Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.6.2021 o 15:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:31 - 15:31 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som odpovedať pánovi Kotlebovi, my sme tento zákon pripravovali v úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, a teda aj so Štátnou školskou inšpekciou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2021 15:20 - 15:30 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pred Slovenskom stojí úloha zvládnuť implementáciu povinného predprimárneho vzdelávanie detí od 5 rokov, počnúc školských rokom 2021/2022, a následne prijať do materských škôl čo najviac mladších žiakov, mladších detí, pardon.
Európska únia radí predprimárne vzdelávanie medzi svoje priority. Národný kontrolný úrad Slovenskej republiky identifikoval výrazné zaostávanie Slovenska za cieľmi Európskej únie, aj keď sa k nim aktívne hlási. Slovensko malo tretí najnižší podiel detí v materských školách od štyroch rokov po povinný nástup do školy zo všetkých členských krajín Európskej únie. Nízky podiel zaškolenosti sa týkal hlavne detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, marginalizovaných skupín a detí so zdravotným znevýhodnením. Považovať tému predprimárneho vzdelávania iba za záležitosť obce je nedostatočné a širšia participácia štátu na tom, aby materské školy plnili celospoločenské úlohy, je nevyhnutná. Zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní bol prijatý v roku 2019 s účinnosťou od 1. januára 2021.
Časom sa menia pojmy a kedysi predškolská výchova sa dnes vola predprimárne vzdelávanie. Súvisí to s tým, že vzdelávanie sa delí na stupne podľa medzinárodnej štandardnej klasifikácie. Konkrétne má tento stupeň vzdelania v rannom veku označenie ISCED 0. Každé dieťa, ktoré dovŕši 5 rokov veku k 31. augustu 2021, musí byť prihlásené do škôlky. Tá škôlka však musí byť zaradená do siete škôl a školských zariadení. Ak tak rodič neurobí, môže prísť o detské prídavky. Samozrejme, nestačí dieťa do škôlky len zapísať, ale treba dbať aj o jeho pravidelnú dochádzku. Povinné predprimárne vzdelávanie môže trvať maximálne dva roky. Najskôr je to bežný rok, ak potom dieťatko nesplní školskú spôsobilosť, môže pokračo... môže mať ešte rok pokračovanie.
Štát zadefinoval, že 5-ročné dieťa musí plniť predprimárne vzdelávanie, mal by teda zabezpečiť garanciu miesta. Ale my vieme, že v Bratislave a v Košiciach s tým budú mať problém. A práve preto prichádzame s našou malou novelou, niektorí síce povedia, že je to neskoro, ale ja poviem dôležité – a vďakabohu –, že to vôbec prichádza, pretože tým rozšírime kapacity a pomôžeme deťom a pomôžeme rodičom. V prípade týchto nesieťových zariadení ide viac, ide o viac ako 3 700 predškolákov. V takýchto nesieťových zariadeniach je zhruba 42-tisíc detí. Cieľom nášho návrhu zákona je v súlade už platnou legislatívnou úpravou povinného predškolského vzdelávania k 1. septembru ’21 rozšírenie možností a zákonných predpokladov na jeho plnohodnotné absolvovanie aj v zariadeniach, ktoré nie sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení, čím sa pri vynaložení minimálnych nákladov po prvé výrazne posilnia v súčasnosti nepostačujúce kapacity, po druhé zachová sa kontinuita a rozšíri sa ponuka o novú formu predškolského vzdelávania, ktorá rešpektuje potreby, špecifiká detí a požiadavky rodičov. A po tretie prostredníctvom novovytvoreného registra sa získa ucelený pohľad a možnosť kontroly už existujúcich nesieťových predškolských zariadení.
Asi všetci sme mali deti v materskej škole, takže viete, že podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti.
Predprimárne vzdelávanie ma dlhodobo svoj štátny vzdelávací program, ktorý je stanovený štátom. Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva vypracovalo metodický materiál, ktorý pomôže aj rodičom detí v individuálnom vzdelávaní. Spomeniem vzdelávacie oblasti, v ktorých sa dieťa vzdeláva: jazyk a komunikácie, matematika a práca s informáciami, prírodovedná oblasť, človek a spoločnosť, človek a svet práce, hudobná výchova, výtvarná výchova, zdravie a pohyb. Ministerstvo školstva, ktoré bude viesť tento register, zapíše iba tie zariadenia predprimárneho vzdelávania, ktoré zriaďo... kde zriaďovateľ predloží
1. Rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky. To znamená, že tie priestory sú vyhovujúce, nie sú to kadejaké priestory, možnože odpoviem aj niekomu na otázku, takže priestory sú vyhovujúce.
2. Program povinného predprimárneho vzdelávania je v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a so štátnym vzdelávacím programom.
3. Doklady, ktoré preukazujú personálne zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania osobami, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady, to znamená, že tieto deti budú vzdelávať panie učiteľky so vzdelaním. Register sa zatiaľ, ako sme počuli, nachádza v prechodných ustanoveniach s obmedzenou platnosťou a účinnosťou do 31. augusta 2024.
Preto bude potrebné ďalej zrozumiteľne zadefinovať podmienky fungovania tohto registra naďalej zo strany ministerstva školstva. Ministerstvo týmto registrom získa takmer komplexný prehľad o všetkých poskytovateľoch predprimárneho vzdelávania, ktorý v súčasnosti v štatistikách absentuje, ďalej o deťoch navštevujúcich zariadenia mimo siete škôl a školských zariadení, ktoré sú prezentované ako deti, o ktorých nevieme, v akej starostlivosti sa dnes nachádzajú, ďalej o zariadeniach, ktoré doteraz nebolo možné zo strany ministerstva kontrolovať a regulovať, a o forme a kvalite poskytovaného vzdelávania v týchto zariadeniach.
Takže tieto zariadenia, ktoré budú v registri, poskytujú povinné predprimárne vzdelávanie v rozsahu najmenej štyroch hodín alebo celodenne alebo je dieťa individuálne vzdelávané doma, no musí byť zapísané v kmeňovej materskej škole.
Po druhé takéto zariadenie vedie dokumentáciu o povinnom predprimárnom vzdelávaní, ktorá obsahuje triednu knihu, osobný spis dieťaťa, program povinného predprimárneho vzdelávania, doklady o prijatí na takéto vzdelávanie a osvedčenie o získaní tohto predprimárneho vzdelania.
Po tretie oznamuje obci podľa trvalého pobytu detí zoznam detí, ktorým poskytuje povinné predprimárne vzdelávanie.
Po štvrté toto vzdelávanie v tomto zariadení môže kontrolovať Štátna školská inšpekcia. A som presvedčená, že ak táto inšpekcia zistí nejaké pochybenie, tak bude rázne konať.
Po piate zariadenie dostane príspevok na výchovu a vzdelávanie na deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie poskytuje... vzdelávanie povinné. Poskytuje sa na roky od roku 2021 do ’24. Tento príspevok na výchovu a vzdelávanie však musí byť použitý len na učebné pomôcky, kompenzačné pomôcky, pracovné zošity, na spotrebný materiál, jednoducho priamo na výchovu a vzdelávanie.
Po šieste tieto registrované zariadenia vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi.
Na záver už len dodávam, návrhom sa do zákona dopĺňa oprávnenie nesieťových zariadení plnohodnotne pokračovať v predprimárnom vzdelávaní detí v predškolskom veku, čím sa zachová, zachováva a zároveň aj vytvára ďalšia forma vzdelávania ako alternatíva k už existujúcej úprave poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania s cieľom zjednodušiť a zefektívniť celý proces.
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť existenciu registra a zaregistrovanie zariadení predprimárneho vzdelania tak, aby boli zaregistrované k 1. septembru 2021, sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
Povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečí, že žiadne dieťa neostane bokom, že každému dieťaťu sa zvýšia šance byť vo vzdelávaní úspešný, že pred začiatkom vzdelávania v základnej škole sa deti dostanú na vyrovnanejšiu štartovaciu čiaru a že každé dieťa dostane príležitosť byť v kvalitnom vzdelávacom prostredí s dobrými a užitočnými podnetmi pre svoj rozvoj. Ja verím, že túto našu malú novelu podporíte, pretože je potrebná a týmto, týmto podporíme, pomôžeme zhruba 3 700 deťom.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:19 - 15:20 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kolega, za otázku. Pozrel som si to, ale odvoláva sa tam na odseky, ktoré tu len v tej novele nevidím, čiže musím si to pozrieť podrobnejšie, porovnať to.
Ale iste je tam sloboda výberu, to znamená, že tí rodičia ak si vyberú súkromnú alebo cirkevnú škôlku, alebo teda prípadne to nesieťové zariadenie, tak tú možnosť majú. Tak sa totižto odvoláva na odseky 1 až 3, tak musím si ich pozrieť, tak potom vám to osobne poviem, dobre.
Ďakujem vám pekne za otázku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 15:12 - 15:14 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ďakujem za vaše vystúpenie aj pozorne som si ho vypočul. Pretože sme boli, bolo dopredu avizované, že tento pozmeňujúci návrh bude podaný, a bol aj elektronicky teda zverejnený, tak sme aj kom... aj dostali nejakú spätnú väzbu.
Môžem za seba povedať, že nehovorím, že tento návrh by chcel niečo zlé, ale v takej forme nesúhlasíme s ním ako predkladatelia zákona. Celý tento zákon má dočasnú, dočasné alebo prechodné ustanovenia, ktoré ho budú definovať ako platný do roku 2024, a ak sa v aplikačnej praxi potvrdia vaše obavy, tak veľmi radi tieto veci zapracujeme. Pri príprave zákona sme dosť dlho spolupracovali aj s ministerstvom, ktoré, vy teda navrhujete, aby malo ešte väčšie právomoci aj so zástupcami sieťových aj nesieťových zariadení. A ten úzus je teda taký, že by sme chceli, ak budeme mať podporu poslaneckej snemovne, tak schváliť tento návrh zákona tak, ako bol predložený, s nejakými drobnými zmenami, ktoré vyplynu... vyplývali zo stanoviska parlamentnej legislatívy a ktoré sú v spoločnej správe, ktorú spomínala pani spravodajkyňa, bod 1 až 6, ktoré ale neriešia nejako obsahovo ten zákon, ale upresňujú veci, aby bol v súlade s inými aj v súčasnosti novelizovanými právnymi predpismi, napr. 596.
A hovorím, ja som si to pozorne vypočul, nemyslím, že to chcete zle, ale myslím si, že tak, ako je to dohodnuté, pretože viete, že ten proces trvá nejaký čas, prvé čítanie, boli, bol výbor, kde sme to riešili, aby teda to prešlo s... pod veľkou podporou tento návrh aj spoločná správa, tak budeme to teda schvaľovať a budeme, budeme sa snažiť, aby sa to schválilo v tej pôvodnej forme.
Ale ďakujem.
Skryt prepis
 

22.6.2021 14:58 - 15:01 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v úvodnom slove krátko pripomenúť a uviesť tento návrh zákona, ktorého cieľom je pomáhať rodičom a deťom, alebo teda pomáhať rodičom s umiestnením detí do predprimárneho zariadenia, v súvislosti s povinným predprimárnym zariadením, povinným vzdelávaním, ktoré vlastne už bolo prijaté, myslím, v roku 2019 ako povinné a my sa teda snažíme jednou konkrétnou, relatívne drobnou vecou pomôcť rodičom, pomôcť deťom, ale pomôcť aj samosprávam, aby tie deti, ktoré si majú plniť tú povinnú predškolskú výchovu, aby mali dostatok miest, a resp. ak ich rodičia zverili do starostlivosti v týchto tzv. nesieťových zariadeniach, ktoré tiež majú nejaký, nejaký konkrétny rámec, tak aby pri splnení stanovených podmienok, ktoré stu stanovujeme v tomto, v tejto novele, tak aby ich tam mohli nechať aj ten posledný rok pred nastúpením do školy.
Tento návrh zákona vznikol v takej úzkej spolupráci s ministerstvom školstva, ale takisto aj so zástupcami sieťových zariadení, takých tých klasických materských škôlok, a treba povedať, že vlastne tým rozširujeme paletu možností pre rodičov, ktorí majú možnosť tú povinnú predprimárnu výchovu a vzdelávanie absolvovať, alebo ich deti majú možnosť absolvovať, či teda v sieťových zariadeniach verejných, štátnych alebo cirkevných, alebo súkromných, alebo potom teda aj v týchto nesieťových, a takisto aj formou individuálneho, čiže tzv. domáceho vzdelávania. Túto oblasť tiež trochu precizujeme v tomto, v tejto novele.
Rodina a škola sa musia a môžu dopĺňať. Je potrebné, aby sme budovali nejakú komunikáciu, dôveru medzi týmito oblasťami, aby štát, teda školy dôverovali rodičom, lebo sú to tí prví v živote detí, ktorí sú zodpovední za ich výchovu a ich vzdelávanie, a takisto aby rodičia dôverovali školám a školských zariadeniam, aby podľa možnosti v čím väčšej slobode a zodpovednosti si mohli vybrať ten svoj poklad, tie svoje deti komu zveria, akým spôsobom budú vychované a vzdelávané.
Pripomeniem len to, že v tomto zákone teda sa rieši najmä zriadenie tzv. registra týchto nesieťových zariadení, teda tých zariadení, ktoré spĺňajú tieto podmienky stanovené zákonom, a rodičia môžu tam svoje deti zveriť a takisto aj formu individuálneho vzdelávania.
Zatiaľ ďakujem pekne a prosím vás o podporu tohto návrhu zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

22.6.2021 14:57 - 14:57 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem veľmi pekne. Ja som sa tiež len chcela veľmi poďakovať predkladateľom a vyjadriť presvedčenie, že aj s pani kolegyňou Žitňanskou budeme naďalej aj v nadväznosti na tento návrh zákona podporovať náhradné rodiny a procesy s tým súvisiace. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:56 - 14:57 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcem veľmi poďakovať predkladateľom tohto zákona, špeciálne Tomášovi Lehotskému, kolegovi, za to, že ste takýto zákon predložili.
Viem o tomto znevýhodnení a je mi to veľmi ľúto, že takto dlhé roky to fungovalo na Slovensku, a som veľmi rád, že naša koalícia sa aj takúto neprávosť rozhodla vyrovnať, a myslím si, že to veľmi pomôže povzbudiť ľudí k tomu, aby prijali do svojej rodiny dieťa a aby, aby vlastne sa nebáli toho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.6.2021 14:49 - 14:50 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona... návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov (tlač 509).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 768 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 509) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 115 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:42 - 14:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcela vyzdvihnúť túto novelu zákona, že zaraďuje ďalšie organizácie, ktoré budú môcť čerpať finančné prostriedky, hlavne Červený kríž, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, sociálne podniky, rôzne, teraz spomenula vlastne v pozmeňovacom návrhu aj pani kolegyňa ďalšie subjekty. Ja verím, že vďaka tejto zmene bude možné poskytovať i týmto subjektom dotáciu v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, a tak podporiť aj ich činnosť prospešnú k prospechu regionálneho rozvoja na Slovensku.
V sobotu som bola na veľkej konferencii v Poľsku a tam sme skutočne mohli vidieť, ako Poliaci dokážu čerpať finančné prostriedky. Ja verím, že sa poučíme a budeme rovnako rýchlo a bez administratívnych a byrokratických prekážok čerpať finančné prostriedky, ktoré máme, a bolo by škoda, keby sme ich museli vracať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2021 14:41 - 14:42 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Táto novela zákona radí medzi nové subjekty územnej spolupráce tie, ktoré vymenovala kolegynka Marcinková aj kolegynka Pivková, na tejto prebiehajúcej schôdzi sme taktiež mali novelu zákona o podpore v najmenej rozvinutých okresoch, prijímateľmi podpory v najmenej rozvinutých okresoch sú taktiež subjekty územnej spolupráce, čiže v rámci najmenej rozvinutých okresov sa tou novelou zákona taktiež rozšíria prijímatelia pomoci. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis