Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

2.7.2021 o 13:40 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:15 - 14:16 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja potom ešte podrobnejšie k tomuto aj k odpovedi pánovi Beluskému vystúpim v rozprave, ale v krátkosti poviem, že ten pozmeňujúci návrh zodpovedá tomu, čo bolo odhlasované na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií všetkými vtedy prítomnými členmi vrátane koaličných poslancov, ktorí tam boli, nie všetci tam boli. A považujem ten pozmeňujúci návrh aj za odborne správny a bližšie to už potom vysvetlím v rámci rozpravy. Takže aj som rád, že je predložený. V podstate zodpovedá tomu, čo presadzoval na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií jeho predseda, pán poslanec Susko, predpokladám, že ste s ním nejak toto komunikovali. No a už to ďalšie poviem potom v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:07 - 14:09 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja zasa budem hovoriť a myslím, že nie som jediný. Však nakoniec ten problém je na zdravotníckom výbore, tak asi členovia zdravotníckeho výboru by vedeli oveľa tak zápalistejšie o tom rozprávať. Ale poviem tak, že ono väčšinou pri tých pozmeňujúcich návrhoch sa podľa mňa musia zohľadňovať tri veci. Ja teda inak veľmi úplne nezohľadňujem to, že kto niečo hovorí, ale samozrejme pozerám sa na to, čo hovorí, ale takisto sa pozerám na to aj kedy sa to hovorí. Lebo je dôležité správne načasovanie. Ja, pokiaľ ide o obsah toho pozmeňujúceho návrhu, aj keď si ho formulačne viem predstaviť lepšie, ja súhlasím, ale vy sám dobre viete, že sme sa o tomto probléme bavili. A bavili sme sa aj na grémium a tam bolo aj pánom predsedom parlamentu uvedené, že by sa mala táto vec zapracovať do veľkej novely rokovacieho poriadku. Neviem, či vy ste tam boli aj vy vtedy. A pokiaľ teda ide o obsah, ja súhlasím s tým, že by sa nemali stávať situácie, že teda predseda výboru navrhne nejakú osobu, tá mu na výbore neprejde a potom si to tzv. na hulváta tú osobu určí a tú istú osobu, že to je také by som povedal minimálne neslušné a mal by tam byť nejaký mechanizmus, že ak tomu predsedovi tá navrhnutá osoba neprejde hlasovaním, tak by mal mať právo ešte iný člen výboru navrhnúť inú osobu, ktorá ak prejde hlasovaním, tá bude spravodajca. A keď je tam úplne, že patová situácia, že sú tam všetci zaseknutí, tak potom až na záver, ako hovoríte, by mal ten predseda výboru určiť. Ale ako som povedal. Z môjho pohľadu je dôležité, kedy sa pozmeňujúci návrh predkladá. Ja rešpektujem to, čo povedal pán predseda parlamentu, že by bol rád alebo rád by videl takýto, tento váš pozmeňujúci návrh zapracovaný vo veľkej novele rokovacieho poriadku. A ja si to evidujem a ja tam takéto ustanovenie určite navrhnem dať. Ako to nakoniec dopadne, dúfam, že pozitívne v tomto duchu, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:04 - 14:04 hod.

Vetrák Milan
Ja len krátko. Cez to rúšku niekedy sa spodobujú niektoré hlásky, spoluhlásky, tak samohlásky, spoluhlásky, takže. Ja si pamätám, že povedal 459. Ale samozrejme pre istotu to aj ja zopakujem. Je to naozaj tlač 459, aby nedošlo k nedorozumeniu a k omylu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:55 - 14:03 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
(§ 59 ods. 2) upraví Národná rada uznesením.".", ktorý sa vkladá.
Potom je bod 12. V čl. I sa za bod 7 vkladá bod 8, ktorý znie: "8. Za § 150d sa vkladá § 150e, ktorý vrátane nadpisu znie: "§150e Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021 Kancelária zabezpečí rokovanie výboru podľa § 60a najneskôr od 1. októbra 2021. Verejná schôdza výboru podľa § 60a sa môže uskutočniť až po tom, ako si výbor upraví v podrobnejších pravidlách rokovania výboru podrobnosti rokovania online formou.".".
A ešte bod 13. V čl. II sa slová "1. júna" nahrádzajú slovami "1. septembra".
To bol teda pozmeňujúci, doplňujúci návrh, ku ktorému je, ku ktorému je vlastne v rámci tejto rozpravy predkladá ako jeho súčastí aj uznesenie Národnej rady. Prečítam ho, lebo je to potrebné schváliť, aby bolo možné naplniť ustanovenia pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a tým pádom aj rokovacieho poriadku. Čiže Národná rada Slovenskej republiky VIII. volebné obdobie. Návrh uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z .... , kedy to bude prijaté, asi dnes, to sa potom doplním k schválenému zákonu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 459). Národná rada Slovenskej republiky podľa § 149 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov schvaľuje podrobnosti o odmeňovaní členov Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky takto:
1. členovi Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, legislatívna skratka ďalej len „komisia", okrem poslanca Národnej rady Slovenskej republiky patrí odmena za účasť na rokovaní komisie na základe dohody o vykonaní práce vo výške 20,- eur/ hod.,
2. výška odmeny členovi komisie sa určí na základe mesačného pracovného výkazu schváleného predsedom Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a
bod 3. odmenu vypláca Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky.
Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.
Ja len kým som začal čítať pozmeňujúci návrh, tak som tam mal ešte nejakých 5 - 6 minút z tých 30 minút, ktoré mi patria ako teda osoba, ktorá vystupuje za výbor. A ja len na záver chcem k tomuto uviesť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte neobmedzený čas. Vy ste navrhovateľ.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Teraz som nevedel, v akej kapacite vystupujem. Ak je to tak, tak ešte pár slov k tomu, čo bolo prečítané. To samotné uznesenie, ktorým sa určujú výška odmeny je koncipované na základe informácie, ktoré sme dostali z vlády, kde napríklad členovia Legislatívnej rady vlády dostávajú takýmto spôsobom porovnateľnú odmenu, dokonca asi aj takú istú. Čiže neulietame v tomto nejak inde. Pričom komisia pre tvorbu práva, jej členovia sa nezaoberajú len legislatívno-technickými otázkami ako sa zaberá Legislatívna rada vlády, ale riešia oveľa komplexnejšie veci, najmä ústavnoprávne otázky, ktoré, ktoré súvisia s predloženými návrhmi, ale častokrát aj stanoviská, stanoviská, ktoré predkladá Národná rada v konaniach pred Ústavným súdom. Čiže po pravde by im patrila vyššia odmena, ale nerobia to pre odmenu. Len zase nemôžme od odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami štátnej správy očakávať, že sa dva dni budú venovať príprave študovaním návrhov zákonov. Potom celý deň alebo poldňa alebo celý deň na komisii zadarmo, pretože ako slobodné podnikanie, keď podnikajú ako advokáti a podobne, tak za ten čas produkujú v podstate stratu, pretože sa musia inak venovať svojim klientom. Čiže z tohto to vychádza a je to bežné aj na vládnej úrovni. Akurát tuná v parlamente to bolo také tabu, že niektorí si myslia, že v parlamente majú odborníci robiť zadarmo a pre vládu budú robiť za peniaze. A možno sa pamätáte, že nedávno tu bola ministerka Kolíková, ktorá presadila návrhom zákona, aby odmeny členom dotačných komisií, ktorých má na ministerstve boli, boli títo členovia platení, a to sme teda prešli úplne bez ničoho. A preto ma prekvapilo, keď niektorí aj mi avizovali, že majú nejaký problém s tým, aby odborníci na komisii výboru a nech by to bola akákoľvek komisia mali byť odmeňovaní. Takže toľko k tomu uzneseniu. A ešte k tomu samotnému pozmeňováku.
Tie veci, ktoré som nepovedal. Je to preto aj také rozsiahle, pretože stanovisko vlády, ktoré sa týkalo rokovacieho poriadku už pripomienkovalo alebo sa týkalo aj vecí, ktoré sa v minulosti v rokovacom poriadku neupravili a mali sa upraviť. Napríklad v rokovacom poriadku nebolo nikdy špecifikované kto sa považuje za prevádzkovateľa na účely ochrany, na účely spracovania osobných údajov. Aký rozsah tých osobných údajov sa spracúva pritom sme už v minulosti mali aj verejné vypočutia. A bez týchto náležitostí sa tu spracovali osobné údaje. To len na margo toho, prečo je ten pozmeňujúci návrh taký rozsiahly, že v princípe už riešime veci, ktoré mali byť vyriešené v minulosti. Ale keďže sú stále nedostatkom tak som sa rozhodol, že aj som si povedal, že je správne, aby sme ich doplnili do tohto pozmeňujúceho návrhu a nepredlžovali ten stav, kedy rokovací poriadok nie je v súlade s inými osobitnými zákonmi dlhšie až kým nebude prijatá novela, veľká novela rokovacieho poriadku. Takže istým spôsobom sa aj kolegovia ospravedlňujem za to, že ten pozmeňujúci návrh je taký rozsiahly, ale je to pre dobro veci a v snahe vyjsť v ústrety jednak pripomienkam vlády v čo najväčšom rozsahu. A takisto aj pripomienkam Kancelárie Národnej rady, pretože aj Kancelária Národnej rady, aj pre nich je to novinka a tiež v priebehu tohto legislatívneho procesu si isté veci overovali. Museli sa aj zmestiť do nejaké finančného rámca, ktorý sme si dali v doložke vplyvov na 70-tis. eur. Za to sa samozrejme nakúpila nejaká technika. Mali ste možnosť viacerí vidieť, že na výbor už je nainštalované webkamera. Sú tam aj v priestoroch medzi stolmi už na viacerých výboroch na koberci položené mikrofóny, aby bolo všetkých dobre počuť, keď bude audiovizuálny záznam robený a keď bude aj online rokovanie. A všetko to hlavne smeruje k tomu, aby sme boli uznášaniaschopní, pretože pandémia, ktorej čelíme od, v zásade od minulého roka, tak nám pripravila aj situácie, ktoré, na ktoré nebola ani Národná rada pripravená najmä technicky. A musíme sa s tým nejak vysporiadať. Tak začíname s tým menej náročným. To sú rokovania výborov a komisií. A budeme pokračovať, verím, v tej veľkej novele v nejakej forme plénom, ak sa na tom zhodneme, že je to, že je to vhodné.
K ďalším otázkam potom sa, samozrejme, rád vyjadrím či už vo faktickej alebo prípadne si ešte vypýtam slovo. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a takisto chcem požiadať na záver, aby ste tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijali vo všetkých bodoch tak, ako bol predložený. A zároveň aj to uznesenie, ktoré, ktorým sa naplnia body 2.11. tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:40 - 13:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
a nebudem to čítať aj z dôvodu, že za ústavnoprávny výbor v najbližších dňoch aj vydám tlačovú správu, kde to zhrniem a tam to budete všetci môcť vidieť a pozrieť sa ktoré návrhy zákonov to boli a teda pokiaľ aj niektorí poslanci aj na

strane koalície hovoria, že, alebo nejakým spôsobom majú pochybnosti, či je užitočné vytvárať si komisie pri výboroch, tak, tak im aj z tohto miesta chcem povedať, že je to užitočné, ale treba si najprv stanoviť cieľ, a teda ku ktorému by mala táto komisia pomôcť, alebo komisia výborov pomôcť, a potom to, samozrejme, vyhodnotiť. A ja podporím vždy veľmi rád vznik a aj úpravu náležitostí každej inej komisie výboru parlamentu, pokiaľ budem vidieť, že za ňou stojí, za ňou sú nejaké výsledky práce, že aj napomáha činnosti parlamentu, a takým spôsobom bude v postate vyrovnanou, rovnocenným partnerom tej komisii, ktorú si vytvoril ústavnoprávny výbor.
Z toho ešte k tomu, k tým procesným otázkam. Pracovná skupina, ktorú som viedol k tejto novele rokovacieho poriadku ako predseda výboru, bola zriadená niekedy vo februári tohto roka, a keď prebehlo prvé čítanie k tomuto návrhu, tak bola ešte možnosť zaslať, zaslať pripomienky k tejto novele, ak sa dobre pamätám, do 19. apríla s tým, že tie pripomienky, ktoré teda boli nastolené v posledných dňoch aj zo strany niektorých koaličných poslancov, už, žiaľ, budú musieť byť zapracované až do veľkej novely rokovacieho poriadku, lebo každá práca musí mať svoj systém, nejaké pravidlá, nejaký poriadok, a nie je možné si z toho robiť trhací kalendár a aj to bol dôvod pre to, prečo sme niektoré už pripomienky potom nezapracovali.
No a pokiaľ ide o ten ďalší postup, tak v priebehu septembra by mali byť ešte predsedovia výborov a podpredsedovia výborov určitým spôsobom zaškolení k tomu, aby vedeli manažovať online rokovanie svojho výboru, pretože oni budú tí, ktorí budú manažovať takéto rokovania, ktorí tam budú mať pri tej predsedníckej stoličke monitor a budú, budú povoľovať vstup tých účastníkov, či už členov výboru, potencionálne aj ďalších, ale zatiaľ je to na členo... na členoch výboru, aby sa mohli zúčastniť rokovania, a k tomu treba isté zaškolenia, aby sa nám nestalo, že ten výbor bude neuznášaniaschopný nie kvôli pandémii, ale kvôli tomu, že nebude predseda alebo predsedajúci vedieť, ako má manažovať online rokovanie.
Keď sa zabehne, zabehnú ustanovenia tejto novely rokovacieho poriadku, a teda začnú sa uplatňovať, tak by sme sa mali v priebehu jesene tohto roka viac začať venovať aj veľkej novele rokovacieho poriadku. Ja ešte v priebehu leta opätovne oslovím všetkých, či už poslanecké klubu koalície, ako aj poslanecké kluby opozície, aj isté zoskupenia, ktoré tu sú a nemajú poslanecký klub, nech je to férové, aby mi dali podnety do tejto novely rokovacieho poriadku, a ja to počas leta zosumarizujem a na jeseň by sme sa začali zaoberať už veľkou novelou rokovacieho poriadku, ktorá bude istý čas trvať, kým ju vypracujeme a kým sa dohodneme na nových pravidlách, a, samozrejme, budeme to musieť aj, budeme to musieť dohadovať aj s kancelárom Národnej rady, pretože budeme si musieť, budeme musieť rešpektovať aj určité pravidlá, ktoré vyplynú zo zákona o verejnom obstarávaní, a nejako technicky a bezpečnostne nakomponovať aj celý nový systém, ktorý bude Národná rada používať už na základe veľkej novely rokovacieho poriadku.
Ja ešte predtým, než začnem čítať a prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh a potom jeho prílohu, ktorou je uznesenie Národnej rady, ktoré sa týka náležitostí členov Komisie pre tvorbu práva ústavnoprávneho výboru, tak, keďže tu máme pána spravodajcu, tak by som chcel požiadať, potom keď budete vypracovávať tie podklady na hlasovanie, aby ste, aby sme body 1, 3 a 4 zo spoločnej správy výborov vyňali na osobitné hlasovanie s tým, že, s tým, že odporúčam, aby sme ich neprijali, keďže ten pozmeňujúci a doplňujúci návrh už tie isté ustanovenia upravuje vhodnejším spôsobom, a aby sme body 2 a 11 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu vyňali na osobitné hlasovanie, ale tak, aby sa o tých dvoch bodoch hlasovalo spolu. Čiže o bodoch 2 a 11 sa bude hlasovať spolu, osobitne a potom o všetkých ďalších bodoch pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa bude hlasovať tiež spolu, ale ako v ďalšom hlasovaní, no a tie body 1, 3 a 4 takisto, keď ich vyjmeme na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy, tak tiež môžme o nich hlasovať spoločne, 1, 3 a 4 zo spoločnej správy výborov. Tak.
Dobre, na záver som si teda nechal pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý teraz prečítam, a vzápätí za ním prečítam uznesenie Národnej rady, ktoré by sme mali schvaľovať, ak, ak schválime tie body 2, 11 z pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Čiže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, je to tlač 459.
Je to bod 1. V Čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. § 59 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) plní ďalšie úlohy, ak to ustanovuje osobitný zákon. 49b)“ a k nemu aj poznámky pod čiarou písm. f“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:
„49b) Napríklad § 63 ods. 21 zákona č. 351/ 2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V Čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. Text § 59 sa označuje ako odsek 1a § 59 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ústavnoprávny výbor si zriaďuje Komisiu pre tvorbu práva ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán. Členovi Komisie pre tvorbu práva okrem poslanca patrí odmena. Podrobnosti o zložení, úlohách a rokovaní Komisie pre tvorbu práva upraví štatút, ktorý schvaľuje ústavnoprávny výbor.“.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 3 pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I bode 6 v 60a ods. 1 prvá veta znie:
„Verejná schôdza výboru sa počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo aj v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu, ak činnosť nevykonáva Parlamentná rada Slovenskej republiky podľa osobitného zákona 84aa)“, potom zavedenie legislatívnej skratky: „(ďalej len „krízová situácia“) môže uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, ktoré slúžia na prenos obrazu a zvuku,“ znova zavedenie legislatívnej skratky: (ďalej len „online forma“) „a to na základe rozhodnutia predsedu výboru, alebo ak o to požiada aspoň tretina členov výboru najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej schôdze výboru.“
4. V čl. I bode 6 v § 60a ods. 1v druhej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“ a slová „48 hodín“ sa nahrádzajú slovami „24 hodín“.
5. V čl. I bode 6 v § 60a ods. 1 v poslednej vete sa slová „mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „krízovej situácie“.
6. V čl. I bode 6 sa v § 60a za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Verejná spoločná schôdza výborov podľa §56 sa počas krízovej situácie môže uskutočniť aj online formou, a to na základe návrhu predsedu určeného gestorského výboru a po dohode s ostatnými predsedami výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, alebo ak o to požiada aspoň tretina poslancov, ktorí sú členmi výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi. Predsedovia výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, oznámia svoju dohodu podľa prvej vety členom výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi najneskôr 24 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov. Členovia výborov, ktoré majú rokovať na spoločnej schôdzi, môžu požiadať o konanie spoločnej schôdze výborov podľa prvej vety najneskôr 48 hodín pred začiatkom zvolanej spoločnej schôdze výborov.“
Nasledujúce odseky sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bode 6 v § 60a ods. 2 a 3 sa slová „prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku)“ nahrádzajú slovami „online formou“.
8. V čl. I bode 6 v §60a ods. 4 sa slová „mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „krízovej situácie“.
9. V čl. I bode 7 v § 61 ods. 2 prvej vete sa za slovo „sa“ vkladajú slová „počas krízovej situácie“ a v prvej a tretej vete sa slová „prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie (prenos obrazu a zvuku)“ nahrádzajú slovami „online formou“.
10. V čl. I sa za bod 7 vkladajú body 8 a 9, ktoré znejú:
„8. V § 143 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Kancelária sa na účely ochrany a spracúvania osobných údajov považuje za prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov. 84ab) Osobné údaje osôb prítomných na rokovaní orgánov národnej rady sa spracúvajú v rozsahu meno, priezvisko, pracovné alebo iné zaradenie, hlas a obrazová podobizeň. Kancelária prevádzkuje na webovom sídle národnej rady verejne dostupný archív, v ktorom sú trvalo prístupné verejne dostupné audiovizuálne záznamy z verejnej schôdze národnej rady a výboru vyhotovené podľa § 19 a 51.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 84ab znie:
„84ab) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/ 2019 Z. z. a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Úradný vestník Európskej únie L 119, 4. 5. 2016) v platnom znení.)“
A ešte v tom bode 10 pozmeňujúceho návrhu máme bod 9, ktorý sa tam v rámci toho vkladá a to je:
9. V § 146 ods. 1sa na konci pripája táto veta:
„Ak sa v čase medzi konaním schôdzí národnej rady vyskytne pochybnosť o postupe podľa tohto zákona, rozhoduje v jednotlivých prípadoch predseda národnej rady; pred rozhodnutím si môže vyžiadať stanovisko ústavnoprávneho výboru.“.“
Bod č. 11. pozmeňujúceho návrhu:
V čl. I sa za bod 7 vkladá bod 8, ktorý znie:
„8. § 149 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Podrobnosti o odmeňovaní členov Komisie pre tvorbu práva ústavnoprávneho výboru (§ 59 ods. 2) upraví národná rada uznesením.“
12. V čl. I sa za bod 7 vkladá bod 8, ktorý znie:
===
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:20 - 14:03 hod.

Marcinčin Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval 28. apríla 2021 a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Časť 4 správy obsahuje 4 pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúčali hlasovať spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 459a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 30. apríla 2021, predseda výboru ma zároveň určil za spravodajcu výboru k uvedenému návrhu zákona.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:18 - 13:19 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja takto na úvod len uvediem, že zákon úspešne postúpil do druhého čítania, v rámci ktorého sme sa snažili novelu rokovacieho poriadku ešte vylepšiť jednak o to, čo povedala vláda vo svojom stanovisku, jednak aj o to, čo spomenula vo svojich pripomienkach Kancelária Národnej rady, a takisto určité aj urgentné veci, ktoré ešte sme považovali za dôležité riešiť v tejto menšej novele rokovacieho poriadku, pričom viacerí viete alebo asi všetci, že v dohľadnej dobe chystáme aj veľkú novelu rokovacieho poriadku.
Podrobnejšie by som o týchto veciach povedal vo svojom vystúpení, kde sa do rozpravy hlásim jednak ako navrhovateľ, ale som tam aj písomne prihlásený za poslanecký klub OĽANO s tým, že cieľom novely rokovacieho poriadku je v prvom rade zaviesť online formu rokovania, hybridnú online formu rokovania v prípade pandémie, či už výborov, alebo komisií výborov, a takisto zaviesť audiovizuálne, audiovizuálny prenos z rokovania výborov v tých prípadoch, keď sú tieto výbory verejné.
To sú také základné body, o všetkom ostatnom potom poviem podrobnejšie v rozprave, do ktorej sa hlásim, ako som už povedal.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:16 - 13:18 hod.

Liba Peter
Hlasovať budeme dnes po prerokovaní všetkých bodov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.7.2021 13:15 - 13:15 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko v podstate zareagujem na, na kolegu Miloša Svrčeka. Samozrejme, tie časti ako uvádzanie vín a podobne, som po diskusii s ministerstvom dopravy sa tiež rozhodol vypustiť, keďže v budúcnosti bude, bude vlastne tá diaľničná známka viazaná na evidenčné číslo, či už sa rozhodne ten majiteľ si ho ponechať a dať na iné auto, alebo sa rozhodne dajme tomu predať auto aj s evidenčným číslom a prejde na nového majiteľa aj s diaľničnou známkou.
Čiže toto je, samozrejme, bezpredmetné, mne išlo len o tie dva body, ale ako hovorím, rozhodol som sa v tom ustúpiť, pretože dobro krajiny je pre mňa dôležitejšie ako moje ego. Takže, takže z tohto dôvodu súhlasím s tým predloženým pozmeňovákom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 13:11 - 13:13 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Jasne, ja to vysvetlím v rámci faktickej. Toto upravujú dva paragrafy v tomto zákone. V prvom paragrafe, § 10a, je bod 8, ktorý hovorí, konanie o uložení pokuty možno začať do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Hej? Čiže to je začatie konania, to sa musí, to musí byť do 60 dní, čiže v podstate potvrdzujem to, čo pán minister hovorí.
A potom je § 11, ktorý teraz meníme pozmeňovák.... alebo teda novelou aj pozmeňovákom, a tam je bod 6, ktorý hovorí, pokutu možno uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti. Uloženie pokuty sa myslí právoplatné uloženie, to znamená pri týchto dvoch rokoch ide o to, že ten človek sa môže odvolať, ten človek môže robiť nejaké obštrukcie, a špeciálne ak ide o zahraničného teda účastníka cestnej premávky, ktorý to poruší, tak tam tie doručovacie lehoty sú pomerne dlhé, čiže ide o to, že na tú právoplatnosť budú dva roky.
Takže len aby sme si rozumeli.
Skryt prepis