Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5.5.2021 o 11:34 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 11:40 - 11:41 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže je to také náročnejšie, aby som reagoval po prestávke, vlastne po hlasovaní a prestávke, na vystúpenie pani poslankyne, tak to skúsim vrátiť späť.
Pani poslankyňa Šofranko, ktorá je spolupredkladateľka tohto zákona, tak vlastne ma tak výborne doplnila. Ja som hovoril v úvodnom slove aj v tom svojom vystúpení skôr tak filozoficky o celkovom nastavení toho zákona, pani poslankyňa veľmi tak poctivo vám prečítala aj čísla, aj nejaké údaje, tak to pekne zhrnula. Ja som veľmi rád, že máme takéto panie poslankyne vo výbore. Takisto to platí aj na pani spravodajkyňu, pani Leščákovú, ktorá síce nie je spolupredkladateľkou, ale je výbornou spolupracovníčkou a takisto, ako avizovala, tak budeme to ešte dopilovávať, ak sa niečo objaví v druhom čítaní.
Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že teda tak ako ste vyjadrili podporu, tak že tento zákon prejde do druhého čítania a tam sme otvorení teda na pripomienky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:34 - 11:34 hod.

Čekovský Kristián
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, stretneme sa dnes, teda máme schôdzu výboru o 12.05 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:06 - 11:07 hod.

Pollák Peter
Ďakujem pekne, ja sa nezapojím do týchto debát, ale chcem informovať členov ľudskoprávneho výboru, že bude dnes výbor o dvanástej hodine v miestnosti č. 149, kde býva európsky výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:04 - 11:05 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, chcem požiadať, aby sa hlasovalo o mojom pozmeňujúcom návrhu, respektíve procedurálnom návrhu, chcem poprosiť, aby v stredu, v deň, keď zasadá vláda, kedy množstvo poslancov je na obhajobe svojich zákonov na Úrade vlády a potom lietajú sem, hore-dole, musia sa vracať potom naspäť, aby sa hlasovalo vždy v stredu len o sedemnástej hodine. To bol aj ten dôvod, prečo tu prepadávali, prepadávali poradia a zákony, takže poprosím o takýto pozmeňovák.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.5.2021 11:04 - 11:04 hod.

Šefčík Marek
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, ako spravodajca jedného zo zákonov po dohode s navrhovateľkou návrhu zákona s pani poslankyňou Evou Horváthovou chcem požiadať, aby sa o bode 25, teda tlači 447, hlasovalo dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 10:56 - 11:00 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je v súlade s už platnou legislatívnou úpravou povinného predprimárneho vzdelávania k 1. septembru 2021 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, čím pri vynaložení minimálnych nákladov
a) výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity,
b) zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predprimárneho vzdelávania, rešpektujúc špecifiká a potreby detí a požiadavky rodičov,
c) prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený prehľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Nesieťové zariadenia sú povolené v zmysle zákona číslo 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, § 24 písm. c), ako prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do 6 rokov veku dieťaťa. Poskytujú predprimárne vzdelávanie v súlade s platnými princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania, zastrešujú výchovu a vzdelávanie pre deti do 6 rokov vrátane, vrátane detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Ide zväčša o menšie zariadenia s individuálnym prístupom, rešpektujúc špecifiká a potreby konkrétneho dieťaťa. Práve toto je najväčším prínosom a faktorom, ktorý odlišuje tento typ zariadení od štátnych sieťových materských škôl.
Na ilustráciu a podporu prijatia poslaneckého návrhu zákona uvádzam niekoľko údajov. Počet predškolákov v nesieťových zariadeniach k 1. septembru 2021 je 3 700. Počet detí v nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc. V navrhovanej novele zákona 245/2008 sa inštitút register nachádza zatiaľ v prechodných ustanoveniach a to s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024, preto je potrebné definovať a špecifikovať kritériá a podmienky fungovania registra tak, aby rozsah práv a povinností dotknutých subjektov rešpektoval princíp rovnosti, proporcionality a predvídateľnosti práva. (Ruch v sále.)
Inštitút registra je nástroj začlenenia rôznych typov zriaďovateľov pod gesciu ministerstva školstva. Ministerstvo tak nadobudne nástroj, vďaka ktorému získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v oficiálnych štatistikách absentuje, o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú tak prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú, o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva školstva kontrolovať a regulovať, o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť, zefektívniť celý proces.
Milé kolegyne, kolegovia, budeme radi, ak tento návrh zákona podporíte, pretože je viac než potrebný. Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.5.2021 10:49 - 10:51 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom za ich reakcie a otázky aj za podporu, lebo, ktorú nechápeme ako politicky, že pre mňa alebo pre nás predkladateľov, ale naozaj pre deti, pre rodiny, pre predprimárne zariadenia, a budem veľmi rád, ak teda budeme doplňovať.
Otázka, čo sa týka toho individuálneho vzdelávania, tak môžte si pozrieť návrh zákona v čl. I bod 13, kde sa do § 28 dopĺňa, že, a tam je to presne napísané, hej, nebudem to teraz celé čítať, lebo mám len faktickú poznámku, ale bod 13 v § 28b, tak ten odsek 6 bude znieť tak, že vlastne to dieťa príde do tej materskej škôlky na dohodnutý čas v marci, kde vlastne oni s ním strávia čas jeden deň, dva dni, týždeň, aj podľa toho, môže tam byť s ním aj rodič, o tom sme sa rozprávali, hej, a vlastne tie učiteľky aj potom s riaditeľom toho zariadenia posúdia, že či teda plní ten individuálny vzdelávací program, hej? Čiže toto je tak nastavené, bolo to konzultované aj s inšpekciou, ale opýtame sa.
A na otázku pána poslanca Ferenčáka, no, myslím, že ide o zariadenia, ktoré sú, ako by som povedal, že preverené a už funkčné, teraz ide len o to, že či budú môcť vykonávať to plnenie tej povinnej predškolskej výchovy, keď to tak poviem, hej? Čiže ten register je dôležitý preto, aby mohli oni aj oficiálne, rodičia, keď dajú tie deti do tých nesieťových zariadení, že aj tým plnia tú povinnosť dať päťročné deti na predprimárne vzdelávanie. Ale opýtam sa na to ešte podrobnejšie, že ako to bude v tej aplikačnej praxi, čo sa týka nejakej, nejakého prepojenia s tou miestnou samosprávou.
Takže ďakujem veľmi pekne a ešte raz poprosím o podporu a aj pripomienky do druhého čítania. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.5.2021 10:36 - 10:44 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som ako džentlmen dal prednosť pani spravodajkyni ako žene, ale keďže som navrhovateľ, tak by som chcel najprv povedať, že o čom je ten návrh, tak trocha bližšie, a potom teda budem veľmi pozorne počúvať rozpravu.
Z dôvodovej správy tak krátko. Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie opatrení na zabezpečenie plynulého prechodu na povinné predprimárne vzdelávanie prostredníctvom dočasnej možnosti poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania aj v tzv. nesieťových zariadeniach do roku 2024, čiže je to obmedzené, také prechodné obdobie, ako aj úpravou niektorých ustanovení súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním. V prvom rade sa vytvára najmä register týchto nesieťových zariadení a upravuje sa aj ich financovanie poskytovaním príspevku na výchovu a vzdelávanie.
Zároveň sa v tomto zákone aj upravuje posudzovanie plnenia obsahu vzdelávania v rámci individuálneho vzdelávania detí na základe žiadosti zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadení.
Trocha k tej genéze. Ako viete, tak ja ako predseda školského výboru mám takú ambíciu, aby tie veci týkajúce sa školstva podľa možností, samozrejme, nie vždy sa to dá, prechádzali takým širším konsenzom z rôznych, teda aj, nielen politickým, ale aj z rôznych oblastí a aby sa dostatočne, dostatočne prediskutovali, prípadne ak to pokračuje v druhom čítaní, aby sme na výbore vedeli doladiť veci z aplikačnej praxe, či už prídu tie podnety zo strany koalície alebo opozície.
Tento zákon predkladáme spolu s pani poslankyňou Šofranko a s pánom poslancom Slobodom a dôvod je taký, že v podstate robíme istú službu, aby veci, ktoré budú potrebné, aby platili od 1. septembra, aby sa to stihlo. Ak si, možno niektorí to registrujete, tak pôvodne bolo, bol plán, že príde veľká vládna novela školského zákona teraz na májovú schôdzu, v júni by bola v druhom čítaní a keby sme ju teda schválili, tak by od septembra platilo oveľa viacej vecí. Bolo tam však obrovské množstvo pripomienok v MPK, vyše tisíc, nakoniec po rôznych teda tých nejakých úvahách a rozporových konaniach sa usúdilo, že teda sa nepôjde s tou veľkou novelou školského zákona.
Na druhej strane práve sa nám ozvali zástupcovia tohto predprimárneho vzdelávania, špeciálne aj tých nesieťových zariadení, ktoré, ktorým vznikali problémy, ale vznikali problémy aj štátu, ako splniť tú povinnosť toho predprimárneho vzdelávania. Tak sme navrhli, že teda aspoň túto časť školského zákona pôjdeme s ňou. S tým, že myslím, že sa urobil veľmi dobrý kus práce aj zo strany legislatívy ministerstva, aj komunikovalo sa so zástupcami nesieťových zariadení, aj s Radou pre rozvoj materských škôl, kde sa dospelo k takej vzájomnej spokojnosti.
Ja sám sa skláňam, mám obdiv pred tými ľuďmi, ktorí pracujú s deťmi v škôlkach alebo teda tých ďalších zariadeniach predprimárnych. Je to veľmi náročná práca a ja sa nepasujem za odborníka na všetky tie detaily; asi to, že mi štyri deti chodili do materskej škôlky asi zo mňa nerobí odborníka na predprimárne vzdelávanie. Tak sme pozorne počúvali a snažili sme sa to tak manažovať, aby sa tam dospelo k dohode. A tá dohoda bola, ja tu mám aj, hoci teda iniciovala, ten návrh zákona iniciovala asociácia tých nesieťových zariadení, tak tu mám napríklad aj podporný list od Rady pre rozvoj materských škôl tých, teda tých sieťových, ktorí tiež sa k tomu vyjadrovali a sú spokojní so znením tohto zákona.
Napriek tomu, práve možno preto, že ja sa necítim ako odborník na všetky detaily tej aplikačnej praxe v tých materských škôlkach a išlo to ako poslanecký, nie ako vládny návrh, tak avizujem aj vám poslancom, ale aj verejnosti, hlavne tej odbornej, ale, samozrejme, širokej verejnosti, že sme veľmi otvorení na tie konkrétne praktické pripomienky, čo vidia, že by sa dalo vylepšiť do druhého čítania, ak teda prejde cez prvé čítanie, čo dúfam, tento návrh zákona.
Nebudem, nebudem čítať všetky tie podrobnosti. Ja som ich tam spomenul, hlavne teda je vytvorenie toho registra tých zariadení, tých nesieťových, jeho financovanie a potom aj isté úpravy individuálneho vzdelávania.
Troška tak filozoficky, k filozofii toho prístupu, keďže sme v prvom čítaní. Prvoradá je rodina. Je super, keď dieťa vyrastá a je vychovávané práve v tomto citlivom veku matkou, otcom a aj v našej rodine to hodnotíme veľmi tak pozitívne. Ja som bol vždy rád, keď naše deti nemuseli, nemuseli ísť do škôlky z toho pohľadu, že teda manželka už nemohla, hej, musela ísť do práce, tým, že sme mali detí viacero alebo máme a boli relatívne po sebe, tak hlavne tí starší, maminka bola stále ešte na materskej s tými mladšími, takže nemuseli a naozaj tí najstarší dvaja nastúpili až na tú, na ten posledný rok a je to v poriadku. Na druhej strane... a boli sme tomu radi, hej.
Na druhej strane vieme, že sú rôzne okolnosti v spoločnosti, rôznych skupín obyvateľstva, ale aj jednotlivcov, kde to, že deti zostávajú doma, nie je až také pozitívne a môže im ten nástup do tej materskej školy alebo iného zariadenia aj prospieť. Takže ja by som bol veľmi rád, keby sme to pochopili, že tu nejde o to, že by sme tlačili to do jednej strany alebo do druhej teda, že jeden extrém, že rodine treba čím skôr zobrať deti, dať ich do nejakých zariadení a štát sa postará, vychová tých správnych občanov. To by bol extrém, s ktorým by som nesúhlasil. Na druhej strane tváriť sa, že materské škôlky alebo jasličky sú zlo a treba tomu zabrániť, mali by deti zostať doma, ideálne by ani do školy nemali ísť, to je zase opačný extrém. Ja podporujem a nielenže ja, ale myslím, že viacerí podporujeme takú tú slobodu a zodpovednosť rodičov, ktorí sa môžu rozhodnúť, majú príležitosť, majú priestor, majú dostatok kapacít a už podľa svojich osobných preferencií, toho zladenia toho rodinného a spoločenského a pracovného života teda nastavia, nastavia to, ako tie deti pôjdu do toho predprimárneho vzdelávania.
Vítam to, že je tam aj tá možnosť toho individuálneho vzdelávania pre prípad, že by niektorí rodičia to vnímali ešte inak. Takže určite podporujeme rodiny (otec, matka, deti), ale takisto podporujeme kvalitnú a dostupnú službu v tejto predprimárnej oblasti, aby tí podľa svojich preferencií rodičia, ktorí tak chcú urobiť, aby tak urobiť mohli.
Takže ďakujem vám za pozornosť, ak budú nejaké otázky, rád na ne zodpoviem. A poprosím vás o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní a potom o pripomienky špeciálne na výbore, ale aj pomimo po prechode do druhého čítania.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.5.2021 10:32 - 10:34 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ktorí tu ste, nejak nám to ide dneska, by som povedal, že skokovo. Ja len krátko uvediem.
Ide o novelu tzv. školského zákona, čiže zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní. A týka sa to špeciálne, je to taká malá novela, poslanecká novela, ktorou reagujeme na situáciu s predprimárnym vzdelávaním, predškolským v materských škôlkach a ďalších zariadeniach. Je to smerované najmä k 1. septembru, kde bude a bola stanovená už predchádzajúcou garnitúrou povinnosť nástupu do predškolského, do toho predškolského ročníka v piatich rokoch, ako príprava na školskú dochádzku. A tam vznikli rôzne otázky. Jedna z nich bola aj otázka kapacity a práve aj túto pomocou tzv. nesieťových zariadení chceme riešiť.
A takisto sa upravuje aj oblasť individuálneho vzdelávania, tzv. domáceho vzdelávania, ktoré sme s pani kolegyňou Šofranko riešili aj na úrovni prvého a druhého stupňa základnej školy prednedávnom novelou, tak aj tuto sa upravuje aj v prípade toho predprimárneho vzdelávania.
Viac by som povedal v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.5.2021 10:27 - 10:28 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil ako náhradníka za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 508). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis