Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.9.2021 o 9:57 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 11:13 - 11:13 hod.

Vetrák Milan
Navrhujem takisto na základe dohody troch poslaneckých klubov, SaS, SME RODINA a OĽANO, aby sme bod č. 15, je to tlač 440, novela zákona o štátnom občianstve, aby sme tento bod preložili až na október.
Odôvodnenie: nielen k vôli tomu, že sa na tom dohodli tieto tri kluby, ale teda podľa mojich informácií už aj minister vnútra požiadal o to, aby sa to preložilo na október.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 21.9.2021 11:12 - 11:13 hod.

Horváthová Eva Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda.
Na základe dohody troch poslaneckých klubov, OĽANO, SaS, SME RODINA, žiadam o presunutie hlasovania o bode 49 tejto schôdze Národnej rady, to je návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 661), ako spravodajkyňa, a to na koniec prebiehajúcej 40. schôdze NR SR. Ďakujem.
Skryt prepis
 

21.9.2021 11:01 - 11:06 hod.

Vašečka Richard
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len chcem určiť termín rokovania: dnes o 17.00 hod. Ďakujem.
Opravujem sa, hlasovania, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.9.2021 10:58 - 11:01 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. júna 2021 č. 805 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 323 z 9. septembra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie vedu, mládež a šport v uznesení č. 98 zo 16. septembra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 3 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý je gestorským výborom, zo 17. septembra 2021 č. 107. Týmto uznesením má výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 10:45 - 10:46 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, milí kolegovia, za vaše faktické poznámky.
Ja by som možno len chcela pánovi Richterovi podotknúť, že jedným z hlavných cieľov tohto projektu alebo zákona o najmenej rozvinutých okresoch bola práve podpora vytvárania pracovných miest. A pri tých projektoch, ktoré sa realizovali, to vo veľkej miere zlyhávalo. A preto ja verím do budúcna, že sa budú realizovať kvalitné projekty, projekty, ktoré pomôžu rozvoju regiónu a ktoré naozaj vytvoria pracovné miesta, ktoré budú udržateľné aj do budúcnosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 10:42 - 10:43 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Som veľmi vďačná za tento návrh zákona, ktorým k menej rozvinutým okresom bude patriť po schválení tohto zákona aj okres Stará Ľubovňa. Vytváranie pracovných príležitostí musí byť našou hlavnou prioritou. Ľudia, ktorí žijú v našom okrese, chodia za prácou do zahraničia, čo má negatívny dopad hlavne na rodiny detí, ktoré v mnohých prípadoch vychovávajú starí rodičia.
Napríklad z mojej obce Chmeľnica, v ktorej starostujem, z 995 obyvateľov takmer 300 pracuje v zahraničí. Okres Stará Ľubovňa je postihnutý odchodom mladej a vzdelanej pracovnej sily a nedostatkom investícií a podnikateľských aktivít. Spolu s kolegom Michalom Šipošom sme cítili skrivodlivosť, preto sme veľmi intenzívne bojovali za zaradenie okresu Stará Ľubovňa do menej rozvinutých regiónov. Som veľmi rada, že sa nám to podarilo. Zásluhu máš na tom aj ty, moja kolegyňa Janka Majorová Garstková zo susedného okresu Kežmarok. Patrí ti naša vďaka.
Aj v okrese Stará Ľubovňa rovnako potrebujeme reálne nástroje, ktoré budú znižovať regionálne rozdiely, zvyšovať konkurencieschopnosť v našom regióne a tým aj kvalitu života obyvateľov, ktorí v nich žijú. Potrebujeme vytvoriť pracovné príležitosti, aby ľudia z okresu nemuseli chodiť za prácou do zahraničia. Verím, že pri podávaní projektov budú odstránené byrokratické a administratívne prekážky a žiadosti budú jednoduché, bez zbytočných príloh, rovnako výber projektov bude transparentný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 10:40 - 10:42 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja naviažem aj na moju kolegynku v rozprave. Keď som sa dozvedel, že budeme mať v pléne nový zákon o najmenej rozvinutých regiónov, som sa popravde veľmi, ale veľmi potešil, pretože som veril, že sa k menej rozvinutým regiónom konečne zaradí aj okres Humenné. Bohužiaľ, sa tak nestane.
Myslím, že navštevujem aj okres, myslím, že navštevujem dosť často okresy v, v blízkosti okresu Humenné, nuž ja tam nevidím žiadne zásadné rozdiely. Každého trápia zvyčajne tie isté problémy, ako je vysoká nezamestnanosť a iné sociálne problémy. Akú majú motiváciu možno znižovať okresy mieru nezamestnanosti, ak potom vedia, že môžu prísť o tento štatút a prídu aj o finančné prostriedky? Ja som presvedčený o tom, že výpočet na menej rozvinuté regióny je zlý a neaktuálny, na čo poukazovali aj prednostovia, ale ja tento zákon v konečnom dôsledku podporím, len to je taká moja menšia výhrada, pretože stačí do tých regiónov prísť a vidieť, že sú menej rozvinuté. Len niektoré sa snažia tú nezamestnanosť znižovať, ako sa len dá, niektoré naschvál nie, aby dostávali dotácie, a ten, kto viacej robí a tú nezamestnanosť znižuje, tak je potom takto týmto bitý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.9.2021 10:34 - 10:40 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, téma regionálneho rozvoja, ako aj rozvoja najmenej rozvinutých okresov je mi blízka. Dlhé roky som pracovala v oblasti regionálneho rozvoja.
Rozdiely medzi jednotlivými regiónmi Slovenska sú značné. Na zmiernenie týchto rozdielov bol v roku 2015 prijatý zákon o podpore NRO. Táto myšlienka bolo z môjho pohľadu veľmi dobrým projektom, avšak v rukách ľudí bažiacich po moci a peniazoch sa stala nástrojom pre korupciu, rodinkárstvo a klientelizmus.
V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť správu Najvyššieho kontrolného úradu o výsledku kontroly, v ktorej sa okrem iného uvádza, že sy... systém poskytovania príspevku pre okresy bol komplikovaný, byrokratický, zdĺhavý, že výzvy boli zverejňované veľmi neprehľadným a často skrytým spôsobom a chýbali v nich aj transparentné kritériá. Žiadateľ tak nevedel, aké záväzné podmienky má splniť, na čo sa má sústrediť, aby bol jeho projekt úspešný, a ani akú výšku finančného príspevku môže očakávať. Na to je potrebné myslieť aj do budúcnosti, aby sa výrazne zlepšilo informovanie verejnosti o výzvach, ktoré sa majú zverejňovať na prehľadnej webstránke spolu s transparentnými kritériami, podľa ktorých budú posudzované a za akej aktívnej účasti partnerov, ktorých, ktorými bezpochyby sú zástupcovia miestnej samosprávy, regionálni zamestnávatelia či vzdelávacie inštitúcie.
NKÚ ďalej uvádza, že výber projektov do ročných priorít nebol dostatočne transparentný, že boli schvaľované projekty, ktoré neprispievali k znižovaniu nezamestnanosti v regiónoch alebo rozvoju celého NRO. Pomoc NRO cez regionálny príspevok, tak ako bola dosiaľ nastavená a poskytovaná, skôr pomohla obciam a mestám v týchto okresoch s budovaní infraštruktúry alebo dofinancovaním ich vlastných potrieb ako so znižovaním nezamestnanosti, pritom hlavným cieľom tohto projektu je vytváranie pracovných miest. Napriek tomu bolo, napriek tomu v období rokov 2016 až 2020 napríklad v okrese Kežmarok podporili projekty, ktoré nevytvorili žiadne pracovné miesta. Takýchto projektov bolo viac ako 55 %. Ešte dodám, že v tomto období okres Kežmarok patril, ale aj doteraz patrí medzi okresy s najvyššou nezamestnanosťou.
Závažným nedostatkom podľa národných kontrolórov bolo taktiež, že pre poskytnutie regionálneho príspevku neboli stanovené žiadne merateľné ukazovatele, dokonca ani povinnosť vytvoriť minimálny počet pracovných miest. Takto bolo zazmluvnených až 40 % projektov v objeme 23 mil. eur. Cez regionálny príspevok sa neraz financovala chýbajúca infraštruktúra alebo sa riešili dlhodobé zanedbané investičné aktivity miestnej samosprávy. Akokoľvek bola táto snaha z pohľadu menej rozvinutých regiónov legitímna, riešenie nezamestnanosti napríklad cez nákup už spomínaných traktorov, rozšírenie čističky odpadových vôd či výmenou zastaranej výrobnej technológie súkromnej spoločnosti nepovažuje NKÚ za účelné a hospodárne využitie štátnych financií. Projekty, v ktorých sa realizátori zaviazali vytvoriť pracovné miesta, boli podporené v objeme 34 mil. eur a mali vytvoriť 1 700 pracovných miest. V priemere tak bolo na jedno pracovné miesto podporené sumou 20-tisíc eur. Kontrolóri však nemohli vyhodnotiť skutočný počet novovytvorených miest, pretože okresné úrady a nezodpovedné štátne inštitúcie takúto evidenciu neviedli.
Túto novelu, ktorú dnes máme v pléne, vítam z niekoľkých dôvodov. Touto novelou sa výrazne zjednoduší spôsob prípravy výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku a jeho vyhodnocovanie. Menovanie členov riadiaceho výboru aj naďalej ostáva v kompetencii MIRRI a riadiaci výbor podľa tohto zákona bude zložený zo zástupcov MIRRI, VÚC, zástupcov miest a obcí, okresného úradu a sociálno-ekonomických partnerov. Akčný plán a ročné priority nahrádza tzv. plán rozvoja, ktorý je ministerstvom investícií schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu.
Ako veľmi dobrý krok vnímam aj zmenu spôsobu zaradenia okresov do NRO, do zoznamu, kde po novom patrí aj taký okres, ktorého hranice obklopujú najmenej rozvinuté okresy alebo štátna hranica, tak ako už kolegyňa tu rozprávala. Aktivita v zmysle navrhovanej úpravy môže presahovať hranice najmenej rozvinutého okresu, ak má priamy vplyv na najmenej rozvinutý okres.
Po prvom čítaní tohto zákona som v júli iniciovala pracovné stretnutie prednostov najmenej rozvinutých okresov so zástupcami MIRRI na Okresnom úrade v Kežmarku. Tohto stretnutia sa zúčastnili všetci 20 prednostovia, ktorí spoločne so štátnym tajomníkom MIRRI Dušanom Veličom dostali odpovede na svoje otázky, za čo sa aj touto formou chcem poďakovať. Návrh zákona predpokladá vypracovanie plánu rozvoja do 31. mája 2022, čo v praxi znamená vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí i vyhodnotenia a schválenie ministerstvom MIRRI. Podrobnosti o zriadení, zložení, počte členov, dĺžke funkčného obdobia členov, úlohách i činnosti a spôsobe prijímaní rozhodnutí riadiaceho výboru ustanovuje štatút, rokovací poriadok schválený ministerstvom MIRRI.
Nakoľko sú rôzne pohľady na menovanie členov riadiaceho výboru, chcela by som vás aj týmto spôsobom v mene kolegov, pani ministerka, poprosiť o ďalšie pracovné stretnutie, ktoré by sa mohlo venovať práve tomuto. Verím, že zmena tohto zákona prinesie viac príležitostí pre širšie skupiny žiadateľov, a nie len pre pár vyvolených.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:58 - 9:59 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán Kočiš, ďakujem za vaše slová, ktoré ste povedal, že takéto deti musíme naďalej podporovať a podávať im pomocnú ruku.
Pán Vašečka, za vaše slová - hľadáme najlepšie riešenie, to my vždy na školskom výbore (povedané so smiechom), snažíme sa.
Pán Habánik, áno, musíme prejsť ešte dlhou cestou, ale raz začať musíme. A páčilo sa mi tiež, ako ste povedal, že nám záleží na každom a jednom dieťati a žiakovi. Ja si myslím, že pán poslanec Dominik Drdul je skvelým príkladom toho, ako inklúzia funguje.
Ďakujem vám všetkým za vaše názory a Dominikovi Drdulovi držím palce, aby to dotiahol veľmi, veľmi ďaleko.
Veľká vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:57 - 9:57 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Mne dnes nefungovalo zariadenie v čase, keď som sa mal prihlásiť.
Veľmi správne ste, pani kolegyňa, zhrnula naše medzinárodnoprávne záväzky, ktoré máme voči osobám so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania a realizácii ich práva na vzdelanie. Je smutný fakt, že až donedávna v podstate väčšina z týchto záväzkov bola plnená skôr formálne, a ja sa veľmi teším, že teda konečne sa veci hýbu dopredu aj vďaka novému vedeniu ministerstva školstva a vlastne vďaka tomu, že sa aj v tejto koalícii a v tomto parlamente našla skupina ľudí, ktorá rovnako spolu s ministerstvom pracuje na tom, aby sa aj v tejto oblasti dosiahla reálna zmena.
Je treba podotknúť, že k inklúzii sa ešte len blížime, a máme, ako už bolo povedané, pred sebou ešte dlhú cestu, ale finálny a želaný stav je teda inklúzia, pri ktorej treba jednoznačne povedať, že inklúzia, ak funguje správne a dobre, tak nikoho neobmedzuje, a tým pádom sa nemusíme baviť o tom, či niekto inklúziu potrebuje, alebo nepotrebuje, pretože inklúziu v zmysle prijatia a v zmysle začlenenia potrebuje každý jeden z nás, pretože špecifické potreby má v rôznych etapách svojho života každý jeden z nás.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis