Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.7.2021 o 14:07 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

2.7.2021 15:30 - 15:31 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 13. septembra 2021 a gestorský výbor do 14. septembra 2021.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončila som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:28 - 15:29 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Skúsim iba tak v skratke, návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o ochrane pamiatkového fondu, tak jeho teda hlavným cieľom je rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely a ten verejnoprospešný účel je obnova hradu.
Vychádza v postate z aplikačnej praxe a sú to, je to vyladenie niektorých vecí. Ten návrh konkretizuje postup správcov majetku v štátoch, teda štátu v prípadoch, ak starostlivosť o tieto objekty zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia, a ako som spomenul, odstraňuje prekážky, ktoré vyplynuli z doterajšej praxe, najmä určuje postupy osôb, ktoré zabezpečujú, resp. budú zabezpečovať záchranu, rekonštrukciu alebo udržiavacie práce na stavbách hradov alebo ich torzálnej architektúre, na objektoch vyhlásených za národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny nachádzajúcich sa na pozemkoch v správe štátnych organizácií lesného hospodárstva.
Myslím si, že na takýto, na taký úvod, na predstavenie tohto návrhu to asi aj stačí. Viac je, samozrejme, v dôvodovej správe, takže ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

2.7.2021 15:22 - 15:25 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Chcel by som len povedať pár slov k tomu, ako sa na to pozerám. V podstate úplne chápem úmysel predkladateľa zákona, teda ministerstva hospodárstva. Tieto schémy, je v podstate všeobecne známe, že tieto schémy na podporu producentov solárnej energie z rokov 2010, 2011 boli veľmi, povedal by som, že zlatokopecky nastavené, bola tam podpora vlastne... (reakcia z pléna), áno, jasne, pán minister to teraz pomenoval, nechcel som to povedať takto úplne konkrétne, ale súhlasím s tým. Podpora tam bola dokonca až 10-násobná alebo viac oproti trhovým cenám energie, to znamená, že tomu sa hovorí klondike, a, samozrejme, teraz veľká časť týchto producentov už patrí niekomu inému ako tým pôvodným uchádzačom, ktorí to už tzv. exitovali, čiže zobrali hotovosť a predali to nejakému investičnému fondu alebo niekomu inému.
Napriek tomu si myslím, že je veľmi zlé a nevhodné, ak takúto vysokú podporu platia v cenách elektriny občania a firmy, pretože my všetci to platíme v tzv. tarife za prevádzkovanie systému. A to je niečo, čo ministerstvo hospodárstva touto novelou rieši, a ja s tým úplne súhlasím. V podstate ide o to, aby sa táto podpora zostávajúcich 5 rokov rozložila na 10 rokov a zároveň sa znížila. To znamená, že štát dodrží vlastne svoje zmluvné podmienky, kto čo sľúbil týmto investorom, ale rozloží to na dlhšie obdobie.
Prečo v podstate ja som sa do toho, do tejto diskusie zapojil a tlačil som na v podstate zmenu tohto pozmeňováku alebo určité pozmeňovacie návrhy, bolo to, že tam hrozila, hrozili žaloby zo strany týchto firiem voči štátu a hrozilo to, že v podstate štát im zaplatí ešte viac na rôznych náhradách, pretože tak ako boli pôvodne nastavené tie podmienky, tak boli také, že tam dávali možnosť žalovať štát.
Čiže išlo tam hlavne o to nastavenie ako keby dodatočných investícií, lebo keď proste tie systémy majú fungovať dlhšie, tak treba do nich aj nejak zainvestovať a udržiavať ich. A takisto tam podľa môjho názoru boli, bola vlastne nedostatočná záruka, že pozemky pod týmito solárnymi parkmi budú naozaj uvoľnené zo strany Slovenského pozemkového fondu a vyňaté vlastne z poľnohospodárskej pôdy. Čiže som rád, že sa tieto ustanovenia podarilo nastaviť podľa mňa férovo, a ďakujem za spoluprácu aj ministerstvu hospodárstva, takisto môjmu kolegovi Radovi Kazdovi a myslím si, že naozaj teraz, keď prejde tento pozmeňovací návrh, tak to bude primerane nastavené a bude to vlastne na prospech tak spotrebiteľom, nám všetkým zákazníkom, odberateľom elektriny, ako, ako aj vlastne celému trhu s elektrinou a nebudú významne poškodení ani práve títo producenti zo solárnych zdrojov.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.7.2021 14:58 - 15:07 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ja takisto by som bol rád už niekde inde teraz, ale nedá mi nezareagovať ako jednému z predkladateľov tohto návrhu zákona na to, čo bolo povedané, a budem sa snažiť, samozrejme, mierne hovoriť, aj keď niektoré veci aj mňa rozčúlili, ale myslím, že nemá zmysel akože to tu hrotiť. Ja v každom prípade ďakujem za príspevky všetkých, ktorí sa prihlásili do diskusie, a postupne to naozaj v čo najhutnejšej forme budem chcieť na ne zareagovať.
Čiže začnem pánom poslancom Beluským. Keď prebehla, prebiehala tá diskusia k tomu, akým spôsobom určovať spravodajcu, tak naozaj bolo zhodne konštatované, alebo bolo konštatované na grémiu, že tá situácia je sporná a že nie je jednoznačná. To potvrdzujem, chceli ste, aby sme to potvrdili, áno, tak to bolo. A potom na záver mi pán predseda parlamentu, už nie tak akože veľmi hlasno, ale ja som bol pri ňom bližšie, povedal dvakrát, že dajte to potom do tej veľkej novely rokovacieho poriadku. Preto som vám povedal, že ja, ja osobne nebudem teraz hlasovať za váš pozmeňujúci návrh, hoci s jeho obsahom súhlasím, aj keby sa dal ešte inak formulačne upraviť, lebo vy vychádzate z návrhu, ktorý pripravil pôvodne pán poslanec Krajčí. Čiže naozaj nejde o to, že by bol nejaký Čepčekov návrh, to podľa mňa nie je tiež pravda, to bol pôvodne formulovaný pozmeňujúci návrh pána poslanca Krajčího, ktorý ja som potom ešte s kanceláriou, s parlamentnou legislatívou preformuloval a bol pôvodne zahrnutý do tohto pozmeňujúceho návrhu môjho, v ktorom teraz nie je, pretože si uplatnili dve koaličné strany vo vzťahu k tomu veto, ktoré podľa mňa si nemohli uplatniť, a to poviem na záver prečo.
Ale napriek tomu sme to rešpektovali, aj keď s obsahom toho pozmeňujúceho návrhu súhlasíme, a ja verím, že sa dostane do veľkej novely rokovacieho poriadku. Čiže ja ten pozmeňujúci návrh nepodporím, ale z týchto dôvodov, nie preto, že by som s obsahom nesúhlasil, aj keď na ústavnoprávnom výbore to nie je žiadny problém, lebo ja sa, ja sa štandardne nedávam za spravodajcu, ten čas viem využiť inak. Pre mňa spravodajca je troška utrpenie, lebo musím si to tu odsedieť a stále byť pri tom. Čiže ja sa nedávam za spravodajcu, u mňa ten problém nevzniká. Dávam iných, a keby s tým nebol súhlas, tak dám hlasovať na výbore o niekom inom. Naozaj mi to nové pravidlo nerobí žiadny problém na ústavnoprávnom výbore.
No potom tu vystúpil pán poslanec Kondrót. Na to reagoval aj pán poslanec Dostál. Ja si myslím, že transparentnosť a verejnosť nemá byť cieľom, to je prostriedkom k tomu, aby bol štát lepšie spravovaný aj spoločnosť lepšie spravovaná, a tá samotná téma má aj plusy, aj mínusy.
Vy ste, pán poslanec Dostál, pán Kondrót prečítal pozmeňovák, ktorý v podstate navrhoval pôvodne pán poslanec Susko. Jeho pozmeňujúci návrh v okresanej forme sa tiež ocitol v mojom pozmeňujúcom návrhu, odkiaľ som to potom vypustil práve preto, že znova bolo uplatnené veto zo strany dvoch koaličných strán, ktoré podľa mňa uplatnené nemohlo byť v zmysle programového vyhlásenia vlády, ale to ešte na koniec dovysvetľujem prečo. Čiže bolo podľa mňa uplatnené neoprávnene. A pán Kondrót to nevysvetľoval a ja teda k tomu krátko poviem, že v súčasnosti výbor je verejný, ale podľa pravidiel rokovania sa môže zhodnúť na tom, že sa vylúči verejnosť odtiaľ, čiže jednoducho vie sa spraviť sám v zmysle pravidiel rokovania neverejným. Tak to bolo doteraz, ale nebolo to, ale nie je to v súlade už s aktuálnou judikatúrou Ústavného súdu, ktorý konštatoval, že akonáhle je raz nejaké rokovanie orgánu verejné, tak nemôžete zakázať tam prísť iným ľuďom, pokiaľ nenarúšajú poriadok, aby si to tam filmovali, natáčali, zaznamenávali a potom to ešte ďalej rozširovali.
A tuná nám vzniká problém, že pokiaľ my budeme mať stream, pokiaľ budeme mať audiovizuálny záznam priamo na rokovanie výboru, tak tam neraz môžu odznieť aj veci, ktoré spadajú pod ochranu osobných údajov aj pod iné výnimky, kedy by ten výbor v princípe verejným nemal byť. A preto Úrad na ochranu osobných údajov, keď robil stanovisko, to pôvodné, ktoré aj pán poslanec Dostál si prečítal, oni nevedeli, že my ideme robiť audiovizuálny záznam priamo. Oni si mysleli, že my ideme zaznamenávať rokovanie výboru, a preto oni v tom stanovisku hovoria, že sa majú vymazávať potom určité časti toho rokovania, aby to nebolo v rozpore napríklad s pravidlami na ochranu osobných údajov. A preto tak formulovali to stanovisko, ktoré v podstate na náš prípad nebolo použiteľné, ale my sa s tým problémom budeme boriť a budem, a ak by ten výbor zostal verejným, tak jednoducho vieme sa dostať do situácií, kedy podľa môjho názoru budeme porušovať zákon.
A pokiaľ by som si aj odmyslel túto vec, ja nezastávam názor, že problémom zametania pod koberec tých káuz, ktoré sa prerokúvajú na výbore, je to, že či je verejný - neverejný, lebo keď bude verejný, tak to bude tak, že tí členovia výboru sa stretnú pred zasadaním výboru niekde inde, prídu tam na ten výbor, nepovedia nič, iba zdvihnú ruky a odhlasujú tak, ako sú dohodnutí, čiže nič na tom zázname nebude. Proste nijako to nepomôže tej veci, takto to dopadne, keď bude verejný, a pritom tá diskusia na tom výbore, pokiaľ je neverejný, je častokrát hodnotná, pretože dochádza tam k určitým názorovým súborom, súbojom, ktoré ale niekedy nemajú dajme tomu ani nejaký právny základ, a keďže to bude priamo zaznamenávané, tak to ochudobní tú diskusiu a tí ľudia tam nebudú chcieť hovoriť nič pre istotu, aby, aby to niekto nezostrihal a nerobil si z nich srandu, ani nie preto, že by chceli niečo zamiesť pod koberec, ale preto, že jednoducho tie vyjadrenia nebudú povedzme v súlade so zákonom. To môže byť tiež nebezpečenstvo.
Ďalšie môže byť to, že budú chodiť účelové podnety, aby sa tam chodili na ten výbor prezentovať ľudia, ktorí budú chcieť byť videní na tom zázname, a tie účelové podnety ani nebudú mať nič spoločné s pravdou, ale ten človek si tam užije päť minút slávy a tomu verejnému funkcionárovi, ktorý nemusel nič spraviť v tej konkrétnej veci, sa môže aj poškodiť meno. Nehovorím, že toto sú veci, ktoré sú na prvom mieste, lebo na prvom mieste je tá možná nezákonnosť, ale mali by sme sa podľa mňa aj na tieto veci takto pozerať a pozerať v komplexe.
A ako som povedal, podľa mňa nie je, nie je, zametanie pod koberec nie je vecou toho, či je to verejné - neverejné, ale toho, že tí ľudia na tom výbore v podstate môžu s definitívnou platnosťou rozhodnúť, akokoľvek chcú, aj mimo rámca zákona, a neexistujú dostatočné opravné mechanizmy voči tomu, ako to rozhodnutie zmeniť. Napríklad, že by menšina toho výboru pre nezlučiteľnosť mohla dať podnet na Ústavný súd, aby to preskúmal, alebo aby prokuratúra zasiahla do tohto procesu ako strážca zákonnosti a dala taký podnet na Ústavný súd. O tom nakoniec chcem hovoriť s generálnym prokurátorom počas tohto leta, pretože to sa mi podarilo aj presadiť do programového vyhlásenia vlády, aby sme zlepšili tak tieto pravidlá, že do toho bude zasahovať aj prokuratúra a že tá menšina tých členov výboru bude môcť dať podnet na Ústavný súd, ak to niekto bude chcieť zametať pod koberec. A to považujem za oveľa dôležitejšie, ako to, či je to verejné - neverejné, pretože pri tej verejnosti ideme do, do podstatného rizika, ktoré nevieme tým pádom vylúčiť, a aj do možného rozporu so zákonom.
No a k tým veciam, ktoré tu boli povedané, a podpore - nepodpore opozičných návrhov, ja, ja zastávam názor, že OĽANO nemôže byť jediné, kto, alebo jedným z mála koaličných subjektov, kto bude dodržiavať koaličnú dohodu, a že ju musia dodržiavať všetci. Ja si nemyslím, že bolo v súlade s koaličnou zmluvou, keď už o tom tuná hovoríme verejne, a je mi ľúto, že takto verejne o tom musíme hovoriť, ak niekto vyťahuje karty, ako tu bolo povedané, zo strany pána poslanca, teda s Kotlebovcami. To je ako v súlade s koaličnou zmluvou? Ako je v súlade s koaličnou zmluvou, keď pri Čepčekovom návrhu príde spravodajkyňa, navrhne uznesenie, ktoré nie je s nikým konzultované? Za mnou, za mnou nebola pani Cigániková (reakcie z pléna) ako za zástupcom poslaneckého klubu, ktorý sa k tomu mal vyjadriť. Nebolo nikým odsúhlasené a urobila to. (Reakcie z pléna.) To bolo ako v súlade s koaličnou zmluvou? (Reakcie z pléna.) To bolo ako v súlade s koaličnou zmluvou?! (Potlesk.)
A v ktorom ustanovení koaličná zmluva zakazuje, aby poslanec mohol vyjadriť osobnú výhradu?! A v ktorom ustanovení zakazuje, aby mali sme zelenú kartu?! Vy sami ste si vybavovali zelenú kartu pri bode 2 a 11 a nemali ste na to právo, pretože sám som presadil do programového vyhlásenia vlády, že na parlamentnej úrovni v oblasti legislatívy sa bude robiť novela rokovacieho poriadku. Gestoruje to výbor, ktorý patrí OĽANO, a vy sami tu uplatňujete veto a zelené karty úplne nezmyselne a nemáte na to právo! (Potlesk.)
Tak keď vy to budete robiť (doznievanie potlesku), tak keď vy to budete robiť, my máme rovnaké právo to robiť tiež! A môžete si o tom myslieť, čo chcete!
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk a ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:52 - 14:54 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega Baránik, ja som veľmi prekvapený, že s čím dokážete prísť takto v pléne Národnej rady. Ako, myslím si, že v tom máme spoločný názor, keď tuto krajnej pravici vyčítame ich rôzne konšpirácie a výmysly, ktoré tu prezentujú. Teraz ste sa dostal na ich úroveň, prepáčte. Počuli ste, že aký to bol návrh, kto ho predniesol, kto si ho osvojil a tak ďalej. Ja som sa s kolegom Čepčekom tiež včera večer rozprával tu na chodbe, to znamená, že aj ja to podporujem, aj ja za to chcem hlasovať? Aj ja som s tým prišiel? Prečo neprídete s takouto konšpiračnou teóriou? A celé, čo vám z toho vyjde, že to tí hrozní kresťania, ktorí chcú vnucovať svoju morálku druhým, ako toto je naozaj trápne.
Ja som kresťan a ja si vážim slobodu ako jednu z najväčších hodnôt v mojom živote, ak nie vôbec najväčšiu, a vnucovať niekomu svoju vieru by mi pripadalo naozaj trápne. A mne to tu pripadá, že skôr vy máte tendenciu robiť z kresťanov ľudí s psou hlavou, ktorí všetkým chcú škodiť. A ja si myslím, že celá naša spoločnosť je postavená na židovsko-kresťanskej kultúre, že to, čo tu máme, za to, čo tu máme v rôznych oblastiach, vďačíme kresťanstvu a ja si myslím, že vy by ste to mali aj trošku rešpektovať, aj keď možno to kresťanstvo vám nie je blízke. A hádzať kresťanov do jedného vreca s tými, ktorí chcú tuto nejak obmedzovať slobodu, to je, si myslím, že veľmi hlúpe. A bolo to také zovšeobecnenie, ktoré naozaj je veľmi, veľmi nerešpektujúce k ostatným ľuďom a vašim kolegom tu v parlamente. Takže prosím vás, skúste to robiť inak ako tamto kolegovia z krídla.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:46 - 14:48 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som bol účastný na tom zdravotníckom výbore a ja som vystrihol video streamu pani Cigánikovej a zverejnil som to, pretože tie praktiky sa mi zdali nedemokratické.
A teraz k tomu. Vy nám hovoríte, nikdy nebol taký problém, aký sa vyskytol na zdravotníckom výbore. No jasné, že nebol taký problém, lebo normálne sa tie výbory vedia dohodnúť. Vy sa snažíte to postaviť do tej roviny, že ide o tieto veľmi citlivé zákony. Ale ja vám hovorím, že mne vôbec nešlo o... o to, o aký zákon išlo, ale o tú procedúru. O to, že som sa na tom výbore napríklad hlásil a nedostal som slovo ako člen výboru. O to, že ona si schválila spravodajcovanie zákona len tým, že sa sama navrhla. A tak by to podľa mňa nemalo fungovať. Ja teraz vyhlasujem, že my sa nechystáme podporiť tento pozmeňovák, ale verím, že bude súčasťou nejakej novely rokovacieho poriadku, ktorú prinesieme, a ja verím, že vy ako demokrati to bez problémov podporíte.
Ešte by som chcel povedať, že si vyprosím, aby ste nám tu vykrikovali stále, že porušujeme nejakú koaličnú zmluvu, keď predsedníčka výboru nemá problém vystúpiť proti programovému vyhláseniu vlády a dvakrát ho nepodporiť hlasovaním. A, a vy nám teraz budete vyčítať... (Prerušenie vystúpenia časomerom a reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:38 - 14:39 hod.

Marcinčin Radovan
Ďakujem. Neviem, či som správne rozumel tomu bodu 2, ale ja som tomu rozumel tak, že Sloboda a Solidarita obhajuje zjavne nedemokratický postup. A bojuje proti demokratizácii postupov, ktoré predkladajú fašisti? Ako fašistami, jak ste to povedali vy?
A mne to tak príde, že zneužívanie pravidiel chcete podporiť dodržiavaním pravidiel.
Všetko, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:15 - 14:16 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja potom ešte podrobnejšie k tomuto aj k odpovedi pánovi Beluskému vystúpim v rozprave, ale v krátkosti poviem, že ten pozmeňujúci návrh zodpovedá tomu, čo bolo odhlasované na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií všetkými vtedy prítomnými členmi vrátane koaličných poslancov, ktorí tam boli, nie všetci tam boli.
A považujem ten pozmeňujúci návrh aj za odborne správny a bližšie to už potom vysvetlím v rámci rozpravy. Takže aj som rád, že je predložený. V podstate zodpovedá tomu, čo presadzoval na výbore pre nezlučiteľnosť funkcií jeho predseda pán poslanec Susko, predpokladám, že ste s ním nejak toto komunikovali. No a už to ďalšie poviem potom v rozprave.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:07 - 14:09 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja za seba budem hovoriť a myslím, že nie som jediný, však nakoniec ten problém je na zdravotníckom výbore, tak asi členovia zdravotníckeho výboru by vedeli oveľa tak zápalistejšie o tom rozprávať.
Ale poviem tak, že ono väčšinou pri tých pozmeňujúcich návrhoch sa podľa mňa musia zohľadňovať tri veci. Ja až... ja teda úplne inak veľmi nezohľadňujem to, že kto niečo hovorí, ale, samozrejme, pozerám sa na to, že čo hovorí, ale takisto sa pozerám na to, aj kedy sa to hovorí, lebo je dôležité správne načasovanie. Ja, pokiaľ ide o obsah toho pozmeňujúceho návrhu, aj keď si ho formulačne viem predstaviť lepšie, ja súhlasím, ale vy sám dobre viete, že sme sa o tomto probléme bavili. A bavili sme sa aj na grémiu a tam bolo aj pánom predsedom parlamentu uvedené, že by sa mala táto vec zapracovať do veľkej novely rokovacieho poriadku. Neviem, či vy, ste tam boli aj vy vtedy.
A pokiaľ teda ide o obsah, ja súhlasím s tým, že by sa nemali stávať situácie, že teda predseda výboru navrhne nejakú osobu, tá mu na výbore neprejde a potom si to tak takzvane na hulváta tú osobu určí a tú istú osobu, že to je také, ja by som povedal, minimálne neslušné, a mal by tam byť nejaký mechanizmus, že ak tomu predsedovi tá navrhnutá osoba neprejde hlasovaním, tak by mal mať právo ešte iný člen výboru navrhnúť inú osobu, ktorá, ak prejde hlasovaním, tá bude spravodajca. A keď je tam úplne, že patová situácia, že sú tam všetci zaseknutí, tak potom až na záver, ako hovoríte, by mal ten predseda výboru určiť.
Ale ako som povedal, že z môjho pohľadu je aj dôležité, kedy sa pozmeňujúci návrh predkladá. Ja rešpektujem to, čo povedal pán predseda parlamentu, že by bol rád alebo rád by videl takýto, tento váš pozmeňujúci návrh zapracovaný vo veľkej novele rokovacieho poriadku. A ja, ja si to evidujem a ja tam takéto ustanovenie určite navrhnem dať. Ako to nakoniec dopadne, dúfam, že pozitívne v tomto duchu, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 14:04 - 14:04 hod.

Vetrák Milan
Ja len krátko. Ono cez to rúško niekedy sa spodobujú niektoré hlásky, spoluhlásky, tak samohlásky, spoluhlásky, takže... Ja si pamätám, že som povedal 459. Ale, samozrejme, pre istotu to aj ja zopakujem. Je to naozaj tlač 459, aby nedošlo k nedorozumeniu a k omylu. Ďakujem.
Skryt prepis