Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

31.3.2021 o 16:45 hod.

Anna Remiášová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 16:57 - 16:58 hod.

Stančík Andrej
 

31.3.2021 16:45 - 16:50 hod.

Remiášová Anna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam správu výboru k voľbe Správnej rady, k voľbe člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a k voľbe dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa, tlač 462.
Uplynutím šesťročného funkčného obdobia 31. apríla 2021 zaniká členstvo jedného člena Správnej rady a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa zvolených Národnou radou. V súlade s § 12 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa po zániku členstva člena Správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho.
Podľa § 14 ods. 1 citovaného, dvoch členov Dozornej rady na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky.
V súlade s uznesením Národnej rady č. 96 vyzval podpredseda výboru Peter Pollák poslancov Národnej rady, aby do 3. marca 2021 podali gestorskému výboru návrhy na kandidátov na uvoľnené miesta.
Do určenej lehoty bol výboru podaný jeden návrh na kandidáta do voľby člena Správnej rady a päť návrhov do voľby členov Dozornej rady. Ich zoznam máte uvedený v tlači 462.
Gestorský výbor návrhy prerokoval na svojej 17. schôdzi 9. marca 2021 za účasti kandidátov a svojím uznesením č. 45 konštatoval, že všetci navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky uvedené v zákone o pamäti národa.
Gestorský výbor preto odporúča Národnej rade zvoliť člena Správnej rady Ústavu pamäti národa a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa z kandidátov uvedených v správe výboru, tlač 462.
Ako spravodajkyňa navrhujem, aby člena Správnej rady Ústavu pamäti národa volila Národná rada použitím technického zariadenia a dvoch členov Dozornej rady Ústavu pamäti národa použitím hlasovacích lístkov.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

31.3.2021 16:42 - 16:45 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, tlač 448, pevne verím, že už je toto číslo správne. Je to dobre. Nakoľko materiál máte k dispozícii, nebudem ho čítať celý.
Podľa § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 308 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov dňom 22. decembra skončilo členstvo jednému členovi v Rade pre vysielanie a retransmisiu a podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysielaní a retransmisii sa dňom 19. februára 2021 vzdala členstva jedna členka Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Predseda Národnej rady sa listom z 5. januára 2021 a listom z 24. februára 2021 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na členov rady. Výbor dostal návrhy kandidátov na doplnenie rady, ktoré nájdete v tlači 448.
Výbor pre kultúru a médiá verejne vypočul prihlásených kandidátov a posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu na svojej 29. schôdzi. V uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidáti spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 6 ods. 3 a § 7 zákona o vysielaní a retransmisii.
Kandidát pán Vladimír Repčík, ktorý bol navrhnutý Creo advertising, s. r. o., Bratislava, nebol podaný oprávneným subjektom, preto sa naň neprihliada podľa čl. 2 ods. 1 a 5 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011. Výbor pre kultúru a médiá posúdil predložený návrh kandidáta na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a v uznesení č. 94a z 24. marca 2021 konštatoval, že kandidát nespĺňa požadovanú podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona o vysielaní a retransmisii.
Výbor pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností zároveň vyslovil súhlas s návrhom na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Návrh na uznesenie Národnej rady, ako aj zoznam kandidátov je v prílohe materiálu.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 16:39 - 16:41 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť informáciu výboru pre kultúru a médiá o prerokovaní návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, tlač 339.
Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý. (Reakcie z pléna.) 339 ja mám poznačené. Pán predsedajúci? 399. Dobre, tak ospravedlňujem sa, mám tu nesprávne číslo. Ďakujem. Nakoľko materiál máte k dispozícii, teda nebudem ho čítať celý.
Do stanoveného termínu výbor dostal 18 návrhov na kandidátov.
Za oblasť rozhlasového vysielania, ja iba prečítam priezviská: pán Abrahám, pán Antol, Balaščak, Guman, pani Hamarová, pán Himič, pán Kramara, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličiansky a pani Válková.
Za oblasť práva: pán Caban, Daňko, Dobosová, pani Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová, pán Ševec.
Do 10. marca 2021 stiahol kandidatúru na člena Rady RTVS pán Martin Kramara.
Výbor pre kultúru a médiá uznesením č. 86a zo 16. marca 2021
A. konštatuje, že
a) dňom 10. februára 2021 sa skončilo funkčné obdobie pani Ildikó Nagy a Ľubomírovi Gumanovi, odborníkom v oblasti rozhlasovaného vysielania, Jozefovi Vozárovi, odborníkovi v oblasti práva;
b) je potrebné zvoliť troch členov Rady RTVS podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na funkčné obdobie do 10. februára 2027 (dvoch odborníkov v oblasti rozhlasového vysielania a jedného odborníka v oblasti práva).
c) navrhovaní kandidáti za oblasť rozhlasového vysielania sú: pán Abrahám, Antol, Balaščak a pani Hamarová, pán Lavrík, pani Staneková, pán Uličianský a pani Válková.
Za oblasť práva: pán Caban, Daňko, pani Dobosová, Gajdošová, pán Okenica, pani Petrová a pán Ševec.
Spĺňajú požadované podmienky a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými v § 9 a § 10 zákona o RTVS;
d) kandidáti pán Ľubomír Guman a Peter Himič nespĺňajú podmienku dostatočnej odbornej alebo riadiacej praxe. Napriek uvedenému výbor pre kultúru a médiá odporúča Národnej rade vykonať voľbu so všetkými kandidátmi na voľbu do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 31.3.2021 16:38 - 16:38 hod.

Šudík Tomáš
Vážený pán predsedajúci, vážený pán predkladateľ, vážení kolegovia, ja len hlasovanie k tlači 474 stanovujem na zajtra o 11.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 16:34 - 16:36 hod.

Pleštinská Zita
 

Vystúpenie v rozprave 31.3.2021 16:18 - 16:27 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán navrhovateľ, pán spravodajca, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, plán obnovy predstavuje jedinečnú príležitosť pre Slovensko. Zároveň však nejde o jediný zdroj financovania z Európskej únie. Nezabúdajme, prosím, že Slovensko má k dispozícii vyše 8 mld. eur z existujúcich štrukturálnych a investičných fondov, ako aj 13 mld. eur z nového programovacieho obdobia, čo sú celkovo väčšie finančné objemy, než je samotný plán obnovy.
Množstvo zdrojov z plánu obnovy a odolnosti je limitované. Neznamená to, že oblasti, ktoré sa doň nedostali, považujeme za menejcenné alebo že nebudú financované z európskych peňazí. Napríklad v rámci EŠIF vyčlenila Európska únia pre farmárov a rozvoj vidieka osobitný balík peňazí. V prípade Slovenska 163 mil. eur do roku 2023. Tu sa zároveň nedá nepripomenúť hlavne pretrvávajúci problém implementácie európskych zdrojov. Slovensko má problém s čerpaním, čo reflektuje aj ministerstvo financií a snaží sa o nastavenie efektívneho a transparentného systému čerpania týchto prostriedkov.
Plán obnovy a odolnosti nemá bezprostredne riešiť a vykrývať dopady koronakrízy. Hlavnou víziou plánu obnovy je po rokoch stagnácie znovu naštartovať proces dobiehania vyspelých krajín Európskej únie. Cieľové oblasti pre reformy a investície zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky a najdôležitejšie spoločenské výzvy. A to sa nezaobíde bez reforiem v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, zelenej ekonomiky, efektívnosti štátu a verejných služieb, vedy, výskumu a inovácií.
Slovensko patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny Európskej únie a zelená transformácia nás bude stáť miliardy eur. Plán obnovy nám to pomôže významne uľahčiť. Slovensko si tak môže zjednodušiť cestu k uhlíkovej neutralite a aby sa to podarilo, je totiž kľúčové naštartovať reformy v najbližších rokoch. K tomu prispeje aj štedrá alokácia na obnovu rodinných domov. Zdroje Európskej únie sa dostanú priamo k ľuďom a zlepšia kvalitu ich života, ako aj kvalitu životného prostredia.
V odôvodnení píšete, že rozprávať o duševnom zdraví v čase pandémie je cynické. Práve teraz počas pandémie je táto téma namieste. Dlhotrvajúca sociálna izolácia a dĺžka pandémie vyvolávajú zvýšený tlak na našu psychiku. Psychické prežívanie tejto krízovej situácie ovplyvňuje aj schopnosť ľudí bojovať s ochoreniami. Som rada, že táto téma dostala sa do plánu obnovy.
Plán obnovy obsahuje investície naviazané na reformy. Nebol postavený na zelenej lúke, ako tvrdia moji predrečníci. Reflektuje roky pripomienok Európskej komisie ako zlepšenie vzdelávania a zdravotníctva, väčšie investície do zelenej ekonomiky a digitalizácie, zefektívnenie verejnej správy, súdnictva, zlepšenie udržateľnosti verejných financií a mnohé iné. Odráža striktné požiadavky stanovené na európskej úrovni a zároveň zodpovedá národným prioritám. Mnohé oblasti, ako spomínané školstvo či zdravotníctvo, ktoré sú kľúčové pre rast životnej úrovne a kvalitu života, boli na Slovensku dlhé roky finančne podvyživené a zanedbávané.
Plán obnovy musí spĺňať špecifické, kvantitatívne, ako i kvalitatívne kritériá. Tridsaťsedem percent z fondu obnovy musí ísť na boj s klimatickými zmenami a 20 % na digitálnu transformáciu. Okrem toho plne zohľadňuje odporúčania Európskej komisie, ktoré vzišli z technických rokovaní v priebehu januára a februára, a zároveň zapracováva pripomienky a návrh verejnosti, odbornej verejnosti či zainteresovaných strán.
Plán obnovy musí, teda je rozdelený do piatich základných priorít. Je to:
- zelená ekonomika - 2 mld. 170 mil. eur,
- vzdelávanie - 800 mil. eur,
- veda, výskum a inovácie - 700 mil. eur,
- zdravie - 1 mld. 450 mil. eur,
- efektívna verejná správa - 1 mld. 30 mil. eur.
Ministerstvo financií usporiadalo niekoľko online verejných diskusií a okrúhlych tematických stolov s odborníkmi, vrátane samospráv, zamestnávateľov, odborov, mimovládnych organizácií, expertných organizácií a zástupcov relevantných ministerstiev, ktoré zodpovedajú za prípravu jednotlivých komponentov plánu obnovy. Sama som sa osobne na takýchto online konferenciách zúčastnila. Pri tom všetkom musíme dodržať extrémne tesný časový rámec stanovený na prípravu samotného plánu, čo sa premietlo aj do rozsahu spoločenskej diskusie. Podobné dokumenty sa často pripravujú aj niekoľko rokov. Plán obnovy a odolnosti odovzdávame Komisii do konca apríla. Jeho vypracovávanie trvalo menej ako jeden rok. Napriek tomu a zložitým okolnostiam verím, že práve pripomienky a podnety externých partnerov, širokej, ako aj odbornej verejnosti zohrali významnú úlohu v jeho formovaní.
Na záver by som chcela kolegov z opozície uspokojiť, slovenský plán obnovy patrí k tým reformnejším a Európska komisia vyzdvihuje naše reformné úsilie. V porovnaní s inými členskými štátmi Európskej únie sa nachádzame pomerne ďaleko aj v samotnom procese príprav. Európska komisia doposiaľ eviduje draft plánov obnovy od 20 členských štátov, v prípade siedmich členských štátov má zatiaľ len veľmi široký návrh alebo len časť toho, čo chcú zahrnúť do svojich plánov obnovy.
Podľa neformálnych diskusií bolo ministerstvu financií avizované, že slovenský plán obnovy je považovaný za jeden z ukážkových dokumentov a aj na tomto základe sme boli kontaktovaní Lotyšskou republikou s otázkami neformálnej diskusie, ako pristupujeme k reformám a procesu prípravu plánu obnovy. Odozva Európskej komisie na náš plán obnovy je do veľkej miery pozitívna a patríme medzi najrýchlejšie krajiny v jeho príprave. Potvrdil to aj Maroš Šefčovič, komisár, člen Európskej komisie za Slovensko a zároveň aj Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda Európskej komisie za Lotyšsko.
Takže myslím si, že vaše obavy, vážení kolegovia, nie sú namieste.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 15:53 - 15:54 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredsedajúci.
Pán poslanec Kamenický, pokiaľ viem, je to len rámcová dohoda, ktorá určite, sa musíme tí, ďalšie ministerstvá sa budú zapodievať hlbšie tou analýzou, na čo treba dať peniaze. Takže v tomto je to jasné. Európska únia sa nezapodieva tým, že my tu nemáme kanalizáciu, my tu nemáme cesty. To už sa dávno malo spraviť. To, že sme dokázali za tie roky zbúrať jednu nemocnicu a žiadnu štátnu vystavať, tak to je trošku hanba. Takže to, to populistické vystúpenie, ktoré ste len zhodnotili, to, že táto vláda za rok nič neurobila a vy za tie roky, stále chodíme po tých istých cestách a všetko, všetko, čo ste mohli urobiť pre týchto ľudí, ste neurobili. Takže dajte šancu tejto vláde a potom uvidíte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 15:09 - 15:11 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja keď som počul kolegu, ten jeho prejav, tak som si spomenul, myslím, že to bol rok 2014, ´15, lebo vlastne v tom období sa diskutovala aj na európskej úrovni regulácia, kde sa rozhodovalo o tom, že či sa vôbec dá členským štátom možnosť nejakým spôsobom blokovať na svojom území určité typy plodín alebo teda potravín, ktoré obsahujú GMO. A viem, že a dá sa to dohľadať, že v tom čase aj pán Mičovský s pánom Feckom, zhodou okolností teraz sú vo vedení ministerstva, dávali aj návrhy, ktoré smerovali k tomu, ak sa dobre pamätám, a neboli vôbec priaznivé voči GMO, čiže čiastočne odpovedám na vás, že viac-menej sa tam išlo systémom, že na vedeckovýskumné účely okej, ale aj tam to treba, veď pri Piešťanoch je taký ústav, ktorý, kde čiastočne sa tým zaoberajú, len ono niekedy dochádza tým šírením toho vetra a tak ďalej proste sa to môže prenášať, na to treba tiež dávať pozor.
Ale preto som aj hovoril, že nie som úplne, a priori za absolútny zákaz, lebo na tie vedeckovýskumné účely to nejaký zmysel môže mať, povedzme v tých krajinách, ktoré o to majú záujem. A či je to hlad, alebo je to niečo iné, to už, to už nejak neriešim, ale proste majú o to záujem. Ale ani ja nie som toho zástancom a pokiaľ pán Mičovský s pánom Feckom proste nejako radikálne nezmenili názor, tak ani oni neboli, pokiaľ boli poslancami.
A v tom návrhu zákona, síce predkladá to pán minister životného prostredia, ale tie právomoci vyňať územie Slovenska, tam sa dávajú ministerstvu pôdohospodárstva, čiže ja by som sa toho nejako extra neobával, keď vaše otázky smerujú k tomuto, ale myslím, neviem, či sa pán minister bude k tomu vyjadrovať, ja teda poznám názor pána Mičovského, pána Fecka, priznám sa, že názor pána Budaja nie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.3.2021 14:45 - 14:47 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Tak neviem, prečo si myslíte, že by som mal reagovať na úplne všetko, ale neviem, ako myslíte, že by som sa mal vyjadriť k GMO. (Reakcia z pléna.) Pretože viete, či som za? Ja, ja nie som nejakým, poviem za seba, ja nie som nejakým veľkým zástancom GMO, pretože GMO môžu mať, ak nie sú pod prísnou kontrolou a reguláciou, aj nepriaznivé dôsledky na, nielen na životné prostredie, ale na zdravie ľudí. Ale zase, myslím si, že netreba sa brániť tomu aj pokroku, aj veciam, ktoré, ktoré jednoducho sa v oblasti vedy a výskumu realizujú, pretože zoberte si, že niektoré, niektoré plodiny aj v poľnohospodárstve bez toho, aby podliehali výskumu, aby boli odolné voči škodcom a podobne.
Asi sa úplne nevyhneme tomu, žeby sme odignorovali GMO, ale treba to mať pod prísnou kontrolou. Ja si myslím, že Európska únia k tomu pristupuje oveľa korektnejšie ako napríklad Spojené štáty americké. Ako nebránil by som sa tomu, že by, nesúhlasím s tým, aby to bolo úplne zakázané, ale súhlasím s tým, aby to bolo pod prísnou kontrolou a aby sa to používalo skôr výnimočne.
Ale poviem na záver ešte, že ja sa necítim nejakým odborníkom v tejto oblasti, hoci som sa oblasti poľnohospodárstva venoval po, po skončení školy štyri roky. Bol som aj členom negociačných skupín, ktoré rokovali o vstupe do Európskej únie v oblasti poľnohospodárstva, čiže viem o tom, mám o tom isté kvantum informácií, ale nejako do hĺbky dnes sa tomu nevenujem.
Čiže len zopakujem, že malo by to byť pod prísnou kontrolou, nie som proti úplnému, nie som proti úplnému zákazu, ale nie som toho veľkým zástancom.
Skryt prepis