Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.3.2021 o 9:52 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 10:19 - 10:23 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené kolegyne, kolegovia, tak ako bolo povedané, vizuálny smog, tento druh smogu chápeme ako presycovanie verejných priestranstiev reklamou. Mnohé samosprávy na túto diagnózu trpia viac ako dosť a vzhľad našich námestí či kľúčových dopravných tepien je toho dôkazom. Nadmerné množstvo bilbordov neregulovaných je veľkým problémom v samosprávach, a preto vítam vlastne tento návrh zákona, ktorý zjednodušuje celý proces samosprávam, ako sa vysporiadať s týmito reklamami. V súčasnosti stavebný zákon neumožňuje alebo je to veľmi zložité odstrániť čiernu stavbu a doteraz vlastne podľa toho návrhu zákona ani nebolo možné obciam a mestám odstrániť takúto reklamnú tabuľu.
Veľmi vítam, že vlastne v spolupráci aj s navrhovateľom sme dospeli k názoru, že pridaním chráneného záujmu môže dotknutý orgán posudzovať vplyv stavby na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V súčasnosti dopravný inšpektorát v zmysle cestného zákona nie je dotknutým orgánom pri ohlasovaní alebo povoľovaní reklamných stavieb na sídelnom území obce a vznikajú tak situácie, kedy môže dôjsť k ohrozeniu plynulosti cestnej premávky a z tohto dôvodu, tak ako povedal pán navrhovateľ, som tiež bola súčinná pri návrhu pozmeňovacieho, tohto pozmeňovacieho návrhu, kde vlastne inšpektorát v zmysle cestného zákona i v zmysle stavebného zákona bude dotknutým orgánom pri ohlasovaní alebo povoľovaní reklamných stavieb na sídelnom území obce. Myslím si, že takýmto spôsobom sa zjednoduší celý proces pre jednotlivé samosprávy a aj z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky to bude mať veľký dopad na našu prírodu, na našu krajinu.
Z tohto dôvodu, vážené panie kolegyne aj kolegovia, by som chcela podporiť tento pozmeňujúci návrh a zapracovaním do tohto návrhu a takisto ako sa vlastne poďakovali kolegovia kolegom z ministerstva dopravy, tak by som sa chcela poďakovať aj kolegom z ministerstva vnútra, kde vlastne tá súčinnosť obidvoch ministerstiev bola výsledkom dohody na tomto pozmeňujúcom návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 9:54 - 9:58 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 390), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 566 z 3. februára 2021 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 243 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 73 zo 16. marca 2021 s návrhom zákona súhlasil a odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 77 zo 16. marca 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu, do ktorej sa hlásim.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 9:52 - 9:52 hod.

Zajačik Vladimír
Tento, o tomto bode programu budeme hlasovať dnes o 11.00 h. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.3.2021 18:58 - 19:01 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 563 z 29. januára 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 393) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko a k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zo zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 245 zo 16. marca 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 97 z 15. januára 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedeným pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 103 zo 16. marca 2021. V citovanom uznesení ma výbo... ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 30.3.2021 18:45 - 18:51 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem vám, predsedajúci. Vážené poslankyne, poslanci, kolegovia, ja len v krátkosti by som ozrejmil určité veci, čo v podstate sa mení v návrhu zákona, ktoré meníme, vzhľadom k tomu, že tento bod bol otvorený pred 12 dňami, tak by som si dovolil upozorniť na určité veci z tohto, z tejto novelizácie, ktorú navrhujeme.
Cieľom návrhu zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správne delikty držiteľa vozidla, tzv. objektívnu zodpovednosť, prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.
Predkladaná novela dáva zákonné možnosti obciam na doriešenie priestupku pomocou objektívnej zodpovednosti, zdokumentovanie priestupkov pomocou technických prostriedkov miest a obcí a dokumentovanie dôkazovej situácie na mieste porušenia predpisov i pre mestské a obecné polície.
Ide o významnú pomoc k posilneniu oprávnení pri riešení parkovacej politiky v mestách a v obciach, riešenia problematiky parkovania a rezidentov pri stanovení pravidiel dopravným značením a v neposlednej rade i uspokojenie potrieb občanov miest a obcí pri riešení statickej dopravy.
Navrhuje sa rozšíriť právomoc obce zaznamenávať a prejednávať porušenia povinností držiteľa vozidla, umožňuje zabezpečiť, aby pre prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané aj pravidlá cestnej premávky podľa zákona o premávke na pozemných komunikáciách, ktoré ustanovujú zákaz zastavenia a státia v zmysle zákona, zdokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla a v zmysle zákona § 6 písm. e) zákona o premávke na, o premávke na pozemných komunikáciách vydanie rozkazu, prijatie a vybavenie prípadného podaného odporu, rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore sa navrhuje zveriť obciam. Ak pokutu uloží obec, príjem pokuty patrí obci. Odvolacím orgánom vo veci je v návrhu zákona uvedený Policajný zbor, ktorý má v organizačnej štruktúre začlenenú službu dopravnej polície, ktorá komplexne rieši problematiku cestnej premávky. Je vecným gestorom pre zákon o premávke na pozemných komunikáciách a realizuje výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.
V spojitosti s technickým riešením zverenia kompetencie realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti obcami je z pohľadu štátnej politiky dôležité, aby informačný systém zastrešujúci realizáciu objektívnej zodpovednosti bol jednotný pre celé územie Slovenskej republiky. Na základe uvedeného predpokladu je potrebné, aby existujúca aplikácia Centrálna evidencia správnych deliktov, tzv. CESDaP, ktorá je využívaná Policajným zborom na realizáciu konania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel, bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníkov Policajného zboru, ako aj zamestnancov obce.
V tejto súvislosti sa teda navrhuje, aby rovnako ako dnes orgány Policajného zboru, tak i obce v budúcnosti mali povinnosti bezodkladne evidovať všetky údaje a úkony podľa § 139f ods. 1 zákona o premávke na pozemných komunikáciách v jednotnom informačnom systéme.
Na záver ako dlhoročný zamestnanec samosprávy so skúsenosťami z praxe z výkonu služby v riadiacej činnosti útvaru obecnej polície môžem jednoznačne konštatovať, je touto právnou úpravou výraznou mierou napomôžeme k riešeniu už tak zlej a neprehľadnej situácie miest a obcí v statickej doprave a v parkovacej politike.
Ďakujem za pozornosť. A na záver si dovolím navrhnúť hlasovanie zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 18:30 - 18:31 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakcie. Pani Zemanová, pán Kazda, ja som veľmi rád, že vás zaujal môj príspevok, že ste nemali nejaké veľké, veľké, som sa bál, že pán Kazda, začne zas o tom, že pravičiari znesú všetko a že teda my by sme mali bojovať inak, ale som rád, že ste to schválili.
A pán, čo sa týka, pán Takáč, áno, máte pravdu, ale musíme začať my si robiť poriadky tu a zatiaľ sa o Čínu nestarajme, lebo ich je veľa, ich neubijeme, samozrejme, ale myslím, že aj tam pokročia, a viete, večne tam komunisti vládnuť nebudú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.3.2021 18:20 - 18:25 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán minister, kolegyne, kolegovia, chcem poďakovať kolegovi Takáčovi, ktorý hovoril, že k tejto téme vystupujú mladí poslanci Národnej rady, hlásim sa k mladým poslancom, keď dovolíte. (Reakcia z pléna.) Ďakujem pekne.
Klimatické zmeny sú nevyvrátiteľným faktom, rovnako tak ako ich zrýchľovanie. Táto skutočnosť sa dotýka každého obyvateľa našej planéty, teda aj každého občana nášho štátu. Zmeny, ktoré prináša, majú potenciál hlboko a nepriaznivo zasiahnuť základné oblasti nášho života a negatívne ovplyvniť budúce generácie. My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky sme povinní k tejto problematike zaujať zásadné stanovisko a uskutočniť alebo podporiť kroky, ktoré budú smerovať k zabráneniu odvrátiteľným škodám.
Uvedomujem si, že Slovenská republika má veľmi limitovanú možnosť zasiahnuť do riešenia tohto problému, ale... samostatne. Náš reálny dopad na človeka vyvolané faktory ovplyvňujúce klimatické zmeny je menej ako 1 promile. Avšak ako súčasť Európskej únie máme možnosť ovplyvňovať tieto skutočnosti v reále vo vyššom rozsahu, preto je našou povinnosťou túto možnosť využiť a podporiť plnohodnotné zapojenie Slovenska do spoločného úsilia štátov Európskej únie, do úsilia smerujúceho k zníženiu dopadu klimatických zmien vyvolaných ľudskou činnosťou, preto v rámci uznesenia k prerokovanému bodu programu som za podporu tejto petície, som za vyhlásenie stavu klimatickej núdze a zaviazanie vlády, aby v rámci neho podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy štátnych politík a štátnych projektov, projektov k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v roku 2040. Som za zaviazanie vlády Slovenskej republiky, aby podporila sprísnenie klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska únia.
V druhom bode petície je problematický iba požadovaný termín splnenia, pretože ak tento materiál má byť kvalitne vypracovaný a zároveň má prejsť odbornou oponentúrou a celým schvaľovacím procesom. Uvedenú problematiku pokladám za príliš vážnu a dôležitú na to, aby sme v nej prijímali len pro forma nekvalitné a vecne nedostačne spracované, nedostatočne spracované materiály. Toľko k samostatnej podstate bodu tohto programu k priloženej, k predloženej petícii.
K základnej myšlienke tejto iniciatívy mi však dovoľte, aby som vyjadril radosť a aj spokojnosť nad skutočnosťou, že najmä mladí ľudia prikročili k činu a prejavili nebývalú aktivitu. Myslím, že je to jeden z potrebných krokov, ktoré celej spoločnosti ukazujú cestu, a povzbudzuje nádej, že ani budúcim generáciám nie je osud tejto planéty ľahostajný.
Zároveň by som chcel uviesť na záver jednu poznámku. Či globálna klíma, alebo regionálne klimatické zmeny nie sú dané alebo tvorené iba účinkom skleníkových plynov. Je to vždy tvorené komplexom mnohých zložiek, ktoré budeme musieť vziať do úvahy, a venovať sa im podobným spôsobom ako skleníkovým plynom. Je to najmä manažment povrchových a podzemných vôd na urbanizovanom území, v poľnohospodárskej krajine, ale aj vo voľnej prírode. Slovenská krajina vysychá a je potrebné sa týmto problémom zaoberať. A to aj z toho hľadiska, že Slovensko je vlastne strechou strednej Európy, dôležitým rozvodím, ktoré určuje kvalitu vôd, a teda aj klímy vo veľkej časti horského regiónu. Toto najviac v spojitosti s ochranou a záchranou lesov pokladám za nemenej dôležitú úlohu do budúcnosti. Vážené dámy a páni, týmto by som vás chcel požiadať o podporu k uzneseniu k tejto petícii. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 18:04 - 18:05 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán Suja, stav núdze prijali parlamenty a vlády šiestich štátov Európskej únie: Španielsko, Portugalsko, Francúzsko, Írsko, Rakúsko, Malta a uzniesol sa na ňom aj Európsky parlament. Prijal ju minulý rok aj náš pápež František. Svoju podporu dostala od Únie miest Slovenska. V praxi je to väčšinou deklarácia, prípadne zoznam úloh pre vládu alebo iné inštitúcie.
Čo si pod stavom klimatickej núdze predstavujú organizátori petície? Aby parlament okrem vyhlásenia zaviazal vládu vypracovať stratégiu na dosiahnutie uhlíkovej neutrality v roku 2040, upresňuje spoluorganizátor petície Jakub Hrbáň z hnutia Fridays of Future (pozn. red.: správne Fridays for Future). Klimatická núdza je vyhlásenie, ktorá nemá presnú podobu. Je to symbolický signál, že krajina to myslí s ochranou životného prostredia a zdravia obyvateľov vážne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 17:58 - 18:00 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec. Vo vašom vystúpení boli viaceré zaujímavé podnety a myslím, že táto diskusia je pre mňa osobne veľmi obohacujúca aj tým, že zaznievajú rôzne názory a rôzne upozornenia. Ja by som nestaval proti sebe ako klímu a vodu a takéto, to je komplexný problém životného prostredia.
Tiež si myslím, že, vysvetlili sme si to na výbore, že proste prečo je táto petícia elektronická, lebo je COVID a vlastne nedá sa teraz zbierať podpisy normálne, a treba je, je potrebné doriešiť formu, aby mohli byť elektronické petície normálne robené, a ale myslím si, že je dôležité, že je tu táto diskusia.
Čo sa týka toho, že len teraz to, z toho si vytĺkame politický kapitál. Ja osobne sa tejto téme vedecky venujem od roku 1988 na Geografickom ústave, takže nie je to niečo, čo som teraz vytiahol z vrecka, že idem sa tomu venovať.
A tiež potom myslím si, že musíme riešiť naše problémy na Slovensku, dopady zmeny klímy a už tu bolo veľa vecí zmienených, že čo všetko je potrebné riešiť, a nemôžeme sa vyhovárať na to, že my neovplyvníme tú globálnu časť alebo málo ovplyvníme Čínu a Spojené štáty. My máme zodpovednosť za to, aby sme v rámci toho, že tu je klimatická kríza, riešili naše veci, čo sa nás týka. A ďakujem, že ste aj vy konkrétne zmienili niektoré tie, ktoré sa nás týkajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.3.2021 17:35 - 17:37 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za reakcie s tými migrantami, ste mi tú loptičku vrátili späť. Samozrejme, myslím si, že najlepšie je tu, je túto tému riešiť predtým, než sa to stane krízou, ako sme videli pred pár rokmi, tak to najhoršie, čo sa môže stať, je, keď sa táto kríza stane, a my sme na ňu absolútne nepripravení. Takže aj preto treba robiť kroky. Nie len ako my, ale riešiť to hlavne v krajinách pôvodu, ale nechcel som ísť úplne teraz do témy migrácie.
Pán Suja, vy ste hovorili o lítiových batériách, ktoré, samozrejme, sú problém, ale momentálne napríklad firma Tesla investuje miliardy dolárov do vývinu aj alternatívnych batérií. Tie batérie sú oveľa efektívnejšie, ako boli pred niekoľkými rokmi, takže ten vývoj ide dopredu. Ja sa naozaj nebojím, že veľká firma ako Volkswagen neráta s tým, že by boli, že by bol problém s lítiovými batériami, takže v tomto som trošku optimista.
A aby som teraz aj pána Kazdu, trochu si uňho zlepšil renomé, tak verím v silu voľného trhu a verím, že prídu riešenia.
Ja som, ja som reagoval na tie vaše podpisy, čo ste hovorili, že vy ste nepriniesli žiadny konkrétny dôkaz, že koľko tých podpisov bolo vymyslených. Ja si naozaj nemyslím, že v, v ráde tisícok by tu niekto teraz celé dni sedel na počítačoch a pridával falošné podpisy na online petíciu. Ale ako hovorím, ak tie dôkazy ukážete, tak môj názor zmením a to je podľa mňa veľmi férový prístup. Každopádne ďakujem tak aspoň za podporu a verím, že teda aj vy podporíte toto uznesenie.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis