Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.5.2022 o 19:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 19:10 - 19:25 hod.

Pleštinská Zita
Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 19:10 - 19:25 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ľubomír Andrassy hlasovalo 75 poslancov, proti hlasovalo 10 poslancov, zdržalo sa hlasovania 40 poslancov. Za Štefan Kiš hlasovalo za 20 poslancov, proti bolo 14 poslancov a zdržalo sa hlasovania 91 poslancov. Za Róbert Suja hlasovalo za 27 poslancov, proti hlasovalo 20 poslancov a zdržalo sa hlasovania 78 poslancov.
Na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní bol za predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky zvolený z navrhovaných kandidátov pán Ľubomír Andrassy.
Overovatelia poverujú svojho člena Moniku Kaveckú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

25.5.2022 18:55 - 19:10 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 25. mája 2022.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 130 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 130 poslancov. Pri vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky 1 z 1-nich poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Z 29, 129 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatné a 125 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ľubomír Andrásy hlasovalo
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 15:07 - 15:12 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem ďalej ťahať čas a rovno prejdem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. g) znie:
„g) vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva"), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1 ,".
2. V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo".
3. § 4 sa dopÍňa ods. 6, ktorý znie:
„(6) Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní 11a a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu 11b). Ustanovenie osobitného predpisu 11c) tým nie je dotknuté.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku."
4. V § 5 ods. 4 sa za slovami „ods. 3" vypúšťa čiarka
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 15:07 - 15:12 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem ďalej ťahať čas a rovno prejdem k prečítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 897.
Za čl. IV sa vkladá nový čl. V, ktorý znie:
„Čl. V
Zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2021 Z. z., zákona č. 39/2022 Z. z., zákona č. 104/2022 Z. z. a zákona č. 137/2022 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 4 ods. 3 písm. g) znie:
„g) vydáva záväzné stanovisko k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu podľa § 15 (ďalej len „výzva"), výzve na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a a priamemu vyzvaniu podľa § 13 ods. 1 ,".
2. V § 4 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „§ 5 ods. 4 alebo".
3. § 4 sa dopÍňa ods. 6, ktorý znie:
„(6) Národná implementačná a koordinačná autorita je oprávnená pri plnení svojich úloh požadovať od Úradu pre verejné obstarávanie, Policajného zboru, orgánov činných v trestnom konaní 11a a súdu informácie na účely riešenia nezrovnalostí a Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd sú povinné požadované informácie poskytnúť. Úrad pre verejné obstarávanie, Policajný zbor, orgány činné v trestnom konaní a súd nie sú povinné poskytnúť národnej implementačnej a koordinačnej autorite informácie, ak by tým mohol byť ohrozený alebo zmarený účel trestného konania, alebo ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu alebo zmareniu úloh podľa osobitného predpisu 11b). Ustanovenie osobitného predpisu 11c) tým nie je dotknuté.".
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:
11a) § 10 Trestného poriadku.
11b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
11c) § 6 Trestného poriadku."
4. V § 5 ods. 4 sa za slovami „ods. 3" vypúšťa čiarka
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2022 14:50 - 14:53 hod.

Kuriak Milan
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 14:38 - 14:39 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Tak teraz tiež prichádza historická chvíľa, lebo prvýkrát s tebou súhlasím, že potraviny jednoducho nepatria do koša v žiadnom prípade. My tu máme naozaj na Slovensku strašne veľa rodín, ktoré trpia nedostatkom a práve si myslím, že toto, toto sú presne tie potraviny, ktoré by im vedeli pomôcť. Na druhej strane je to aj otázka komunikácie, možno s mestami, s obcami, aby vytvorili potravinové banky. Pretože na jednej strane máme potraviny, ktoré nemáme kam dať, na druhej strane máme mestá a obce, ktoré potravinové banky nemajú, lebo sa im s tým nechce babrať. Čiže možno by bolo na tomto mieste vhodné apelovať práve na samosprávy, aby si potravinové banky otvorili a aby tie sociálne výdajne začali fungovať po celom Slovensku. Ja by som bola len rada, len rada naozaj. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:54 - 13:55 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne. Pán kolega veľa vecí už k môjmu pozmeňováku aj moji predrečníci zdôvodnili čo a ako. Hovorili ste, že prečo práve 400 nie viacej. Žiadny zákon respektíve keď máte nejakú hodnotu v zákone tak stále môžete polemizovať stále tam viete nájsť pre a proti. Takže
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.5.2022 13:28 - 13:28 hod.

Fecko Martin
Pán predseda výboru, iba ďakujem za doplnenie a myslím, že aj minister si to vezme za svoje. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.5.2022 13:25 - 13:26 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
č. 1379/2013 v platnom znení.
14d) Čl. 67 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021).
14e) Čl. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
14f) Čl. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1379/2013 v platnom znení.
15) Čl. 156 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
16) Čl. 152 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.".".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa primerane upraví názov zákona.
Toľko predložený pozmeňujúci návrh. Verím, že vás, páni poslanci a poslankyne, presvedčil, že je potrebné ho prijať a prihováram sa za jeho prijatie.
Naši predkovia nám odkazujú, aby sme žili tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis