Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.10.2021 o 15:49 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 15:52 - 16:07 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začal som v podstate tak technicky, tak dovoľte, aby som v rámci rozpravy to povedal možno trochu ľudskejšie.
Projekt obnovy hradov, ktorý funguje už od roku 2008, teda už 13 rokov, považujeme za úspešný projekt. Aj preto ho touto novelou chceme ešte viac zefektívniť a zjednodušiť prácu dobrovoľníkov a občianskych združení. Ja som si tak pozrel možno nejaký konkrétny príklad na hrade Gýmeš. Občianske združenie Castrum Ghymes vykonáva každý rok svoje aktivity záchrany hradu. Na jednej strane musí štátu platiť ročný nájom 1 200 eur za užívanie pozemku, na ktorom tento hrad stojí, pretože pozemok patrí Lesom Slovenskej republiky a ten istý štát im dal napríklad v roku 2021 dotáciu na vykonávanie tejto činnosti 23-tisíc eur. Aj preto sa novelou tohto zákona o lesoch a zároveň o ochrane pamiatok chceme odstrániť túto nelogickú situáciu, kedy vlastne ten istý štát na jednej strane berie za nájom pozemku sumu, kde na druhej strane ho dotuje, aby mohol vykonávať, aby mohli občianske združenia vykonávať činnosť.
To znamená, že chceme jednoducho občianske združenia, ktoré sa týmto aktivitám venujú, aby nemuseli platiť štátu nájmy, ak vykonávajú verejnoprospešnú činnosť na týchto pamiatkach alebo torzálnych stavbách. Výnimka z platenia nájmu ušetrí peniaze pre občianske združenia na vykonávanie činnosti záchrany kultúrneho dedičstva a odbremení ich od administratívnej záťaže, čiže zároveň sa snažíme ako keby zjednodušiť celý ten proces pri obnove pamiatok.
Novela zákona teda rieši problematiku výlučne teda lesných pozemkov, na ktorých stoja ruiny hradov. Tie sú často napríklad tieto ruiny alebo jednotlivé pamiatky nemusia byť vždy zapísané, povedzme, v katastri alebo na nejakých listoch vlastníctva. Čiže naozaj zaoberáme sa preto iba pozemkami, na ktorých stoja, pretože ruiny hradov stojace v lesoch sú v súčasnosti podľa tohto zákona chápané ako lesný porast, a teda pozemok, na ktorom majú Lesy Slovenskej republiky vykonávať hospodársku činnosť. To však nie je prirodzene možné, keďže teda na tomto pozemku nerastie les, ale stojí nejaký hrad, povedzme. A občianske združenia si v zmysle platných zákonov doteraz museli teda vždy prenajímať od Lesov Slovenskej republiky tieto pozemky na to, aby mohli na hradoch vykonávať nejakú činnosť. No a vzhľadom na to, že vykonávajú verejnoprospešnú činnosť pre štát, obnovu jeho kultúrneho dedičstva, tak logicky bolo nezmyslené, aby tomuto štátu teda platili za užívanie jeho pozemkov.
Podľa nového § 50c teda bude možné príslušnou zmluvou po prvé buď pamiatku prenechať do bezodplatného užívania obci, vyššiemu územnému celku alebo občianskemu združeniu, či neziskovke, alebo previesť na účel obnovy pamiatku či ruinu do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.
My sme zároveň ošetrili, o chvíľu to predstavím aj v pozmeňujúcom návrhu, to, aby samosprávy potom nemohli pamiatky presúvať. Spolu aj s koaličnými kolegami sme sa snažili naozaj dať veľký pozor a dbať na to, aby naozaj nedošlo potom k strate nejakej pamiatky alebo nejakého kultúrneho dedičstva z rúk štátu do nejakých súkromných rúk, povedzme. Čiže toto sa nám podarilo ošetriť.
Tejto téme sa dlhodobo venovala pracovná skupina zo zástupcov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ministerstva pôdohospodárstva, Lesov Slovenskej republiky, ministerstva spravodlivosti aj katastra Slovenskej republiky, občianskych združení, čiže táto aktuálna novela zákona je takým prvým krokom v potrebnom riešení komplexného problému tzv. legislatívne zabudnutých ruinách hradov. K tomuto návrhu sme dostali niekoľko pripomienok, napríklad z ministerstva životného prostredia, ktoré sa mali týkať, ktoré sa mali týkať pozemkov, teda v 3., 4., 5. stupni ochrany, potom taktiež pripomienky z OLAP-u teda odboru legislatívy a aproximácie práva z Úradu vlády, čiže my sme sa so všetkými týmito pripomienkami vysporiadali.
Aj preto dovoľte, aby som predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh, najprv ho prečítam a potom by som ho aj veľmi v skratke vysvetlil, to znamená, že:
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa slová „podľa osobitného predpisu10ac)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu, 10ab)“. Sú tam rozdiely teda v označení poznámok.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ac sa označuje ako 10ab a znie:
„10ab) § 50c ods. 4 posledná veta zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. .../2021 Z. z.“
Je to vlastne legislatívno-technická úprava. Samozrejme, celé znenie tohto pozmeňujúce a doplňujúceho návrhu je už aj na webe Národnej rady, čiže ak by som niektoré teda veľmi detaily takéto technické zbehol, tak si to môžete, samozrejme, otvoriť tam a pozrieť.
Ďalej, v čl. II bod 1 v § 50c ods. 1 sa odkaz 23 nahrádza odkazom 74.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74j znie:
“74j) Zákon č. 281/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 319/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 62 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“
Doterajšie odkazy 74j až 74n vrátane poznámok pod čiarou sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zavádza sa nový odkaz z dôvodu, že odkaz 23 je v ustanovení § 50c ods. 1 nevyhovujúci. Dopĺňa sa nový odkaz z dôvodu, že na lesné pozemky vo vlastníctve štátu a ostatný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa vo vojenských obvodoch, v územiach slúžiacich na zabezpečenie obrany štátu a územiach v 3. až 5. stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa § 50c ods. 1 nebude vzťahovať.
To je to, čo som hovoril, na základe pripomienok ministerstva životného prostredia.
3. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 2 sa za slová „nezisková organizácia“ vkladajú slová „poskytujúca všeobecne prospešné služby“ a za slovo „uzavrieť“ sa vkladajú slová „na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu74)“.
Odôvodnenie: Spresnenie ustanovenia a zosúladenie s formuláciou odseku 4 a s formuláciou § 50b zákona.
4. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 4 v druhej vete sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“ a v poslednej vete sa za slová „na inú osobu“ vkladá bodkočiarka a slová „bez súhlasu orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu74j)“ sa nahrádzajú slovami „to neplatí, ak sa pozemky podľa prvej vety majú bezodplatne previesť do vlastníctva štátu, do správy správcu, od ktorého sa nadobudli, alebo jeho právneho nástupcu.“
Odôvodnenie: Vypustenie slov z dôvodu nadbytočnosti v texte. Podľa návrhu zákona bude môcť správca previesť pozemok, na ktorom je národná kultúrna pamiatka, do vlastníctva samosprávy z dôvodu obnovy národnej kultúrnej pamiatky. Aby sa zabránilo ďalšiemu predaju týchto pozemkov v rozpore s pôvodným účelom prevodu, sa navrhuje, aby samospráva nemohla takýto svoj majetok prevádzať na iné osoby, okrem možnosti vrátiť takéto pozemky štátu. Zároveň sa navrhuje riešiť, kto by mal vrátený majetok štátu spravovať.
5. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 5 úvodnej vety sa vypúšťajú slová „podľa odseku 1“.
Je to, ide o nadbytočnosť v texte, teda legislatívno-technická úprava.
6. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 5 písm. c) sa slovo „ho“ nahrádza slovom „prieskum“.
Je to formulačná úprava textu.
7. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 6 úvodnej vety sa za slovo „osoba“ vkladá čiarka a slová „podľa odseku 2“ sa nahrádzajú slovami „s ktorou sa má zmluva uzatvoriť,“.
Opäť formulačná úprava textu za účelom spresnenia.
8. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 6 písm. c) sa slová „v rozsahu podľa písmena a) a v prípade potreby“ nahrádzajú slovami „a ak je to potrebné,“.
Legislatívno-technická úprava.
9. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 6 písm. d) sa slová „podľa osobitného predpisu“ vypúšťajú.
Odôvodnenie teda, ide o nadbytočnosť v texte a legislatívno-technickú úpravu.
To mi veľmi dobre vytlačilo zo stránky Národnej rady, je toto zle, takže mám to tu celkom, celkom odseknuté.
Čiže je tam bod 10. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 7 písm. c) sa vypúšťa slovo „pričom“ a za slová „nezisková organizácia“; tu mi chýba riadok; sa vkladajú slová „poskytujúca všeobecne prospešné služby“.
Odôvodnenie: Vypustenie z dôvodu nadbytočnosti v texte, ide o legislatívno-technickú úpravu.
11. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 7 písmeno d) znie:
„d) o vylúčení povinnosti správcu uhradiť náklady na zabezpečovanie účelu podľa odseku 1 vynaložené počas trvania zmluvy a prechodu záväzkov vzniknutých v súvislosti so zabezpečovaním účelu podľa odseku 1 na správcu v prípade zániku zmluvy podľa odseku 4,“.
Ide o formulačnú úpravu textu.
12. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 8 v prvej vete sa slovo „územie“ nahrádza slovom „územia“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slová „podľa § 50 ods. 7“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
13. Predposledný. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 9 v poslednej vete sa slovo „registra“ nahrádza slovami „Centrálneho registra zmlúv“.
Opäť formulačná úprava textu.
14. V čl. II bod 1 v § 50c ods. 10 v prvej vete sa za slovom „pamiatku“ vypúšťa čiarka a slová „za pamiatkovú rezerváciu74m) a pamiatkovú zónu74n)“ a v druhej vete sa slová „sa rozumie“ nahrádzajú slovami „sa na účely tohto zákona rozumie“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 74m a 74n sa vypúšťajú.
V stručnosti odôvodnenie. Navrhovaný verejnoprospešný účel využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu je potrebné zadefinovať len prostredníctvom obnovy národných kultúrnych pamiatok a hradov a torzálnej architektúry, ktoré nie sú vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.
Navrhované širšie vymedzenie verejnoprospešného účelu aj prostredníctvom obnovy hradov a torzálnej architektúry, ktoré nie sú pamiatkovou rezerváciou alebo pamiatkovou zónou, je z hľadiska účelu predloženého návrhu zákona, ako aj z hľadiska ochrany pamiatkového fondu a pamiatkových hodnôt nadbytočné.
Okrem uvedeného sa zabezpečí napríklad zosúladenie odseku 10 s odsekom 6 písm. c), ktorý používa pojem „objekt podľa odseku 10“, pričom teda pamiatkovú rezerváciu ani pamiatkovú zónu nie je možné označiť za „objekt“.
Vysvetlím jednotlivé, teda vysvetlím tie najpodstatnejšie zmeny z tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho zákona, aby to bolo aj zrozumiteľné, nielen takto legislatívno-technicky. Čiže pozmeňujúcim návrhom riešime pripomienky ministerstva životného prostredia, legislatívno-technické pripomienky odboru legislatívy a aproximácie práva a tiež Úradu vlády a zároveň aj koaličných kolegov. Za tie najpodstatnejšie teda spomeniem, spomeniem článok II, ide po pripomienku ministerstva životného prostredia, ktoré upozornilo na to, že na pamiatky, ktoré sa nachádzajú v 3. až 5. stupni ochrany platia obmedzenia pri prevode vlastníctva podľa zákona č. 543 o ochrane prírody a krajiny. Preto sa musí novela odvolávať aj na tento zákon.
Článok III a IV, ktorým posilňujeme ochranu pamiatok, aby ostali teda v rukách štátu, inak povedané, aby sa za žiadnych okolností nedostali naše pamiatky do súkromných rúk, konkrétne v čl. III ak sa uzatvára užívacia zmluva napríklad s občianskym združením, tak iba na základe stanoviska Pamiatkového úradu, ak sa presúva vlastníctvo na samosprávu, tak obce ani vyššie územné celky už nebudú môcť ďalej s týmito pozemkami nakladať. To znamená, nebudú ich môcť oni, povedzme, ďalej previesť nejakým súkromným osobám alebo možno špekulatívne založeným neziskovým organizáciám.
Takže ak sa obce alebo vyššie územné celky, skrátka samosprávy rozhodnú, že tieto ruiny hradu, ktoré sú na tomto pozemku, chcú nechať opravovať alebo obnovovať nejakému občianskemu združeniu, tak tak môžu teda urobiť, ale v prípade, že by tie pozemky už nechceli takto ďalej využívať, môžu ich ďalej vrátiť naspäť štátu, konkrétne napríklad Lesom Slovenskej republiky.
A čo sa týka, čo sa týka čl. XIV tam definujeme a spresňujeme to, čo znamená verejnoprospešný účel pri obnove zrúcanín.
Čiže toľko asi k tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Možno iba predbežne alebo myslím si, že v prípade potreby či už na moje vystúpenie, alebo potom na vystúpenie ďalších kolegov, môžem zareagovať vo v záverečnom vystúpení, takže nech sa páči.
Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 15:49 - 15:52 hod.

Kozelová Monika
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 15:47 - 15:49 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Začnem možno tak technicky tým, že ide o druhé čítanie, tak nebudem asi opakovať úplne všetko, čo zaznelo už v prvom čítaní, možno iba také tie podstatné záležitosti tohto zákona.
Tou najzákladnejšou je, že cieľom rozšírenia právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu je vlastne rozšíriť túto úpravu na verejnoprospešné účely, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry. Návrh v podstate nadväzuje na viacročnú prax na obnove hradov, ktorá sa začala ešte v roku 2008, a odstraňuje prekážky, ktoré uplynuli z doterajšej aplikačnej praxe. Určuje teda najmä postupy osôb, ktoré zabezpečujú záchrannú rekonštrukciu a údržbu hradov.
Výsledkom novely bude zabezpečenie zmluvného vzťahu k pozemku, na ktorom sa realizuje verejnoprospešná činnosť, čo umožní, aby osoby, ktoré ju vykonávajú, mohli nielen ušetriť na nájomnom, ale aj získať podporu z verejných alebo európskych zdrojov. Úprava vychádza z princípu, že verejnoprospešná činnosť realizovaná na objekte národnej kultúrnej pamiatky zveľadí tento štátny majetok, ktorý chátral.
Návrh má síce negatívny vplyv na rozpočet, avšak s tým, že ak štát zverí svoj majetok do bezodplatného užívania napríklad občianskemu združeniu alebo ho prevedie na samosprávu, tak vlastne je predpoklad, že sa tento majetok obnovou, že sa obnovou zvýši hodnota týchto objektov aj atraktivita celého územia s pozitívnym vplyvom na cestovný ruch a zamestnanosť v dotknutom regióne. To je v podstate aj potvrdené aplikačnou praxou od roku 2008.
No a kontrola dodržiava plnenia verejnoprospešného účelu je zabezpečená prostredníctvom dozoru orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
Možno pre predstavenie tohto návrhu takto v skratke. Otvorte k tomuto, prosím, rozpravu a ja sa následne hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 15:46 - 15:46 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len v krátkosti o tomto bode, o návrhu zákona budeme hlasovať o 17.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 15:32 - 15:40 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. K predloženému návrhu zákona predkladám spolu s pani poslankyňou Annou Zemanovou pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý teraz prečítam.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla a Anny Zemanovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 592.
1. V názve zákona sa slová „ktorým sa mení zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.“ nahrádzajú slovami „ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.“.
2. Čl. I znie:
„Čl. I
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 332/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý znie:
㤠14
Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad,1) ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: „1) § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k odkazu 1a.
2. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022
Ustanovenie § 14 sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu,4) pri plnení povinností podľa zmlúv uzatvorených pred 1. októbrom 2021. Ustanovenie § 14 sa nevzťahuje na držiteľa povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu4) pri plnení povinností podľa dodatkov k zmluvám uzatvoreným pred dňom účinnosti tohoto zákona, ak je predmetom dodatku k zmluve výhradne rozsah doby plnenia zmlúv uzatvorených pred dňom účinnosti tohto zákona. Držiteľom povolení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu4) sa odo dňa účinnosti tohto zákona zakazuje uzatvorenie nových zmlúv, ktoré by viedli k porušeniu zákazu podľa ustanovenia § 14 tohto zákona. Držiteľom povolení na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu4) sa odo dňa účinnosti tohto zákona zakazuje uzatvorenie alebo plnenie dodatkov k zmluvám uzatvorených pred dňom účinnosti tohto zákona, ktorých predmetom je zvýšenie objemu rádioaktívneho odpadu alebo zvýšenie aktivity rádioaktívneho odpadu alebo zmena druhu rádioaktívneho odpadu.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4) § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.“
3. V čl. II sa vypúšťajú body 1 až 7. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. II body 8 a 9 znejú:
„8. § 34 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.“
9. Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠163a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Zákaz podľa § 34 ods. 7 sa nevzťahuje na dovoz rádioaktívnych odpadov na účely ich spracovania alebo úpravy podľa osobitného predpisu75), držiteľom povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu76) pri plnení zmlúv uzatvorených pred 1. októbrom 2021 alebo pri plnení povinností podľa dodatkov k zmluvám uzatvoreným pred dňom účinnosti tohto zákona, ak je predmetom dodatku k zmluve výhradne rozsah doby plnenia zmlúv uzatvorených pred dňom účinnosti tohto zákona.
(2) Právnická osoba, ktorá doviezla rádioaktívny odpad na základe zmlúv, uzatvorených pred 1. októbrom 2021, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky a bol na územie Slovenskej republiky dovezený po 31. decembri 2021 na účely jeho spracovania alebo úpravy podľa osobitného predpisu75) a je držiteľom povolenia na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi podľa osobitného predpisu76), je povinná bez zbytočného odkladu po ukončení spracovania alebo úpravy zabezpečiť prepravu finálneho produktu do krajiny pôvodu rádioaktívneho odpadu.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 75 a 76 znejú:
„75) § 21 ods. 12 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z.
76) § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z.“.“
5. V článku III sa slová „1. septembra 2021“ nahrádzajú slovami „1. januára 2022“.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 15:13 - 15:16 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 845 z 25. júna 2021 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla, Borisa Kollára, Alexandry Pivkovej a Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. zákona o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 592, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 333 z 9. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Výbor pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 138 zo 16. septembra 2021 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre zdravotníctvo o predmetnom poslaneckom návrhu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II spoločnej správy a stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto poslaneckému návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 141 zo 16. septembra 2021. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.10.2021 15:11 - 15:13 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je eliminovanie negatívnych vplyvov zo spracovania rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva, ktoré nepochádzajú z prevádzkových alebo iných činností realizovaných na území Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z ústavného práva na priaznivé životné prostredie a práva na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva je tento návrh zákona vyjadrením snahy vnímať ochranu životného prostredia ako dlhodobú prioritu s ohľadom na práva budúcich generácií. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľu je ustanovenie zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva s pôvodom mimo územia Slovenskej republiky, a to s cieľom znižovania environmentálneho zaťaženia krajiny a ochrany zdravia obyvateľstva a zamestnancov na území Slovenskej republiky.
Podrobnú právnu úpravu činnosti a procesov súvisiacich s rádioaktívnym odpadom a vyhoretým jadrovým palivom obsahujú viaceré právne predpisy. V rámci návrhu zákona sa upravuje primeraným spôsobom preto aj zákon č. 87/2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona nebude mať vplyv na plnenie zmlúv, ktoré boli uzavreté pred termínom účinnosti tohto zákona. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a aj s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, verím, že predložený návrh zákona schválite.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 14:57 - 14:59 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem trošku tak reagovať nie chronologicky.
Pán Kočiš, ja som tu neonanoval, ja som konštatoval, to je zásadný rozdiel.
Pán Mizík, to je škoda komentovať.
Potom tu bola ešte teda od exkolegu Martina Čepčeka. Áno, ja som na pápežovi bol a ja som aj napísal o tom dokonca blog a aj príspevok, prečo tam som. Ja som otvorene priznal, že nie som katolík, že nebudem teraz zo seba robiť birmovaného komunistu a že mám za sebou neviem čo všetko možné, len aby som získal, nedajbože, nejaké sympatie teraz kvôli tomu, že zo seba robím niečo, čo nie som. Ja som povedal že ho rešpektujem, pretože sú veci, ktoré s ním zdieľam, ako napríklad jeho dôraz na ľudskosť, empatiu, odpustenie, toleranciu. To sú veci, ktoré môžme zdieľať bez ohľadu na to, či sme katolíci, alebo ateisti, to je úplne v poriadku.
A ja som tu hovoril o tom, že pre mňa nie sú všetky jeho výroky záväzné, pretože ja nie som katolík, pretože nie som, pre mňa to nie Svätý otec, je to proste pápež. A hovoril som o tom, že niektorí, ktorí teraz citujú pápeža a potom vôbec nerešpektujú to, čo hovorí o očkovaní, tak to je podľa mňa trošku iný prípad.
Ondrej, presne súhlasím s tebou, že máme to tu ťažké presadiť čokoľvek, čo má jemnú nálepku liberálne. No tiež si myslím, že je lepšie toho slona jesť po častiach a ja chápem, že mnohí by od nás očakávali ambicióznejšiu legislatívu, či už pri otázke drogovej politiky, alebo pri registrovaných partnerstvách. Ale nalejme si čistého politického vína, nič ambicióznejšie tu neprejde a poďme sa sústrediť na to, čo môžme spraviť, aspoň tie malé kroky, aby sme zlepšili život občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.10.2021 14:42 - 14:51 hod.

Stančík Andrej Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Úlohou štátu je zaručiť kvalitu života pre všetkých občanov bez ohľadu na vierovyznanie, sexualitu alebo etnicitu. A práve o tom je debata pri registrovaných partnerstvách.
My sme jednou z mála krajín, čo takýto inštitút v Európskej únii nepozná. Keď sa pozrieme na juh, tak to má napríklad aj také konzervatívne Maďarsko, ktoré tu mnohí dávajú za príklad. Má to aj konzervatívne Taliansko a naozaj patríme k výraznej menšine, ktorá nijakým spôsobom neupravuje vzťah dvoch mužov alebo dvoch žien.
Častokrát tu zazneli rôzne invektívy na adresu homosexuálov alebo transgender osôb, alebo iných menšín, a to jednoznačne nám ukazuje, že kultúra v parlamente je naozaj na veľmi nízkom bode a kolegovia z opozície a niektorí možno aj z koalície nerobia nič preto, aby ju zvýšili. Je takým zvykom, že každý cituje pápeža tak, ako sa mu to hodí. Keď niektorí hovoria o tom, že pápež podporuje očkovanie, iný hovoria o tom, že pápež vyzýva na nediskrimináciu homosexuálov a chcem len podotknúť jednu zásadnú, jeden zásadný rozdiel. Ja nie som katolík, nie som kresťan. Keď hovorím, že pápež podporuje očkovanie, tak tým chcem zdôrazniť, že to je široký konsenzus. Pre mňa pápež nie je záväznou autoritou, pretože nie som katolík. Keď ale niekto katolíkom je a vyberá si, čo povie pápež s ohľadom na to, v čo verí, je to trošku iná vec a je to trošku také malé pokrytectvo. Takže pre mňa neni úplne záväzné, čo povie pápež na adresu registrovaných partnerstiev alebo manželstiev homosexuálov.
Zaznela tu, ale pre mňa jeden silný prednes, a to bol Ján Mičovský, ktorý sa na vec pozrel z úplne iného uhla pohľadu. Hovoril tu o tolerancii, hovoril tu o ľudskosti, hovoril tu o empatii. Ako liberál verím, že človek by mal rešpektovať iné názory, aj keď s nimi nemusí súhlasiť. Plne rešpektujem, že tento parlament je viac konzervatívny ako liberálny. Plne rešpektujem, že niektorí moji kolegovia sa na túto vec pozerajú inak ako ja a kvôli tomu ich nebudem haniť. To je podľa mňa cesta do pekla, pretože to len prispieva k špine a nenávisti a k polarizovaniu spoločnosti. A práve aspoň s takýmto rešpektom by sme mali pristupovať k tejto debate. Nemali by sme tu hovoriť o buznách, nemali by sme tu hovoriť o deviantoch a mentálne chorých. Mohli by sme sa na nich pozrieť aspoň s elementárnym rešpektom.
Viete, niekedy mám pocit, ako keby registrované partnerstvo alebo manželstvá, o ktorých vôbec nie je reč, v politickej realite Slovenska ani najbližšiu dobu nebude, nejako zasahovali do života heterosexuálnych párov alebo heterosexuálnych rodín. Môj vzťah s mojou priateľkou nijako neovplyvní to, že dvaja muži alebo dve ženy majú registrované partnerstvo alebo manželstvo. Takisto heterosexuálne rodiny nerozvracajú homosexuáli. Ja mám niekedy pocit, že sa tu robí slamený panák a pride môžu za rozvody, pride môžu zničiť aj rodiny, nie alkoholizmus, nie domáce násilie a nie socioekonomické faktory, a preto nemám problém podporiť takýto návrh, nemám problém podporiť registrované partnerstvá, dokonca aj možno viac, pretože to nijako neovplyvní mňa, môj vzťah, moju budúcnosť a moju eventuálnu rodinu.
Zaznela tu ešte taká zaujímavá vec, že konzervatívna vláda sa zmenila na liberálnu vládu Eduarda Hegera. Ja som sa trochu pousmial aj som sa trochu potešil. Som sa trochu potešil, že sa už možno nebude musieť báť, keď príde nejaký uletený orbánovský zákon z opozície, že či náhodou neprejde týmto parlamentom, ktorý je konzervatívny, je oveľa konzervatívnejší, ako by som si prial a dokonca oveľa konzervatívnejší, ako je konzervatívna slovenská spoločnosť. To je iba typické kreslenie nejakých slamených panákov a tých zlých, zlých, zlých liberálov, čo tu všetko kontrolujú, čo kontrolujú médiá, čo majú moc v štáte, napriek tomu, že tu nedokáže prejsť ani jemne liberálne uznesenie. Tak ja sa pýtam, že kde sú títo mocní liberáli, táto kabala, ktorá kontroluje slovenskú spoločnosť, keď slovenská spoločnosť a zákony sú stále veľmi a veľmi konzervatívne. A dovolím si povedať, že tých tisíc hlasov, ktoré Progresívne Slovensko nezíska vo voľbách, sú veľkou škodou. Sú veľkou škodou, pretože ten balans, ten pomer liberálov a konzervatívcov by bol v tomto parlamente oveľa priaznivejší a debata o týchto témach by bola oveľa racionálnejšia, to už, žiaľ, nezmeníme.
Poďme, ale teraz späť k politickej realite. Ako som povedal, s týmto návrhom nemám problém, napriek tomu je tu istá koalícia, je tu istá opozícia a sú tu isté pravidlá. Ak teraz o piatej budeme hlasovať o tomto zákone, tak neprejde. Bude mať možno 30, 40 hlasov za, väčšina bude proti. Na pol roka sa zablokuje akákoľvek téma pomoci homosexuálnym párom, či už upravenie spoločnej domácnosti, alebo drobné legislatívne zmeny.
Tomáš Valášek ako nezaradený poslanec opozície má plné právo predkladať takéto návrhy, je to v súlade s ideológiou aj jeho, aj jeho strany a ako opozícia na to majú právo, len by som chcel apelovať na pragmatizmus a na kalkulačku parlamentu. Tento návrh ako je, neprejde. Napriek tomu máme v programovom vyhlásení vlády takú zmienku o tom, že zlepšíme podmienky ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti. To, samozrejme, neznamená registrované partnerstvá, to neznamená nejaké ultra liberálne reformy liberálnej vlády Eduarda Hegera, to znamená možno taký malý krok vpred, ktorý možno nie je to, čo by sme si mnohí priali, ale môže to situáciu zlepšiť.
Viem, že naša koalícia je veľmi pestrá a tých konzervatívcov je tam viac. No viem si predstaviť, že by sme dokázali prísť s niečím možno minimálnym a niečím, čo by aspoň trošku zlepšilo situáciu homosexuálnych párov na Slovensku a čo by malo šancu prejsť týmto parlamentom. A preto spravím všetko pre to, aby sme našli cestu ako tento scenár umožniť a verím, Tomáš, že mi pomôžeš a verím aj koaličným partnerom, že spolu nájdeme niečo, čo možno nebude najambicióznejšie a čo bude priechodné a čo zlepší kvalitu života homosexuálnych párov žijúcich v spoločnej domácnosti, pretože úlohou štátu je zaručiť kvalitu života občanov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 14:41 - 14:42 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Aj pri tejto diskusii, keď vidíme, že v pléne sedí len približne 22 poslancov zo 150, vidno, že nie je to prioritná téma v súčasnosti v čase pandémie, keď ľudia prichádzajú o prácu, o živobytie a mnohí o svojich blízkych. To načasovanie považujem za vhodné a je úplne jasné, že táto agenda v súčasnom zložení parlamentu nemá najmenšiu šancu prejsť. Skôr sa len otvára nejaká politická diskusia k týmto partnerstvám.
S čím ale nemôžem ja súhlasiť, je to, že v dôvodovej správe predkladateľ uvádza, že týmto párom rovnakého pohlavia a lesbám a homosexuálom chýba spoločenské uznanie a prijatie. Ale vy všetci veľmi dobre viete, že nie je to tak. O týchto témach sa síce veľmi nediskutuje, ale veľmi dobre vieme, že homosexuáli a lesby sú dnes na Slovensku veľmi úspešní, či už v šoubiznise, v umení, no v kultúre, ale aj v politike, takže nie je to pravda.
Skryt prepis