Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:28 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:43 - 10:48 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, na ostatnom, na ostatnej schôdzi v Národnej rade som vystúpil k tomuto zákonu, kde som rozprával, že je v zákone pravdepodobne chyba pri národnostných školách, pretože podľa vtedajšieho znenia zákona by k národnostným patrili len tie maďarské. Ja som veľmi rád, že som mohol spoločne s mojimi kolegami a s ministerstvom školstva pripraviť pozmeňujúci návrh, kde túto krivdu na iné národnostné školy vieme vyriešiť, a budú taktiež môcť čerpať dostatočné dotácie na to, aby mohli fungovať ako - v úvodzovkách - národnostné školy, národnostné triedy a nebudú ukrivdené o financie, ktoré im prináležia.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Petra Polláka a Jarmily Vaňovej k vládnem u návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640).
K čI. 1
1. V bode 7 § 2 písmeno ad) znie:
„ad) národnostným školstvom národnostné školy, národnostné triedy, školy, v ktorých je najmenej jedna národnostná trieda, a národnostné školské zariadenie; výchovno-vzdelávací proces v národnostnom školstve sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám,“.
2. V bode 7 § 2 sa za písmeno ad) vkladajú nové písmená ae) až ag), ktoré znejú:
„ae) národnostnou školou škola, v ktorej sa najmenej v jednej triede celý výchovno-vzdelávací proces okrem vyučovania cudzích jazykov uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, alebo škola, v ktorej sa vo všetkých triedach výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje najmenej v dvoch vzdelávacích oblastiach v jazyku národnostnej menšiny,
af) národnostnou triedou trieda, v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces v najmenej jednom vyučovacom predmete uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny,
ag) národnostným školským zariadením školské zariadenie, v ktorom sa výchovno-vzdelávací proces a odborné činnosti uskutočňujú v jazyku národnostnej menšiny,“.
Doterajšie písmená ae) a ag) [pozn. red.: správne: „ae) a af)“] sa primerane preznačia a primerane sa upraví úvodná veta novelizačného bodu. Zároveň sa v nadväznosti na preznačenie doterajšieho písmena ae) primerane upraví poznámka pod čiarou k odkazu 22aa v čl. IV bode 4.
Spresňuje sa definícia, pardon.
3. V bode 10 § 4 písm. b) sa za slovo „škole“ vkladá čiarka a slovo „národnostnej triede“.
4. V bode 15 § 6 ods. 4 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a národnostných triedach“.
5. V bode 24 § 11 ods. 2 sa slová „školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny,“ nahrádzajú slovami „národných školách a národných školských zariadeniach“.
6. V bode 24 § 11 ods. 4 sa za slová „ďalšej dokumentácii“ vkladajú slová „a rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne,“.
7. Bod 27 znie:
„27. V § 12 odsek 5 znie:
„(5) Podľa odseku 3 sa pre deti a žiakov patriacich k národnostným menšinám výchova a vzdelávanie zaručuje v
a) národnostných školách,
b) národnostných triedach,
c) národnostných školských zariadeniach.“.“.
8. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
K čl. III
9. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Všetko, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:37 - 10:37 hod.

Gyimesi György
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:31 - 10:34 hod.

Gyimesi György Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, plníme sľuby dané aj národnostným komunitám, ktoré sme sa zaviazali plniť do programového vyhlásenia vlády. A jedným z takýchto sľubov bol ten, že sa zmenia metódy a formy vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách.
Dnes vieme, že práve žiaci pochádzajúci z menšinového prostredia alebo z prostredia národnostných komunít v čase, keď prídu do, na strednú školu, napríklad zo základnej školy s vyučovacím jazykom národ... v jazyku národnostnej menšiny, tak majú obrovský problém naskočiť na ten vlak, ktorý zmeškali oproti tým žiakom, ktorí chodili do slovenských škôl. Takíto žiaci majú automaticky možnosť sa učiť slovenský jazyk presne tak isto, ako aj ostatní, to znamená, že sa učia vetné skladby, učia sa členy, učia sa prísudky a príslovkové určenia namiesto toho, aby sa naučili komunikovať najprv v jazyku. Týmto sa aj prehlbuje aj tá medzera medzi takýmito žiakmi a medzi žiakmi pochádzajúcich zo slovenského, zo slovenského prostredia.
Je to vec, ktorú zväz, napríklad Zväz maďarských pedagógov požadoval už 30 rokov od založenia Slovenskej republiky alebo presne od prevratu. A bolo to práve ministerstvo školstva pod vedením pána ministra Gröhlinga, ktoré to umožnilo. A ja sa mu za toto v mene všetkých týchto pedagógov, v mene všetkých rodičov a aj žiakov chcem veľmi pekne poďakovať.
A teraz mi dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Györgya Gyimesiho a Radovana Marcinčina k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640).
K čl. I bod 26 znie:
26. V § 12 ods. 3 prvej vete sa slová „ich jazyku“ nahrádzajú slovami „jazyku príslušnej národnostnej menšiny“ a v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyučovací predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý sa vyučuje metódami a formami výchovy a vzdelávania ako cudzí jazyk“.
Toto bol pozmeňujúci návrh, ďakujem pekne
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:31 - 10:31 hod.

Šofranko Mária
Samozrejme, pán kolega, nemusíte mať obavy, všetko to budú kvalifikovaní ľudia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:28 - 10:30 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, podávam pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý vám teraz odôvodním.
Uvedeným poslaneckým návrhom sa optimalizujú podmienky na inkluzívne vzdelávanie tým, že sa umožní, v materských, základných a stredných školách aby pôsobili zamestnanci, ktorí sú nevyhnutní k tomu, aby boli efektívne vzdelávaní všetci žiaci bez rozdielu, teda aj žiaci z marginalizovaných rómskych komunít, so zdravotným znevýhodnením, s nadaním i deti cudzincov. V školskom podpornom tíme sú zastúpení pedagogickí aj odborní zamestnanci, ktorí sú nevyhnutní, aby bol všetkým žiakom bez rozdielu garantovaný prístup, ktorý im v duchu rovnosť šancí a príležitostí umožní získať kvalitné vzdelanie a následne uplatnenie na trhu práce.
Ak dovolíte, rada by som prečítala text pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
1. V čl. I bod 80 znie:
„80. V § 28 odsek 14 znie:
(14) V materskej škole môže pôsobiť aj pedagogický asistent, školský digitálny koordinátor, odborní zamestnanci a školský podporný tím.“
2. V čl. I bode 96 § 30 ods. 5 a bode 109 § 33 ods. 14 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a školský podporný tím“.
Ďakujem, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 10:19 - 10:22 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 918 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že od zač... do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny o návrhu zákona nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný, Ústavný (pozn. red.: správne „Ústavnoprávny“) výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 372 zo 14. októbra 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 233 z 18. októbra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 109 z 13. októbra 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 41 spoločne s odporúčaním ich schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 19. októbra 2021 č. 119. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 10:10 - 10:13 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, podávam doplňujúci návrh, ktorý... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Ešte sekundu, prepáčte, pani poslankyňa, poprosím vás, kolegovia, aby ste si nasadili rúška, ďakujem.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
... ktorý by som rada odôvodnila.
Navrhovanou úpravou sa vytvára možnosť, aby aj odborný zamestnanec, ktorý je povinným členom školského podporného tímu, mohol rovnako ako aj pedagogický zamestnanec vykonávať pozíciu koordinátora školského podporného tímu. Tým dôjde k ich zrovnoprávneniu. Zároveň umožňuje škole flexibilne podľa podmienok a potrieb školy a jej personálneho obsadenia určovať túto kariérovú pozíciu. Odborný zamestnanec má profesijné kompetencie na plnenie činnosti a úloh, ktoré školsky podporný tím v záujme skvalitňovania inkluzívneho vzdelávania vykonáva smerom k pedagogickým a odborným zamestnancom školy, deťom, žiakom, ako aj zákonným zástupcom.
Ak dovolíte teraz prečítam doplňujúci návrh.
Doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Šofranko k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 639).
V čl. I sa za bod 45 sa vkladajú nové body 46 až 48, ktoré znejú:
46. V § 36 ods. 2 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
47. V § 36 ods. 2 písm. d) sa bodka nahrádza slovom „alebo“.
48. V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) koordinátor školského podporného tímu.“
Nasledujúce body sa primerane preznačia.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 10:07 - 10:10 hod.

Šofranko Mária Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. septembra 2021 č. 917 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 371 zo 14. októbra 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 232 z 18. októbra 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 111 z 13. októbra 2021 zhodne odparu... odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti 4 spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 27 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 19. októbra 2021 č. 120. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, prosím, otvorte rozpravu, hlásim sa do nej ako prvá.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 9:51 - 9:54 hod.

Vons Peter
Ďakujem, hlasovať budeme o tomto o 11.00 hod. dnes.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2021 9:48 - 9:51 hod.

Vons Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 903 zo 16. septembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 360 zo 14. októbra 2021 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 220 z 18. októbra 2021. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 657), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 230 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis