Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.6.2021 o 17:43 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 17.6.2021 17:57 - 18:06 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ústavnoprávny výbor je gestorským výborom k tomuto návrhu zákona a ako to už býva pri takýchto rozsiahlejších návrhoch, prichádza aj parlamentná legislatíva s rôznymi vylepšeniami, ktoré majú často legislatívno-technický charakter, a aj v tomto prípade bolo navrhnutých pomerne dosť rôznych vylepšení, ale následne sme mali aj rokovanie s pánom podpredsedom vlády, s vládnou legislatívou a zhodli sme sa, že z toho množstva návrhov na vylepšenie textu, či už v poznámkach pod čiarou, alebo priamo spresnenia niektorých formulácií, vyberieme trinásť, ktoré majú určitý prínos pre právny predpis, pre jeho lepšiu, lepšiu zrozumiteľnosť a porozumenie.
A to je aj odôvodnenie pozmeňujúceho návrhu, ktorý by som teraz rád v rámci tohto môjho príspevku prečítal, pretože inak v princípe ide o technický predpis, tak ako ho vníma aj Európska komisia a vlastne všetky predpisy, ktoré odkazujú na, alebo zákony, ktoré odkazujú na tento zákon, sa tiež považujú za technické predpisy a nič iné v tomto pozmeňováku nie je ako precizovanie právnej úpravy, zlepšenie formulácie textu, spresnenie poznámok pod čiarou. Čiže budem čítať pozmeňovák tak, ako som ho navrhol.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
Bod 1. V čl. I bode 2 v § 3 ods. 1 písm. h) sa slovo „autorizovaných" nahrádza slovom „notifikovaných".
Bod 2. V čl. I bode 5 (poznámke pod čiarou k odkazu 16), bode 24 (poznámke pod čiarou k odkazu 54), bode 27 (poznámke pod čiarou k odkazu 69) a bode 36 (poznámke pod čiarou k odkazu 81) sa za slová „2017/ 746" vkladajú slová „v platnom znení".
Bod 3. V čl. I bode 6 v § 4 ods. 5 sa slová „hospodárskeho subjektu, tam je zavedený odkaz 16a), alebo podľa osobitného predpisu, tam je zavedený odkaz 16b), len počas mimoriadnej situácie, odkaz 17), z dôvodu nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu." nahrádzajú slovami „hospodárskeho subjektu, 16a), počas mimoriadnej situácie, 17), z dôvodu nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu alebo podľa osobitného predpisu.17a)" a na konci sa pripája táto veta: „Úrad informuje Komisiu podľa osobitného predpisu, 17b).''
Poznámky pod čiarou k odkazom 16a,17a a 17b znejú:
"16a) Čl. 3 ods. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/ 2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).
17a) Napríklad čl. 59 nariadenia (EÚ) 2017/745 v platnom znení, čl. 54 nariadenia (EÚ) 2017/746, odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 z 13. marca 2020 o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v kontexte hrozby súvisiacej s ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 791, 16. 3. 2020).
17b) Čl. 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/745 v platnom znení.
Čl. 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/746."
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b sa vypúšťa.
Bod 4. V čl. I bode 8 v § 6 ods. 4 sa za slovo "splnomocnenia" vkladajú slová "alebo jeho preklad".
Bod 5. V čl. I bode 9 v § 9a sa za slovo "subjekt" vkladá slovo "určený".
Bod 6. V čl. I bode 27 poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
"65) Čl. 16 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020."
Bod 7. V čl. I bode 27 v § 27 ods. 1 písm. e) sa slová "umožniť prijať hospodárskemu subjektu" nahrádzajú slovami "uložiť opatrenie hospodárskemu subjektu prijať", vypúšťajú sa slová "pričom upozornenia a označenia určeného výrobku podľa osobitného predpisu, 66), musia byť v štátnom jazyku," a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "orgán dohľadu je oprávnený určiť, že upozornenia a označenia určeného výrobku podľa osobitného predpisu, odkaz 66), musia byť v štátnom jazyku,".
Bod 8. V čl. I bode 27 v § 27 ods. 1 písm. f) sa slová "písmena d)" nahrádzajú slovami "písmen d) a e)".
Bod 9. V čl. I bode 27 v § 27 ods. 1 písm. k), l) a m) sa slovo "c)" nahrádza slovom "d)".
Bod 10. V čl. I bode 27 v § 27 ods. 4 písm. g) sa slová "vzoriek, uchovávania a skúšok" nahrádzajú slovami "na činnosti podľa odseku 1 písm. c)".
Bod 11. V čl. I bode 36 poznámke pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťajú slová „ods. 3".
Bod 12. V čl. I bode 36 v § 29 ods. 4 písm. b) sa slovo „h)" nahrádza slovom „i)".
Bod 13. V čl. I bode 36 v § 29 ods. 4 písm. d) sa slovo „g)" nahrádza slovom „h)".
No a na záver ešte navrhujem, aby sa bod 3 zo spoločnej správy vyňal na osobitné hlasovanie. Hlavne pre pána spravodajcu.
Takže to bol celý pozmeňujúci návrh, ako ste počuli, v podstate legislatívno-technické záležitosti alebo ustanovenia, návrhy, na ktorých bola zhoda aj medzi vládnou a parlamentnou legislatívou, takisto so súhlasom pána podpredsedu vlády. Ja by som vás všetkých chcel požiadať, aby ste najmä s cieľom lepšej zrozumiteľnosti toho návrhu a lepšieho porozumenia pre adresátov právnej normy podporili aj tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh a následne aj celý predpis.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 17:54 - 17:57 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trh, na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 708 zo 4. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 285 z 10. júna 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 184 zo 14. júna 2021. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 15 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 15 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 195 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 17:50 - 17:50 hod.

Kozelová Monika
Pokiaľ viem, že začalo sa tam konať, ja ctím prezumpciu neviny, čiže nebudem hovoriť plné mená. Ja pevne verím, že k tomu príde a že tie všetky, všetky tie mená ľudí, ktorí s tým mali čokoľvek dočinenia, sa dozvieme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 17:43 - 17:49 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, pôvodne som nemala ani nejak v úmysle prihlásiť sa do rozpravy, ale keďže tu načal pán predseda Národnej rady, tak mi nedá nespomenúť tú najväčšiu kauzu, ktorá tadeto prebehla, a bolo by dobré, keby sme si ju pripomenuli. Hovorím teraz o kauze Berniniho busty. Kauza Berniniho busta, spojenia a prepojenia alebo všetko so všetkým a každým a každý s každým súvisí v tejto, v tejto kauze.
Keď po smrti Ernesta Zmetáka rozhodli dediči o odpredaji niekoľkých diel z pozostalosti, nik netušil, čo to vyvolá. Keď sa prevalila kauza okolo busty pápeža, nik netušil, aké spojenia a prepojenia sú za ich predajom. Začiatok celého spletenca začína už pri samotnom výskume. Ten dostala na starosť, nebudem hovoriť plné mená, Zuzana L., pracovníčka Slovenskej národnej galérie. Magistra v tom čase študujúca druhú vysokú školu, Vysokú školu výtvarných umení, Katedra reštaurovania, a jediná študentka, ktorá sa na školu dostala bez talentových skúšok. Po dlhom a podrobnom výskume sa ukázalo, že autorom busty pápeža je Bernini, a týmto smerom sa podľa informácií uberala aj jej správa. Možno už tu si niekto uvedomil, ako sa na tejto správe dá úžasne zarobiť a aj vďaka nekvalifikácii dedičov Ernesta Zmetáka, a rozohralo sa divadlo vo veľkom štýle.
Zuzana L. totiž podľa informácií býva v jednom vchode s Mgr. Janou B., v tom čase pracovníčkou sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá okrem iného podpisovala vývoz pamiatok do zahraničia. Možno to je náhoda, ale vyzerá to tak, že keď sa chce, všetko sa dá pospájať. Na to, aby sa rozohrala hra, však bolo treba trochu viac prepojení a kde ich hľadať, ak nie u kamarátok. Tou najlepšou na prepojenie sa určite javila docentka Danica S., vedúca ateliéru reštaurovania maľby na Vysokej škole výtvarných umení.
Vráťme sa ale teda k buste. Podľa bežných praktík pri vývoze do zahraničia zasadá komisia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky menovaná ministrom. Ale asi vás neprekvapím, keď poviem, že nezasadala. Tentokrát výnimočne zasadala len na štátnom pamiatkovom úrade. Pochybné? Tak to určite. Presne tak pochybné ako fakt, že sa Berniniho socha v materiále komisie odrazu prekvalifikovala na dielo podľa Berniniho. Je nad slnko jasnejšie, že o tejto pochybnej komisii a pochybných záveroch musela vedieť aj šéfka pamiatkového úradu Katarína K., spojená je s pochybným zakrývaním škandalózneho súhlasu stavby garáži na severnej terase Bratislavského hradu.
Myslím si, že ďalší vývoj už poznáte z médií, tak ja len v skratke ešte, dielo podľa Berniniho sa za zanedbateľnú, veľmi zanedbateľnú čiastku, musím povedať, vydražilo v aukčnej sieni SOGA. Bustu kúpil Clément Guenebeaud, cudzinec žijúci, aká to náhoda, na Slovensku. A kúpil ju za sumu 24-tisíc eur. Podľa dostupných informácií nejde, vôbec nejde o špecialistu na umelecké diela, proste úplne bežný Francúz žijúci na Slovensku. Ten ju vzápätí vydražil cez aukčnú sieň Sotheby´s za 30 miliónov. Hej? Z 24-tisíc na 30 miliónov. Označenie "podľa Berniniho" znamenalo teda pre rodinu a pre Slovensko rozdiel 29 mil. 960-tisíc eur. Čiže naozaj zanedbateľná čiastka. Ale pre koho ako. Sochu Sotheby´s vydražil Goetheho inštitút. Tam socha teda nakoniec aj skončila, doteraz tam je. Aké prekvapenie, že s Goetheho inštitútom spolupracuje, abrakadabra, pani Danica S., vedúca ateliéru reštaurovania maľby na Vysokej škole výtvarných umení. Prepojenia sedia dokonale.
A nakoniec, trošku to skrátim, Zmeták vedel, od koho tú sochu získal, lenže on si to vzal do hrobu. Odborné kruhy upozorňujú na to, že socha bola viac ako pravdepodobne získaná arizáciou židovského majetku počas vojny.
Ja pevne verím, že už nič také ako to, že sme prišli o Berniniho sochu, že už nič také nebude.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 17:40 - 17:42 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako navrhnutému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 469) v druhom čítaní. Výbor pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 712 zo 4. mája 2021 rozhodla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre kultúru a médiá. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona (tlač 469) schváliť.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, odporúčajú o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať spoločne o bodoch 1 až 8 s odporúčaním schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením č. 111 zo dňa 15. júna 2021. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov.
Pán predseda, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.6.2021 16:42 - 16:44 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania tohto návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 4. mája 2021 č. 714 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 289 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 189 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 81 zo 14. júna 2021 a zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 7 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 14. júna 2021 č. 93. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 16:36 - 16:37 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Ako dlhoročný pracovník, vlastne ešte stále pracovník aj Slovenskej akadémie vied oceňujem fakt, že sme sa dostali do štádia, keď je predložený tento konkrétny návrh. Pamätám, že zhruba takto v lete niekedy, to bolo pred asi, neviem, či piatimi rokmi, sme tu protestovali, keď celý ten proces transformácie SAV už rozbehnutý, už boli schválené veci, už to bežalo, na ústavoch bol zastavený. A ďakujem teda, že je pripravený tento návrh, ktorý, si myslím, skutočne pomôže najmä aj, verím tomu, udržať aj mladých vedeckých pracovníkov, dať im nejakú perspektívu, že budú môcť aj na ústavoch akadémie bez tých prekážok, ktoré boli spôsobované práve tou nie celkom vyhovujúcou formou a nemožnosťou získavania finančných zdrojov na projekty aj z iných zdrojov, že to pomôže udržať pracovníkov, vedeckých pracovníkov a dať im perspektívu práce a rozvoja na ústavoch Slovenskej akadémie vied.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2021 16:32 - 16:33 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 557). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. (Reakcia z pléna.) Všetko v poriadku. (Reakcia z pléna.) Dobre, pokračujeme. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.6.2021 16:25 - 16:26 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2021 16:08 - 16:08 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Taktiež vítam iniciatívu novely zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov. Ďakujem, pán Ledecký, za konkrétne príklady. Pochádzame z rovnakého regiónu, takže to veľmi dobre poznáme. Tieto regióny čelia vysokej miere nezamestnanosti, odchodu vzdelanej pracovnej sily a nedostatku podnikateľských aktivít a investícií. V súčasnosti máme na Slovensku dvadsať najmenej rozvinutých okresov. Spomeniem len Gelnicu, Sobrance, Sninu, Revúcu a tak ďalej a tak ďalej. Ja verím, že po schválení tohto zákona sa tento počet zníži, pretože si myslím, že ľudia vo všetkých regiónoch na Slovensku si zaslúžia rovnaké príležitosti a podmienky na kvalitný život.
Ďakujem veľmi pekne a podporujem.
Skryt prepis