Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

22.6.2021 o 14:57 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 22.6.2021 15:42 - 15:45 hod.

Krošlák Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 725 z 5. mája 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s chovom a držaním psov (tlač 515), na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 307 z 10. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 121 zo 14. júna 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch zo spoločnej správy nasledovne: o bodoch 2 až 9 a 11 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť, o bodoch 1 a 10 zo spoločnej správy hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 130 zo dňa 15. júna 2021. V citovanom uznesení ma poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 15:41 - 15:42 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, vážení prítomní, dovoľte mi predstaviť návrh zákona, ktorý vznikol ako kompromis štyroch koaličných strán a občianskych združení či ministerstva pôdohospodárstva. Zákonom chceme zlepšiť podmienky držania a chovu psov. Sme presvedčení o tom, že psa by mal mať iba človek, ktorý má na to vytvorené podmienky, a nie každý.
V rámci legislatívy máme druhú najhoršiu legislatívu v rámci Európskej únie po Rumunsku, ktorá sa týka tejto oblasti. Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou... páľavou či mrazom, ohrozením bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov sa na Slovensku trávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia, ale aj zákona. Držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania. Držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a... spoločenského života zvieraťa, akým je pes, a vedie k frustrácii zvieraťa. Dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie, to znamená, hryzenie si vlastných častí tela. Držanie psa na reťazi potláča aj jeho etologické potreby.
Pán predsedajúci, skončil som a hlásim sa ako prvý do ústnej rozpravy, kde potom predvediem aj dvoje pozmeňujúce návrhy, ktoré vznikli ešte ako neskorší kompromis s občianskymi združeniami a združeniami, ktoré sa zaoberajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 22.6.2021 15:32 - 15:35 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko chcem reagovať na veci, ktoré zazneli v rozprave. Jedna z nich teda bolo, bol pozmeňujúci návrh pánov poslancov Ferenčáka a Blcháča. Ja vás chcem tak pozvať k rokovaniu. Bude, 245 bude novelizovaná komplexnejšie, pravdepodobne v septembri. To znamená, že ak tie veci si nejak ujasníme aj možno v komunikácii s legislatívou ministerstva, tak niečo z toho návrhu alebo aj celý ten návrh môžme tam zapracovať, či už vo forme, že sa to pridá k tomu vládnemu, alebo vy by ste potom podali po dohode v druhom čítaní. Čiže sadnime si, prejdime si to. To je prvá ponuka, aby sme naozaj dosiahli to, čo ste avizovali, podľa možnosti čím väčšiu kvalitu.
Jemná odbočka od toho k tej školskej inšpekcii, ktorá by teda mala tiež zabezpečiť to kontrolovanie tej kvality. Treba povedať, že pri tejto novele nejde o nejaké enormné množstvo v porovnaní s tými doterajšími sieťovými zariadeniami, že tu naozaj preto hovorím, že drobná novela nielen ako obsahovo počtom paragrafov alebo tak, lebo zas nie je až taká drobná v tomto slova zmysle, nie sú tam nejaké dva paragrafy alebo dve vetičky, ale že sa týka len pomerne malej skupiny, zvlášť aj v tých veľkých mestách. Takže tá školská inšpekcia, myslím, že jej to nenarastie tak enormne, že by teraz zanedbávala kontrolu kvality.
A odpoveď na vašu otázku. Pozrel som si ten § 59a v tom doterajšom teda znení plnom. Tak tie prvé tri odseky, na ktoré sa odvoláva, hovoria, že... alebo teda ten pôvodný štvrtý odsek, ktorý novelizujeme, reaguje práve na to, že keď dieťa nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, no tak niekto musí určiť, keďže nemá spádovú škôlku, lebo nemá trvalý pobyt v SR, tak to niekto musí určiť. A my to novelizujeme ešte, že určí, určí ten orgán miestnej štátnej správy to miesto pre dieťa, ak to nespĺňa tie paragrafy 1 až 3. A tam vám dávam do pozornosti, môžte si to pozrieť a bude vám to jasné, nechcem to čítať úplne celé, ale je tam napísané, že povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca alebo zástupcovia zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu.
Čiže tam nejde o nejaké, že niekto bez súhlasu rodičov, dokonca proti súhlasu rodičov alebo zákonných zástupcov určí dieťaťu nejakú inú škôlku. V tých ďalších odsekoch je to také, že môže aj v inej obci, ak ho tam príjmu, riaditeľ toho zariadenia, akurát majú povinnosť informovať o tom, že teda ho prijali do inej škôlky. Čiže ak by nastali problémy, že by ho tí rodičia nevedeli umiestniť, tak vlastne ten orgán štátnej správy pomôže a určí tomu dieťaťu teda, kde by ho mali zobrať. Takže je to pomoc. Nie je to nejaké obmedzenie toho práva zákonných zástupcov. Ale hovorím, § 59a v tom pôvodnom znení, tie odseky 1 až 3, ak si pozriete, tak to bude úplne zrejmé, tak ako som si to aj ja ujasnil.
Takže vám ďakujem veľmi pekne za rozpravu, korektnú. Ja som vždy rád, že ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že tieto diskusie o školstve, naozaj vidieť, že sa snažíme byť ľudia vzdelaní a pristupovať k tomu racionálne a nájsť, nájsť nejaké riešenia, ktoré sú dobré nie pre nás len politicky tuto, ale pre školstvo, pre deti, pre rodičov, pre samosprávy.
Chcem poďakovať spolu predkladateľom pani poslankyni Šofranko, pánu poslancovi Slobodovi, ale aj pani spravodajkyni Leščákovej, ktorá tiež mala, mala dobré pripomienky, ale takisto aj zástupcom opozície, aj z výboru pánu poslancovi Habánikovi, Kotlebovi aj pánu Blcháčovi, ktorý teda nie je z výboru, ale mal k tomu poznámky.
A prosím vás o podporu pri, pri hlasovaní, ktoré určí asi pani spravodajkyňa, kedy bude, ale predpokladám, že o 17.00 hod.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:31 - 15:31 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som odpovedať pánovi Kotlebovi, my sme tento zákon pripravovali v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, a teda aj so Štátnou školskou inšpekciou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 15:20 - 15:30 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie detí od 5 rokov, počnúc školských rokom 2021/2022, a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy, je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021.
Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku k 31. augustu 2021, musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí, môže prísť o detské prídavky. Samozrejme, nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže pokračo... môže mať ešte rok pokračovanie.
Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie, mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité – a, vďakabohu –, že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc detí.
Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru ’21 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti.
Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti, v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika a práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register, zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, ktoré zriaďo... kde zriaďovateľ predloží:
1. rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možnože odpoviem aj niekomu na otázku, takže priestory sú vyhovujúce,
2. program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje, ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú, ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať, a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri, poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole.
Po druhé takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie.
Po štvrté toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať.
Po piate zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie poskytuje... vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do ’24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál, jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie.
Po šieste tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachová, zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces.
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021, sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj. Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná, a týmto, týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:19 - 15:20 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kolega, za otázku. Pozrel som si to, ale odvoláva sa tam na odseky, ktoré tu len v tej novele nevidím, čiže musím si to pozrieť podrobnejšie, porovnať to.
Ale iste je tam sloboda výberu, to znamená, že tí rodičia, ak si vyberú súkromnú alebo cirkevnú škôlku, alebo teda prípadne to nesieťové zariadenie, tak tú možnosť majú. Tak sa totižto odvoláva na odseky 1 až 3, tak musím si ich pozrieť, tak potom vám to osobne poviem, dobre.
Ďakujem vám pekne za otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:12 - 15:14 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ďakujem za vaše vystúpenie aj pozorne som si ho vypočul. Pretože sme boli, bolo dopredu avizované, že tento pozmeňujúci návrh bude podaný, a bol aj elektronicky teda zverejnený, tak sme aj kom... aj dostali nejakú spätnú väzbu.
Môžem za seba povedať, že nehovorím, že tento návrh by chcel niečo zlé, ale v takej forme nesúhlasíme s ním ako predkladatelia zákona. Celý tento zákon má dočasnú, dočasné alebo prechodné ustanovenia, ktoré ho budú definovať ako platný do roku 2024, a ak sa v aplikačnej praxi potvrdia vaše obavy, tak veľmi radi tieto veci zapracujeme. Pri príprave zákona sme dosť dlho spolupracovali aj s ministerstvom, ktoré, vy teda navrhujete, aby malo ešte väčšie právomoci, aj so zástupcami sieťových, aj nesieťových zariadení. A ten úzus je teda taký, že by sme chceli, ak budeme mať podporu poslaneckej snemovne, tak schváliť tento návrh zákona tak, ako bol predložený, s nejakými drobnými zmenami, ktoré vyplynu... vyplývali zo stanoviska parlamentnej legislatívy a ktoré sú v spoločnej správe, ktorú spomínala pani spravodajkyňa, bod 1 až 6, ktoré ale neriešia nejako obsahovo ten zákon, ale upresňujú veci, aby bol v súlade s inými aj v súčasnosti novelizovanými právnymi predpismi, napr. 596.
A hovorím, ja som si to pozorne vypočul, nemyslím, že to chcete zle, ale myslím si, že tak, ako je to dohodnuté, pretože viete, že ten proces trvá nejaký čas, prvé čítanie, boli, bol výbor, kde sme to riešili, aby teda to prešlo s... pod veľkou podporou tento návrh aj spoločná správa, tak budeme to teda schvaľovať a budeme, budeme sa snažiť, aby sa to schválilo v tej pôvodnej forme.
Ale ďakujem.
Skryt prepis
 

22.6.2021 14:58 - 15:01 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v úvodnom slove krátko pripomenúť a uviesť tento návrh zákona, ktorého cieľom je pomáhať rodičom a deťom, alebo teda pomáhať rodičom s umiestnením detí do predprimárneho zariadenia v súvislosti s povinným predprimárnym zariadením, povinným vzdelávaním, ktoré vlastne už bolo prijaté, myslím, v roku 2019 ako povinné, a my sa teda snažíme jednou konkrétnou, relatívne drobnou vecou pomôcť rodičom, pomôcť deťom, ale pomôcť aj samosprávam, aby tie deti, ktoré si majú plniť tú povinnú predškolskú výchovu, aby mali dostatok miest, a resp. ak ich rodičia zverili do starostlivosti v týchto tzv. nesieťových zariadeniach, ktoré tiež majú nejaký, nejaký konkrétny rámec, tak aby pri splnení stanovených podmienok, ktoré tu stanovujeme v tomto, v tejto novele, tak aby ich tam mohli nechať aj ten posledný rok pred nastúpením do školy.
Tento návrh zákona vznikol v takej úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, ale takisto aj so zástupcami sieťových zariadení, takých tých klasických materských škôlok, a treba povedať, že vlastne tým rozširujeme paletu možností pre rodičov, ktorí majú možnosť tú povinnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie absolvovať, alebo ich deti majú možnosť absolvovať, či teda v sieťových zariadeniach verejných, štátnych alebo cirkevných, alebo súkromných, alebo potom teda aj v týchto nesieťových, a takisto aj formou individuálneho, čiže tzv. domáceho vzdelávania. Túto oblasť tiež trochu precizujeme v tomto, v tejto novele.
Rodina a škola sa musia a môžu dopĺňať. Je potrebné, aby sme budovali nejakú komunikáciu, dôveru medzi týmito oblasťami, aby štát, teda školy dôverovali rodičom, lebo sú to tí prví v živote detí, ktorí sú zodpovední za ich výchovu a ich vzdelávanie, a takisto aby rodičia dôverovali školám a školských zariadeniam, aby podľa možnosti v čím väčšej slobode a zodpovednosti si mohli vybrať ten svoj poklad, tie svoje deti komu zveria, akým spôsobom budú vychované a vzdelávané.
Pripomeniem len to, že v tomto zákone teda sa rieši najmä zriadenie tzv. registra týchto nesieťových zariadení, teda tých zariadení, ktoré spĺňajú tieto podmienky stanovené zákonom, a rodičia môžu tam svoje deti zveriť a takisto aj formu individuálneho vzdelávania.
Zatiaľ ďakujem pekne a prosím vás o podporu tohto návrhu zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

22.6.2021 14:57 - 14:57 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa tiež len chcela veľmi poďakovať predkladateľom a vyjadriť presvedčenie, že aj s pani kolegyňou Žitňanskou budeme naďalej aj v nadväznosti na tento návrh zákona podporovať náhradné rodiny a procesy s tým súvisiace. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:56 - 14:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcem veľmi poďakovať predkladateľom tohto zákona, špeciálne Tomášovi Lehotskému, kolegovi, za to, že ste takýto zákon predložili.
Viem o tomto znevýhodnení a je mi to veľmi ľúto, že takto dlhé roky to fungovalo na Slovensku, a som veľmi rád, že naša koalícia sa aj takúto neprávosť rozhodla vyrovnať, a myslím si, že to veľmi pomôže povzbudiť ľudí k tomu, aby prijali do svojej rodiny dieťa a aby, aby vlastne sa nebáli toho.
Ďakujem.
Skryt prepis