Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.9.2021 o 9:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 24.9.2021 11:33 - 11:37 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Váženie panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 839 z 24. júna 2021 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 576) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 331 z 9. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 137 z 10. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre zdravotníctvo o predmetnom poslaneckom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy, stanoviská poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 140 zo dňa 16. septembra 2021. V citovanom uznesení má výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov. Splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2021 10:19 - 10:22 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania o vládneho návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 892 zo 25. júla 2021 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky : výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory, ktoré neprerokovali návrh v stanovenom termíne je výbor pre hospodárske záležitosti .
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy.
Gestorský výbor zároveň odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 7 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 224 zo 14. septembra 2021. Týmto uznesením výbor poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2021 9:25 - 9:40 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj ja by som chcel pánovi ministrovi poďakovať za tento návrh zákona. Tento zákon už tu mal prísť dávno. Jedno a dvojcentové mince robia obrovské problémy hlavne obchodníkom, ktorí to potrebujú potom zamieňať v bankách a platia za to, že im to zamenia, ešte väčšie peniaze, ako je nominálna, nominálna hodnota tých mincí.
A to, čo tu bolo spomínané pred chvíľočkou mojím predrečníkom, tak dovoľte len toľko, že keď tankujem na pumpe, predsa nemusím hľadať tie jedno a dvojcentové mince, aby som doplatil, veď oni mi to zaokrúhlia. Celé nákupy sa budú zaokrúhľovať.
Takže výborný zákon, ktorý pomôže nielen ľuďom, čo sa týka obsahu v peňaženkách, týchto mincí, ale aj obchodníkom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.9.2021 19:29 - 19:29 hod.

Mihalik Marcel
Na záver by som chcel len oznámiť, že hlasovanie bude zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 19:06 - 19:07 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Pán Blaha, vo vašom divadielku, ktoré ste vám príznačným slovníkom teraz v parlamente zahrali nás urážate a viete sa iba vyhrážať. Veľmi dobre poznám tieto urážania a vyhrážania sa ešte z totality. Totalita bola konkrétny režim s konkrétnymi vinníkmi. Poznali sme ich mená, vedeli sme o ich skutkoch a predsa sme si netrúfli ani na to najmenšie vyrovnať sa s minulosťou. Na Slovensku sme sa nikdy nevysporiadali s komunizmom a teraz žneme ovocie. Komunista nás uráža, vyhráža sa nám, čo s nami urobí, keď sa opäť dostane k moci. Za ministrom Mikulcom stojím. To, že permanentne pán Blaha útočíte, urážate nás považujem za jasný dôkaz, že si svoju prácu minister Roman Mikulec robí dobre a čestne. To vás vyrušuje. Zápasí s mafiou, ktorá sa infiltrovala do spoločnosti, do verejnej správy, do polície, do prokuratúry, do súdnictva. Tento boj s mafiou je veľmi náročný, ale verím, že tento boj vyhráme a spravodlivosť si každého nájde. Domček z karát, ktorý tu vybudoval SMER, SDS za 12 rokov vládnutia sa vám postupne rozpadáva pán kolega Blaha. Za vlády Roberta Fica tu fungovala organizovaná skupina. K jej fungovaniu sa priznali už 26 vaši nominanti, ktorí vo svojich výpovediach povedali ako tento obludný systém fungoval. Vymenoval ich pán minister. Minister Roman Mikulec aj napriek vášmu vyhrážaniu sa pán Blaha s touto mafiou odvážne zápasí. Poukázaním na aktivity tejto mafii Janko Kuciak a Martinka Kušnírová museli zomrieť. My sme im dlžní bojovať proti mafii a tento boj vyhrať. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:07 - 17:08 hod.

Krúpa Juraj
Ja len si dovolím informovať, že zvolám výbor, branobezpečnostný výbor hneď po hlasovaní, kde budeme hlasovať o uznesení ohľadne mimoriadnej schôdze o odvolávaní ministra Mikulca. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.9.2021 17:05 - 17:06 hod.

Šipoš Michal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, na základe dohody troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a SME RODINA žiadam, aby Národná rada prerokovala bod 85, tlač 628 až do prerokovania veci, vrátane záverečných slov navrhovateľa a spravodajcu bez ohľadu na termínované body 40. schôdze, a to aj po devätnástej hodine, pripadne po polnoci. Aj po prípadnom odložení alebo prerušení 42. schôdze s tým, že hlasovanie o tomto bode sa uskutoční v najbližšom riadnom termíne, pravdepodobne zajtra o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 16:46 - 16:47 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dnešné rokovanie parlamentu je plné absurdností, by som povedal až perverzností a to tým, že za ľudí, ktorých sa dialo najväčšie korupčné kauzy, dnes tu budú hovoriť o zákonnosti, spravodlivosti, je to fakt úbohé až smiešne, absurdné. Veľmi čo je dôležité, treba vnímať tvoje odvolávanie, pán minister, v dvoch rovinách, to nie len o tvojom odvolávaní, ak ste si všetci všimli, je to zároveň symbol zastrašovania všetkým poctivým prokurátorom, policajtom, vyšetrovateľom a sudcom. Je to signál, dnes to už povedal aj pán Fico vo svojom príhovore, že príde revanš nevídaných rozmerov. Vnímam to ako jednu z príležitostí pánov poslancov zastrašiť nielen súčasného ministra, ale všetkých poctivých policajtov, ja som rád, pán minister, že ste sa vo svojom príhovore dotkol týchto poctivých policajtov a že ste sa ich zastal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 16:44 - 16:46 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Aj tebe, pán minister, za ten prejav, ktorý tu bol a bol úplne v pohode, bol kľudný, veríš si a hovoril si fakty. Našu dôveru stále máš a stojíme za tebou. Vo svojej reči samozrejme si poukázal v prvom rade na to, že čo tu tí ľudia, ktorí boli vo vláde, doteraz robili. Ako rozkrádali štát, pod ich kontrolou, dá sa povedať a určite aj s ich vedomím sa to všetko dialo a teraz sa jednoducho tvária ako svätí. Pozatváraní sú takí ľudia, od ktorých sme očakávali to, že ono budú dodržiavať, strážiť zákon a všetko, že bude v poriadku. Ako je to možné, že to dovolia. Teraz títo ľudia chcú niekoho zatvárať za to, že tie obvinenia, ktoré tu sú podľa mňa zatiaľ nepodložené, sa snažia dať ako dôvod. Čo ma ale v tvojom príhovore zaujalo, bolo spomenutie toho ako predstavitelia SMER-u a smerohlasu okrem iného, že kryli takýchto ľudí a dovolili robiť to, čo sa tu dialo, ako sa chovajú v tomto období práve, čiže trestuhodné je, čo doteraz tuná sa dialo, ale trestuhodné je, že aj to ako sú práve títo ľudia za tým, že zaočkovanosť na Slovensku je, dá sa povedať v európskych krajinách úplne najhoršia. V Portugalsku je 85 percentná zaočkovanosť a 90 dní, ale nikde v žiadnej krajine opozícia tak ako na Slovensku nebojuje proti tomu, aby sa ľudia očkovali. Čiže zavádzajú ľudí, klamú ich, nedávajú im, dá sa povedať, tie správne rady a je len na vás, aby, aby ste to spravili, aby sa lebo máte naozaj, ste mienkotvorní, máte svojich voličov a môžete im pomôcť. Sociálna, sociálna demokracia, ktorá tuná zabíja aj mnohé firmy, ktoré sa budú musieť zavrieť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2021 16:41 - 16:41 hod.

Nemec Richard
Ďakujem, pán podpredsedajúci. Pán minister Roman Mikulec, pán Fico bol len bábka. On tam čosi spomínal v tom svojom, v tej svojej rozprave, on tam pil všade len colu, lebo on musel poslúchať, on, tak jak spomínal pán Blaha, ten mafiánsky štát, oni ho vyšperkovali do dokonalosti a to, že sa nachádzame v Rumunsku a sa nevzdávaš a nevzdávame sa, tak budem držať palce a bojovať s tebou. Díky.
Skryt prepis