Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 14:41 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:56 - 14:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcem veľmi poďakovať predkladateľom tohto zákona, špeciálne Tomášovi Lehotskému, kolegovi, za to, že ste takýto zákon predložili.
Viem o tomto znevýhodnení a je mi to veľmi ľúto, že takto dlhé roky to fungovalo na Slovensku, a som veľmi rád, že naša koalícia sa aj takúto neprávosť rozhodla vyrovnať, a myslím si, že to veľmi pomôže povzbudiť ľudí k tomu, aby prijali do svojej rodiny dieťa a aby, aby vlastne sa nebáli toho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2021 14:49 - 14:50 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona... návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 768 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 509) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 115 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:42 - 14:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela vyzdvihnúť túto novelu zákona, že zaraďuje ďalšie organizácie, ktoré budú môcť čerpať finančné prostriedky, hlavne Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, sociálne podniky, rôzne, teraz spomenula vlastne v pozmeňovacom návrhu aj pani kolegyňa ďalšie subjekty. Ja verím, že vďaka tejto zmene bude možné poskytovať i týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, a tak podporiť aj ich činnosť prospešnú k prospechu regionálneho rozvoja na Slovensku.
V sobotu som bola na veľkej konferencii v Poľsku a tam sme skutočne mohli vidieť, ako Poliaci dokážu čerpať finančné prostriedky. Ja verím, že sa poučíme a budeme rovnako rýchlo a bez administratívnych a byrokratických prekážok čerpať finančné prostriedky, ktoré máme, a bolo by škoda, keby sme ich museli vracať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:41 - 14:42 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto novela zákona radí medzi nové subjekty územnej spolupráce tie, ktoré vymenovala kolegynka Marcinková aj kolegynka Pivková, na tejto prebiehajúcej schôdzi sme taktiež mali novelu zákona o podpore v najmenej rozvinutých okresoch, prijímateľmi podpory v najmenej rozvinutých okresoch sú taktiež subjekty územnej spolupráce, čiže v rámci najmenej rozvinutých okresov sa tou novelou zákona taktiež rozšíria prijímatelia pomoci. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:18 - 14:20 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený kolega, odznelo tu už mnoho argumentov. Chcela by som zareagovať na jeden, jedno vaše vyjadrenie, že my tu teraz niečo naprávame, ale že vlastne my sme to spôsobili. No, chvalabohu, že to naprávame, a pán minister to hneď aj avizoval, že pokiaľ tu máme deti, ktoré by vypadli zo systému, tak tie deti budú riešené v čo najbližšej dobe tak, aby od septembra mali ten nárok, na rozdiel od strany SMER, ktorá schválila dôchodky tak, že akýmsi spôsobom zabudla, napriek tomu, že boli upozorňovaní, na ženy v ročníkoch 57 a vyššie. Čiže áno, robíme chyby, ale sme ochotní a hneď sme aj operatívne ich napravili.
Čo sa týka obedov zadarmo, som presvedčená, že dobrá sociálna politika by mala byť zameraná na tých, ktorí dotáciu potrebujú, ktorí naozaj sú na ňu odkázaní, a nemyslím si, že platiť celoplošne obedy je tou správnou cestou už aj preto, že máme na Slovensku množstvo detí, ktoré majú rôzne typy intolerancií, majú rôzne problémy v stravovaní, čiže rodičia im tak či tak tú stravu musia pripravovať špeciálne podľa ich diétnych potrieb.
Ďalším problémom pre mnohé samosprávy, ako to už bolo aj spomínané v predošlých rozpravách, bolo to, že naozaj mnohé obedy neboli vyčerpávané a jedálne vďaka zlému zákonu o pomyjach boli nútené platiť peniaze za to, aby tieto nezjedené zvyšky boli za drahé peniaze odvážané. Čiže myslím si, že naozaj, ak dávame dotácie, ak ponúkame nejakú sociálnu pomoc, ponúkajme ju naozaj tým, ktorí ju naozaj potrebujú, a myslím si, že deti, ktorých rodičia majú nárok na daňový bonus, si tieto obedy zakúpia a rovnako rodičia, ktorí majú deti so špeciálnymi zdravotnými problémami alebo preferujú domácu stravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 14:05 - 14:08 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predložiť spoločnú správu Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 506.)
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 765 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, zároveň určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 506) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa Výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo Výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 114 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2021 11:55 - 11:59 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu, Vladimíry Marcinkovej, Ondreja Dostála a Petra Osuského na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 505).
Výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 720 z 5. mája 2021 pridelila návrh poslancov (tlač 505) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote okrem výboru pre sociálne veci, ktorý nebol uznášaniaschopný. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Výbory zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť, výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť, výbor pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade schváliť. Výbor pre sociálne veci nezaujal stanovisko, keďže nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť. Gestorský výbor ma určil ako spoločného spravodajcu výborov vystúpiť na schôdzi Národnej rady v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru. Spoločná správa výborov k návrhu poslancov bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 81 na svojej 30. schôdzi.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 11:53 - 11:55 hod.

Krúpa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ide o návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 285/2009 Z. z. o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie. A vzhľadom aj na časovú tieseň (ruch v sále a zaznievanie gongu) len v stručnosti poviem, že ide o symbolický príspevok, ktorý by mal byť vyplatený týmto účastníkom, priamym účastníkom odboja počas osláv, nadchádzajúcich osláv v septembri tohto roka vo výške okolo 630 eur. Ide o v podstate návrh, ktorý bol schválený alebo na ktorom sa ešte vláda uzniesla v roku 2019, čiže predošlá vláda, ale už sa potom do roku 2020 v podstate nedostalo do legislatívneho procesu a bol vlastne potom prevzatý touto vládou a pripravený legislatívne, ktorý tu dnes máme.
Ja som presvedčený, že nájde širokú podporu naprieč celý spektrom, tak ako to bolo počas prvého čítania.
Takže ďakujem veľmi pekne, to je z mojej strany zatiaľ všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:45 - 11:47 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Pán poslanec Raši, vy ste tu asi neboli, keď som ja vlastne v pléne vystúpila, aj pani predsedníčka Janka Bittó Cigániková to spomínala.
Hovoríte, že ten systém ako-tak funguje. Veľmi dobre viete, že nefunguje, a ako-tak fungovanie je veľmi relatívne. Čiže ja, ja si myslím, že veľmi dobre viete, že to nefunguje. Od roku 2017 narástli výdavky na zabezpečenie prehliadok mŕtvych tiel až o 321 % a náklady mali presiahnuť 3 mil. eur. Zisky putujú hlavne súkromným organizátorom. Tí súkromní organizátori, nemá kto súťažiť. V Prešovskom kraji vyhrala, vyhrala len jedna, ktorá sa prihlásila. Tá ponúkla cenu za jednu obhliadku 138 euro. Uznáte, že je to neúnosné. A tá súťaž, ktorá je teraz nastavená, nefunguje, čiže fungovalo to len na základe toho, že boli dostatočné platby pre tých organizátorov týchto obhliadok. A to sa asi zhodneme, že to nie správne. Takže systém nefunguje. Tak, prosím, treba dať na stôl tieto fakty.
A boli tu povedané ďalšie fakty, ku ktorým ste sa nevyjadrili. Ja som čakala, že sa vyjadríte aj k tým podozreniam, ktoré boli medializované na vašu podpredsedníčku, či má alebo nemá z toho nejaký osoh. Čiže ak, ak máte nejakú takú vedomosť o tom, ja viem, že sa to priamo vás netýka, ale predsa je to vysokopostavený človek vo vašej strane, a teda opakujem, že nezvyknem ja politicky vystupovať, ale sú to informácie, ktoré ma naozaj úprimne zaujímajú.
A myslím si, že teraz tí lekári dostanú mnohokrát vyššiu sumu za tú obhliadku, nemusia chodiť obhliadať v pracovnej dobe, až po skončení tej, teda svojich vlastných pacientov, ktorých majú. A ešte raz opakujem, keby vznikol s tým problém, tak budeme riešiť to, keby boli nejakým spôsobom tí lekári nútení na tieto obhliadky chodiť proti svojej vôli, tak určite sa zasadím ja osobne za to, aby sa toto nestávalo.
Chceme tie podmienky nastaviť férovejšie a lepšie, ako je to teraz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 11:35 - 11:37 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
A ešte na zopakovanie, každá krajina v Európskej únii si kladie svoje podmienky. My chceme uľahčiť situáciu aj slovenským občanom, aby mohli cestovať. Nielen Slovensko sa snaží chrániť svojich obyvateľov, ale aj ostatné krajiny. Ten COVID pas bude slúžiť na to, aby ste ľahšie mohli chodiť cez tie hranice.
Nie je pravda, že Rakúsko kontroluje aj testy, keď je človek zaočkovaný. Možno je problém s tým, aké potvrdenie o tom očkovaní majú, a to sa práve budeme snažiť tými COVID pasmi zmeniť. Nie, očkovanie je nepovinné, to znamená, že kto sa nechce dať očkovať a chce cestovať, má aj iné možnosti. Môže sa dať otestovať, a keď prekoná ochorenie a neuplynulo viac ako 180 dní, takisto ho cez tie hranice pustia, takže aby sme nezavádzali zbytočným, stále sa motáme okolo toho očkovania, ale rozumní ľudia, ktorí tomu rozumejú, chcú tomu rozumieť, tak vedia, čo, aké benefity to očkovanie prináša.
A ešte k tomu, čo sme sa bavili, účinnosť očkovania v určitom čase poznáme, dokazujú to klinické štúdie, vidíme to potom v praxi, čím viac ľudí sa zaočkuje, vidíme, my sme sa bavili o tom, či človek, ktorý je zaočkovaný, môže alebo nemôže prenášať ochorenie, to je veľký rozdiel, tak, prosím vás, tu nemotajme dve veci dokopy a treba počúvať naozaj s porozumením.
A čo sa týka obhliadky mŕtvych, máme akútnu situáciu napríklad v Prešovskom kraji. Tu ten systém sa nejako musel zmeniť. A, pani predsedníčka, ja s tebou súhlasím, že v niektorých prípadoch súťaž je lepšia, nie som až tak nadšená zo súťaží, ako si ty, pretože doteraz tá súťaž bola, vidíme, ako to dopadlo. Hej, súťaž je jedna, jedna spoločnosť, ktorá dá cenu, ktorá je dvojnásobne, trojnásobne premrštená, a takto to naozaj nemôže fungovať. Čiže ak bude nejaký konkrétny návrh, ako to zlepšiť, ušetriť peniaze, sa tomu nebránim, ale v súčasnosti tú akútnu situáciu musíme riešiť a mne sa toto javí ako najlepšie možné riešenie toho času. Áno, pridávam sa k tebe.
Mám informácie zvonku, že dve tretiny lekárov, ktoré to doteraz, ktorí to doteraz vykonávali, to budú robiť aj naďalej, a pokiaľ by sa stalo, že by bol niekto nútený, a nechce to robiť, tak aj ja dávam tuná v pléne sľub, že sa s tým budeme zaoberať a budeme túto situáciu, samozrejme, riešiť.
Skryt prepis