Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.9.2021 o 18:53 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 30.9.2021 10:04 - 10:28 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ešte v úvode, že mám pripravený pozmeňujúci návrh asi na desať strán, tak ho budem čítať pol hodinky, tak by ste sa vedeli naňho pripraviť. Tak, vážení kolegovia, mám pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 563).
Po prvé, v čl. 1 bod 1 znie: Prvé v § 4 za ods. 1 sa dopĺňa písm. c), ktoré znie: c) každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho, alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť a poplatníka 17a a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedenie zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie: 17a § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
Po druhé, v čl. 1 bod 7 znie: 7. § 16 sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie: 12. Ten, kto vykonáva triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov je povinný a) zasielať ministerstvu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má uzatvorenú zmluvu podľa ods. 3 údaje za prvé, kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom. Po druhé, kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom. Po b) zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce kalendárne polroky údaje ustanovené vo vykonávacom predpise. Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do čl. upravujúceho účinnosť zákona.
Po tretie, v čl. 1 bode 12 § 27 ods. 16 sa za slovo "odoslať" vkladajú slová "preukázateľným spôsobom".
Po štvrté, v čl. 1 sa za bod 13 vkladajú nové body 14 až 17, ktoré znejú:
14. V § 28 ods. 4 písm. p) sa slová "podľa ods. 10" nahrádzajú slovami "ustanovenom vo vykonávacom predpise".
15. V § 28 ods. 4 písm. z) sa slová "podľa ods. 9 písm. c), d), f) až h)" nahrádzajú slovami "v rozsahu ustanovenom vykonávacím predpisom" a slová "konca mesiaca nasledujúceho" sa nahrádzajú slovami "troch mesiacov".
16. V § 28 ods. 9 znie: 9. Organizácia zodpovednosti výrobcov je povinná doručiť ministerstvu v ustanovenom rozsahu správu o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov za predchádzajúci kalendárny rok.
17. V § 28 ods. 10 sa slová "rozsahu písm. c), d), f) až h) j) a k)" nahrádzajú slovami "ustanovenom rozsahu". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú. Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Päť, v čl. 1 sa vypúšťa bod 16, nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Šesť, v čl. 1 bod 31 znie: 31. § 81 sa dopĺňa ods. 27, ktorý znie: 27. Ten kto vykonáva triedený zber odpadu z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v obci je povinný tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové zhodnotenie najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu. Ak niekto zariadenia na recykláciu odmietne prijať, takto dotriedený odpad, vydajú o tom písomné potvrdenie na základe, ktorého môže byť o odpad energeticky zhodnotený.
Sedem, v čl. 1 v bode 35 § 90 ods. 3 písm. b) v 4. bode sa za slová "§ 94 ods. 3 písm. c) až h)" nahrádzajú slovami "§ 94 ods. 3 písm. c) a f)".
Po ôsme, v čl. 1 bod 65 znie: 65. v § 105 ods. 3 písm. m) sa za slová "sadzby pre určenie nákladov na zabezpečovanie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov nahrádzajú slovami "podrobnosti o výške ekonomicky oprávnených výdavkov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenie odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov". A na konci sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová "podrobnosti o minimálnej úrovni dotriedenia odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, ktoré sú súčasťou oddelenia vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2021 9:58 - 10:00 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolega Rado Kazda, ty si hovoril, že sme v rámci Európskej únie máme nejaké šieste miesta, čo sa týka triedenia plastových obalov a pod, ale treba sa pozrieť na to, že štatistika je jedna vec, a to čo nachádzame v prírode je druhá vec. Keď sa prejdeme po lesoch, po našich obciach, mestách tak vidíme, že stále nie sme, by som to tak povedal, že ekologický národ, stále máme medzi sebou ľudí, ktorí, ktorí nám tú prírodu ničia. A to len tak na doplnenie hovorím, je super, že sa nájdu stále dobrovoľníci, ktorí a je ich stále viac a viac, ktorí sa snažia pomôcť prírode, mestám, obciam a, a ten odpad zberajú. Dotkol si sa obhajoby podnikateľov, ja len tak pre doplnenie znova, hovoril som s jedným podnikateľom, ktorý má na starosti kávomaty a on sa nevyhováral na nejaké ekologické zákony, alebo tak, ale povedal, že sme barbari, proste keby sme lepšie triedili, tak by sme takto nemuseli tlačiť ľudí nejakými a podnikateľov nejakými zákonmi. On hovorí, že jeho viac a viac stoja tie poháre, ktoré sú povoskované a papierové ako plastové. Ukazoval mi, mám paličky drevené, už nemám plastové, ale tie podniky kde má tie kávomaty, ho tlačia k tomu, aby cenu kávy a tých nápojov nezvyšoval. Čiže tí podnikatelia sú, áno, tlačení takýmto spôsobom, ale on sa nevyhováral ani na jeden zákon. On sa vyhováral na ľudí, že keby sme dobre triedili, tak by to určite nemuselo byť takéto zlé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2021 9:26 - 9:29 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 838 z 24. júna 2021 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 563, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Prepáčte, pán spravodajca. Chcem sa len uistiť, či správne, lebo sme v druhom čítaní, čiže dávate správu v druhom čítaní. Lebo hovoríte o pridelení výborom, tak sa len chcem uistiť. Máte tam aj výsledky rokovaní, áno?

Šíbl, Jaromír, poslanec NR SR
Áno.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Dobre, ďakujem, nech sa páči.

Šíbl, Jaromír, poslanec NR SR
(a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pozn. red.).
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 325 z 9. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 205 z 14. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 136 z 10. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 110 z 9. septembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča o bodoch spoločnej správy č. 1 až 9 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 139 zo dňa 16. septembra 2021.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2021 9:19 - 9:21 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem krásne. Ja budem stručný, ja by som chcel možno aj takto verejne poďakovať ministerstvu životného prostredia, že predstavilo daný návrh zákona, si pamätám a tak už odskočím, ešte ako poslanec mestského zastupiteľstva som v Humennom navrhoval, aj mi to prešlo, aby sme na všetkých aktivitách a akciách, ktoré organizuje mesto nepoužívali takéto plastové poháre a radšej používali iné alternatívy poháre z odpadov, ktoré sú oveľa rýchlejšie rozložiteľné, ale tuším mi vtedy uznesenie na mestskom zastupiteľstve prešlo, ale potom nám to právnici zrušili, pretože to nemá oporu v zákone, tak sme to robiť nemohli. A práve verím, že aj vďaka tomu, teda ak bude mesto nejakú organizovať, samospráva, akciu a sa dohodnú, že chcú byť ekologickí, tak môžu aj tých stánkárov takto motivovať, že nebudú používať tie plastové poháre na rôzne malinovky, vína, pivá, ale budú používať tie, ktoré sú oveľa jednoduchšie rozložiteľné. Takže ja to veľmi podporujem a dokonca aj na množstve festivalov, ktoré môžu byť, ktoré reprezentuje Slovensko v zahraničí, vidíme, že už používajú napríklad vratné poháre a myslím, že na týchto festivaloch je častokrát oveľa väčší poriadok ako keby používali plastové poháre a ešte možno aj takých pár čísel, že ročne skončí vo svetových oceánoch až 12 miliónov ton plastového odpadu a očakáva sa, že do roku 2040 sa to číslo ešte strojnásobí. Takmer 5 miliárd ton plastov vyrobených od začiatku päťdesiatych rokov minulého storočia skončilo buď na skládkach odpadu alebo vo voľnej prírode. A pevne verím, že aj keď taká malá krajina ako Slovensko zabojuje proti tým platom, tak aspoň čiastočne zvýšime ten plastový posun a plastov a kraj a tak znížime tú plastovú krajinu, ktorú už pomaly Slovensko začínajú nazývať, keďže tých plastov je obrovské množstvo.
A tak ešte raz ďakujem ministerstvu, že daný návrh zákona predstavil a verím, že bude mať v pléne plnú podporu, pretože tento zákon je veľmi dôležitý a zároveň by som chcel oznámiť hlasovanie, ktoré bude na jedenástu hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.9.2021 9:15 - 9:17 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 642. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v druhom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.9.2021 9:07 - 9:08 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 641).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 18:53 - 18:54 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegovi Dostálovi, že sa opýtal pána generálneho prokurátora na vec, ktorú som sa pýtal aj ja. Nemal som zodpovedané. Mne totiž nedáva súvis to, čo je v tej správe, že najväčší podiel kriminality mladistvých sú v okresoch, kde je vyšší podiel obyvateľov z marginalizovaných skupín. Neviem, aký to dáva súvis, a ako viete, že práve kvôli tomu, že tam sú marginalizované skupiny, je tam väčšia kriminalita a ako vy viete, že práve tí ľudia sú z marginalizovaných skupín. A toto mi nedáva súvis. Lebo naozaj ja som sa pýtal rôznych orgánov činných v trestnom konaní, či sa vedie nejaká štatistika. Nevedie sa žiadna štatistika a fakt ako, neberte to v zlom, chcem túto informáciu dostať, aby som sa vedel aj ja potom nejakým spôsobom zariadiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 17:42 - 17:42 hod.

Kremský Peter
Ja som sa len chcel pánovi Kuffovi veľmi ospravedlniť, že zatiaľ nie som neomylný, ale keď budem dosahovať jeho kvality, budem naozaj veľmi rád.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.9.2021 17:38 - 17:41 hod.

Kremský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, skúsme sa vrátiť k zákonu o významných investíciách po tejto humornej vložke, ktorú si niektorí humoristi určite užili, ale myslím, že sme tu na niečo iné, ako sa len zabávať. Túto rozpravu sme potrebovali otvoriť preto, že v mojom pozmeňovacom návrhu, ktorý som predniesol počas prerokovania zákona, som to neprečítal dobre. Poznámky pod čiarou som prečítal ako poznámky pod čiarou a jednu som prečítal tam, kde som nemal. Čiže musel som ten pozmeňovací návrh stiahnuť a nahradiť ho týmto, ktorý je presný, takže túto polhodinu, ktorú sme práve zabili, beriem na seba. Je to moja vina, moja vina. Takže dovolím si prečítať ho ešte raz.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona o významných investíciách, tlač 560.
Návrh zákona o významných investíciách sa mení a dopĺňa takto:
"1. V § 2 písm. h) znie:
"h) Strategickým územím okrem písmena f) a g) aj stavba plynovodu, plynárenského zariadenia distribučnej siete, plynárenského zariadenia prepravnej siete, elektrického vedenia, elektroenergetického zariadenia prenosovej sústavy, elektroenergetického zariadenia distribučnej sústavy, ako aj strategickej, dopravnej a inžinierskej infraštruktúry celonárodného významu, o ktorej rozhodla vláda Slovenskej republiky.
2. V § 2 písm. i) bod 1 sa vypúšťajú slová "podľa písm. f)".
3. V § 3 ods. 5 znie:
"(5) Významná investícia je okrem odsekov 1 až 3 aj investičný projekt, ktorého účelom je výstavba zdravotníckeho zariadenia alebo informačnej technológie verejnej správy, poznámka x), ak je súčasťou kritickej infraštruktúry, poznámka 3), a spĺňa podmienky podľa odseku 1."
Poznámka pod čiarou k odkazu x) znie:
"x) § 2 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce odkazy k poznámkam pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Ďakujem veľmi pekne. Len sa teším, že sa nevolám Svrček, ale aspoň moje meno sa nebude dať komoliť. Ďakujem. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.9.2021 17:34 - 17:36 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Práve ste sa, pán Podmanický, dozvedeli, ako vaša legendárna štvorka porušuje rokovací poriadok. Vy, pán Podmanický, vystupujete v procedurálnych návrhoch s takými, ale s takými návrhmi, ktoré nemajú nič spoločné s rokovaním. Vy si tu robíte politický marketing, pretože ste sa vyšplhali na chrbáte tamtoho pána odrúškovaného Kotlebu a teraz ste život (reakcie z pléna), ktorý nemá, žiaľbohu, žiaden život. Pán Podmanický, toto je, toto je vec, ktorú vy, toto je vec, ktorú vy robíte stále. Nepoviete naozaj nič, nič k veci, nepoviete nič normálne. Vy len vystúpite aj s tým legendárnym Kuffom, ktorý má, neviem, či má trenírky na sebe alebo rúško, ale vy vystúpite a, a to je niečo neskutočné. (Ruch v sále. Zaznievanie gongu.) A už to tu raz dnes zaznelo. Vy tu rozprávate, vy tu rozprávate o tom, pán Podmanický, ako sa porušuje poriadok a vy ho porušujete neustále, neustále. Vy ste boli pri tam Robertovi F., potom ste do neho odišli. Vy ste sa tiež vyšplhali na chrbáte pána... je triezvy? Je. ... pána Roberta Fica a musím povedať úprimne, porušujete, porušujete vy neustále, vaša legendárna štvorka, stále porušujete rokovací poriadok.
Ďakujem.
Skryt prepis