Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:55 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

20.10.2021 11:46 - 11:46 hod.

Vons Peter
Ja sa chcem poďakovať pracovníkom z ministerstva dopravy, že sa ujali a pripravili túto schému, pretože ja aj ako predseda komisie pre dopravu a výstavbu pri hospodárskom výbore som bol oslovený a chvíľu to trvalo, ale ďakujem, že sa to podarilo, a dúfajme, že to prejde teda aj s tými ďalšími ešte povoleniami, ktoré sú potrebné k tomu, aby sa tie financie mohli uvoľniť pre tieto letecké spoločnosti. O tomto zákone budeme hlasovať o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

20.10.2021 11:44 - 11:46 hod.

Vons Peter
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2021 11:41 - 11:41 hod.

Čekovský Kristián
Ďakujem. Pripomínam členom výboru pre kultúru a médiá, že o 12.05 hod. sa stretneme v rokovacej miestnosti výboru, č. 32.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2021 11:06 - 11:07 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ja tiež mám len takú malú prosbu, že, viete, včera ste o tom hovorili, pán predseda, že tie rúška by mali byť nasadené naozaj na nose, a keď sa pozriem na tú stranu, tak oni si ich dajú pod nos, to ako keby vôbec nemali. Ďakujem, ďakujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pán poslanec, prepáčte, ale o tomto takisto nebudem dávať hlasovať.

Pročko, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem, ja viem, ja viem... (Hovorené súbežne s predsedajúcim.) Ja len...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.10.2021 11:05 - 11:05 hod.

Krúpa Juraj
Áno, ďakujem, pán predseda. Len si dovolím upozorniť, že tu máme opäť a znova poslancov kolegov, ktorí nenosia rúška. Ja vás poprosím, aby ste ich napomenuli.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:55 - 10:56 hod.

Vašečka Richard Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. pán predsedajúci. Ja chcem ako predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport poďakovať za celý ten proces všetkým zúčastneným aj v rámci výboru, ale aj pomimo neho, aj viacerí kolegovia, ktorí nie sú členmi školského výboru, sa zapojili. Ďakujem aj za taký participatívny prístup ministerstva školstva.
Verím, že čo sa dalo, sme v priebehu toho roka, kde boli aj dve medzirezortné pripomienkové konania, vychytali také tie muchy. Samozrejme, aplikačná prax ešte ukáže, ale myslím si, že ideme do hlasovania s dobre pripraveným zákonom, ktorý myslí na dobro školstva, na dobro detí, a prosím vás o jeho podporu.
Hlasovali by sme aj vzhľadom na množstvo pozmeňujúcich návrhov o 17.00 hod., nie teraz o 11.00 hod., ale o 17.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:50 - 10:51 hod.

Šudík Tomáš
Ďakujem za slovo. Aj môj kolega Peter Pollák práve túto tému riešil na výbore pre národnostné menšiny, kde sme sa práve týmto bodom zaoberali a o ňom diskutovali, a o možnostiach, že vlastne to bude možné, ale veď už pán minister vám v závere povie, ako je tu to riešené. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:48 - 10:49 hod.

Pollák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Som rád, naozaj že ministerstvo školstva urgentne reagovalo na naše pripomienky a snažilo sa vyriešiť túto vec naozaj promptne. Zároveň chcem poďakovať kolegovi Šudíkovi za tento pozmeňujúci návrh. Myslím si, že zabudol pripomenúť ešte jednu vec, ktorá hovorí o tomto pozmeňujúcom návrhu a to je to, že sa upravuje aj pedagogická dokumentácia, a to, že sa nemusí viesť dvojjazyčne, najmä na školách, kde je len národnostná trieda. My sme tento bod mali aj na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde naozaj kvitujem ochotu ministerstva školstva prijať tento pozmeňujúci návrh. Zrejme nedopatrením došlo k tomu, že sa vynechala z toho národnostného školstva rusínska a rómska národnosť, na čo sme upozornili, a tým pádom, samozrejme, že ministerstvo školstva na to reagovalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.10.2021 10:43 - 10:48 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, na ostatnom, na ostatnej schôdzi v Národnej rade som vystúpil k tomuto zákonu, kde som rozprával, že je v zákone pravdepodobne chyba pri národnostných školách, pretože podľa vtedajšieho znenia zákona by k národnostným patrili len tie maďarské. Ja som veľmi rád, že som mohol spoločne s mojimi kolegami a s ministerstvom školstva pripraviť pozmeňujúci návrh, kde túto krivdu na iné národnostné školy vieme vyriešiť, a budú taktiež môcť čerpať dostatočné dotácie na to, aby mohli fungovať ako - v úvodzovkách - národnostné školy, národnostné triedy a nebudú ukrivdené o financie, ktoré im prináležia.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Petra Polláka a Jarmily Vaňovej k vládnem u návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640).
K čI. 1
1. V bode 7 § 2 písmeno ad) znie:
„ad) národnostným školstvom národnostné školy, národnostné triedy, školy, v ktorých je najmenej jedna národnostná trieda, a národnostné školské zariadenie; výchovno-vzdelávací proces v národnostnom školstve sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám,“.
2. V bode 7 § 2 sa za písmeno ad) vkladajú nové písmená ae) až ag), ktoré znejú:
„ae) národnostnou školou škola, v ktorej sa najmenej v jednej triede celý výchovno-vzdelávací proces okrem vyučovania cudzích jazykov uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, alebo škola, v ktorej sa vo všetkých triedach výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje najmenej v dvoch vzdelávacích oblastiach v jazyku národnostnej menšiny,
af) národnostnou triedou trieda, v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces v najmenej jednom vyučovacom predmete uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny,
ag) národnostným školským zariadením školské zariadenie, v ktorom sa výchovno-vzdelávací proces a odborné činnosti uskutočňujú v jazyku národnostnej menšiny,“.
Doterajšie písmená ae) a ag) [pozn. red.: správne: „ae) a af)“] sa primerane preznačia a primerane sa upraví úvodná veta novelizačného bodu. Zároveň sa v nadväznosti na preznačenie doterajšieho písmena ae) primerane upraví poznámka pod čiarou k odkazu 22aa v čl. IV bode 4.
Spresňuje sa definícia, pardon.
3. V bode 10 § 4 písm. b) sa za slovo „škole“ vkladá čiarka a slovo „národnostnej triede“.
4. V bode 15 § 6 ods. 4 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a národnostných triedach“.
5. V bode 24 § 11 ods. 2 sa slová „školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny,“ nahrádzajú slovami „národných školách a národných školských zariadeniach“.
6. V bode 24 § 11 ods. 4 sa za slová „ďalšej dokumentácii“ vkladajú slová „a rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne,“.
7. Bod 27 znie:
„27. V § 12 odsek 5 znie:
„(5) Podľa odseku 3 sa pre deti a žiakov patriacich k národnostným menšinám výchova a vzdelávanie zaručuje v
a) národnostných školách,
b) národnostných triedach,
c) národnostných školských zariadeniach.“.“.
8. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
K čl. III
9. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Všetko, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.10.2021 10:37 - 10:37 hod.

Gyimesi György