Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2021 o 16:25 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 16:56 - 16:58 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som po tomto verbálnom refluxe niektorých členov opozície možno poďakoval za naozaj distingvovaný prejav v takejto veľmi ťažkej a citlivej téme, ktorý sa vo veľkom vyhol nejakým invektívam.
Keď som ale pri tých invektívach, tak tu sa často opakuje slovo vražda pri potrate, a keď to je vražda, tak tam musí byť aj páchateľ. No možno by bolo trochu férové od ľudí, čo s týmto termínom šermujú hore-dole, povedať, čo si potom myslia o tých ženách, ktoré postúpia potrat. O tých ženách, ktoré naozaj v situácii, ktorý, ktorú im nikto nemôžme závidieť, nevieme si predstaviť, aké to musí byť, sa pre takéto neľahké rozhodnutie rozhodnúť. Im, vy im vlastne hovoríte, že sú vrahyne, že vy robíte z tisícok, z desiatko... z desiatkov tisíc žien na Slovensku vrahyne. Možno sú tu aj také ženy medzi nami. A to je podľa mňa čistá podpásovka, mali by ste sa možno nad sebou zamyslieť.
Keď sme ale pri tej vražde, tak mi to príde trošku paradoxné, že vy tu všetci obhajujete ten ľudský život, ale až pred narodením, po tom narodení to už je trochu iné a vidíme, ako ste sa postavili k celému COVID-u, ako od začiatku torpédujete akékoľvek opatrenia, akékoľvek obmedzovania, akékoľvek vakcíny a tým pádom vy vyvolávate u ľudí nedôveru vo... v lieky, o vedeckých konsenzoch o vakcínach. A možno aj títo ľudia, ktorí odmietnu očkovanie kvôli vám a nakoniec COVID-u podľahnú, budú vlastne na vašom tričku, takže toľko o vraždách.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2021 16:25 - 16:26 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Pán kolega, neviem, čo ste chceli povedať, ale keď je tam napísané v ústave, že život začína, teda život je ochran... teda život sa chráni už pred narodením. Nie je tam uvedené, či v 12. týždni, v 1. týždni, v 2., v 5., 16. alebo kedy, je tam napísané, život si zaslúži ochranu už pred narodením. Tým pádom celé to obdobie pred narodením, to je od počatia až po narodenie, si zaslúži ochranu. Toto je v ústave napísané. Ja som reagoval na toto.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.6.2021 16:21 - 16:23 hod.

Čepček Martin Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, ja by som chcel k tomu zákona povedať, bavili sme sa tu dávno, už od začiatku o tom, že kde začína ľudský život, ľudský život začína počatím a je mi zvláštne hovoriť, že to o čom sa tu my bavíme, nie je ľudský život.
Ak sa pozrieme do sveta, tak vieme sami, že každý zo štátov, resp. aj štáty Ameriky majú inú legislatívu, čo sa týka ukončenia života pred narodením, a dokonca sú štáty, myslím, že štát New York má legislatívu, ktorá umožňuje usmrtiť dieťa aj v 9. mesiaci. To znamená, my sa tu bavíme síce o tom, že v 12. týždni, ale ten život začína počatím. To znamená, je úplne jedno, či ten život ukončíte na začiatku, alebo v 12., alebo v 16., alebo 24. týždni, stále je to ľudský život. To znamená, poďme sa baviť o tom racionálne. Ľudský život začína počatím, ľudské srdce bije od 16. dňa, má svoje DNA, má svoju krvnú skupinu, je to jedinečná ľudská bytosť.
Asi toľko. Ja sa potom ešte vyjadrím v záverečnom slove.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2021 16:14 - 16:17 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom návrhu zákona je eliminovanie negatívnych vplyvov zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na území Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z ústavného práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, je tento návrh zákona vyjadrením snahy vnímať ochranu životného prostredia ako dlhodobú prioritu s ohľadom na práva budúcich generácií.
Prostriedkom na dosiahnutie tohoto cieľa je ustanovenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky, a to s cieľom znižovania environmentálneho zaťaženia krajiny a ochrany zdravia obyvateľstva a zamestnancov na území Slovenskej republiky. Ustanovenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky rešpektuje úlohu jadrovej energie v energetickom mixe Slovenskej republiky, ako aj nutnosť vysporiadať sa s tým spojenými negatívnymi externalitami spôsobom, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Navrhovaný zákaz sa týka explicitne dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoreného jadrového paliva, ktoré nemajú pôvod na území Slovenskej republiky.
Podrobnú právnu úpravu činností a procesov súvisiacich s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom obsahujú viaceré právne predpisy. V rámci návrhu zákona sa upravuje primeraným spôsobom aj zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na plnenie zmlúv, ktoré boli uzavreté pred termínom účinnosti tohto zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.6.2021 16:01 - 16:05 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Jarmily Halgašovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 49/2018 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Predkladaný návrh zákona reaguje na dlhodobý a nedoriešený problém, ktorým je zabezpečenie refundácie prostriedkov vynaložených z verejných zdrojov na sanovanie nehnuteľností v súkromnom vlastníctve osôb, ktoré nemajú postavenie pôvodcu alebo povinnej osoby. Výška refundácie, to znamená finančnej náhrady, je určená ako rozdiel trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie. V súčasnosti sa pomerne často stáva, že mnohé bývalé priemyselné podniky, na ktorých pozemkoch sa nachádzajú environmentálne záťaže, nemajú pôvodcu environmentálnej záťaže ani nie je určená povinná osoba a zodpovedným subjektom za stav a sanáciu environmentálnej záťaže sa tak stáva štát prostredníctvom príslušného ministerstva, pritom sanácia environmentálnych záťaží má zvyčajne pozitívny vplyv na zvýšenie trhovej ceny sanovanej nehnuteľnosti, čo možno považovať za istú formu nepriamej štátnej pomoci.
Cieľom tohto návrhu je preto vytvoriť efektívny mechanizmus, ktorým by bolo možné na jednej strane zabezpečiť návratnosť finančných prostriedkov, ktoré boli vynaložené na sanáciu environmentálnej záťaže, a na druhej strane príliš ekonomicky nezaťažovať dotknutých vlastníkov vzniknutým ekonomickým bremenom, ktoré spočíva v poskytnutí nepriamej štátnej pomoci.
Z tohto dôvodu návrh zákona vytvára priestor pre alternatívne riešenie, tak aby dotknutí vlastníci mali možnosť namiesto vyplatenia rozdielu v trhovej cene sanovanej nehnuteľnosti, to znamená finančnej náhrady, aby mohli uzavrieť záložnú zmluvu v prospech štátu, to znamená príslušného ministerstva, pričom príslušné ministerstvo ako záložný veriteľ môže potom pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu spočívajúcu v rozdiele medzi trhovou cenou sanovanej nehnuteľnosti pred a po vykonaní sanácie.
Súčasťou predkladaného návrhu je takisto novelizácia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti so zápisom záložného práva sanovanej nehnuteľnosti s tým, že od uvedenej položky budú oslobodené príslušné ministerstvá v kontexte vkladu záložnej zmluvy do katastra nehnuteľností. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.6.2021 15:57 - 15:59 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 585). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasne predloženého... súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národne rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem, skončil som.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 15:52 - 15:52 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Ja len v krátkosti, že voda je základná, veľmi dôležitá. A by som aj touto cestou chcel poďakovať predkladateľom a hlavne pani Zemanovej, že sa pustila do danej tvorby novely zákona, a verím, že ju aj všetci podporíme, pretože je to veľmi dôležité, a ohlásiť hlasovanie dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 15:39 - 15:40 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 576).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

24.6.2021 15:34 - 15:36 hod.

Jílek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (tzv. atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 594). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Z gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2021 15:18 - 15:20 hod.

Zajačik Vladimír Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 563). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 13. septembra 2021 a v gestorskom výbore do 14. septembra 2021.
Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis