Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

6.10.2021 o 16:43 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 18:00 - 18:00 hod.

Kyselica Lukáš
V krátkosti vyjadrím sa aj k tomu dôležitému záujmu, aj k tomu stanovisku nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 540/2012, aj k týmto viacerým veciam, keď chcete na konci, môžme si to rozobrať aj zľava, aj sprava.
Viem, že je ten paragraf kritizovaný, teda bol kritizovaný v minulosti, a počkám si na nejaké argumenty a vyjadrím sa na konci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 17:34 - 17:57 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Takže ešte raz v krátkosti sa vrátim k tomu procedurálnemu návrhu, ktorý tu predložil pán Susko. Áno, podľa stanoviska Ministerstva financií Slovenskej republiky musia byť v predloženom návrhu zákona v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 520/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené a zdôvodnené predpokladané finančné dôsledky na rozpočet verejnej správy aj za bežný rok, ale aj za tri nasledujúce rozpočtové roky. Oni to kvantifikovali tak, že nedá sa to kvantifikovať. Pokiaľ vy neviete, koľko jednotlivé rezorty prepustia na základe uvedeného paragrafu ľudí, tak pokiaľ nemáte vstupné analýzy, teda to je rovnica x + y + z = ?, tak neviete túto kvantifikáciu spraviť. Takže práve preto to tak bolo kvantifikované. Tak by sme rovnaký meter mohli použiť aj na všetky opozičné návrhy, ten finančný rozpočet nie je skoro v žiadnom zdôvodnený. Ale dobre.
Odhliadnuc od tohto, naozaj sme sa snažili ten návrh zákona vyprecizovať. Z toho dôvodu tam je aj päť pozmeňujúcich návrhov. V krátkosti ich prednesiem a potom ich prečítam.
Takže pôvodné odseky sme precizovali tak, že predmetná úprava obsiahnutá v pôvodnom návrhu, teda v odseku 5 sa upravuje pôsobnosť generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k jeho priamo podriadeným vedúcim štátnym zamestnancom. Typickým služobným úradom, na ktorý sa táto úprava bude vzťahovať, je ústredný orgán štátnej správy. Generálny tajomník služobného úradu bude môcť odvolať vedúceho zamestnanca vo svojej riadiacej pôsobnosti bez uvedenia dôvodu iba so súhlasom príslušného ministra alebo vedúceho ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
V odseku 6 sa bude navrhovať, sa navrhuje precizovať pôvodné znenie tak, aby bol jednoznačný rozsah pôsobnosti štatutárneho orgánu, napríklad minister, a pôsobnosť štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, napríklad štátny tajomník, pokiaľ ide o možnosť podať generálnemu tajomníkovi služobného úradu návrh na odvolanie. Súčasne sa navrhuje precizovať pôvodné ustanovenie o plynutí lehoty, v ktorej možno štátneho zamestnanca odvolať z riadiacej pozície. Odvolanie z funkcie v bežnom prípade bude možné realizovať bezodkladne.
Vzhľadom na existujúcu všeobecnú úpravu účinnosti odvolania z funkcie, uvedenú v § 61 ods. 5 súčasného zákona, by sa lehota tých desať dní mala aplikovať na vykonanie právneho úkonu, nie na jeho účinnosť ani na jeho doručenie. A sa to rozdelilo ešte na odsek 7, ktorý sa navrhol doplniť tak, resp. precizovať pôvodný návrh o prípady, keď funkciu generálneho tajomníka a štatutárneho orgánu vykonáva tá istá osoba. Takáto situácia je typická napríklad pre Úrad verejného zdravotníctva, Národný inšpektorát práce, regionálne veterinárne a potravinové správy a podobne. Keďže ide o prípad tzv. personálnej únie, podávanie návrhu na odvolanie, resp. udeľovanie súhlasu s odvolaním je bezpredmetné, resp. vo vzťahu k inštančnému postupu navrhovanému v odseku 5 a 6 sa obsah stráca.
Vo vzťahu k tomu sa upravuje aj vznik nároku na odstupné v prípade vedúceho zamestnanca v štátnej stálej službe, § 83 ods. 3, ktorá je identická s úpravou vzniku nároku na odstupné v prípade vedúceho zamestnanca v dočasnej štátnej službe, odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby. Nakoľko navrhovaná úprava odvolania je bez uvedenia dôvodu, sa má vzťahovať na obe uvedené kategórie vedúcich zamestnancov rovnako. Je potrebné doplniť úpravu nároku na odstupné nielen v § 83 ods. 3, ale rovnako aj v § 83 ods. 5.
Druhý návrh, teda ďalší návrh. V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe v miestnej štátnej správe sa navrhuje rozšírenie kompetencií... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, teraz iba čítate odôvodnenia, predpokladám.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Áno, áno.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Dobre, dobre. A potom prečítajte návrhy, aby sme to mali.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Hej, hej, hej. V nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe v miestnej štátnej správe sa navrhuje rozšírenie kompetencií vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia, napríklad vo vzťahu riaditeľ odboru, referent oddelenia organizačne začleneného do odboru.
Predpokladom naplnenia účelu navrhovanej úpravy v súlade s princípmi štátnej služby, napríklad s princípom zákonnosti a princípom efektívneho riadenia, bude najmä jasná, zrozumiteľná, transparentná komunikácia v služobnom úrade, v uvedenom príklade v rovine riaditeľ odboru, vedúci oddelenia, referent odboru. Navrhovaná úprava nemá vplyv na ďalšie ustanovenia zákona, v ktorých sa hierarchické vzťahy upravujú a realizujú v priamej rovine nadriadenosti a podriadenosti.
Taktiež sa navrhuje, aby sa štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo, aby aj jemu patrila paušálna náhrada za pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie v sume rovnakej, ako prislúcha štátnym tajomníkom na ministerstvách.
Ďalší článok sa týka zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe, príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, kde sa vkladá nové ustanovenie § 35, ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej správy, ak to nie je možné, tak preložiť nadriadeného na inú funkciu. Tu ide o posilnenie právomoci ministra vnútra Slovenskej republiky vo vzťahu k policajtom, ktorí sú ustanovení do funkcie nadriadeného.
Ďalší návrh sa týka zákona č. 55/2017, kde centrálny informačný systém štátnej služby je v súčasnosti funkčný čiastočne. Z piatich registrov, ktoré by mali tvoriť tento informačný systém, sú v prevádzke v podstate v dočasnom režime len tri registre (register výberových konaní, register úspešných absolventov a register nadbytočných štátnych zamestnancov), zvyšné dva registre (register štátnozamestnaneckých miest a register štátnych zamestnancov) by mali byť v zmysle súčasnej úpravy funkčné od 1. februára 2022. S ohľadom na aktuálny stav prípravných prác súvisiacich so spustením a sprístupnením informačného systému sa navrhuje posunutie účinnosti k 1. júlu 2023.
A čo sa týka posledného, tak dochádza k potrebe doplniť kvalifikačné predpoklady vyplývajúce z úpravy navrhovanej v tomto doplňujúcom návrhu.
Odborná prax ako kvalifikačný predpoklad bola súčasťou právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov aj v minulosti v pôvodnom znení zákona 312/2001 v § 14 ods. 3d. A dopĺňa sa tak, že v siedmej platovej triede budú kvalifikačné predpoklady vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a odborná prax najmenej 1 rok, v 8. platovej triede bude aj vzdelanie 1. stupňa a odborná prax najmenej 3 roky a v 9. platovej triede, kde sú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa alebo vysokoškolské tretieho, bude stačiť vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a odborná prax najmenej 5 rokov.
Identifikácia a určenie tohto kvalifikačného predpokladu vzdelania v prípade štátnozamestnaneckého miesta v 7. až 9. platovej triede bude vecou služobného úradu. V prípade navrhovaného alternatívneho kvalifikačného predpokladu bude služobný úrad povinný určiť tento predpoklad, teda vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odbornú prax, v opise štátnozamestnaneckého miesta. Pri konkretizácii kvalifikačných predpokladov by mal služobný úrad vychádzať z činností vykonávaných na predmetnej pozícii.
Samozrejme, navrhovaná úprava nemá vplyv na prípady, keď požiadavka na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyplýva z osobitného predpisu. Napríklad súčasťou charakteristiky 8. platovej triedy je činnosť, ktorou je právne zastupovanie ministerstva pred súdmi Slovenskej republiky. Z osobitného predpisu, napríklad § 26 ods. 1 Správneho súdneho poriadku, vyplýva, že štátny zamestnanec môže za služobný úrad konať pred súdom, ak má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. Takúto skutočnosť bude potrebné zohľadniť pri určovaní tohto všeobecného kvalifikačného predpokladu vzdelania aj podľa novej právnej úpravy. To znamená, že na účely uvedeného právneho zastupovania nemôže postačovať, samozrejme, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odborná prax.
Takže, pán predsedajúci, teraz mi, poprosím, zastavte čas a budem čítať tieto pozmeňujúce návrhy.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Vám sa čas nezastavuje, lebo ste navrhovateľ a čítajte pozmeňujúce návrhy.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
1. V čl. I bod 2 znie:
„2. V § 61 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5) Generálny tajomník môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, so súhlasom štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(6) Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi štatutárny orgán, aj bez uvedenia dôvodu, na návrh štatutárneho orgánu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca, ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii, aj bez uvedenia dôvodu, na návrh štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Generálny tajomník odvolá vedúceho zamestnanca podľa prvej vety alebo podľa druhej vety do 10 dní od doručenia návrhu.
(7) Generálny tajomník, ktorý je štatutárny orgán, môže odvolať z funkcie vedúceho zamestnanca, ktorého priamo riadi, aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 8.
2. V čl. I bode 3 sa vkladá (sa slová, pozn. red.) „až 6“ nahrádzajú slovami „až 7“.
3. V čl. I bode 4 sa vkladá „ods. 5 alebo 6“ sa nahrádzajú slovami „ods. 5, 6 alebo ods. 7“.
4. Čl. I sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. V § 83 ods. 5 sa slová „§ 61 ods. 1, 3 alebo ods. 4 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 61 ods. 1, 3, ods. 4 písm. a), ods. 5, 6 alebo ods. 7“.“
Druhý pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 20 ods. 2 sa za slovo „zamestnancov“ vkladá čiarka a slová „určovať a ukladať im úlohy a dávať pokyny“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Čl. I sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. V § 132 ods. 2 písm. b) sa slová „a c)“ nahrádzajú slovami „alebo písm. c)“.“
Tretí pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Juraja Krúpu, Lukáša Kyselicu, Jany Majorovej Garstkovej a Jozefa Pročka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 583).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. Čl. I sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:
„5. V § 150 ods. 5 sa za slovo „ministerstvo,“ vkladajú slová „štátnemu tajomníkovi podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý neriadi ministerstvo,“.“
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 382/2002 Z. z. (zákona číslo 328/2002 Z. z., pozn. red.), zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2015 Z. z., zákona č. 69/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 73/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 35 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister previesť aj bez uvedenia dôvodu nadriadeného na inú funkciu v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné, preložiť nadriadeného na inú funkciu do iného miesta výkonu štátnej služby alebo do iného služobného úradu, ak v § 33a ods. 6 alebo v § 33f ods. 6 nie je ustanovené inak."
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
2. V § 109 ods. 4 písm. a) sa slová „§ 35 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 10“.
3. V § 113 ods. 3 a § 276 ods. 3 sa slová „§ 35 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 35 ods. 7“.“
Doterajší čl. II sa prečísluje a upraví sa názov zákona.
Štvrtý doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/ 2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa dopĺňa bodmi 5 až 7, ktoré znejú:
„5. V nadpise § 193e sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.
6. V § 193e sa slová „31. januára 2022“ nahrádzajú slovami „30. júna 2023“.
7. V čl. XI sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.“
2. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:.
„Čl. II
Zákon č. 470/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. VI sa slová „1. februára 2022“ nahrádzajú slovami „1. júla 2023“.“
Doterajší čl. II sa prečísluje ako čl. III.
V súvislosti s vložením nového čl. II sa primerane upraví názov zákona.
Piaty doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Petra Kremského a Jany Majorovej Garstkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
Návrh skupiny poslancov Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 38 sa ods. 11 dopĺňa písm. d), ktorý znie:
„d) odborná prax podľa prílohy č. 2.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Čl. I sa dopĺňa bodmi 5 až 9, ktoré znejú:
„5. V prílohe č. 1 sa bod 19 dopĺňa riadkom, ktorý znie: „Odborná prax podľa § 38 ods. 11 písm. d):“
6. V prílohe č. 1 v bode 20 sa slová „odborná prax“ nahrádzajú slovami „Odborná prax podľa § 38 ods. 2. pís. d):“
7. V prílohe č. 2 siedmej platovej triedy časti Kvalifikačné predpoklady sa za slovo „vzdelanie“ vkladajú slová „prvého stupňa a odborná prax najmenej jeden rok a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie“.
8. V prílohe č. 2 ôsmej platovej triedy časti Kvalifikačné predpoklady za slovo „vzdelanie“ vkladajú slová „prvého stupňa a odborná prax najmenej tri roky a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie“.
9. V prílohe č. 2 v deviatej platovej triede časti Kvalifikačné predpoklady sa slová „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odborná prax najmenej päť rokov a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom, alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom“.“
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:28 - 17:29 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Kolegovia, len sa chcem ospravedlniť za drobné zmätky, ktoré tu na začiatku tohto hlasovania boli. Bolo to z dôvodu, bolo to z dôvodu, že teda zaznela počas rozpravy mylná informácia o hlasovaní zajtra, následne ja som sa poradil aj s kolegami, ktorí teda, tak aby to bolo v súlade s rokovacím poriadkom, s kolegami zo všetkých koaličných strán, ale aj s pánom predsedajúcim, ktorý o tomto vedel. Takže pýtal som sa sám, či to treba riešiť procedurálnym návrhom, bolo mi povedané, že nie, takže pre istotu potom sme to riešili takto, že som ten procedurálny návrh dal. Čiže len aby ste vedeli, naozaj bol záujem to vyriešiť tak, aby to bolo v kľude teraz odhlasované, v tejto chvíli. Procedurálny návrh bol už teda podaný. Verím, že nikto s tým nemá žiaden problém. Jednoducho prešlo to rozpravou, nebol dôvod, aby sa o tom hlasovalo zajtra. To je celé.
Ďakujem veľmi pekne za pochopenie a prajem pekný zvyšok dňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:21 - 17:22 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SaS a ZA ĽUDÍ, SME RODINA (Smiech.) Prosím, prosím, dajte, dajte, prosím, dajte, prosím, hlasovať o tom, aby sme hlasovali o tomto návrhu teraz o piatej, nakoľko ako navrhovateľ tohto bodu nie som stotožnený s tým, aby išlo zajtra o jedenástej a pani poslankyňa a spravodajkyňa sa... Môžem vás poprosiť o kľud v poslaneckej sále? (Zaznievanie gongu.)
Žiadam teda o preloženie hlasovania teraz na piatu hodinu, teda teraz do tohto hlasovania. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.10.2021 17:12 - 17:13 hod.

Pročko Jozef
Ja mám procedurálny návrh, aby ste sa pozorne pozreli a sledovali, keď ste predsedajúci, ako majú rúška nasadené napríklad poslanec Krupa, poslanec Kotleba a ďalší poslanci. Načo teda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
... si tie rúška majú dávať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 16:59 - 17:01 hod.

Drábiková Lucia Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 583.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 837 z 24. júna 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 583, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k návrhu zákona prerokoval gestorský výbor na svojej 45. schôdzi dňa 16. septembra 2021.
Gestorský výbor neprijal platné uznesenie o schválení spoločnej správy výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný počet, potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru. Uznesením č. 125 zo 14. septembra 2021 ma výbor určil ako spoločnú spravodajkyňu, aby som podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky podala informáciu o výsledku rokovania výborov a predložila návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 16:54 - 16:59 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Dobrý deň. Pán predsedajúci, páni poslanci, poslankyne, tento zákon ide do druhého čítania. V prvom čítaní sme vyargumentovali celý zákon aj všetky tie argumenty, že prečo sa to predkladá ako poslanecký návrh a tak ďalej a tak ďalej. Aj keď je to poslanecký návrh, bolo to v legislatívnej rade vlády, bolo to aj v pripomienkovom konaní.
Podstatou návrhu zákona je doplnenie právnej úpravy štátnozamestnaneckých vzťahov o odvolanie vedúceho štátneho zamestnanca z riadiacej pozície bez uvedenia dôvodu. V tejto súvislosti sa navrhujú aj zmeny v úprave princípu stability, výpovedných dôvodov a odstupného.
Podľa všeobecnej časti dôvodovej správy v predmetnom návrhu zákona je posilnenie právomoci generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii.
Návrhom zákona sa upravovala, upravuje možnosť a povinnosť generálneho tajomníka služobného úradu odvolať vedúceho zamestnanca z funkcie aj bez uvedenia dôvodu. Možnosť odvolania je podmienená súhlasom štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. Povinnosť odvolania vyplýva z návrhu štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. Nová úprava by sa mala vzťahovať na vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo v priamej riadiacej pôsobnosti štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. Na príklade ministerstva teda pôjde o vedúcich zamestnancov, ktorí sú podľa organizačnej štruktúry v priamej riadiacej pôsobnosti ministra alebo štátneho tajomníka.
Keďže tam boli nejaké pripomienky legislatívnej rady vlády, nakoľko v niektorých prípadoch by mohol byť nejednoznačný význam úpravy odvolania pri vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti generálneho tajomníka služobného úradu, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, kontrolná právomoc osoby odlišnej od hierarchicky nadriadenej generálnemu tajomníkovi služobného úradu, teda kontrolná právomoc štatutárneho orgánu alebo štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii by v takýchto prípadoch nebola naplnená. Ďalej u vedúcich zamestnancoch v priamej riadiacej pôsobnosti osoby, ktorá je súčasne generálnym tajomníkom služobného úradu i štatutárnym orgánom, tzv. personálna únia, ani v týchto prípadoch by nemusela byť naplnená kontrolná právomoc osoby odlišnej od hierarchicky nadriadenej generálnemu tajomníkovi služobného úradu. Pri vedúcich zamestnancoch v niektorých služobných úradoch, napríklad vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti, riaditeľov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v služobnom úrade, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, by navrhovaná úprava mohla byť formálne zrealizovaná, nebol by však jednoznačný význam a rozmer kontrolnej právomoci štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii, teda riaditeľa úradu vo vzťahu ku generálnemu riaditeľovi a súčasne generálnemu tajomníkovi služobného úradu ústredia práce.
Tak sme uvedený návrh zákona vyprecizovali, budem čítať potom tie pozmeňováky, ale až v rozprave, aby som dal možnosť reagovať.
Ďalej sa tam navrhovalo doplnenie úpravy odstupného v nadväznosti na rozšírenie úpravy odvolania vedúceho zamestnanca. Vznik nároku na odstupné sa rozširuje aj o prípady, v ktorých dôjde k skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru v nadväznosti na odvolanie z funkcie bez uvedenia dôvodu, teda ide o nárok štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe.
A v § 83 ods. 5 sa upravuje nárok na odstupné v prípade vedúceho zamestnanca, odborníka dočasne potrebného na plnenie úloh štátnej služby. Ide o nárok štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe.
V rámci medzirezortného pripomienkového konania z povinne pripomienkujúcich subjektov podľa čl. 31 legislatívnych pravidiel vlády boli uplatnené niektoré zásadné pripomienky, s ktorými sme sa vysporiadali v pozmeňujúcich návrhoch.
(Rečník sa obrátil na predsedajúceho: „Pán predsedajúci, budem pokračovať potom alebo? Mám to ešte na dlho.“ Reakcia predsedajúceho: „Na dlho ešte máte?“ Rečník: „Mám ešte na dlho aj úvodné slovo alebo teda môžem to potom dať v rozprave.“ Reakcia predsedajúceho: „Môžete si sadnúť.“ Rečník: „Dobre.“)
To je na začiatok všetko a ostatné poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.10.2021 16:51 - 16:53 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len trochu doplním to, čo hovoril pán kolega.
Ja sa po tých hradoch, zámkoch už potulujem fakt niekoľko desaťročí a môžem vám povedať teda, že ten systém, ako je teraz nastavený v tomto zákone, je skutočne dobrý. Lebo za tie roky som sa stretla už s kadekým a s kadečím a aj s občianskymi združeniami, ktoré silou mocou sa snažili získať pozemky pod hradmi a zámkami do svojho majetku s tým, že ešte to chvíľočku potiahneme a potom si tam urobíme penzión. Takže to len tak medzi nami bratmi, že nie je všetko zlato, čo sa blyští. A nie všetci ľudia sú zodpovední.
Pozrime sa napríklad tuto na severnú terasu na tých zničených Keltov, čo tam stojí ten betónový minigolf miesto keltských pamiatok. A to nehovorím už o tej jazdiarni. Takže takto to vyzerá.
Ja myslím, že ten zákon je nastavený dobre, ale, samozrejme, nie každý to tak vidí. Ja chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tom zákone zúčastnili, pretože hrady, zámky to je to, čo ostane po nás našim budúcim generáciám. A my sme povinní ich zachovať. Pretože ten národ, ktorý si neváži tú svoju minulosť, si možno ani nezaslúži svoju budúcnosť. Takže to je všetko, čo som k tomu chcela povedať.
A ďakujem všetkým, ktorí budú za tento zákon hlasovať. Ďakujem všetkým, ktorí máte rúška. A prosím o hlasovanie zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.10.2021 16:43 - 16:51 hod.

Čekovský Kristián Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Aby som ešte aspoň v krátkosti odpovedal na niektoré otázky, ktoré zazneli aj v rámci tejto rozpravy.
Padla tu otázka, že teda prečo poslaneckým návrhom. Myslím si, že teda opäť odpoviem tým spôsobom, že jednoducho máme na to, samozrejme, právo predkladať, máme zákonodarnú iniciatívu, tak s dovolením predkladáme návrh zákona. A nepredkladá sa v žiadnom nejakom zrýchlenom procese. Bolo tu dostatok času aj na pripomienkovanie. Tento poslanecký návrh teda prešiel aj pripomienkovacím procesom. Bolo to aj v legislatívnej rade vlády. Čiže tak ako som začal túto druhú, teda som v tejto druhej, v tomto druhom čítaní, tak snažili sme naozaj zapracovať všetky pripomienky, s ktorými sme prišli do kontaktu alebo teda minimálne na nich odpovedať. Dokonca kolega, teda poslanec Beluský z ĽSNS tu teda v tejto chvíli nie je, ale taktiež aj on mi niektoré pripomienky písal. Taktiež dostal odpovede. Bol som pripravený aj na niektoré jeho teda možno pripomienky, aby jednoducho bolo všetko zodpovedané.
Pýtali ste sa na to alebo hovorili ste, že samotné občianske združenia nie sú ako keby úplne stotožnené s týmto návrhom. No, nie sú v plnej miere preto, pretože nemohli sme na 100 % naplniť ich požiadavky, aby sa napríklad stali vlastníkmi pozemkov. Veď to je úplne, úplne logické. Predpokladám, že možnože ste sa aj vy pani Laššáková, ako bývalá ministerka stretli s ich požiadavkami, ktoré boli, aby jednoducho, ak sa majú starať o tieto pamiatky, tak zároveň tlačili na to, aby teda niektoré občianske združenia, aby mali, povedzme, tieto pozemky vo svojej správe alebo teda vo svojom vlastníctve. To, samozrejme, my nemôžeme dopustiť. Čiže tým, že tento návrh má určité hranice, tak nechceme určite zachádzať ďalej, aby tu nebola nejaká skrytá privatizácia alebo niečo podobné, takýchto pozemkov alebo kultúrnych pamiatok. Takže toto v žiadnom, v žiadnom prípade.
Hovoríme teda o dvoch cestách. Pre istotu to iba zopakujem. Že v prípade občianskych združení a neziskových organizácií, to znamená, neštátnych, povedzme, subjektov môžu prejsť, môžu dostať teda užívacie bezodplatné, na základe zmluvy môžu bezodplatne využívať tieto pozemky. A v prípade samospráv, ako sú napríklad obce alebo vyššie územné celky, tam to môže prejsť do ich vlastníctva. Opäť tu zaznela teda pripomienka, či nemôžu teda obce alebo mestá, alebo iné subjekty samospráv využiť alebo zneužiť pozemky na nejakú výstavbu.
No v prvom rade sme do procesu teda zapojili aj pamiatkový úrad a aj v paragrafovom znení teda tejto novely si môžete prečítať, že zmluva o prevode vlastníctva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať definovanie verejnoprospešného účelu využitia prevádzaného pozemku podľa odseku 1 a povinnosť dodržania tohto účelu, inak je zmluva neplatná. A zároveň, čiže toto je ako keby prvá, že je to jednoznačne ošetrené.
A zároveň ja si nie som úplne istý, že ako by mohli obce alebo mestá, alebo samosprávy len tak, ja neviem, na nejakom kopci, kde je nejaká, nejaké torzo, zrúcanina nejakej stavby len tak niečo postaviť. A vlastne ani neviem, že čo. Penzión napríklad? Veď, keď je to lesný porast zadefinovaný pozemok ako, povedzme, ako lesný porast a nie ako stavený pozemok, tak jednoducho tam ani nič vyrásť nemôže. Zároveň ja si neviem predstaviť, teda nepoznám príklad, opravte ma, ak sa mýlim, aby obec si postavila vlastný penzión a potom ho prevádzkovala. Čiže opäť hovorím, že nedáva mi vôbec ako keby zmysel to, čo ste spomínali. A zároveň tvrdím, že je to dostatočne ošetrené v tomto návrhu zákona.
No a, samozrejme, v neposlednom rade je to samospráva. Veď my nedôverujeme samosprávam? My dôverujeme samosprávam. Tak ja si neviem predstaviť, aby obec namiesto nejakého, nejakej zrúcaniny hradu alebo nejakej pamiatky, že by tam postavila niečo iné. Čiže akým spôsobom by sa k tomu postavili potom voliči v tej obci, akým spôsobom by o tom rozhodovali obecní poslanci. Jednoducho, nedáva vôbec teda zmysel to, čo ste spomínali.
Takže preto hovorím, že je to, je to dostatočne ošetrené a naozaj dávali sme veľký pozor, preto sme aj v tom pozmeňujúcom návrhu doplnili, že v prípade, ak teda už hovoríme o vlastníctve, ktoré prechádza na samosprávu, tak aby sme si boli naozaj na 100 % istí, že žiadna obec na Slovensku, lebo veď je ich niekoľko, je ich niekoľko stoviek, takže aby náhodou sa nestalo, že niektorá z nich by sa rozhodla alebo niektorý starosta alebo primátor inak nakladať s tým pozemkom. Tak napriek tomu všetkému, čo som povedal, je teda jasne zadefinované, že ak nebude mať záujem vykonávať tento verejnoprospešný účel, môže to vrátiť naspäť štátu. Ale nemôže to posúvať alebo predávať ďalej.
Zaznelo tu, že ministerstvo kultúry zlikvidovalo projekt obnovy hradov. Tak ako správne poznamenal bývalý minister práce, sociálnych vecí a rodiny, tento projekt neplatilo ministerstvo kultúry, ale ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Podľa mojich informácií je pravda, že jednoducho v tomto roku na to neišlo toľko peňazí ako v rokoch minulých, ale to na viacero, poviem to aj tak, že verejnoprospešných účelov alebo verejnoprospešných vecí, ktoré by sme potrebovali, pretože sa hľadali v štátnom rozpočte prostriedky na boj s pandémiou. Ale tie ďalšie vysvetlenia by som potom už nechal na ministerstve práce.
V každom prípade ministerstvo kultúry sa k tomu problému postavilo čelom a vyčlenilo milión eur na tento účel. Ja chápem, že tento problém to rieši iba čiastočne. Ale aj z týchto peňazí môžu teda občianske združenia platiť zamestnancov, ktorých teda môžu ďalej nájsť cez úrady práce. Ja budem veľmi rád, ak tých peňazí bude v budúcnosti viac. Lenže sama ste potom spomínali, že kto teda, ak to nezaplatí ministerstvo práce, tak kto má dať viac peňazí. Tak ak to dá ministerstvo kultúry, vy ste už hovorili, že pri jednom milióne je to problém, lebo to ide z rozpočtu ministerstva kultúry. Čiže peniaze mohlo ministerstvo kultúry využiť na niečo iné. Takže je tu otázka potom, kto to má potom ďalej platiť. Či by sa teda k tomu malo vrátiť ministerstvo práce. V každom prípade, ja budem rád, ak ministerstvo kultúry nájde na to viac peňazí. Ale naozaj potom treba dbať na to, aby nechýbali niekde inde. V každom prípade ministerstvo kultúry deklarovalo pri vyčlenení tohto jedného milióna eur, že ich vyčlenilo z rozpočtu, ale bez toho, aby ich niekde museli škrtnúť. To znamená, že jednoducho išli tieto peniaze na obnovu hradov.
A, samozrejme, napriek tomu teda, že to nie je, že to nie je dostatok, tak práve preto je tu aj takáto právna úprava, aby sme pomohli občianskym združeniam, neziskovým organizáciám pri týchto obnovách ušetriť nejaké peniaze, aby zbytočne z tých dotácií, to, čo som povedal na začiatku, nemuseli napríklad platiť nájmy. Takže toľko asi z mojej strany, čo sa týka, čo sa týka otázok, ktoré zazneli v rozprave.
Ďakujem vám veľmi pekne aj všetkým, ktorí sa zapojili do diskusie. Budem rád teda za podporu tejto novely zákona. Vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.10.2021 16:42 - 16:43 hod.

Fecko Martin
Ďakujem pekne, kolegyne a kolegovia, a ďakujem, že ste doplnili informácie, ktoré dopĺňajú obraz, akým spôsobom by sme mohli aj z minulosti využiť dobré nejaké praktické skúsenosti a pokračovať do budúcna. Takže verím, že neboli to prázdne jalové slová a že padli na úrodnú pôdu. Takže ďakujem ešte raz za doplnenie informácie. Ďakujem.
Skryt prepis