Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.5.2021 o 12:43 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 7.5.2021 12:49 - 12:56 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi v prvom rade, pani komisárka, sa poďakovať za vašu prácu a vysoko vyzdvihnúť jej kvalitu, prehľadnosť a takú empirickosť, ktorá do veľkej miery kopíruje aj vašu webovú stránku, tak ako to bolo spomínané už, už vami pred chvíľou. A myslím, že pre nás všetkých kolegov, aj teraz to tak zaznievalo vo faktických, že to môže byť takým, takou studnicou inšpirácií na legislatívnu prácu. Veď aj teraz máme na stole zákon o sociálnych službách, ktorým reagujeme na zistenia, ktoré ste vy, o ktorých ste vy referovali vo vašich správach. Teda upravujeme posilnenie práv klientov sociálnych služieb. Verím, že na to bude nadväzovať následne ďalšia novela, prípadne novela kódexov civilného procesného práva, pretože je dôležité dosiahnuť zvýšenú ochranu života, zdravia a dôstojnosti prijímateľov sociálnych služieb, ktorí žijú v zariadeniach poskytovateľov sociálnych služieb. Mohla by sa tak zaviesť aj súdna kontrola zákonnosti použitia prostriedkov, obmedzenia netelesnej povahy ako prijímateľa sociálnej služby a prostriedkov telesného obmedzovania.
Takže a... a ešte teda nadviažem na to, o čom som hovorila pred chvíľou vo faktickej poznámke, kde mimoriadne citlivo vnímam vaše zistenia, že súdy neprimerane dlhodobo rozhodujú, teda dlho rozhodujú o konaniach o navrátenie spôsobilosti na právne úkony. Lebo keď zákonodarca prijatím ustanovenia § 231 Civilného mimosporového poriadku dal ľuďom nádej, že sa vrátia zo stavu tej takej skoro že až právnej smrti do stavu ich uznania ako nositeľa občianskych práv, tak spoločnosť, myslím, dlhuje tú skorú rehabilitáciu ich právneho statusu a v tejto súvislosti vkladám nádej aj do ambícií vlády, ktorá v platnom programovom vyhlásení uvádza, že presadí reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch vrátane ochrany majetku.
Takže verím, že do konca tohto roka alebo možno na začiatku budúceho roka by sme radi vstúpili legislatívnou iniciatívou aj do, do vašich kompetencií vstupov do súdnych konaní. Radi by sme teda túto oblasť legislatívne riešili, čiže by sme mohli mať na stole návrh zákona, ktorý by umožňoval aktívnu pomoc komisára a Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v súdnych konaniach na ochranu práv účastníkov súdneho konania, ktorý je osobou so zdravotným postihnutím. To by si vyžadovalo zrejme zmenu Civilného mimosporového poriadku.
Z pohľadu vývoja civilného práva procesného by zmena nadviazala na Občiansky súdny poriadok, keď pre vstup komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do súdneho konania by postačovalo oznámenie súdu o vstupe do súdneho konania. Bolo by to podľa § 35b Občianskeho súdneho poriadku, ktorý bol účinný, ktorý je účinný od roku 2016. Dnes teda existuje právna disproporcia v tom, že komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím má podľa § 10 ods. 2 písm. g) zákona o komisárovi právo zúčastniť sa súdneho konania na ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím. Ale v § 12 Civilného mimosporového poriadku sa to nezohľadňuje. Čiže rozsah úkonov, ktoré môže komisár urobiť, je vlastne podľa Civilného mimosporového poriadku obmedzený, nakoľko nemôže robiť úkony ako riadny účastník konania a napríklad nemá ani právo podať odvolanie.
Podľa mojich poznatkov a poznatkov aj vašich mnohokrát sám účastník konania, teda osoba so zdravotným postihnutím, nemá silu, energiu, financie podať, podať odvolanie, proste to nedokáže. Čiže napríklad možnosť podať odvolanie vami alebo vaším úradom by mohla byť cesta, ako tú danú osobu chrániť. Preto by bolo vhodné legislatívne upraviť plné práva účastníka konania aj komisárovi ako účastníkovi konania, teda súdneho konania alebo aspoň v rozsahu, ktorý upravuje § 12 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku. Komisárka so zdravotným postihnutím, resp. úrad by svojou právomocou mohli pomáhať najmä pri týchto, pri tých negatívnych javoch, ktorými sú už len nedostupnosť právneho poradenstva v občianskoprávnej oblasti pre osoby so zdravotným postihnutím. To spomínané neprimerane dlhé rozhodovanie súdov, často pertraktovaná nedostatočná kontrola opatrovníkov osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony, časté zneužívanie postavenia opatrovníka a mnohokrát s tým súvisiaci aj neprimeraný rozsah obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
Gestorkou tohto zákona je pani ministerka Kolíková, ja som ju o mojom zámere informovala už listom ešte v januári tohto roku, čiže verím, že v najbližších týždňoch sa nám podarí nejaký pokrok po vyjednávaní.
Ešte v tej časti o zdravotnej starostlivosti vo svojej správe upozorňujete na potrebu prípravy právnej úpravy v oblasti dlhodobej starostlivosti. Tu mi dovoľte vás informovať, že na ministerstve zdravotníctva bola, vznikla expertná skupina pre prípravu noviel zákonov v oblasti zdravotníckeho práva s cieľom ukotviť paliatívnu a hospicovú starostlivosť, dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Cieľom týchto zákonov by malo byť zlepšiť prechod pacienta celým systémom od prevencie cez kvalitu poskytovanej starostlivosti vlastne až po doliečenie, rehabilitáciu, dlhodobú starostlivosť, paliatívnu starostlivosť, proste akoby že dôstojnosť v tejto časti života. Tiež je tento legislatívny zámer obsiahnutý v programovom vyhlásení, kde teda vláda sa zaväzuje, že zreformuje paliatívnu starostlivosť.
Takže ďakujem, milí kolegovia, za pozornosť aj vám, pani komisárka, za správu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:45 - 12:47 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, veľmi by som chcela oceniť vašu spoluprácu, teda vašu správu a rovnako nasadenie v boji za kvalitu života každého človeka. Vítam aj váš záujem o výmenu skúseností z obhajoby práv ľudí so zdravotným postihnutím v zahraničí. Zároveň ma tešia aj vaše zahraničné kontakty s európskym fórom zdravotného postihnutia.
Oceňujem spoluprácu s Ľubkou Gálisovou, prezidentkou Fóra pre ochranu starších, vedela by som si ju predstaviť aj na vašom úrade.
Chvályhodná je vaša práca v oblasti zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím a prihliadnutím na právnu problematiku týkajúcu sa ľudí pozbavených alebo obmedzených spôsobilosti na právne úkony.
Rok s koronou nám vzal stretnutia so širšou rodinou a s priateľmi, ale dal nám nový pohľad na krehkosť života a krehkosť našich osobných plánov. Evidujem veľký záujem o domácu hospicovú starostlivosť. Žiaľ, na Slovensku máme veľmi málo mobilných hospicov. Okrem nastavenia adekvátnej paliatívnej liečby lekárom zabezpečuje mobilný hospic aj odborné výkony, ako je napríklad ošetrovanie dekubitov, aplikácia infúznej terapie, kyslíková terapia a podobne. Takže ešte možno v tejto oblasti by bolo dobré urobiť viac. Pretože určite je tých zdravotne postihnutých veľa a by ste spravili takú veľkú službu aj pre rodinu týchto ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:44 - 12:45 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som vám aj touto cestou chcel poďakovať za vašu neoceniteľnú prácu v prospech ľudí so zdravotným postihnutím, pretože oni si to fakt zaslúžia. Som nesmierne rád, že sa vám darí aktívne búrať všetky bariéry pre ľudí so zdravotným postihnutím a ľudia sa na vás vždy vedia obrátiť. A to je ten základ, to je to najdôležitejšie.
Takže vám ďakujem za vašu prácu a verím, že v nej budete aj naďalej pokračovať, aby boli ľudia naďalej spokojní. Podporu nás poslancov máte, teda aspoň moju.
Ešte raz vám ďakujem za vašu prácu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:43 - 12:44 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, pomenovali ste veľa iniciatív, príbehy ľudí, reagovali ste na právne požiadavky, z prehľadov a z takého nadhľadu ste popísali celú problematiku zdravotne postihnutých osôb. Veľa osôb máme v spomínaných zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov. Tieto domovy sociálnych služieb sú v podstate takými náhradnými domovami, vytvárajú druhý domov pre ľudí, ktorí sú na to odkázaní, sú v týchto zariadeniach alebo sú čakajúci na umiestnenie.
Chcem upriamiť pozornosť, že ide o veľmi citlivú tému, ide o citlivú tému z toho ľudského pohľadu. Títo ľudia väčšinou poberajú, potrebujú pomoc iných, ktorí sa o nich starajú, buď doma, alebo priamo v týchto zariadeniach a zároveň chcem aj oceniť, že ste mnohé z týchto problematík pomenovali, že títo ľudia nie sú nám ľahostajnými. Je dobré, že sa majú na koho obrátiť, aby sa pružne a profesionálne riešili ich požiadavky.
Nevieme, kedy zdravý človek sa môže ocitnúť v tejto skupine osôb so zdravotným postihnutím. Je potrebné neúnavne sa im venovať, sú jedni z nás.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:40 - 12:40 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážená pani komisárka, tiež chcem veľmi pekne poďakovať za vašu prácu aj za správu, ktorú ste pripravili naozaj veľmi dôkladne. Chcem poďakovať naozaj aj za tie príbehy, pretože tie príbehy sú práve tým, čo tak prehovára viacej k ľuďom a cez čo si môžme viacej uvedomiť zložitosť tej situácie. Najmä ak sú to príbehy s dobrým koncom, lebo ja si myslím, že tých bariér je stále veľa a hlavne v legislatíve. Ale najhoršie sú možno tie mentálne bariéry, ktoré máme mnohí, že máme zavreté oči a uši.
Mne osobitne, teda podobne aj ako mojej kolegyne Šofranko, leží na srdci osud seniorov, ale aj osôb psychiatrických pacientov, kde oblasť psychiatrickej starostlivosti je naozaj veľmi nedostatočná vzhľadom na to, že sme v 21. storočí. A ja pevne verím, že aj spolupráca s ministerstvom prípravou reforiem dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti, prípravou starostlivosti v paliatívnych zariadeniach paliatívnej starostlivosti a hospicoch. A takisto novelami zákonov o sociálnych službách a kompenzačnej posudkovej činnosti sa posunieme trošku ďalej v tom, aby sme naozaj zabezpečili výkon a ochranu práv týchto ľudí so zdravotným postihnutím. Samozrejme, je potrebné vytvoriť priestor a chcem týmto poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí práve v tejto neľahkej oblasti pracujú a robia to poctivo.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz a všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:38 - 12:38 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani komisárka, rada by som vyzdvihla vašu prácu, váš aktívny prístup k podnetom, hľadanie pozitívnych zmien pre zlepšenia života a podmienok pre ľudí so zdravotným postihnutím, nielen v domácnostiach, ale aj v sociálnych zariadeniach. Chcem sa vám poďakovať za špecializovanú sekciu COVID-19, ktorú ste veľmi rýchlo zriadili.
Zároveň sa vám aj poďakovať za spoluprácu s organizáciou Fórum pre pomoc starším, pretože seniori si zaslúžia našu pozornosť a našu pomoc. Pozerala som tabuľku č. 37, kde máte napísané pracovné pozície zamestnancov úradu a ja by som bola veľmi rada pani komisárka, keby sme takto o rok našli tam ďalšiu pracovnú pozíciu a bola by to pozícia - odborný referent, právnik na referáte starostlivosti o seniorov. To by bolo fantastické.
Želám vám všetko dobré a naďalej pomáhajte srdcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:38 - 12:38 hod.

Tabák Romana
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, aj za vašu gratuláciu. Pani komisárka Stavrovská, ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie, ďakujem vám za vašu empatiu. Chcela by som vyjadriť hlavne moju podporu. Vy aj vaša práca je veľmi dôležitá pre našu spoločnosť. Je mi trochu ľúto, že je tu tak málo poslancov, ale môžem vás ubezpečiť, že mnoho ľudí vaše vystúpenie pozeralo online. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 12:36 - 12:38 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani komisárka, my sme sa o vašej správe bavili už aj na zdravotníckom výbore. Tu to bolo ešte rozsiahlejšie. Ja vám chcem iba poďakovať za to, že robíte túto prácu a z vášho vystúpenia, z toho, ako bola precízne spracovaná tá vaša správa, cítiť, že to nerobíte ako prácu, ale ako poslanie, že ste do toho, prepáčte, že použijem taký výraz, ale zažratá a robíte to so srdcom. Takže za to vám v prvom rade ďakujem.
Potom ešte možno aj takto verejne spomeniem. Vy ste tam hovorili o domoch dôchodcov a sociálnych služieb a ja som to spomínal aj na zdravotníckom výbore a poviem aj teraz, že tie problémy, na ktoré vy upozorňujete, sa tam budú množiť, keď sa nespraví poriadok s personálnym obsadením. Keď nebudú dostatočne ohodnotení tí ľudia, ktorí tam pracujú a keď ich tam nebude dosť. Čiže ja som ešte raz rád, že zaznel váš hlas, že upozorňujete na problémy a že pracujete tak, ako pracujete.
Ďakujem za všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7.5.2021 12:34 - 12:35 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
73,
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny podala správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch.
Správa o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, tlač 482, bola rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelená na prerokovanie výboru pre sociálne veci, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Všetky určené výbory správu prerokovali a zhodne ju odporúčali Národnej rade zobrať na vedomie.
Na základe výsledkov rokovania výborov, gestorský výbor odporúča, aby Národná rada zobrala správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy výborov, tlač 482a.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.5.2021 11:25 - 11:27 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Pán poslanec Muňko, vy ste aj vo svojom vystúpení povedali, že aká je dobrá tá správa pani Tomanovej vzhľadom k tomu, že ukázala, ako to tu je. Absolútne s vami nesúhlasím a celá tá správa je napísaná tak, aby smerohlasácka nominantka Tomanová ukázala, čo tu je, čo sme my porobili s deťmi. A, vy, vaše vystúpenie, je mi ľúto toho vášho vystúpenia, lebo už ste to počuli od mojich predrečníkov tuná vo faktických, že naozaj celý svet postihla pandémia, celý celučičký svet. My sme sa, nie preto sme zatvorili deti, aby sme ich, aby sme im zobrali vzdelanie, ale preto, aby sme ochránili životy a počuli ste tu, že tie deti sú naozaj prenášači. Takže nebolo to kvôli tomu, že sme vašich vnukov chceli nevzdelávať, ale kvôli tomu ich chrániť. Je mi veľmi ľúto, keď hovoríte o svojich vnukoch a používate takéto, takúto výčitku s deťmi voči tejto vládnej koalícii. Je to smutné, nebudem invektívny, ale je to na poľutovanie.
A k pani Tomanovej tu zazneli veci, že pani Tomanová je super skvelá, no nie je. Za celý svoj, za celý, nie môj, ale náš poslanecký klub môžem povedať náš názor na túto smerohlasácku nominantku a s jej obrovskými škandálmi sa vôbec nezmenil.
Pani Tomanová tam nemá čo robiť, pani Tomanová bola dosadená na smeráckej, po smeráckej linke a je mi veľmi ľúto, že takýto človek ako pani Tomanová, ktorý preferoval svojich rodinných príslušníkov, ktorý s prácou s deťmi absolútne nemá, jej, jej činnosť nemá nič spoločné, je na tom mieste.
Ja som hlboko presvedčený, že sa budú diať veci tak, aby takíto ľudia tam... (Prerušenia vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis