Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.11.2021 o 11:35 hod.

Mgr.

Jozef Pročko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 3.11.2021 14:28 - 16:16 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, poslankyne, vážený pán predsedajúci... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Procedurálny návrh bude až po skončení rozpravy.

Šíbl, Jaromír, poslanec NR SR
Ja som si iniciatívne zobral k srdcu pripomienky kolegov tuto z opozície a naozaj mám osobne úprimný záujem na tom, aby neboli žiadne pochybnosti o tom, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som včera predniesol, bol prednesený korektne v súlade so všetkými pravidlami, ako nám to určuje rokovací poriadok. Preto sa ospravedlňujem, že teda z vášho hodnotného času odkrojím asi ďalšiu hodinu, ale chcem predísť akýmkoľvek pochybnostiam o korektnosti prednesenia tohoto návrhu, takže ho prednesiem ešte raz. Ešte raz sa ospravedlňujem za to, že vás týmto spôsobom ukrátim o váš (zaznievanie gongu) hodnotný čas.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 591.
1. Čl. I znie:
"Čl. I
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., 180/213 Z. z. (180/2013 Z. z., pozn. red.), zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová "podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová "§ 65a a § 65b".
2. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65 ods. 3".
3. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: "a osobitných predpisov 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
"99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov".
4. V § 65a ods. 2 písmeno t) znie:
"t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
5. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý znie:
㤠65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov98b) na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako konzultačný, odborný a iniciačný orgán pre záležitosti národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Rada národného parku sa zriadi do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku.
(6) Správa národného parku vykonáva podľa osobitných predpisov100aaa) práva vlastníka100aab) k pozemkom, ktorých vlastník nie je známy alebo ktorých vlastník je známy, ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe100aac) (ďalej len „nezistený vlastník") vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iným nehnuteľnostiam, ak právo nakladania k nim nadobudla podľa § 104i ods. 9, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo nezistených vlastníkov je sporné."
Poznámky pod čiarkou k odkazom 100aaa až 100aac znejú:
100aaa) Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
100aab) § 123 Občianskeho zákonníka.
100aac) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov."
6. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý znie:
"§ 104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak odsek 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ak odsek 3 neustanovuje inak. To nepijem, ďakujem. (Rečníkovi ponúkli nápoj.) To nepatrí k tomu. Ak odsek 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu127) sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu,128) (ďalej len "správca lesného majetku vo vlastníctve štátu") prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.
(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 4 prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety.
(6) Ak štvrtá veta neustanovuje inak, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza 1. januára 2023 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch. Na správy národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku. Ak sa do 31. decembra 2022 vyhlásia zóny národného parku, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu a súvisiace práva a povinnosti uvedené v prvej až tretej vete prechádzajú do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia.
(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.
(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov129), vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci130), a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,
b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov131) a v konaniach o pozemkových úpravách,132)
c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu133) vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu,134)
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov135)
k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,
f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie,136)
g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu,137)
h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov,138)
i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,139)
j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu,140)
k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom,141)
l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa osobitného predpisu,142)
m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov,143)
n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu správy.
(9) Odseky 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na prechod práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu podľa osobitných predpisov100aaa), vzťahujúcich sa na pozemky nezistených vlastníkov vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach.
(10) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu prechodu správy pozemkov upravia podrobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností podľa odsekov 2 až 9 vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety."
Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
"127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129) Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50
až 50b zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2019 Z. z."."
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č, 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č.158/2019 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V § 17 ods. 1 písm. a) bode 6 sa za slovami "republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici".
2. V § 17 ods. 1 písm. a) sa dopÍňa bodom 7, ktorý znie:
"7. ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny, 16ab)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab znie:
16ab) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 17 ods. 1 písm. b) sa za slovami "republiky, štátny podnik" vypúšťa čiarka a slová "Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici" a na konci sa pripájajú tieto slová "a ktoré spravuje organizácia ochrany prírody a krajiny".
4. V § 18 sa za slovami "pozemkový fond" vkladá čiarka a slová "organizácia ochrany prírody a krajiny" a za slovom "fondu" sa vkladá čiarka a slová "organizácie ochrany prírody a krajiny".
ČI. III... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, kľud v sále!

Šíbl, Jaromír, poslanec NR SR
... zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 druhej vete sa slová "správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu5a)" nahrádzajú slovami "správcom, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu5a) a organizácia ochrany prírody a krajiny, 5aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa) znie:
"5aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 34 ods. 3 druhej vete sa slová "lesnými pozemkami, 22c)" nahrádzajú slovami "lesnými pozemkami 22c) a pozemkov, s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny,22d)" a na konci sa pripájajú tieto slová "okrem podielov na spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny22d)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d) znie:
"22d) § 65b ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 34 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová "a organizácia ochrany prírody a krajiny vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitného predpisu23haa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa) znie:
"23haa) § 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z . z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z.
z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová "ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len "správca")" nahrádzajú slovami "ak ide o lesný pozemok alebo pozemok podľa osobitného predpisu7aa), aj správca, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu7ab) a organizácia ochrany prírody a krajiny7ac) (ďalej len "správca")".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac znejú:
"7aa) § 65b ods. 5, 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
7ab) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7ac) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 7 ods. 1 štvrtej vete sa za slová "lesné pozemky" vkladajú slová "alebo pozemky podľa osobitného predpisu7aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
13a) § 65b ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
3. V § 13 časť vety za bodkočiarkou znie: "obdobne postupuje správca, ak ide o lesné pozemky alebo pozemky podľa osobitného predpisu13a)".
4. V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová "lesné pozemky" vkladajú slová "a pozemky podľa osobitného predpisu13a)".
5. V § 16 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 30aa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 30aa."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Čl. II znie:
"Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č. 355/2019 Z. z., zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia "§ 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny" nahrádza citáciou "§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov".
2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová "organizácia ochrany prírody" nahrádzajú slovami "organizácia ochrany prírody a krajiny25a) (ďalej len "organizácia ochrany prírody")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
25a) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
3. V § 16a ods. 2 sa nad slovom "prírody" vypúšťa odkaz 27a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27a.
4. V § 28 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová "a krajiny".
5. V § 50 ods. 3 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová "a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody".
6. V § 50 ods. 7 sa slová "zriadenej Ministerstvom" nahrádzajú slovami "v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva".
7. V § 50 sa za ods. 18 vkladá nový ods. 19, ktorý znie:
"(19) Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva v rozsahu, ktorý upravia zmluvou."
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20."
4. Za čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:
"Čl. III
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopÍňa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slová "pozemkový fond" vkladá čiarka a slová "organizácia ochrany prírody a krajiny7a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
"7a) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 91/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová "(ďalej len "fond")", vkladá čiarka a slová "organizácie ochrany prírody a krajiny,1aa)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
"1aa) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. .../2021 Z. z."
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
"(7) Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladanie s podielmi spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve nezistených vlastníkov, ktoré spravuje a s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu22a) sa odseky 1 a 2 nevzťahujú. Na právne postavenie organizácie ochrany prírody a krajiny v pozemkovom spoločenstve sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o fonde."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
5. Čl. III znie:
"Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. II až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:16 - 14:17 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vďaka za slovo.
Pán Suja, kolega, neviem, čo ste tu na začiatku vyvádzal alebo rozprával a čítali ste tu vzdelania poslancov a ich pracovné zasadenie, kde pracujú, že sa podpísali pod tento zákon. Neviem, kde ste tieto informácie vytiahli, či ste napísali meno do Googlu a vám niečo našla Wikipédia. Pretože ak by som išiel vašou metódou, tak o vás som sa na Wikipédii dozvedel, dočítal, že ste mestský poslanec. A teraz mám ísť tou metódou a poviem, že pán Suja, ktorý je mestský poslanec, ako sa on vyjadruje k národným parkom? To čo je za prístup.
Veď existujú ešte aj rôzne ďalšie vzdelávania. Každý poslanec sa môže o nejakú tému zaujímať, získavať informácie, skúsenosti. Teraz kto čo má vyštudované sa nemôže vyjadriť k národným parkom? To je teraz čo? A kľudne si pozrite na stránke ministerstva životného prostredia, na ich facebookovej stránke, kde je vymenovaný, aby som to presne povedal, asi 65 vedcov, profesorov, ktorí sa vyjadrujú k tejto problematike a téme a podporujú túto dôležitú reformu. A oni sú čo? Oni sa tomu nerozumejú? Sú tam rôzni ľudia z rôznych oblastí. Z oblastí lesov, ochrany prírody a tak ďalej a tak ďalej. Názor týchto ľudí je úplne stratený? Naňho prihliadať nechcete? Len tu vymenujete zoznam poslancov. Lebo to tu nie je vôbec odborná diskusia, čo ste nám tu vôbec v úvode povedali.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:14 - 14:16 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Pán Suja, pri vás som si zvykla, že ste odborník skutočne na slovo vzatý na každú jednu tému, ktorá sa rieši v parlamente. Vyjadrujete sa ku všetkému. Dnes ste sa aj elegantne obliekli, aby ste si dali videjko na svoj fejsbúčik. Vlastne nič iné ani reálne nerobíte. Všetko kritizujete, prekrúcate, urážate kolegu.
Vo Svite, ktorý ste spomínali, sa uskutočnilo jedno z odborných stretnutí vedenie environrezortu, zástupcovia pôdohospodárstva sa stretli s ochranármi, lesníkmi, predstaviteľmi samospráv, neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov, mimovládnymi organizáciami a podnikateľmi v cestovnom ruchu. Témou stretnutí bola novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá sa pripravuje aj niekoľko mesiacov a chodilo sa kvôli nej do terénu. Činnosť v národných parkoch je podriadená ochrane životného prostredia. V súčasnosti chránené územia nie sú dostatočne chránené. Na druhej strane reforma neznemožní úplne ťažbu dreva, v nižších stupňoch ochrany bude hospodárenie pokračovať. Len by malo byť ohľaduplnejšie k miestnej flóre a faune. Každá jedna pracovná sila bude potrebná.
Tiež som sa zúčastnila pracovného stretnutia v Štrbe so zástupcami regionálneho ZMOS pod Tatrami, podľa ktorého v súčasnosti nie je dobrá ani správna dvojkoľajnosť v štátnej správe na území národných parkov. Správa národných parkov a Správa štátnych lesov tento systém správy územia je potrebné zmeniť. Ja osobne som sa roky venovala regionálnemu rozvoju, ktorý je tiež s týmto návrhom zákona prepojený. A vo Svite ste sa pasovali za nejakého zástupca ľudu alebo niečo také. To, čo vy ste tam dorábali, to bola hanba, hanba. A prítomní z vás boli zhrození. A vy si myslíte ešte, aký ste obrovský frajer, ale nie ste. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:11 - 14:12 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán Suja, poďme sa pozrieť na fakty a na vašu prácu z 12 predložených zákonov. Koľko prešlo? Nula! Z vašich riešení pre ľudí? Nula! Vy chodíte do parlamentu akurát si tak len točiť videá na Facebook. Ja sa budem radšej otužovať ako užívať steroidy. Ste obyčajný grobián, ktorý len uráža ženy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:04 - 14:06 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem. Nezvyknem príliš reagovať, ale keďže som bol priamo menovaný, oslovený, tak budem reagovať. Je mi trochu ľúto tej zlej tradície v tejto Národnej rade, ktorého ste vy, pán kolega Suja, jeden z čelných reprezentantov, keď miesto odborných argumentov začínate a častokrát aj pokračujete vo svojom, vo svojich príspevkoch osobnými útokmi na kolegov poslancov, v tomto prípade na predkladateľov zákona. A, žiaľ, aj mnohí vaši spolu kolegovia z vášho klubu, ale aj iní sa tohto držia, že neargumentujú odborne alebo ak, tak len málo a skôr potom osobnými útokmi.
Keď už chcete vedieť, mám prírodovedné vzdelanie, vyštudoval som geografiu aj mám doktorát z geografie. Geografia sa zaoberá geosférami a štúdiom krajiny. A medzi geosférami je aj biosféra, teda aj lesy, a skúmame to, ako vzájomne tieto geosféry vplývajú na seba a zároveň aj ako činnosť človeka na to vplýva. Keď chcete vedieť, pri projektoch týkajúcich sa národných parkov a zonácie národných parkov a trvale udržateľného rozvoja národných parkov som už bol v čase kalamity v roku 2004 na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde doteraz pracujem. Toľko k odbornosti keď už. A zároveň poviem, nepôjdem vaším štýlom a nebudem skúmať vašu minulosť, čo bolo v nej, aký ste vy odborník. Verím, že máte právo sa vyjadrovať k tomuto zákonu, tak ako ja mám právo. A keď už... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 11:35 - 11:37 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Filip, pardon, pán Kuffa, naozaj ste si dali záležať a niekto vám pripravil veľmi relevantné informácie o tom, koľko stojí les, koľko stoja lesy, ako lykožrút likviduje slovenské lesy, to naozaj. Ale musím vám povedať, že toto sú informácie, ktoré táto koalícia vie.
Ja som sa vás spytoval, Filip, prednedávnom, že či súhlasíte s tým alebo či nevidíte zlodejiny, ktoré smeráci porobili. Vy ste mi povedali, že vidíte. Hovorili ste o lykožrútovi, ale ja som vás nikdy, Filip, nepočul, že by ste o lesožrútovi Žigovi niekedy niečo boli povedali, že by ste niekedy vy, Filip, ako človek sa prezentujete čestný, spravodlivý, že by ste boli niekedy, čo len slovkom spomenuli rozkrádanie lesov, že by ste niekedy boli spomenuli tie vlaky, čo išli zo Slovenska. Teraz hovoríte, že je tu priestor na korupciu za 1,5 mld. Ten priestor na tú korupciu, Filip, je všade, ale to je o tom, že či tí ľudia, tie 1,5 mld. využijú v prospech alebo v neprospech, či ich rozkradnú.
A jeden pán poslanec tu pred chvíľou mimo tému hovoril o tom, že on nikdy nebude hlasovať. No mne to pripomína jedno urevané decko, ktoré nedostane darček alebo peniaze, tak sa bude hádzať o zem a bude rozprávať, a ja už nikdy za nikoho nezahlasujem, lebo mne to neprešlo. No toto je niečo, čomu ja nerozumiem.
Filip, ja s vami súhlasím, že lesy treba ochraňovať a tento zákon to ide robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 11:00 - 11:02 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým. Možno je tu tá správna chvíľa, aby som povedal, že je to práve 126 rokov, čo moji predchodcovia dávni, ešte to bolo za monarchie, začali vyhlasovať prvé prírodné rezervácie, konkrétne v roku 1895 Príboj pri Slovenskej Ľupči, a tým len naznačujem, že možno by sme nemali dnes mať o čom viesť rozpravu, keby tu neboli v minulosti múdri ľudia, ktorí pochopili, že les nie je drevo, že les je život a lesníci sa vždycky k tomuto práve hlásili. A ja verím, že aj vaše poznámky, aké teraz zazneli, ďakujem ešte raz za ne, aj hlavne naše rozhodnutie umožní, aby sme našli riešenie.
Takže odpovedám na to, že som nedal žiadny a ani nedám pozmeňovací návrh, ale dal som, prípadne to ešte zopakujem v ústnej rozprave, návrh, aby sa stiahol tento návrh novely z rokovania a prepracoval sa do podoby, na ktorej by sme sa dokázali zhodnúť, že je riešením.
A tiež sa mi páčila aj poznámka, myslím, že to bol pán poslanec Blcháč, ohľadom vody. Kedysi voda prešla pod ministerstvo životného prostredia. Boli aj vtedy nejaké obavy, ale v podstate sa nenaplnili. No a les, les to je hlavne voda. Najväčšia zásobáreň vody nie sú priehrady a rieky Slovenska, ale slovenské lesy. Tak už len z tohto pohľadu, keďže vieme, že bez tej vody jednoducho niet života, tak si uvedomme, že to spoločné spravovanie lesov, tam kde sa už spoločne spravuje voda, je teda alfa-omega kvality životného prostredia.
A už len odpoviem na tú otázku, že ako som to teda myslel, či len národné parky alebo len všetky, chránené, nechránené, štátne, neštátne. Všetky druhy lesov nech prejdú pod jednotný režim správy pod hlavičkou životného prostredia, pretože stromy sú rovnakého významu a hranice medzi nimi a medzi ľudí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 10:57 - 10:59 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Janko, pred chvíľou sme počuli, že nemáme šajnu o tom, o lese. No, tak ja tu počúvam kolegov, tak majú šajnu, ale šajnu o tom, ako obhajovať tých, čo rozkrádali tieto lesy. Janko, povedal si, že chceš zabrániť rozkrádaniu, že ti ide o les, že chceš zastaviť kšefty, ktoré boli tu s lesom. A chceš, aby lesy išli pod životné prostredie. Absolútne s tebou súhlasím.
Môžem ti povedať, spomínal si urbár a tuná nám niektorí začali rozprávať o tom, že urbár nepodpísal. No, viete, veľmi veľká časť urbariátov to sú kšeftári. Môžem povedať, tam kde mám ja chalupu, ako sa kšeftuje a čo sa tam robí v urbáre s lesmi, ako sa tam vysekávajú tie lesy. Môžem povedať, že, Janko, ty si hovoril o lesníkoch a môžem povedať, že koľko lesníkov dávalo povolenky na drevo a jeden, a na jednu povolenku odviezli desať, desať fúr. Janko, vieš, treba naozaj hovoriť o tom, že nie životné prostredie sú ekoteroristi, nie alebo lesy, ale ľudia sú zlodeji. Ľudia!
A neviem, či ťa počúvali. Ty si povedal, že chceš, aby lesy išli pod životné prostredie. Tak teraz keď pôjde časť lesov pod životné prostredie, to je zlé, to je problém? Čo myslíš, prečo obhajujú tuná kolegovia z opozície a tvrdia, že sme ekoteroristi, no pretože oni majú tam záujmy. Oni sú tí, ktorí kšeftovali a majú kamarátov, ktorí kšeftujú. Tu nejde o lesy. Tu robia, tu robia, tu klamú ľudí o tom, že akí sú, ako im chceme ubrať pozemky. Figu borovú. Milí Slováci, tu ide o to, že títo ľudia, ktorí to obhajujú, kradli a kradnú a chcú znova kradnúť. Veď drevo išlo hore.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 10:52 - 10:53 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
No tak ja budem mať ten kritický hlas, lebo poprosím, počúvajte poriadne.
Vytvorenie siete Natura 2000, prijatie krokov na zabránenie poškodenia biotopov, označenie 427 území európskeho významu za osobitne chránené územia. Za toto všetko, čo by vyriešila jednotná správa území, ktorá tu už dávno mala byť, pretože to sa ťahá presne od roku 2000 a ešte sa pán Muňko aj prizná, ale zavedená nebola. Nám hrozia infringementy. Najbližšie k tomu nášmu problému má poľská biela veža, to znamená 100-tisíc eur denne, čo je pri našej priemernej rýchlosti vybavovania takýchto vecí pol milióna, pol roka, 18 miliónov. Aby ste vedeli, toto nám tu hrozí, len preto, že sa nekonalo od roku 2000.
Takže prosím vás, kolegovia, uvedomte si, že čo nám hrozí. A to som hovorila len o jednom probléme, hej. Čiže o Nature 2000. Takže ak to neprijmeme, naozaj sa môžeme ísť rovno zakopať a každé to jedno euro bude na vašu hlavu, lebo za toto naozaj niekto môže. A určite to nie je táto vláda ani tento minister. Od roku 2000 sa tento problém ťahá. A my ho tu naťahujeme ďalšieho pol roka a ďalšieho pol roka a ďalšieho pol roka.
Takže každé euro, ktoré malo byť na dôchodcov, na deti a neviem na koho, my budeme dávať teraz Európskej únii. Tak to vám gratulujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2021 10:19 - 10:39 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, kolegovia, vážení občania, pán poslanec Takáč chcel v úvode odľahčiť svoje vystúpenie, ja ho odľahčím tiež na jeho príklade. A práve aj s použitím jeho slov, že teda hovorí, že ak tento zákon prejde, tak že vlastne je to vstupenka k víťazstvu SMER-u v budúcich voľbách a ja mu chcem odkázať, prečo vlastne ten SMER v tejto chvíli nie je víťazný a prečo nie je vo vláde. Kvôli tomu, a to naozaj hovorím bez toho, aby som vás personifikoval, ide o SMER, nejde o vás, vy ste tu vtedy neboli, ale ja áno, tie miliardy ešte vtedy korún, ktoré sa dopustili v rozkrádaní lesníctva, ktoré v tomto sektore, keby sme boli použili tam, kde sa použiť majú a keby sa neboli zakrývali oči pred týmto trestuhodným úpadkom, mohli sme byť spoločne ako spoločnosť niekde inde, ale súhlasím s tým, že dozadu sa pozerať nemôžeme, to len pripomenutie a odľahčenie a poďme teraz k veci.
Tá základná záležitosť možno je v tom, že musím povedať heslo, pod ktorým sa presadzuje tento zákon, osloboďme národné parky, mi nevonia. Navrhujem lepšie: Osloboďme naše myslenie. Osloboďme naše myslenie od istej krátkozrakosti, sebectva a možno aj takej zištnosti. Je potrebné si povedať, že ak by som použil, tak ako to býva zvykom pri vystúpeniach, nejaké kľúčové slovo, tak ponúkam pre svoje vystúpenie kľúčové slovo nadhľad. Naozaj sa ním nechcem zapáčiť nikomu, ani lesníkom, ani ochranárom, ani ľuďom v regiónoch, ani opozícii, ani koalícii. Ide mi o to jedno jediné, o čo by malo ísť v tomto prípade, o les, o lesy. Ak totižto v tejto naozaj zaujímavej prelomovej dobe, keď sa vytvára nová paradigma prístupu k lesom, dokážeme mať ten nadhľad, tak dokážeme urobiť vlastne pre všetkých to najdôležitejšie, pretože ak pomôžeme lesom, pomôžeme každému občanovi v tejto krajine. V duchu toho krásneho výroku, ktorý ma už viac ako 200 rokov, Jozefa Dekreta-Matejovie, nášho múdreho predchodcu, ktorý povedal, že treba zachovať lesy potomkom, lebo ony sú základným predpokladom života na tejto zemi.
No a teraz k samotnému návrhu, prečo s ním nemôžem v tejto podobe, ako ho moji kolegovia z koalície predložili, súhlasiť. Predovšetkým nerešpektuje programové vyhlásenie vlády, ktoré jasne hovorí, že treba urobiť revíziu všetkých chránených území, že všetky sporné záležitosti sa musia riešiť spoločným rokovaním lesníkov, ochranárov, ekológov a ekonómov a ktorý hovorí, že sme v sieni zákonnosti, kde ide o legislatívu, že musíme urobiť aj taký krok, ktorý sa týka spoločného rozumného zákona o lesoch a ochrane krajiny, aby sme tie dlhoročné rozpory konečne nejakým spôsobom utlmili.
No a je tu aj druhá vec, taká faktografická, ktorá je zjavným dôkazom toho, že sa nerešpektuje programové vyhlásenie vlády týmto návrhom, totižto tam sa hovorí o chránených územiach. A tu hovoríme len o národných parkoch. Prosím vás, to tá tretina lesov, ktoré je v CHKO-čkách, to nie sú chránené územia? Tu kolegovia ochranári si povedali, že jedine národné parky? To tak znie tak lepšie? Táto krajina naozaj nepozostáva z národných parkov a tu vlastne musím zdôrazniť, že naozaj je to otázka úcty k programovému vyhláseniu vlády. Či sa nám páči, alebo nepáči, nemali by sme s tým pracovať podľa toho, ako nám to náhodou vyhovuje, ale mali by sme rešpektovať to, za čo sme zdvihli v tejto sieni zákonnosti ruku.
No a teraz tá podstata podstaty, tak ako ju chápem ja a ako ju chcem ponúknuť, vážené kolegyne, vážení občania, tejto krajine, týmto lesom, nám všetkým. Klimatické zmeny. Zásadné, kľúčové vyjadrenie zaznieva aj dnes z Glasgowa, môžme sa baviť o stupni nebezpečenstva, o tom, či tá žaba v tej vode je ešte len v letnej, alebo už v horúcej, ale v každom prípade sa varíme a to, čo sa blíži, je veľmi zlé.
Môj profesor Kolenka na lesníckej fakulte zvykol hovoriť, že najlepšie prognózy sú tie, ktoré sa nikdy nenaplnia. Ono to znie na prvé počutie tak zvláštne, ale vlastne ono je to veľmi presné. Ak je prognóza dobrá, ak sa vieme na základe toho, že je dobrá vlastne poučiť a urobiť rozumné kroky, aby sme zabránili naplneniu, tak vlastne sa preukáže, že tá prognóza naozaj bola veľmi dobrá, že teda možno by sme aj v tomto prípade mali uveriť, že to, čo sa chystá na guličku menom Zem, je veľmi vážne a že ten najzákladnejší nástroj, ktorý máme my a, chvalabohu, na Slovensku vo veľmi významnej miere v rukách, je a navždy ostanú lesy. Lesy spravované dobrým spôsobom, kde sa nevnášajú hlúpe spory a kde sa spoločnosť zhodne na tom, že tie lesy sú vhodné naozaj toho povýšenia do toho základného nástroja, ktorý pomôže nám a ktorý umožní tomu, aby naše deti a vnuci teraz nenadávali na nás, kde sme mali vtedy oči, keď sme prognózam neverili a oni nemajú pitnú vodu, čistý vzduch a úrodnú pôdu.
Takže dávam otázku tvorcom tejto novely a vlastne nám všetkým, že akýže je to rozdiel medzi stromami, ktoré rastú v národných parkoch, hovorí sa 7 %, ja mám aj trocha vyššie percento, ale o percentá nejde. A stromami, ktoré rastú mimo národného parku. Môžme azda hovoriť, že z hľadiska ochrany proti suchu, z hľadiska zachovania vodných zdrojov, z hľadiska tvorby a ochrany krajiny ako takej, z hľadiska tvorby pôdy a zabráneniu erózii, z hľadiska psychickej hygieny nás všetkých a zdravia nás všetkých, z hľadiska boja proti radiácii zvýšenej, z hľadiska tvorby kyslíka a takisto aj filtrovania vzduchu. Mal som slabý mikrofón, voľajako sa teraz lepšie počujem alebo pridali mu? Či azda je tu nejaký rozdiel medzi týmito stromami? Prečo, ak teda chápeme ochranársku obec ako obec, ktorá je akousi avantgardou, iba krátkodobou síce, lebo má za sebou na rozdiel od lesníkov iba pár rokov. My máme pár storočí, lesníci, ale ja sa spytujem úplne nad, ako som povedal v úvode, lesníkmi a ochranármi. Naozaj ako občan Ján Mičovský, ktorý má záujem, aby sa tu správali dobre, je tu nejaký rozdiel? Nie je tu žiadny rozdiel, každý strom je hodný ochrany a ku každému stromu, ak nám naozaj ide o podstatu veci, sa takto musíme aj správať, preto to vytrhnutie z kontextu národných parkov je veľmi účelové, bojím sa, že aj sebecké a krátkozraké. Nuž a patrí sa povedať aj riešenie.
To riešenie vidím relatívne ako veľmi jednoduché a dovolím si ho ponúknuť tejto sieni zákonnosti ako správne. Nie je to riešenie, ktoré som si vymyslel ad hoc pre toto vystúpenie, lebo o tomto riešení som hovoril ešte pri príprave, v tom čase nie vládneho programu, ale ešte volebného programu. Potom to vypadlo, že je to možno trocha avantgardná myšlienka. Pán Budaj mi tiež povedal, že možno žijem trocha v inom svete, že to, že to neprejde a ja sa teraz k tejto myšlienke vraciam. Áno, som proti tomu, aby národné parky a národné prírodné rezervácie, ktoré sú v národných parkoch, alebo teraz po tom pozmeňováku už aj tie, ktoré sú mimo národných parkov, prešli pod rezort životného prostredia. Som za to, aby pod tento rezort prešli všetky slovenské lesy, všetky lesy na Slovensku, lebo to bude správna odpoveď na to, akú krajinu chceme zanechať našim vnukom, ako máme spravovať lesné bohatstvo, ktorého máme tak štedro nadelené a tu sa môžme oprieť na vedecké poznatky. Možno to nebude úplne presné, ten znalecký posudok, ani autora teraz nebudem radšej menovať presne, ale tie fakty sú, že aká je hodnota našich lesov z pohľadu dreva. Ak zoberieme tých 2 mil. hektárov, tie zásoby dohromady, tak môžme hovoriť o zhruba 50 mld. eur, ktoré sú spojené s hodnotou drevnej hmoty, ktorá sa tak často spomína, ako keby to bolo prvým alebo druhým cieľom tvorby nás lesníkov. Nikdy nebolo, nám išlo o niečo iné, nie o drevo, to len mnohé doby prinášali rôzne deformácie a hnali možno aj lesníkov niekde inde.
No a otázka druhá. Aké sú hodnoty ekologické, funkcie lesov, opäť je to číslo, ktoré sa dobre pamätá, 500 mld. eur. Takže ak sa pozreme na tieto dve čísla a na to, čo som navrhol a čo sa má stať so všetkými slovenskými lesmi z hľadiska ich riadenia, tak vlastne tento pomer či skôr nepomer je doslova krásnou vstupenkou pre to, aby rezort životného prostredia, my všetci, lesníci, ochranári, poslanci, občania sme si povedali, že toto naozaj je cesta.
Druhá vec, absolútne strategickou záležitosťou pre toto storočie je to, čo sme už toľkokrát tu spomínali a čo, chvalabohu, je prvýkrát v histórii súčasťou programového vyhlásenia vlády, prírode blízke hospodárenie. To je ten malý zázrak, ktorý umožní komplexne využívať hodnotu lesov bez toho, aby sme boli zištní, aby sme ukrátili niekoho. Patrí tam všetko aj to drevo, dá sa to urobiť veľmi rozumne, ale zdôrazňujem to teraz nie kvôli tomu, aby som pripomínal hodnoty prírode blízkeho hospodárenia, ale aby som povedal, že tu je skrytá zásadná odpoveď na to, čo chceme ľuďom v regiónoch lesných ponúknuť, lebo prírode blízke hospodárenie, ako to musím povedať, niekedy zaznieva z úradu životného prostredia, teda z ministerstva, že oni budú v národných parkoch hospodáriť týmto prírode blízkym spôsobom.
Musia si prečítať kolegovia na životnom prostredí lepšie zákon o ochrane prírody. Už dávno, mnoho rokov je tam napísané, že jedine prírode blízkeho hospodárenie je povolené v národných parkoch, lebo v národných parkoch sa musí hospodáriť. Každý park potrebuje parkového majstra, to predsa vieme, a lesník je tým parkovým majstrom. Nebudeme hovoriť o chybách, o tých môžme rozprávať veľakrát a na obidvoch stranách, ale prírode blízke hospodárenie, a to je zmysel aj môjho návrhu, treba rozšíriť nielen z národných parkov, ale treba ich vtisnúť ako základný spôsob hospodárenia pre všetky lesy Slovenska. A prírode blízke hospodárenie nemá len obrovský význam ekologický, ekonomický, biologický, krajinotvorný, ale aj sociálny. Ak uchopíme vážne to, čo máme napísané v programovom vyhlásení vlády, že prírode blízke hospodárenie je základným cieľom, tak potom musíme zároveň aj povedať, že takéto hospodárenie, táto vysoká lesnícka pilotáž vyžaduje veľmi kvalifikovaných dodávateľov týchto prác, občanov, živnostníkov, lesných robotníkov a ak to naozaj myslíme s týmto naším bodom vládneho programu vážne, tak potom musíme povedať, že nezvýšime vďaka tomuto prístupu len výrazným spôsobom práve hodnotu lesa, jeho kvalitu, jeho odolnosť voči kalamitám, ktorej tiež by bola samostatná kalamita, samostatná kapitola, prečo to bolo také v minulosti. Ale my dokážeme takýmto spôsobom zvýšiť aj kvalitu života ľudí na vidieku, lebo tam sa musí hospodáriť.
Áno, bezzásah má svoj význam, to ste už zdôraznili niektorí, v rezerváciách. Rezervácie sú na to, aby matka príroda ukázala, ako sa tam bude chovať. Môžme sa baviť aj o tom ochrannom pásme nárazníkov medzi rezerváciami a hospodárskymi lesmi, ale v národnom parku a vo všetkých ďalších lesoch sa nesmie presadzovať bezzásah ako nejaký cieľ, sa musí presadzovať prírode blízke hospodárenie. Lebo zase otázka, nám naozaj ide o uhlíkovú stopu? Pani prezidentka to pekne povedala, musí po nás či v Glazgowe, musí po nich ostať dačo viacej ako len uhlíková stopa za lietadlom, ktorým prileteli do Glazgowa.
My musíme ozaj reálne brániť tomu, aby sme ten uhlík umožnili neutralizovať a viazať. Verte tomu, že nie pralesy a bezzásahové lesy, ale práve múdro k prírode blízkym spôsobom obhospodarovaný les je tou najlepšou bankou pre to, aby sa uhlík uložil na dlhé desaťročia, stáročia. Je to naozaj tak a keď už hovoríte tie príklady, ja som to minule poslal aj do takej diskusnej skupiny svojim kolegom, ak hovoríme o prírode blízkom spôsobe hospodárenia z hľadiska tak často spomínaného hlucháňa, že ako taký príklad toho, čo nám všetko hrozí, keď nebudeme sa oňho starať. No práve ten hlucháň, už to tu dneska niekto povedal, potrebuje tie múdro prírode blízkym spôsobom ozdravené lesy. Tam, kde lesník múdro hospodáril, dneska je hlucháň, možno 90 % našich hlucháňov, už ich len pár stovák existuje práve v týchto lesoch, tam kde sme mu nechali možnosť tešiť sa "z bezzásahových zón", stadiaľ odišiel, tam nedokáže žiť. Ale to je len na dokreslenie nieže absolútnej pravdy, že ja tu zastávam lesy a ostatní sa mýlia. To je len snaha ukázať a poprosiť, aby sme sa nebáli pozrieť sa z nadhľadu, ako som povedal v úvode, na tento problém a riešiť to nie kvôli tomu, aby nejaká skupina zvíťazila, ale aby zvíťazil les. A tie hranice, ktoré tu doteraz tak často boli v súvislosti práve s lesníckou obcou a ochranárskou obcou, tento návrh len prehlbuje, rozširuje a poškodzuje tým túto krajinu.
My naozaj musíme si povedať, že tie psychologické hranice musíme konečne zasypať a musíme spolupracovať, ak tvrdíme, že všetci máme rovnaký cieľ, nuž tak to aj dokážme, nie tým, že na čo budeme rozdeľovať, ale to spojme a verte tomu, že dnes obrovské množstvo lesníkov, ktorí po tom túžia a ktorí sú nespokojní, že niekedy ich možno ich šéfovia vyhnali a povedali: choď, choď dačo doťažiť, lebo nám možno chýbali prostriedky na to, aby sme naplnili hospodársky výsledok. A poznáte tú moju vetu, ktorú som tu často rád spomínal, že lesy nie sú bankou pre štátny rozpočet, lesy sú poisťovňou pre zdravú budúcnosť krajiny a do poisťovne všetci musíme platiť. Ak dneska tu zaznievala aj výhrada a ja sa viem k nej aj pridať, ale nie je podstata, že ako nezmyselne tie peniaze sa míňali na mnohých frontoch, a to aj ochranárskych, nuž tak si povedzme, že toto je obrovská príležitosť, to spojenie na to, aby sme sa tu nebavili o sysľovi za 6 mil. a zachovanie biodiverzity za 22 mil., ale aby sme si povedali, že máme obrovskú možnosť tak prostriedky z fondu obnovy, tak prostriedky zo štátneho rozpočtu v limitovanom množstve, tak prostriedky z projektov Európskej únie vložiť si do prírode blízkeho hospodárenia, ktoré musí byť spoločným cieľom všetkých, ktorým naozaj ide o les a možno dodám ešte aj k tým hraniciam ďalšiu vec, ktorá v tej novele je absolútne nenáležitá.
My ideme touto novelou ohraničiť chránené lesy v nechránených, ale to všetko nekončí, ďalšia nadhranica je v samotných národných parkoch štátneho v neštátnych, to znamená, dva úplne rovnaké porasty vedľa seba, pri jednom bude partia štátnych úradníkov z jedného rezortu, pri druhých druhého, absurdné, nezmyselné, nepotrebné. Nehovoriac o bezpečnosti krajiny, ktorá predsa musí mať záujem na tom, aby sme vedeli zasiahnuť pri požiaroch, pri povodniach a pri ďalších aktivitách, predsa toto je doslova ohrozenie aj bezpečnosti krajiny takéto delenie.
A už je vrchol všetkého, aj keď, myslím, v tej novele trocha je to zjemnené, ale ešte aj v tých spoločenstvených lesoch majú prejsť štátne podiely pod jeden rezort a tie neštátne majú ostať v poľnohospodárstve. Tam sú ideálne podiely, to by mohol pán poslanec Fecko povedať veľmi jasne, to budeme určovať, že ktorý strom patrí pod ktorý rezort, absurdistan. To je teda naozaj nenáležité a je to v podstate vylúčené.
Potom je tam novela aj veľmi nebezpečná časť, ktorá hovorí, že môže štátna ochrana prírody bez súhlasu ministerstva rozhodnúť o tom, že komu prenajme lesy v chránených územiach. Niekde som čítal takú zmienku, že takýto stupeň benevolentnosti si ešte nedovolil do zákona o narábaní so štátnym majetkom vložiť nikto doteraz. To znamená, že povieme, že kamoši z nejakej oligarchickej skupiny alebo ochranárskej skupiny, alebo nejakej inej skupiny, budú mať možnosť bez toho dokonca, aby ministerstvo o tom rozhodlo, si prenajať nejaké časti. To je, myslím, časť, s ktorou sa jednoznačne nemožno stotožniť, lebo je to niečo, čo verím, že z toho musí vypadnúť vonká.
Je toho viacej, ja ešte sa prihlásim aj do ústnej rozpravy, možno to, čo by sa dalo povedať ešte na základe toho, čo som navrhol, teda postarajme sa o to, aby lesy išli spoločne pod rezort životného prostredia, ony tam patria, ony tam aj v tých číselných rozmeroch, ako som povedal, aj z tej podstaty sú naozaj životným prostredím. To drevo neni ani na prvom, ani na druhom mieste. Takže vyzývam kolegov zo životného prostredia, z rezortu, aby sa nebáli zodpovednosti a aby nabrali odvahu to takto urobiť, lebo je to riešenie.
Je to riešenie, ktoré nelikviduje snahu o presune národných parkov, ale robí to komplexným spôsobom. Lesníci sú pripravení takto to urobiť, tí rozumní, mnohí by s tým súhlasili. Viem, že podporíme vďaka tomu lesy konečne spôsobom nielen ústnym, ale aj reálnym, že to nebudú len vyhlásenia, ale reálne prostriedky by tam išli, a bol by som veľmi rád, ak by sme to takýmto spôsobom dokázali dotiahnuť do úspešného konca.
No a existuje tu ešte aj vyšší stupeň, ktorý v tejto chvíli nie je možné navrhnúť, ale o ktorom budem rozprávať možno v tej druhej časti svojej rozpravy. Takže tu len končím tým, že dovolím si poprosiť v súlade s oprávneniami poslanca Národnej rady, aby z týchto dôvodov, aké som uviedol, bol proces prerokovania tohto zákona zastavený, aby bol stiahnutý z rokovania a prerobený do podoby, ktorá bude dobrá.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis