Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.9.2021 o 12:12 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 24.9.2021 12:18 - 12:21 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja nechcem naťahovať diskusiu, len tú faktickú som neodhadol a potom som nedopovedal to, čo som chcel. Chcel som vlastne povedať, že nepatrím ja medzi nejakých fanúšikov odpúšťania pohľadávok, ale viem si predstaviť výnimočné situácie, kedy najmä z ľudského hľadiska je to oprávnené. V určitých prípadoch to môže byť aj exekučná amnestia, aj keď to samé osebe ešte sa bude spresňovať, čo si pod tým budeme, vieme predstaviť, no a v tomto prípade si myslím, že je taká výnimočná situácia, kedy minimálne z ľudského hľadiska sa dá akceptovať, že ak zákon nehovoril, akým spôsobom si majú ZŤP osoby vypočítavať podiel na majetku, tak pomýlili sa ale v dobrej viere, pretože boli presvedčené, že tak sa ten zákon má vykladať. A som sa rozprával aj s niektorými advokátmi, ktorí si to takisto vykladali podobným spôsobom, čiže naozaj ten zákon bol veľmi nejasný. Tak dobre, nejaká sankcia nech tam je, ale nech tie peniaze nemusia vracať naspäť.
No a aby, my nedokážeme rozlíšiť, či ten človek to spravil v dobrej viere alebo nespravil v dobrej viere, to by mohla byť opravná námietka, ale sú tam dosť obmedzujúce podmienky na to, aby vôbec človek sa dostal do tej situácie, že sa mu tá pohľadávka odpustí. A to sú podmienky, ktoré súvisia s nakladaním s tým majetkom. Čiže to musí byť osoba, ktorá nemohla samostatne nakladať s majetkom, to sú najmä tie prípady nevysporiadaného BSM. Navyše bude musieť preukázať, že urobila všetko preto, aby sa toho majetku mohla zbaviť, aby nebola v situácií, že s ním nemôže nakladať. To znamená, že musela napríklad podať návrh na dohodu o urovnaní o tom majetku s tým svojím bývalým manželom. Alebo musela podať návrh na súd, aby sa to vysporiadalo, čiže aj v tomto prípade na to, aby tá pohľadávka bola odpustená, bude musieť preukázať, že urobila všetko preto, aby v tej situácií už nebola. Čiže nie je to bezbreho otvorené, a tým pádom my vlastne zužujeme okruh, že ak by sa nebodaj medzi tými ľuďmi, ktorí si to omylom zle vypočítali, ocitol nejaký špekulant, tak to možno bude v mizivom percente prípadov. Čiže to len na vysvetlenie.
Žiadny systém nie je dokonalý, ale myslím si, že v tomto prípade ten prevažujúci verejný záujem je v tom, aby sme tým ľuďom v tejto konkrétnej situácií, ich nie je veľa, aby sme, aby sme od nich nepožadovali to vrátenie.
Takže toto na dopovedanie a ďakujem veľmi pekne, že to predložil práve pán poslanec Dominik Drdul, ktorý sa venuje aj ďalším vylepšeniam tohto zákona a osobám, ktoré sú zdravotne postihnuté. Viem, že už má aj nejaké ďalšie veci pripravené, uvidíme, s čím príde ministerstvo, pretože ministerstvo avizuje, že koncom roka by mal prísť s veľkou novelou tohto zákona, ktoré sa týka zdravotne ťažko postihnutých osôb, takže verím, že to nejako dajú dokopy a že teda aj poslanecké iniciatívy prídu v tomto smere a že aj ministerstvo príde s niečím, čo pomôže týmto osobám do budúcnosti.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 12:12 - 12:16 hod.

Tabák Romana Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, plénum Národnej rady je miesto, kde máme možnosť meniť budúcnosť ľudí k lepšiemu. V poslednom čase je tu veľmi veľa, veľmi taká toxická atmosféra, poslanci voči sebe sú agresívni, vulgárni, nevraživí.
Dovoľte mi začať dnešné vystúpenie modlitbou z Biblie, nakoľko s Božou pomocou nás čaká svetlejšia budúcnosť a ja pevne verím, že naším jediným cieľom tu v tomto pléne budú riešenia pre ľudí. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi, chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Neuveď nás do pokušenia a zbav nás zlého.
Naspäť k tomuto zákonu. Cieľom návrhu zákona je odstránenie nespravodlivosti v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, v prípade ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím vlastní okrem majetku, ktorý sa na účely zákona č. 447/208 Z. z. nepovažuje za majetok, napríklad nehnuteľnosť, v ktorej býva, aj ďalší majetok, s ktorým nemôže samostatne nakladať.
Chcela som ešte poukázať na to, že v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na rok 2020 a 2024 sa na viacerých miestach uvádza, že vláda prijme rôzne opatrenia na ochranu, podporu a rozvoj práv ľudí so zdravotným postihnutím. Návrh zákona je koncipovaný presne v duchu, v akom je toto programové vyhlásenie formulované. Návrh zákona má dopad na rozpočet verejnej správy. Nepredpokladá vplyv na podnikateľské prostredie ani na životné prostredie, avšak vyvoláva pozitívne sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyv ani na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Túto novelu zákona určite podporím a pevne dúfam, že takýchto zákonov budeme mať v budúcnosti stále viac.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 24.9.2021 12:10 - 12:10 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Je to presne tak, ako hovoril pán poslanec Vetrák. Fakt naším úmyslom nie je niekomu odpúšťať jeho pohľadávku, ale naozaj sa nám zdá spravodlivé a zdá sa nám naozaj na mieste, aby osoba so zdravotným postihnutím, ktorá je častokrát veľmi nízkopríjmovou osobou, ktorá nie je majetná osoba, mala povinnosť vrátiť spätne, najmä ak bola dobromyseľná, niekoľko tisícové sumy.
Sám som čítal, počul, videl reportáže, články, rôzne správy o tom, kedy takéto rozhodnutie úradu spôsobovalo osobám so zdravotným postihnutím nemalé finančné ťažkosti, a preto som rád, že sa nám darí tento zákon spresňovať, čím prispievame k jeho lepšej aplikácií naprieč celým Slovenskom, ktorá má, bohužiaľ, ešte stále pomerne slušné rezervy a dúfame, že táto zmena nie je posledná a že sa nám podarí dosiahnuť ďalšie zmeny v prospech týchto osôb.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 24.9.2021 12:05 - 12:08 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pánovi poslancovi Drdulovi, že teda uplatnil tento pozmeňujúci návrh, ktorý ešte vyjasňuje niektoré veci, na ktoré upozornila aj parlamentná legislatíva.
Ja z toho obsahového hľadiska len na vysvetlenie, lebo on je napísaný pomerne komplikovaným jazykom. V princípe v praxi dochádzalo k prípadom, že ak ste mali nevysporiadané BSM-ko, tak bola otázka, že či si ten podiel započítavať v celosti alebo v jednej polovici a ak ste, ak vám na tom majetku viazala ťarcha, napríklad hypotéka, tak že či si započítavať len tú nesplatenú časť hypotéky alebo aj bez ohľadu na to, že tam bola hypotéka, a tak dochádzalo k rôznym kombináciám pri vypočítavaní hodnoty majetku tých osôb, ktoré to nerobili preto, že chceli nejak niekoho oklamať, ale jednoducho boli presvedčené, že si to majú takto vypočítať, lebo ten zákon o tom výpočte nehovoril nič. No a potom dochádzalo niekedy aj po niekoľkých rokoch, keď sa to náhodným spôsobom kontrolovalo, lebo úrad mal na to určitý názor, ktorý ale tiež nebol jasne povedaný v zákone, tak sa stalo, že sa potom žiadalo, vydávali sa tie rozhodnutia, aby sa tie peniaze museli vrátiť, aby sa ďalej neposkytovali.
Tak v poriadku, ak sa tie osoby pomýlili naozaj v dobrej viere, tak nech tá sankcia, že nebudú ďalej poskytovať, ale musia si teraz podať novú žiadosť a preukázať, tak to nech platí, ale zdalo sa nám nespravodlivé, aby naozaj keď sa takto pomýlili a ten zákon nebol jasný, aby museli vracať sumy, ktoré skutočne v niektorých prípadoch boli až likvidačné, pretože na tú osobnú asistenciu, keď dostali peniaze, tak to boli niekoľko tisícové sumy, čiže tie osoby by to neboli schopné ako invalidi vrátiť. Proste je to tak a ja viem, že to odpustenie pohľadávky neni zrovna ako nejaký štandardný mechanizmus. Len v tomto prípade sa nám to zdalo, že z toho ľudského hľadiska, že by to mohlo byť prijateľné aspoň pre nás predkladateľov a dúfam, že aj pre vás to bude, aj keď ja tiež nie som zástancom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:58 - 11:58 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja si dovolím predniesť pozmeňujúci návrh. Ako už zmienil pán Vetrák, ktorý je spolu so mnou predkladateľom tejto novely. Ide v podstate o možnosť, aby tieto osoby so zdravotným postihnutím, po tom ako si na základe mylného určenia alebo teda nesprávneho určenia podielu na majetku, ktorý je napríklad zaťažený rôznymi ťarchami, zle určili jeho výšku, a teda aby nemuseli tento majetok vracať. Prečítam aj formálne odôvodnenie.
Výklad ustanovení § 18 ods. 17 a 18 zákona 447/2008 Z. z. bol do navrhovanej zmeny týchto ustanovení nejasný aj orgánom aplikácie práva, ktoré sa venujú fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré ho vo svojej poradenskej alebo rozhodovacej činnosti neuplatňovali jednotne. O to viac boli zneistené samotné osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré na účely poskytovania kompenzácií bez akejkoľvek predbežnej kontroly orgánu aplikácie práva výlučne čestným vyhlásením prehlasujú, že ich majetok neprevyšuje hodnotu uvedenú v zákone. Túto hodnotu však netreba, pardon, treba vypočítať a zohľadniť v nej len svoj podiel, ktorý v platnom zákone nie je presne vymedzený.
Neraz sa tak stalo, že tieto osoby v dobrej viere deklarovali, že spĺňajú podmienky zákona, ale nakoniec sa aj po niekoľkých rokoch na základe dodatočnej kontroly zistilo, že tieto podmienky ohľadne majetku nespĺňali, čo sa na účely zákona číslo 447/2008 Z. z. považuje za nepravdivé uvádzanie údajov. Takéto pochybenie je v zmysle príslušných ustanovení zákona sankcionované tak rozhodnutím o neposkytnutí kompenzácií, rozhodnutím o vrátení už poskytnutých príspevkov a popri tom aj sankciou neposkytovania kompenzácií počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení príspevku. Pre osobu, ktorá konala v dobrej viere a pomýlila sa pri výklade zákona, je takto zavedený sankčný systém likvidačný a ohrozuje ďalšiu existenciu.
Ak prihliadneme na to, že často ide o príspevky na osobnú asistenciu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré omylom priznané sumy použili na zamestnanie inej osoby, ktorá im pomáhala napríklad obliecť sa, najesť sa alebo pohybovať sa, či pracovať, nejaví sa byť ľudsky prijateľné a spravodlivé, aby v situácii, keď tieto osoby vlastnili majetok, s ktorým nemohli samostatne nakladať, a podliehal ďalším prípadným obmedzeniam v zmysle tohto návrhu zákona a my sme trvali na vymáhaní už vzniknutých čiastok - pohľadávok, ktoré od 1. novembra tohto roka už nebudú úplne legálne.
Navyše, ak mimoriadna situácia stále trvá a počas nej, resp. počas núdzového stavu sme priebežne a pravidelne rôznym skupinám obyvateľstva priznávali neštandardné výhody, kompenzačné schémy či odpúšťali zákonné povinnosti, predlžovali lehoty a neraz aj odpúšťali platenie rôznych poplatkov a platieb. Nakoniec vymáhanie týchto už spotrebovaných súm kompenzácií pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v niektorých prípadoch vo výške niekoľko tisíc eur, by fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím takmer isto donútil k osobnému bankrotu kvôli dlhom, takže by sme tieto osoby následne museli riešiť formou exekučnej amnestie v zmysle Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024.
Na odpustenie pohľadávky, ktorá spočíva v sume poskytnutého jednorazového peňažného príspevku alebo opakovaného peňažného príspevku, bude potrebné podať žiadosť, ktorej prílohou sú podklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 18 ods. 19 písm. g) zákona č. 447/2008 Z. z. Podanie žiadosti je časovo obmedzené na 2 mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona. Stanovujú sa tiež náležitosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky zo strany príslušného orgánu a vzťah k Správnemu poriadku v zmysle § 53 zákona č. 447/2008 Z. z.
Voči fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorú sa vzťahuje odpustenie pohľadávky, sa neuplatňuje sankčný mechanizmus upravený v § 46 zákona 447/2008 Z. z. Pozastavenie kompenzácií počas 12 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení kompenzácie.
Skutočnosť, že návrh zákona rozširuje zoznam majetku, ktorý sa nepovažuje za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné premietnuť aj do vysvetliviek uvedených v prílohe č. 15 k zákonu.
S cieľom jednoznačne spresniť výklad tohto ustanovenia zákona je potrebné uviesť, že pokiaľ fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať s majetkom v zmysle § 18 ods. 19 písm. g) bodu 1 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý je súčasťou nevysporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, jej majetok bez ohľadu na to, či je zaťažený pohľadávkou v zmysle vyššie spomenutého ustanovenia, sa vôbec nezapočítava do hodnoty majetku na účely poskytnutia kompenzácií, hoci formálne by tomu tak bolo v celej výške, resp. vo výške jednej polovice podľa doterajšej praxe príslušného orgánu v zmysle platného zákona.
Následne teda prečítam pozmeňujúci návrh, tak ako bude predložený alebo resp. už bol predložený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula, Kataríny Hatrákovej, Jany Žitňanskej, Jána Benčíka a Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopÍňa takto:
1. Čl. I sa dopÍňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
"3. Za § 67j sa vkladajú § 67k a § 67l, ktoré vrátane nadpisu nad § 67k znejú:
"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.novembra 2021.
§ 67k
(1) Príslušný orgán na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodne o odpustení pohľadávky, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, ak
a) dôvodom rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť bolo poskytnutie peňažného príspevku neprávom na základe
1. nepravdivých údajov o majetku, ak nepravdivosť údajov spočívala v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods. 18, alebo
2. nesplnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 písm. d), ak nesplnenie povinnosti spočívalo v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods.18 a
b) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť do 31. decembra 2021.
(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021.
(3) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky, pohľadávka podľa odseku 1 zaniká
(4) Na konanie o odpustení pohľadávky podľa odseku 1 sa vzťahuje § 53 rovnako.
(5) Za príslušný orgán podľa odseku 1 sa považuje orgán, ktorý rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť v prvom stupni.
(6) Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bola odpustená pohľadávka podľa odseku 1, sa § 46 ods. 2 a 3 nevzťahujú.
§ 67l
V konaní o odňatí a zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku a o povinnosti vrátiť jednorazový alebo opakovaný peňažný príspevok podľa § 46 ods. 1 sa použije ustanovenie § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021."
4. V prílohe č. 15 sa na konci dopÍňa písmeno g), ktoré znie:
"g) časť majetku,
1. s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky s majetkom nakladať,
2. ktorá je predmetom záložného práva a to do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti."."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:53 - 11:55 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ide o pomerne krátku novelu zákona o kompenzáciách pre zdravotne ťažko postihnuté osoby, a to z dôvodu, že v praxi dochádzalo k nejasnostiam, akým spôsobom si majú tieto zdravotne ťažko postihnuté osoby vypočítavať hodnotu majetku. Hodnota majetku je kľúčová pre určenie, či tieto osoby si môžu žiadať o kompenzácie. Tá hodnota je dnes približne alebo takmer 40-tisíc euro. Niektoré veci sa do toho započítavajú, niektoré nezapočítavajú, tie sú, toto je pomerne jasné, pretože sú vymenované v určitom zozname.
Čo je nejasné a bolo doteraz nejasné, je, akým spôsobom sa má rátať podiel tejto osoby na majetku najmä v situáciách, kedy tam bolo nevysporiadané BSM, kedy sa viažu na ten majetok určité ťarchy, ako je, ako je hypotéka, ako sú nejaké exekučné záložné práva. A aj preto sme túto otázku v tejto novele vyjasnili spôsobom, na ktorom sme sa ako predkladatelia dohodli s príslušným ministerstvom.
No a od toho prvého čítania až k tomuto druhému čítaniu bol priestor, aby sme ten návrh ešte vylepšili. V princípe sme zohľadnili dve pripomienky, ktoré nám boli doručené zo strany parlamentnej legislatívy. Prvá sa týkala toho, aby sme upresnili ešte aj v príslušnej prílohe, príloha č. 15 zákona, teda to, čo sa, akým spôsobom sa bude tá hodnota majetku vypočítavať a takisto sme ešte spresnili prechodné ustanovenia.
Dalo sa to urobiť viacerými spôsobmi, zvolili sme ten, aby osoby, ktoré v dobrej viere si inak vypočítali tú hodnotu majetku, ako si ju mali podľa Úradu práce a sociálnych vecí a rodiny, tak aby teda dobre, keď už nebudú ďalej dostávať tie kompenzácie, pretože si to zle vyrátali, tak ale aby aspoň nemuseli spätne vracať sumy, ktoré v podstate ani oni sami nespotrebovali, pretože ich spotrebovali na osobných asistentov, ktorí im pomáhali, keďže to sú invalidné osoby, zvládať vôbec prežiť. Ale toto bude podrobnejšie, o tomto bude podrobnejšie potom hovoriť pán poslanec Drdul, ktorý predloží pozmeňujúci návrh v tomto smere.
Čiže ja by som vás rád požiadal už len kvôli týmto osobám, ktorých život ľahký nie je, aby ste túto novelu zákona podporili, a teda pokiaľ možno tak všetci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:51 - 11:53 hod.

Szőllős Ján
O návrhu zákona sa bude hlasovať v utorok o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 11:50 - 11:51 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ďakujem, že si povedala to, čo by si mal každý uvedomiť, že čo je voda a čo znamená voda a život ako taký na našej planéte Zem.
Nebudem to teraz rozvíjať, pretože to by boli iba stále opakované veci, ale myslím si, že budeme musieť stále opakovať ľuďom, aby si to uvedomili. Ale chcel by som upovedomiť jedno, čo ma zaujalo v tvojej, v tvojom pozmeňovacom návrhu, a síce v článku I a v zdôvodňovacej správe, že - zároveň sa zakazuje označovať údaje, ktoré budeš teda ako požadovať, aby sa dávali do tej verejnej sféry, aby sa tieto údaje považovali za dôverné alebo za predmet obchodného tajomstva. Áno, pani kolegyňa, som rád, že v tomto zákone takto si to explicitne vyjadrila, pretože v mnohých zákonoch si niektorí podnikatelia, neviem akí kadejakí dodávatelia, svojvoľne dávajú, že to je obchodné tajomstvo, to je také know-how, to je, neviem, všetko možné a pritom občan, resp. ten, ktorý by mal o tom vedieť a ktorého možnože sa to bytostne dotýka, nemá potom právo, resp. nemôže si to nejakým spôsobom overiť.
Takže ďakujem veľmi pekne a, samozrejme, že budeme držať palce, aby sme tú vodu na Slovensku každopádne zachránili.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2021 11:33 - 11:37 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 839 z 24. júna 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 576, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 331 z 9. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 137 z 10. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Výbor pre zdravotníctvo o predmetnom poslaneckom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 140 zo dňa 16. septembra 2021.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov. Splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2021 10:19 - 10:22 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 892 zo 25. júla 2021 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory, ktoré neprerokovali návrh v stanovenom termíne, je výbor pre hospodárske záležitosti .
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor zároveň odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 224 zo 14. septembra 2021. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis