Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.9.2021 o 9:26 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:58 - 9:59 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Kočiš, ďakujem za vaše slová, ktoré ste povedal, že takéto deti musíme naďalej podporovať a podávať im pomocnú ruku. Pán Vašečka, za vaše slová, hľadáme najlepšie riešenie, to my vždy na školskom výbore, snažíme sa. Pán Habánik, áno, musíme prejsť ešte dlhou cestou, ale raz začať musíme a páčilo sa mi tiež, ako ste povedal, že nám záleží na každom a jednom dieťati a žiakovi. Ja si myslím, že pán poslanec Dominik Drdul je skvelým príkladom toho, ako inklúzia funguje. Ďakujem vám všetkým za vaše názory a Dominikovi Drdulovi držím palce, aby to dotiahol veľmi, veľmi ďaleko. Veľká vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:57 - 9:57 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Mne dnes nefungovalo zariadenie v čase, keď som sa mal prihlásiť. Veľmi správne ste pani kolegyňa zhrnula naše medzinárodnoprávne záväzky, ktoré máme voči osobám so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania a realizácii právo na vzdelanie. Je smutný fakt, že až donedávna v podstate väčšina z týchto záväzkov bola plnená skôr formálne a ja sa veľmi teším, že teda konečne sa veci hýbu dopredu aj vďaka novému vedeniu ministerstva školstva a vlastne vďaka tomu, že sa aj v tejto koalícii a v tomto parlamente našla skupina ľudí, ktorá rovnako spolu s ministerstvom pracuje na tom, aby sa aj v tejto oblasti dosiahla reálna zmena. Je treba podotknúť, že k inklúzii sa ešte len blížime a máme, ako už bolo povedané pred sebou ešte dlhú cestu, ale finálny a želaný stav je teda inklúzia, pri ktorej treba jednoznačne povedať, že inklúzia, ak funguje správne a dobre, tak nikoho neobmedzuje a tým pádom sa nemusíme baviť o tom, či niekto inklúziu potrebuje alebo nepotrebuje, pretože inklúziu v zmysle prijatia a v zmysle začlenenia potrebuje každý jeden z nás. Pretože špecifické potreby má v rôznych etapách svojho života každý jeden z nás. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:54 - 9:55 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Tak isto ďakujem pani kolegyni Márii Šofranko za vystúpenie a som veľmi rád, že aj celá táto debata už pre tých, ktorí prichádzajú vlastne preberáme tretí zákon z dielne ministerstva školstva, ešte nás čakajú dva v druhom čítaní, že celá táto debata je naprieč politickému spektru kultivovaná, vystúpenia sú k veci a takto to chceme aj udržať, minimálne hovorím za náš výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že je dobré, aby sme si uvedomili tak ako pani kolegyňa povedala vo vystúpení, že ide o deti, ktoré majú nejaké svoje potreby nejaké svoje problémy ich rodiny a my sme tu pre nich a máme sa spolu o tom rozprávať. Môžme mať rôzne názory na niektoré riešenia na niektoré postupy ale tu sa netreba biť alebo hádať
===== ... šport, že je dobré, aby sme si uvedomili, tak ako pani kolegyňa povedala vo vystúpení, že ide o deti, ktoré majú nejaké svoje potreby, nejaké svoje problémy, ich rodiny a my sme tu pre nich a máme sa spolu o tom rozprávať. Môžme mať rôzne názory na niektoré riešenia, na niektoré postupy, ale tu sa netreba byť alebo hádať, tu treba proste hľadať riešenia aj pri tvorbe tohto zákona nebola to ľahká cesta, boli dve medzirezortné pripomienkové konania, bolo veľa rokovaní a sme v prvom čítaní, čiže predpokladám, že rokovania aj budú, aj my dostávame ďalšie podnety k niektorým týmto veciam a som rád, že niektoré veci, na ktoré sme nevedeli nájsť zhodu a mohli by vytvárať nejaké napätie, tak nakoniec neboli zaradené, naopak niektoré tam boli pridané. Čiže je tu priestor na to hľadanie tých najlepších riešení. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:54 - 9:55 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Tak isto ďakujem pani kolegyni Márii Šofranko za vystúpenie a som veľmi rád, že aj celá táto debata už pre tých, ktorí prichádzajú vlastne preberáme tretí zákon z dielne ministerstva školstva, ešte nás čakajú dva v druhom čítaní, že celá táto debata je naprieč politickému spektru kultivovaná, vystúpenia sú k veci a takto to chceme aj udržať, minimálne hovorím za náš výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, že je dobré, aby sme si uvedomili tak ako pani kolegyňa povedala vo vystúpení, že ide o deti, ktoré majú nejaké svoje potreby nejaké svoje problémy ich rodiny a my sme tu pre nich a máme sa spolu o tom rozprávať. Môžme mať rôzne názory na niektoré riešenia na niektoré postupy ale tu sa netreba biť alebo hádať
===== ... šport, že je dobré, aby sme si uvedomili, tak ako pani kolegyňa povedala vo vystúpení, že ide o deti, ktoré majú nejaké svoje potreby, nejaké svoje problémy, ich rodiny a my sme tu pre nich a máme sa spolu o tom rozprávať. Môžme mať rôzne názory na niektoré riešenia, na niektoré postupy, ale tu sa netreba byť alebo hádať, tu treba proste hľadať riešenia aj pri tvorbe tohto zákona nebola to ľahká cesta, boli dve medzirezortné pripomienkové konania, bolo veľa rokovaní a sme v prvom čítaní, čiže predpokladám, že rokovania aj budú, aj my dostávame ďalšie podnety k niektorým týmto veciam a som rád, že niektoré veci, na ktoré sme nevedeli nájsť zhodu a mohli by vytvárať nejaké napätie, tak nakoniec neboli zaradené, naopak niektoré tam boli pridané. Čiže je tu priestor na to hľadanie tých najlepších riešení. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 9:47 - 9:52 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, skúste na chvíľu zaspomínať koľko ste mali spolužiakov a spolužiačok so zdravotným znevýhodnením za vaše žiacke a študentské roky. Mne by nato stačila jedna ruka a to keď zoberiem do úvahy základnú školu, strednú školu a vysokú školu. Najhoršie však je, že mnohým ľuďom ani nenapadlo kde takéto deti sú a kde sa vôbec vzdelávajú. Pre mňa ale určite ale určite aj mnohých iných do istého veku jednoducho neexistovali. Dnes je to však inak a spoločnosť a zvlášť školstvo sa začína pomaly otvárať aj ľuďom z rôznymi druhmi postihnutí a môže zato aj niečo čo sa nazýva inklúzia a inkluzívne formy vzdelávania. Slovenská republika pri implementácii princípu inklúzie vo výchove a vzdelávaní vychádza z myšlienky, že inklúzia sa týka všetkých v školskom prostredí. Teda všetkých detí, žiakov, študentov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov i ďalších aktérov výchovy a vzdelávania ale aj politiky podpory mládeže, zamestnanosti a ďalších oblastí života. Vytvorenie podmienok pre inkluzívne vzdelávanie je ľudské právo. Vychádzame z týchto východiskových dokumentov všeobecnej deklarácie ľudských práv, deklarácie práv dieťaťa, dohovoru OSN o právach dieťaťa, svetovej deklarácie vzdelania pre všetkých, deklarácii zo Salamanky, deklarácii z Incheonu, dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, všeobecný komentár č. 4/2016 o práve na inkluzívne vzdelávanie a zo záverov Rady o účinnom vedení v oblasti vzdelávania.
Cieľ zabezpečiť inkluzívne vzdelávanie je pre Slovensko právne záväzný už od 25. júna 2010 keď Slovenská republika pristúpila k dohovoru OSN o práva osôb so zdravotným postihnutím, ktorý má ako medzinárodná zmluva podľa č. 6 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Podľa čl. 24 ods. 1 tohto dohovoru zmluvné strany uznávajú právo osôb so zdravotným postihnutím na vzdelanie. Na účel uplatňovania tohto práva bez diskriminácie a na základe rovnosti príležitostí zmluvné strany zabezpečia začleňujúci vzdelávací systém na všetkých úrovniach a celoživotné vzdelávanie. Podľa odseku 2 písmeno b) zmluvné strany zabezpečia, aby osoby so zdravotným postihnutím mali na rovnakom základe s ostatným prístup k inkluzívnemu kvalitnému a bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu v spoločenstve, v ktorom žijú, a aby sa im poskytovali primerané úpravy v súlade s ich individuálnymi potrebami. Štát zmluvná strana sa zaviazal k potrebnej zmene legislatívy, úprave zákonných a podzákonných noriem tak, aby podporovali inklúziu a zároveň k vypusteniu všetkých noriem, ktoré jej odporujú čl. IV ods. 1 dohovoru.
Tento dohovor ako aj ďalšie dokumenty predpokladajú postupnú premenu školského systému na inkluzívny. Zároveň je na jeho základe právo na inkluzívne vzdelávanie vrátane primeraných úprav vzdelávacieho prostredia. Pre jednotlivca okamžité okamžite uplatiteľné. Inklúzia ako jeden zo základných princípov výchovy a vzdelávania bude zahrnutá do zákona, o ktorom rozprávame č. 245/2008 je to zákon o výchove a vzdelávaní teda školský zákon. Hlavným cieľom inkluzívneho vzdelávania je, aby mali všetky deti a žiaci možnosť rozvíjať svoj osobný potenciál v škole, ktorú majú najbližšie k miestu svojho bydliska alebo pre ktorú sa rozhodnú a rozvíjať svoj osobný potenciál v živote a neskôr na trhu práce. Inštitúcia, škola, ktorá dieťa, žiaka a študenta vzdeláva musí byť nastavená tak, aby v rámci inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní rešpektovala jedinečnosť každého dieťaťa, žiaka, študenta a jeho možnostiam prispôsobovala ciele a obsah vzdelávania ako aj vzdelávacie metódy a formy hodnotenia. Ďakujem veľmi za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.9.2021 9:43 - 9:45 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, panie kolegyne, páni kolegovia, pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 640). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie , vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:35 - 9:35 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. iba v krátkosti zareagujem. Veď práve aj tí Rusíni, ktorí navštevujú hlavne v Medzilaborciach, či v iných mestách, kde sú práve tie aj rusínske školy teda s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny rusínskej, tí rodičia samy hovorili, že chcú, aby sa deti učili aj ten slovenský jazyk a všetky predmety sa zvyčajne učili v tom slovenskom jazyku, ale si chcejú po boku ponechať aj ten rusínsky jazyk, aby ho mohli zachovať aj pre ďalšie generácie. Pretože iná cesta ako zachovať tento krásny jazyk už asi neexistuje. Takže v tomto z časti s vami súhlasím a myslím, že ten pozmeňovák bude celkom dobrý a vyškrtáme nejaké muchy, ktoré tam bohužiaľ vznikli pri tvorbe zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 9:30 - 9:32 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážený pán minister, na Slovensku máme školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, kde sa učia všetky predmety v jazyku národnostnej menšiny a s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny, kde sa vyučuje len jazyk národnostnej menšiny a všetky zvyšné predmety sa vyučujú v slovenskom jazyku. Tie prvé, ktoré som spomínal sú školy len s vyučovacím jazykom maďarského jazyka, ktoré by sa podľa tohto návrhu stali národnostnými školami. Nuž tie ďalšie ako sú rusínske školy, rómske, či iné menšinové by sa menšinovými školami, teda národnostnými školami bohužiaľ nestali. By som povedal, tak po pravde mňa oslovili aj zástupcovia rusínskych škôl. Oni nemali na to ani personálne kapacity, ani financie, aby dokázali vyučovať všetky predmety v jazyku národnostnej menšiny a preto vyučujú len svoj jazyk národnostnej menšiny a zvyšné predmety sa vyučujú v slovenskom jazyku a tým pádom si zachovávajú svoju tradičnú reč aj pre ďalšie generácie. Podľa môjho názoru by sa však národnostnými školami mali stať aj tie školy, ktorých vyučovací jazyk prebieha v slovenskom jazyku, ale v ich učebných osnovách je aj vyučovanie v jazyku národnostnej menšiny. Ak za národnostné školy budeme považovať len tie školy, ktoré učia všetky predmety v jazyku národnostnej menšiny budeme mať národnostné školy len pre maďarskú menšinu a zvyšné menšiny potom utrpia. Môže ich to poznamenať v budúcnosti, keď napríklad budú vypísané rôzne granty len priamo pre špeciálne pre národnostné školy. Preto som aj spolu s kolegami inicioval stretnutie so štátnou tajomníčkou ministerstva školstva, kde som poukázal na tento problém, že by pri tomto probléme utrpeli rusínske školy, či iné ďalšie, ktorá nám dala za pravdu a preto sa v budúcnosti, teda v druhom čítaní pripraví pozmeňujúci návrh, aby mohli byť aj rusínske školy, rómske, či iné školy národnostných menšín zaradené ako národnostné školy. Len toľko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 9:26 - 9:26 hod.

Šofranko Mária
Ďakujem. Pani Hatráková, samozrejme toto je možné. Samozrejme v spolupráci s pánom ministrom, ktorý je tu môže na to nakoniec zareagovať, ale určite je to všetko o vzájomnej komunikácii. Pán Kočiš, musím sa vám poďakovať tiež za vašu faktickú a rozprával ste z môjho srdca a presne tak ako to je. Ďakujem vám veľmi pekne obidvom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:23 - 9:24 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vďaka, Majka, ja myslím, že jednou z možných podaných rúk učiteľovi môže byť aj alebo by mohol aj sociálny pracovník v školstve ako pedagogický zamestnanec. Nie samozrejme ako povinnosť pre školu, ale ako možnosť za predpokladu, že by škola vyhodnotila, že situácia povedzme v triede alebo v skupine alebo v rodine toho dieťaťa si vyžaduje intervenciu. Takže v tomto zmysle by som v budúcnosti rada komunikovala s tímom, ktorý zákon tvorí o možnosti vloženia sociálnych pracovníkov ako pedagogických zamestnancov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis