Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2021 o 11:50 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:53 - 11:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ide o pomerne krátku novelu zákona o kompenzáciách pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, a to z dôvodu, že v praxi dochádzalo k nejasnostiam, akým spôsobom si majú tieto zdravotne ťažko postihnuté osoby vypočítavať hodnotu majetku. Hodnota majetku je kľúčová pre určenie, či tieto osoby si môžu žiadať o kompenzácie. Tá hodnota je dnes približne alebo takmer 40-tisíc euro. Niektoré veci sa do toho započítavajú, niektoré nezapočítavajú, tie sú, toto je pomerne jasné, pretože sú vymenované v určitom zozname.
Čo je nejasné a bolo doteraz nejasné, je, akým spôsobom sa má rátať podiel tejto osoby na majetku najmä v situáciách, kedy tam bolo nevysporiadané BSM, kedy sa viažu na ten majetok určité ťarchy, ako je, ako je hypotéka, ako sú nejaké exekučné záložné práva. A aj preto sme túto otázku v tejto novele vyjasnili spôsobom, na ktorom sme sa ako predkladatelia dohodli s príslušným ministerstvom.
No a od toho prvého čítania až k tomuto druhému čítaniu bol priestor, aby sme ten návrh ešte vylepšili. V princípe sme zohľadnili dve pripomienky, ktoré nám boli doručené zo strany parlamentnej legislatívy. Prvá sa týkala toho, aby sme upresnili ešte aj v príslušnej prílohe, príloha č. 15 zákona, teda to, čo sa, akým spôsobom sa bude tá hodnota majetku vypočítavať a takisto sme ešte spresnili prechodné ustanovenia.
Dalo sa to urobiť viacerými spôsobmi, zvolili sme ten, aby osoby, ktoré v dobrej viere si inak vypočítali tú hodnotu majetku, ako si ju mali podľa Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny, tak aby teda dobre, keď už nebudú ďalej dostávať tie kompenzácie, pretože si to zle vyrátali, tak ale aby aspoň nemuseli spätne vracať sumy, ktoré v podstate ani oni sami nespotrebovali, pretože ich spotrebovali na osobných asistentov, ktorí im pomáhali, keďže to sú invalidné osoby, zvládať vôbec prežiť. Ale toto bude podrobnejšie, o tomto bude podrobnejšie potom hovoriť pán poslanec Drdul, ktorý predloží pozmeňujúci návrh v tomto smere.
Čiže ja by som vás rád požiadal už len kvôli týmto osobám, ktorých život ľahký nie je, aby ste túto novelu zákona podporili, a teda pokiaľ možno tak všetci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:51 - 11:53 hod.

Szőllős Ján
O návrhu zákona sa bude hlasovať v utorok o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:50 - 11:51 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, že si povedala to, čo by si mal každý uvedomiť, že čo je voda a čo znamená voda a život ako taký na našej planéte Zem.
Nebudem to teraz rozvíjať, pretože to by boli iba stále opakované veci, ale myslím si, že budeme musieť stále opakovať ľuďom, aby si to uvedomili. Ale chcel by som upovedomiť jedno, čo ma zaujalo v tvojej, v tvojom pozmeňovacom návrhu, a síce v článku I a v zdôvodňovacej správe, že - zároveň sa zakazuje označovať údaje, ktoré budeš teda ako požadovať, aby sa dávali do tej verejnej sféry, aby sa tieto údaje považovali za dôverné alebo za predmet obchodného tajomstva. Áno, pani kolegyňa, som rád, že v tomto zákone takto si to explicitne vyjadrila, pretože v mnohých zákonoch si niektorí podnikatelia, neviem akí kadejakí dodávatelia, svojvoľne dávajú, že to je obchodné tajomstvo, to je také know-how, to je, neviem, všetko možné a pritom občan, resp. ten, ktorý by mal o tom vedieť a ktorého možnože sa to bytostne dotýka, nemá potom právo, resp. nemôže si to nejakým spôsobom overiť.
Takže ďakujem veľmi pekne a, samozrejme, že budeme držať palce, aby sme tú vodu na Slovensku každopádne zachránili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 11:33 - 11:37 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 839 z 24. júna 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 576, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 331 z 9. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 137 z 10. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Výbor pre zdravotníctvo o predmetnom poslaneckom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 140 zo dňa 16. septembra 2021.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov. Splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2021 10:19 - 10:22 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 892 zo 25. júla 2021 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory, ktoré neprerokovali návrh v stanovenom termíne, je výbor pre hospodárske záležitosti .
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor zároveň odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 224 zo 14. septembra 2021. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 9:25 - 9:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj ja by som chcel pánovi ministrovi poďakovať za tento návrh zákona. Tento zákon už tu mal prísť dávno. Jedno a dvojcentové mince robia obrovské problémy hlavne obchodníkom, ktorí to potrebujú potom zamieňať v bankách a platia za to, že im to zamenia, ešte väčšie peniaze, ako je nominálna hodnota tých mincí.
A to, čo tu bolo spomínané pred chvíľočkou mojím predrečníkom, tak dovoľte len toľko, že keď tankujem na pumpe, nemusím predsa hľadať tie 1- a 2-centové mince, aby som doplatil, veď oni mi to zaokrúhlia. Celé nákupy sa budú zaokrúhľovať.
Takže výborný zákon, ktorý pomôže nielen ľuďom, čo sa týka obsahu týchto mincí v peňaženkách, ale aj obchodníkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2021 19:29 - 19:29 hod.

Mihalik Marcel
Na záver by som chcel len oznámiť, že hlasovanie bude zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 19:06 - 19:07 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Pán Blaha, vo vašom divadielku, ktoré ste nám vám príznačným slovníkom teraz v parlamente zahrali, nás urážate a viete sa iba vyhrážať. Veľmi dobre poznám tieto urážania a vyhrážania sa ešte z totality.
Totalita bola konkrétny režim s konkrétnymi vinníkmi. Poznali sme ich mená, vedeli sme o ich skutkoch, a predsa sme si netrúfli ani na to najmenšie - vyrovnať sa s minulosťou. Na Slovensku sme sa nikdy nevysporiadali s komunizmom a teraz žneme ovocie. Komunista nás uráža, vyhráža sa nám, čo s nami urobí, keď sa opäť dostane k moci.
Za ministrom Mikulcom stojím. To, že permanentne, pán Blaha, útočíte, urážate nás, považujem za jasný dôkaz, že si svoju prácu minister Roman Mikulec robí dobre a čestne. To vás vyrušuje. Zápasí s mafiou, ktorá sa infiltrovala do spoločnosti, do verejnej správy, do polície, do prokuratúry, do súdnictva. Tento boj s mafiou je veľmi náročný, ale verím, že tento boj vyhráme a spravodlivosť si každého nájde.
Domček z karát, ktorý tu vybudoval SMER - SD za 12 rokov vládnutia, sa vám postupne rozpadáva, pán kolega Blaha. Za vlády Roberta Fica tu fungovala organizovaná skupina. K jej fungovaniu sa priznali už dvadsiati šiesti vaši nominanti, ktorí vo svojich výpovediach povedali, ako tento obludný systém fungoval. Vymenoval ich pán minister. Minister Roman Mikulec aj napriek vášmu vyhrážaniu sa, pán Blaha, s touto mafiou odvážne zápasí. Poukázaním na aktivity tejto mafii Janko Kuciak a Martinka Kušnírová museli zomrieť. My sme im dlžní bojovať proti mafii a tento boj vyhrať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:07 - 17:08 hod.

Krúpa Juraj
Ja len si dovolím informovať, že zvolám výbor, brannobezpečnostný výbor, hneď po hlasovaní, kde budeme hlasovať o uznesení ohľadne mimoriadnej schôdze o odvolávaní ministra Mikulca. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:05 - 17:06 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA žiadam, aby Národná rada prerokovala bod 85, tlač 628, až do prerokovania veci vrátane záverečných slov navrhovateľa a spravodajcu bez ohľadu na termínované body 40. schôdze, a to aj po devätnástej hodine, pripadne po polnoci. Aj po prípadnom odložení alebo prerušení 42. schôdze s tým, že hlasovanie o tomto bode sa uskutoční v najbližšom riadnom termíne, pravdepodobne zajtra o jedenástej.
Skryt prepis