať my si robiť poriadky tu a zatiaľ sa o Čínu nestarajme, lebo ich je veľa, ich neubijeme, samozrejme, ale myslím, že aj tam pokročia, a viete, večne tam komunisti vládnuť nebudú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 18:20 - 18:25 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem poďakovať kolegovi Takáčovi, ktorý hovoril, že k tejto téme vystupujú mladí poslanci Národnej rady, hlásim sa k mladým poslancom, keď dovolíte. (Reakcia z pléna.) Ďakujem pekne.
Klimatické zmeny sú nevyvrátiteľným faktom, rovnako tak ako ich zrýchľovanie. Táto skutočnosť sa dotýka každého obyvateľa našej planéty, teda aj každého občana nášho štátu. Zmeny, ktoré prináša, majú potenciál hlboko a nepriaznivo zasiahnuť základné oblasti nášho života a negatívne ovplyvniť budúce generácie. My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sme povinní k tejto problematike zaujať zásadné stanovisko a uskutočniť alebo podporiť kroky, ktoré budú smerovať k zabráneniu odvrátiteľným škodám.
Uvedomujem si, že Slovenská republika má veľmi limitovanú možnosť zasiahnuť do riešenia tohto problému, ale... samostatne. Náš reálny dopad na človeka vyvolané faktory ovplyvňujúce klimatické zmeny je menej ako 1 promile. Avšak ako súčasť Európskej únie máme možnosť ovplyvňovať tieto skutočnosti v reále vo vyššom rozsahu, preto je našou povinnosťou túto možnosť využiť a podporiť plnohodnotné zapojenie Slovenska do spoločného úsilia štátov Európskej únie, do úsilia smerujúceho k zníženiu dopadu klimatických zmien vyvolaných ľudskou činnosťou, preto v rámci uznesenia k prerokovanému bodu programu som za podporu tejto petície, som za vyhlásenie stavu klimatickej núdze a zaviazanie vlády, aby v rámci neho podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy štátnych politík a štátnych projektov, projektov k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2040. Som za zaviazanie vlády Slovenskej republiky, aby podporila sprísnenie klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia.
V druhom bode petície je problematický iba požadovaný termín splnenia, pretože ak tento materiál má byť kvalitne vypracovaný a zároveň má prejsť odbornou oponentúrou a celým schvaľovacím procesom. Uvedenú problematiku pokladám za príliš vážnu a dôležitú na to, aby sme v nej prijímali len pro forma nekvalitné a vecne nedostačne spracované, nedostatočne spracované materiály. Toľko k samostatnej podstate bodu tohto programu k priloženej, k predloženej petícii.
K základnej myšlienke tejto iniciatívy mi však dovoľte, aby som vyjadril radosť a aj spokojnosť nad skutočnosťou, že najmä mladí ľudia prikročili k činu a prejavili nebývalú aktivitu. Myslím, že je to jeden z potrebných krokov, ktoré celej spoločnosti ukazujú cestu, a povzbudzuje nádej, že ani budúcim generáciám nie je osud tejto planéty ľahostajný.
Zároveň by som chcel uviesť na záver jednu poznámku. Či globálna klíma, alebo regionálne klimatické zmeny nie sú dané alebo tvorené iba účinkom skleníkových plynov. Je to vždy tvorené komplexom mnohých zložiek, ktoré budeme musieť vziať do úvahy, a venovať sa im podobným spôsobom ako skleníkovým plynom. Je to najmä manažment povrchových a podzemných vôd na urbanizovanom území, v poľnohospodárskej krajine, ale aj vo voľnej prírode. Slovenská krajina vysychá a je potrebné sa týmto problémom zaoberať. A to aj z toho hľadiska, že Slovensko je vlastne strechou strednej Európy, dôležitým rozvodím, ktoré určuje kvalitu vôd, a teda aj klímy vo veľkej časti horského regiónu. Toto najviac v spojitosti s ochranou a záchranou lesov pokladám za nemenej dôležitú úlohu do budúcnosti. Vážené dámy a páni, týmto by som vás chcel požiadať o podporu k uzneseniu k tejto petícii. Ďakujem.
Skryt prepis